ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 903

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਗੁ ਪਰਬੋਧਹਿ ਮੜੀ ਬਧਾਵਹਿ ॥ ਆਸਣੁ ਤਿਆਗਿ ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਪਾਵਹਿ ॥ ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਕਾਮਣਿ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥ ਨਾ ਅਉਧੂਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਜੋਗੀ ਬੈਸਿ ਰਹਹੁ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਾਗਤ ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਾਵਹਿ ਗੀਤ ਨ ਚੀਨਹਿ ਆਪੁ ॥ ਕਿਉ ਲਾਗੀ ਨਿਵਰੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਚੈ ਮਨ ਭਾਇ ॥ ਭਿਖਿਆ ਸਹਜ ਵੀਚਾਰੀ ਖਾਇ ॥੨॥ ਭਸਮ ਚੜਾਇ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡੁ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਹਹਿ ਜਮ ਡੰਡੁ ॥ ਫੂਟੈ ਖਾਪਰੁ ਭੀਖ ਨ ਭਾਇ ॥ ਬੰਧਨਿ ਬਾਧਿਆ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥ ਬਿੰਦੁ ਨ ਰਾਖਹਿ ਜਤੀ ਕਹਾਵਹਿ ॥ ਮਾਈ ਮਾਗਤ ਤ੍ਰੈ ਲੋਭਾਵਹਿ ॥ ਨਿਰਦਇਆ ਨਹੀ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ ਬੂਡਤ ਬੂਡੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥੪॥ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਖਿੰਥਾ ਬਹੁ ਥਟੂਆ ॥ ਝੂਠੋ ਖੇਲੁ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਨਟੂਆ ॥ ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁ ਜਾਰੇ ॥ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰੇ ॥੫॥ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਫਟਕ ਬਨਾਈ ਕਾਨਿ ॥ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ ਬਿਦਿਆ ਬਿਗਿਆਨਿ ॥ ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਸਾਦਿ ਲਭਾਨਾ ॥ ਪਸੂ ਭਏ ਨਹੀ ਮਿਟੈ ਨੀਸਾਨਾ ॥੬॥ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਲੋਗਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਜੋਗਾ ॥ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ਚੂਕਸਿ ਸੋਗਾ ॥ ਊਜਲੁ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਦੁ ਹੋਇ ॥ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੭॥ ਤੁਝ ਪਹਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਤੂ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮੀਤੁ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 903}

pdArQ:- prboDih—qUM jgWdw hYN, qUM aupdyS krdw hYN (hy jogI!) [ mVI—srIr [ bDwvih—(pwl pwl ky) vDWdw hYN, motw krdw hYN [ Awsxu—mn dw Awsx, ic`q dI Afolqw [ kwhy—ikvyN? kwmix—iesqRI [ ihq kwrI—pRym krn vwlw [ AauDUqI—iqAwgI [ sMswrI—igRhsqI [1[

jogI—hy jogI! bYis rhhu—bYTw rhu, sÍY srUp ivc itikAw rhu, mn ƒ itkwau [ duibDw—duic`qwpn, dUjy Awsry dI Jwk [ BwgY—dUr ho jwey [ lwj n lwgY—Srm nwh auTwxI pey [1[rhwau[

Awpu—Awpxy Awp ƒ [ n cInih—qUM nhIN pCwxdw [ lwgI—l`gI hoeI [ invrY—dUr hovy [ prqwpu—qpS, iqRSnw-A`g [ sbid—Sbd ivc [ mn Bwie—mn dy pRym nwl [ shj vIcwrI—sihj dw ivcwrvwn ho ky, Afol Awqmk AvsQw dI sUJ vwlw ho ky [ iBiKAw—(prmwqmw dy dr qoN nwm dI) iB`iCAw [ Kwie—KWdw hY {not:- l&z ‘Kwie’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY} [2[

Bsm—suAwh [ cVwie—cVHw ky, ml ky [ shih—qUM shwrdw hYN [ fMfu—szw [ Kwpru—K`pr, ihrdw [ PUtY—tu`t jWdw hY, Afolqw nhIN rih jWdI [ BIK—nwm dI iB`iCAw [ Bwie—(pRBU dy) pRym dI rwhIN [ bMDin—bMDn ivc [3[

ibMdu—vIrj [ mweI—mwieAw [ qRY—(mwieAw dy) iqMn guxW ivc [ loBwvih—qUM gRisAw hoieAw hYN [ aujwlw—cwnx, pRkwS [ bUfq bUfy—fu`bdw fu`b igAw [4[

iKMQw—godVI [ QtUAw—Qwt, bnwvt [ ntUAw—mdwrI [ Agin—iqRSnw dI A`g [ jwry—swVdI hY [ krmw—b^SS, myhr [ auqris—auqrygw [5[

Ptk—k`c [ kwin—kMn ivc [ igAwin—igAwn ivc [ ibigAwin—igAwn-hInqw ivc [ ibidAw—Awqmk iv`idAw [ ibidAw ibigAwnI—Awqmk iv`idAw dI sUJ qoN ibnw [ swid—sÍwd ivc, csky ivc [ louBwnw—PisAw hoieAw {not:- A`Kr ‘l’ dy nwl do lgW hn—   o  Aqy   u [ Asl l&z ‘loBwnw’ hY, ieQy ‘luBwnw’ pVHnw hY} [ nIswnw—inSwnw, l`Cx [6[

iqRibiD—mwieAw dIAW iqMn iksmW ivc, iqMn guxW ivc [ logw—swDwrn jgq [ jogw—jogDwrI, jogI [ sogw—icMqw [ aUjlu hoie—pivqR ho jWdw hY [ jugiq—jIvn dI jwc [7[

pih—pws [ nauinD—nO ^zwny, nO ^zwinAW dw mwlk pRBU [ auQwpy—nws krdw hY [ scu—sdw-iQr pRBU [ sucIqu—pivqR ihrdy vwlw [8[

ArQ:- hy jogI! Awpxy mn ƒ pRBU-crnW ivc joV (ies qrHW) hor hor Awsrw Bwlx dI Jwk dw du`K dUr ho jwiegw [ Gr Gr (mMgx dI) Srm BI nwh auTwxI peygI [1[rhwau[

(hy jogI!) qUM jgq ƒ aupdyS krdw hYN (ies aupdyS dy v`ty Gr Gr iB`iCAw mMg ky Awpxy) srIr ƒ (pwl pwl ky) motw kr irhw hYN [ (dr dr Btkx nwl) mn dI Afolqw gvw ky qUM sdw-Afol prmwqmw ƒ ikvyN iml skdw hYN? ijs mnu`K ƒ mwieAw dI mmqw l`gI hovy mwieAw dw moh cMbiVAw hovy jo iesqRI dw BI pRymI hovy auh nwh iqAwgI irhw nwh igRhsqI bixAw [1[

(hy jogI! qUM lokW ƒ suxwx vwsqy) Bjn gwauNdw hYN pr Awpxy Awqmk jIvn ƒ nhIN vyKdw [ (qyry AMdr mwieAw dI) qpS l`gI hoeI hY (lokW ƒ gIq suxwieAW) ieh ikvyN dUr hovy? jyhVw mnu`K mn dy ipAwr nwl gurU dy Sbd ivc lIn huMdw hY, auh Afol Awqmk AvsQw dI sUJ vwlw ho ky (prmwqmw dy dr qoN nwm dI) iB`iCAw (lY ky) KWdw hY [2[

(hy jogI!) qUM (Awpxy ipMfy auqy) suAwh ml ky (iqAwgI hox dw, pKMf krdw hYN (pr qyry AMdr) mwieAw dw moh (pRbl) hY (AMqr Awqmy) qUM jm dI szw Bugq irhw hYN [ ijs mnu`K dw ihrdw-K`pr tu`t jWdw hY (Bwv, mwieAw dy moh dy kwrn ijs dw ihrdw Afol nhIN rih jWdw) aus ivc (nwm dI) auh iB`iCAw nhIN Tihr skdI jo (pRBU-crnW ivc) pRym dI rwhIN imldI hY [ Ajyhw mnu`K mwieAw dI jyvVI ivc b`Jw hoieAw jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [3[

hy jogI! qUM kwm-vwsnw qoN Awpxy Awp ƒ nhIN bcWdw, pr (iPr BI lokW pwsoN) jqI AKvw irhw hYN [ mwieAw mMgdw mMgdw qUM qRYguxI mwieAw ivc Ps irhw hYN [ ijs mnu`K dy AMdr kTorqw hovy aus dy ihrdy ivc prmwqmw dI joiq dw cwnx nhIN ho skdw, (sihjy sihjy) fu`bdw fu`bdw auh (mwieAw dy) swry jMjwlW ivc fu`b jWdw hY [4[

(hy jogI!) godVI Awidk dw bhuq AfMbr rcw ky qUM (ivKwvy leI) Dwrimk pihrwvw kr irhw hYN, pr qyrw ieh AfMbr aus mdwrI dy qmwSy vWg hY jo (lokW pwsoN mwieAw kmwx leI) JUTw Kyl hI Kyldw hY (Bwv, jo kuJ auh ivKWdw hY auh Asl ivc nzr dw DoKw hI huMdw hY) [ ijs mnu`K ƒ iqRSnw qy icMqw dI A`g AMdry AMdr swV rhI hovy, auh prmwqmw dI myhr qoN ibnw (A`g dy ies BWbV qoN) pwr nhIN lµG skdw [5[

(hy jogI!) qUM k`c dI muMdRw bxweI hoeI hY qy hryk kMn ivc pweI hoeI hY, pr Awqmk iv`idAw dI sUJ qoN ibnw (AMdr v`sdy mwieAw dy moh qoN ^lwsI nhIN ho skdI [ jyhVw mnu`K jIB qy ieMdRI dy csky ivc PisAw hoieAw hovy (auh vyKx ƒ qW mnu`K hY, pr Asl ivc) pSU hY, (bwhrly iqAwgI ByK nwl) aus dw ieh pSU-puxy dw (AMdrlw) l`Cx imt nhIN skdw [6[

(hy jogI! iKMQw muMdRw Awidk nwl qW iqAwgI nhIN bx jweIdw [ Sbd qoN ibnw ijvyN) swDwrn jgq qRYguxI mwieAw ivc gRisAw hoieAw hY iqvyN (ByKDwrI) jogI hY [ jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ƒ Awpxy soc-mMfl ivc vsWdw hY, (mwieAw dy moh qoN pYdw hox vwlI) aus dI icMqw imt jWdI hY [ auhI mnu`K pivqR ho skdw hY ijs dy ihrdy ivc sdw-iQr pRBU qy aus dI is&iq-swlwh dw Sbd v`sdw hY, auhI Asl jogI hY auhI jIvn dI jugiq ƒ smJdw hY [7[

(hy jogI!) qUM sB kuJ krx dy smr`Q prmwqmw ƒ ismr, swrI dunIAw dI mwieAw dw mwlk auh pRBU qyry AMdr v`sdw hY [ auh Awp hI jgq rcnw kr ky Awp hI nws krdw hY, jgq ivc auhI kuJ huMdw hY jo auh pRBU krdw hY [

hy nwnk! ausy jogI dy AMdr jq hY sq hY sMjm hY ausy dw ihrdw pivqR hY ijs dy AMdr sdw-iQr pRBU v`sdw hY, auh jogI iqMnW BvnW dw im`qr hY (aus jogI ƒ swrw jgq ipAwr krdw hY) [8[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh