ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 904

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ॥ ਵਾਜੈ ਅਨਹਦੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਪਤੀਣਾ ॥੧॥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਿਵਰਜਿ ਸਮਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ॥ ਤਿਤੁ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੨॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਮੋਹਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਸੋਹਿ ॥੩॥ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਦੁਰਮਤਿ ਪਰਹਾਰੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਅੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥੪॥ ਅਲਿਪਤ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰੇ ॥ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਦਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥ ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਨ ਮਨੁ ਡੋਲਾਏ ॥ ਸਹਜ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਹਉ ਸਮਾਏ ॥੫॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਅਉਧੂਤਾ ॥ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਤਤੁ ਪਰੋਤਾ ॥ ਜਗੁ ਸੂਤਾ ਮਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੬॥ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥ ਅਵਿਗਤ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤੀ ॥ ਤਉ ਜਾਨੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੀ ॥ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥੭॥ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਸਹਜਿ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਤਜਿ ਹਉ ਲੋਭਾ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਅਪਨਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਮੇਟਿ ਸਮਾਨਿਆ ॥੮॥੩॥ {ਪੰਨਾ 903-904}

pdArQ:- Ktu—Cy (c`kr) {not:- Xog mq Anuswr, srIr dy Cy c`kr hn ijnHW ivc suAws lµG ky dsm duAwr ivc phuMcdw hY:- 1. mUlwDwr (gudw mMfl dw c`kr); 2. sÍwiDSTwn (ilMg dI jVH ivc); 3. mixpur c`kr (Du`nI dy kol); 4. Anwhq c`kr (idl ivc); 5. ivsu`D c`kr (gl ivc); 6. AwigAw c`kr (Brv`itAW dy ivckwr) [

mtu—(jogIAW dw) mT [ dyhI—srIr [ Duin—lgn [ bwjY—v`jdw hY [ Anhdu—ibnw vjwieAW, iek-rs [ sic—sdw-iQr hrI ivc [1[

gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ nwim—nwm ivc [1[rhwau[

ibvrij—rok ky [ BytY—imldw hY [ myil—sMgiq ivc [ inrmolku—ijs dw mu`l n pwieAw jw sky [ iqqu—aus (nwm) ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw [ DIrw—itk igAw [2[

jm—mOq [ jMdwru—AvYVw, iBAwnk [ moih—mYƒ [ soih—sohY, soBdw hY [3[

bIcwir—ivcwr ky, soc-mMfl ivc ilAw ky [ inrMkwrI—inrMkwr vwly [ prhwrI—dUr kr id`qI [ Anidnu—hr roz [ jwig—sucyq rih ky [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [4[

Ailpq—inrlyp [ inrwry—inrwly, inrmoh [ qskr—cor [ pMc—(kwmwidk) pMj [ sMGwry—mwr id`qy [ rhau—mYN rihMdw hW [5[

AauDUqw—iqAwgI [ qqu—jgq dw mUl pRBU [ mir—Awqmk mOqy mr ky [6[

Anhd—iek-rs [ vjY—v`jdw hY, pRBwv pweI r`Kdw hY [ Aivgq—{AÒXÙØ} AidRSt pRBU [ qau—qdoN [ jw—jdoN [ inrbwnI—vwsnw-rihq [7[

suMn smwiD—APur iekwgRqw, auh iekwgR AvsQw ijQy mwieAw dw koeI Purnw nwh Pury, ijQy mwiek PurinAW vloN suM\ rhy [ shij—Afol Awqmk AvsQw ivc [ qij—iqAwg ky [ hau—haumY [ dUjw—pRBU qoN ibnw hor Jwk [ myit—imtw ky [8[

ArQ:- hy pRwxI! prmwqmw dI BgqI kIiqAW hI Awqmk Awnµd imldw hY [ gurU dI srn ipAW prmwqmw ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY, qy prmwqmw dy nwm ivc lIn ho jweIdw hY [1[rhwau[

(hy jogI! gurU dI srn pY ky) myrw Kt-c`k®I srIr hI (myry vwsqy) mT bx igAw hY qy (ies mT ivc itk ky) myrw mn vYrwgI ho igAw hY [ gurU dw Sbd myrI suriq ivc itk igAw hY, prmwqmw dy nwm dI lgn myry AMdr jwg peI hY [ (myry AMdr) gurU dw Sbd iek-rs pRbl pRBwv pw irhw hY, qy aus ivc myrw mn msq ho irhw hY [ gurU dI bwxI dI brkiq nwl (myrw mn) sdw-iQr pRBU dy nwm ivc ig`J igAw hY [1[

ijs mnu`K ƒ gurU imldw hY gurU aus ƒ sMgiq ivc imlWdw hY qy auh mwieAw dw moh rok ky pRBU-nwm ivc lIn ho jWdw hY [ prmwqmw dw nwm (mwno, iek) rqn hY (iek AYsw) hIrw hY ijs dw mu`l nhIN pwieAw jw skdw [ (gurU dI srn pY ky) myrw mn BI aus nwm ivc rMigAw igAw hY aus nwm ivc itk igAw hY [2[

(gurU dI rwhIN) prmwqmw dI BgqI kIiqAW mOq dw fr dUr ho jWdw hY, haumY-rog mwieAw dI mmqw dw rog (mn ƒ) nhIN cMbVdw [ (gurU dI ikrpw nwl) iBAwnk jm BI mYƒ nhIN poNhdw (ikauNik) prmwqmw dw pivqR nwm myry ihrdy ivc soB irhw hY [3[

gurU dy Sbd ƒ soc-mMfl ivc itkw ky prmwqmw dy hI (syvk) ho jweIdw hY, mn ivc gurU dI is`iKAw pRbl ho jWdI hY qy BYVI miq dUr ho jWdI hY [ jyhVy mnu`K pRBU-crnW ivc suriq joV ky hr vyly (mwieAw dy h`ilAW v`loN) sucyq rihMdy hn, auh Awpxy AMdr auh au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr lYNdy hn jo mwieAw ivc vrqidAW hI mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd kr dyNdI hY [4[

(gurU dI srn pY ky prmwqmw dI BgqI krn vwly bMdy) srIr-guPw dy AMdr hI mwieAw qoN inrlyp rihMdy hn mwieAw dy pRBwv qoN v`Kry rihMdy hn [ gurU dy Sbd dI rwhIN auh kwmwidk pMjW corW ƒ mwr lYNdy hn [ (gurU dI srn pY ky ismrn krn vwlw bMdw) Awpxy mn ƒ prwey Gr vl jw ky folx nhIN dyNdw [

(gurU dI ikrpw nwl hI ismrn kr ky) mYN Afol Awqmk AvsQw ivc iek-rs lIn rihMdw hW [5[

Asl iqAwgI auhI hY jo gurU dI srn pY ky (ismrn dI rwhIN mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdw hY [ jyhVw mnu`K jgq dy mUl prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc pRoeI r`Kdw hY auh sdw (mwieAw qoN) vYrwgvwn rihMdw hY [

jgq mwieAw dy moh dI nINd ivc (prmwqmw dI Xwd vloN) su`qw rihMdw hY, qy, Awqmk mOq shyV ky jnm mrn dy gyV ivc pY jWdw hY [ (mwieAw dI nINd ivc su`qy pey ƒ) gurU dy Sbd qoN ibnw ieh smJ hI nhIN pYNdI [6[

jo mnu`K gurU dI srn pYNdw hY (aus dy AMdr) gurU dw Sbd idn rwq iek-rs pRbl pRBwv pweI r`Kdw hY, aus ƒ ieh pCwx Aw jWdI hY ik AidRSt qy vwsnw-rihq pRBU ieho ijhw hY ik auh Awp hI hr QW ivAwpk hY [ pr ieh sUJ mnu`K ƒ qdoN hI AwauNdI hY jdoN auh gurU dy Sbd dI rwhIN (ieh Byq) pCwxdw hY [7[

(jyhVw mnu`K gurU dI srn pY ky prmwqmw dI BgqI krdw hY aus dw) mn aus iekwgRqw ivc itikAw rihMdw hY ijQy mwieAw dy PurinAW vloN sdw suM\ rihMdI hY qy Afol Awqmk AvsQw (dy rMg) ivc rMigAw jWdw hY [ haumY qy loB ƒ iqAwg ky auh mnu`K iek prmwqmw nwl hI fUMGI sWJ pweI r`Kdw hY [

hy nwnk! gurU dI srn pey hoey is`K dw Awpxw mn gurU dI is`iKAw ivc pqIj jWdw hY, auh prmwqmw qoN ibnw hor Jwk imtw ky prmwqmw ivc hI lIn rihMdw hY [8[3[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਹਾ ਗਣਹਿ ਨ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਾਹੇ ਊਪਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਲਿ ਪਾਡੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ॥ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਦਿ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਣਿ ਗਣਿ ਜੋਤਕੁ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ ॥ ਪੜੈ ਸੁਣਾਵੈ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨੀ ॥ ਸਭਸੈ ਊਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥੨॥ ਨਾਵਹਿ ਧੋਵਹਿ ਪੂਜਹਿ ਸੈਲਾ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ ॥ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਰਥਿ ॥ ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਕਿਰਤਾਰਥਿ ॥੩॥ ਵਾਚੈ ਵਾਦੁ ਨ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਆਪਿ ਡੁਬੈ ਕਿਉ ਪਿਤਰਾ ਤਾਰੈ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਚੀਨੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੪॥ ਗਣਤ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਜੀਐ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਵੈ ਸੁਖੁ ਥੀਐ ॥ ਕਰਿ ਅਪਰਾਧ ਸਰਣਿ ਹਮ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਹਰਿ ਭੇਟੇ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਇਆ ॥੫॥ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਨ ਆਈਐ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈਐ ਜਨਮਿ ਮਰਿ ਆਈਐ ॥ ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧਉ ਮਰੈ ਬਿਕਾਰੁ ॥ ਨਾ ਰਿਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਬਦੁ ਅਚਾਰੁ ॥੬॥ ਇਕਿ ਪਾਧੇ ਪੰਡਿਤ ਮਿਸਰ ਕਹਾਵਹਿ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਜਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥੭॥ ਏਕੁ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਚੁ ਏਕੈ ॥ ਬੂਝੁ ਗਿਆਨੀ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੀ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਮੇਟਿ ਸਮਾਣਿਆ ॥੮॥ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥੯॥੪॥ {ਪੰਨਾ 904-905}

pdArQ:- swhw—{su-Ahr`} SuB idn, cMgw muhUrq [ gxih—igxdw hYN (hy pWfy!) eykMkwru—prmwqmw [ soeI—auhI mnu`K [ ibiD—qrIkw, FMg [ q—qW [1[

pwfy—hy pMifq! sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ Gru—Awqmk Awnµd dw itkwxw [1[rhwau[

gix—igx ky [ joqku—joqS [ kWfI—jnm-p`qRI [ sBsY aUpir—swrIAW ivcwrW qoN sRySt [ bdau n—mYN nhIN mMndw [ Cwru—suAwh [2[

sYlw—p`Qr, p`Qr dIAW mUrqIAW [ grbu—AhMkwr [ swriQ—{swLiQ} rQvwhI, jIvn-rQ ƒ clwx vwlw [ ikrqwriQ—sPl krn vwlw [3[

vwdu—JgVw, crcw, bihs [ koie—koeI ivrlw [4[

shsw—sihm [ jIAY—ijMd ƒ [ Byty—imly [ purib—pUrbly smy ivc [5[

mir—Awqmk mOq mr ky [ dir—dr qy [ bwDau—b`Jw hoieAw [ mrY—Awqmk mOq mrdw hY [ ibkwru—ivArQ [ Acwru—Awcrn [6[

ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI [ imsr—bRwhmx [ AwDwru—Awsrw [ ko jnu—koeI ivrlw mnu`K [ Awpwru—AduqI [7[

scu—sdw-iQr pRBU [ tykY—tyk r`K ky, Awsrw lY ky [ igAwnI—hy igAwnI! ivrlI—ivrilAW ny [ myit—imtw ky [8[

srb guxI—swry guxW dy mwlk [ swcw—sdw-iQr pRBU [ bIcwru—soc-mMfl dw Durw, suriq dw inSwnw [ swic—sdw-iQr pRBU ivc [9[

ArQ:- hy pMifq! (AwpxI AwjIvkw dI ^wqr jjmwnW ƒ piq-Awaux vwsqy ivAwh Awidk simAW dy SuB muhUrq l`Bx dw) jUT nwh bol [ s`c bolxw cwhIdw hY [ jdoN gurU dy Sbd ivc juV ky (AMdr dI) haumY dUr ho jWdI hY qdoN auh Gr l`B pYNdw hY (ijQoN Awqmk qy sMswrk swry pdwrQ imldy hn) [1[rhwau[

hy pMifq! qUM (ivAwh Awidk simAW qy jjmwnW vwsqy) sB lgn muhUrq igxdw hYN, pr qUM ieh ivcwr nhIN krdw ik SuB smW bxwx nwh bxwx vwlw prmwqmw (Awp) hY [ ijs mnu`K ƒ gurU iml pey auh jwxdw hY (ik ivAwh Awidk dw smw iks) FMg (nwl SuB bx skdw hY) [ jdoN mnu`K ƒ gurU dI is`iKAw pRwpq ho jwey qdoN auh prmwqmw dI rzw ƒ smJ lYNdw hY (qy rzw ƒ smJxw hI SuB muhUrq dw mUl hY) [1[

(pMifq) joqS (dy lyKy) igx igx ky (iksy jjmwn dy pu`qr dI) jnm p`qRI bxWdw hY, (joqS dw ihswb Awp) pVHdw hY qy (jjmwn ƒ) suxWdw hY pr AslIAq ƒ nhIN pCwxdw [ (SuB muhUrq Awidk dIAW) swrIAW ivcwrW qoN sRySt ivcwr ieh hY ik mnu`K gurU dy Sbd ƒ mn ivc vswey [ mYN (gur-Sbd dy twkry qy SuB muhUrq qy jnm-p`qRI Awidk dI iksy) hor g`l dI prvwh nhIN krdw, hor swrIAW ivcwrW ivArQ hn [2[

(hy pMifq!) qUM (qIrQ Awidk qy) ieSnwn krdw hYN (srIr ml ml ky) DoNdw hYN, qy p`Qr (dy dyvI dyvqy) pUjdw hYN, pr prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMgy jwx qoN ibnw (mn ivkwrW nwl) sdw mYlw rihMdw hY [ (hy pMifq!) ijMd ƒ ivkwrW qoN ^lwsI idvwx vwly qy jIvn sPlw krn vwly prmwqmw dw nwm jp, (nwm jp ky) AhMkwr dUr kIiqAW (jIvn rQ dw) rQvwhI pRBU iml pYNdw hY [3[

(pMifq) vyd (Awidk Drm-pusqkW) ƒ (jIvn dI AgvweI vwsqy) nhIN ivcwrdw, (ArQ qy krm kWf Awidk dI) bihs ƒ hI pVHdw hY (ies qrHW sMswr-smuMdr dIAW ivkwr-lihrW ivc fu`bw rihMdw hY), jyhVw mnu`K Awp fu`ibAw rhy auh Awpxy (bIq cuky) bzurgW ƒ (sMswr-smuMdr ivcoN) ikvyN pwr lµGw skdw hY? koeI ivrlw mnu`K pCwxdw hY ik prmwqmw hryk srIr ivc mOjUd hY [ ijs mnu`K ƒ gurU iml pey, aus ƒ ieh smJ AwauNdI hY [4[

ijauN ijauN SuB ASuB muhUrqW dy lyKy igxdy rhIey iqauN iqauN ijMd ƒ sdw sihm dw rog l`gw rihMdw hY [ jdoN mnu`K gurU dI srn pYNdw hY qdoN ies ƒ Awqmk Awnµd imldw hY [ pwp AprwD kr ky BI jdoN AsI prmwqmw dI srn AwauNdy hW, qW prmwqmw swfy pUrbly krmW Anuswr gurU ƒ imlw dyNdw hY (qy gurU shI jIvn-rwh ivKWdw hY) [5[

jdoN qk gurU dI srn nwh AwvIey qd qk prmwqmw nhIN imldw, Btkxw ivc kurwhy pY ky Awqmk mOq shyV ky muV muV jnm ivc AwauNdy rhIdw hY [

(gurU dI srn qoN ibnw jIv) jm dy dr qy b`Dw hoieAw ivArQ hI Awqmk mOqy mrdw hY, aus dy ihrdy ivc nwh pRBU dw nwm v`sdw hY nwh gurU dw Sbd v`sdw hY, nwh hI aus dw cMgw Awcrn bxdw hY [6[

AnykW (kulIn qy ivdvwn bRwhmx) Awpxy Awp ƒ pWDy pMifq imsr AKvWdy hn, pr prmwqmw qoN ibnw hor hor Awsry dI Jwk ivc Zlqwn rihMdy hn, prmwqmw dw dr-Gr nhIN l`B skdy [ kRoVW ivcoN koeI auh bMdw AduqI hY ijs ƒ gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dw nwm izMdgI dw Awsrw iml igAw hY [7[

hy pMifq! jy qUM igAwnvwn bxnw hY qW gurU dw Awsrw-prnw lY ky ieh g`l smJ lY ky (jgq ivc) cwhy koeI Blw hY cwhy burw hY hryk ivc sdw-iQr pRBU hI mOjUd hY [ auhnW ivrly bMidAW ny hr QW iek prmwqmw ƒ hI ivAwpk smiJAw hY jyhVy gurU dI srn pey hn [ (gur-srn dI brkiq nwl) auh Awpxw jnm mrn imtw ky pRBU-crnW ivc lIn rihMdy hn [8[

(gurU dI ikrpw nwl) ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc iek prmwqmw v`sdw hY, swry jIvW dw mwlk sdw-iQr pRBU auhnW dI suriq dw sdw inSwnw bixAw rihMdw hY [ hy nwnk! jyhVw mnu`K gurU dI rzw ivc qur ky (Awpxy) swry kMm krdw hY (qy SuB ASuB muhUrqW dy Brm ivc nhIN pYNdw) auh sdw-iQr prmwqmw ivc lIn rihMdw hY (qy aus ƒ Awqmk qy sMswrk pdwrQ aus dr qoN imldy rihMdy hn) [9[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh