ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 901

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਮਿਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੋਵਤ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਹਿ ਹੋਇ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧॥ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥੧॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 901}

pdArQ:- jpq—jwpidAW [ prm—sB qoN au~cw [ pweIAY—hwsl krIdw hY [ Awvwgauxu—jgq ivc Awaux qy jgq qoN jwx (dw gyV), jnm mrn dw gyV [ mIq—hy im`qr! [1[rhwau[

gwvq—gWidAW [ prgwsu—cwnx [ mih—ivc [ invwsu—itkwau [1[

sMq sMgiq—gurU dI sMgiq [ auDwru—pwr-auqwrw [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ auqris—qUM lµG jwihˆgw [2[

ArQ:- hy myry im`qr! prmwqmw dy guxW dy gIq (sdw) gWdw rhu [ prmwqmw dw nwm jpidAW sB qoN sRySt suK hwsl kr leIdw hY Aqy jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY [1[rhwau[

hy im`qr! prmwqmw dy gux gWidAW (mn ivc shI Awqmk jIvn dw) cwnx ho jWdw hY, Aqy prmwqmw dy sohxy crnW ivc mn itikAw rihMdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy im`qr!) gurU dI sMgiq ivc irhW qyrw pwr-auqwrw ho jwiegw, qUM sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jwihˆgw [2[1[57[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਏਕੁ ਅਰਾਧਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਨੀਦ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਦੂਖ ॥੨॥ ਸਹਜਿ ਅਨੰਦ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਭ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ॥੩॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋਆ ਆਪਿ ॥੪॥੨॥੫੮॥ {ਪੰਨਾ 901}

pdArQ:- pUrw—swry guxW dw mwlk, sB qwkqW dw mwlk [ suhyly—suKI [ sgl—swry [ rog kUrw—kUV dy rog, mwieAw dy moh qoN pYdw hoey rog [1[rhwau[

swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ eyku soie—isr& aus prmwqmw ƒ [ jw kI srin—ijs (pRBU) dw Awsrw ilAW [1[

nId—(pRBU-crnW ivc) lInqw [ suhylI—suKdweI [ ismrq—ismridAW [2[

sihj—Awqmk Afolqw ivc (itk ky) [ BweI—hy BweI! guir—gurU ny [ sB—swrI [3[

jwip—jipAw kro [ nwnk—hy nwnk! rwKw—rKvwlw [4[

ArQ:- hy BweI! myrw gurU sB guxW dw mwlk hY, myrw gurU pUrI smrQw vwlw hY [ (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw nwm jp ky mnu`K sdw suKI rihMdy hn, mwieAw dy moh qoN pYdw hox vwly auhnW dy swry rog dUr ho jWdy hn [1[rhwau[

(hy BweI! gurU dy dr qy Aw ky) sdw kwiem rihx vwly aus ie`k prmwqmw dw AwrwDn kirAw kro ijs dI srn ipAW sdw Awqmk Awnµd imldw hY [1[

(hy BweI! gurU dI srn ipAW) prmwqmw dy nwm dI lgn pYdw ho jWdI hY, qy, nwm ivc lInqw mnu`K vwsqy suKdweI ho jWdI hY [ prmwqmw dw nwm ismridAW swry du`KW dw nws ho jWdw hY [2[

hy myry BweI! (ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY) pUrw gurU aus dI swrI icMqw imtw dyNdw hY, (qusI BI gurU dI rwhIN) Awqmk Afolqw ivc itk ky Awqmk ^uSIAW pRwpq kro [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI! gurU dI srn pY ky) A`Ty pihr pRBU dy nwm dw jwp kirAw kr [ (ijhVw mnu`K pRBU dw nwm jpdw hY pRBU) Awp aus dw rKvwlw bxdw hY [4[2[58[

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੩    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨਰਨਰਹ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥ ਜਲਨ ਥਲਨ ਬਸੁਧ ਗਗਨ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਨ ਧਰਨ ਪੁਨ ਪੁਨਹ ਕਰਨ ॥ ਨਹ ਗਿਰਹ ਨਿਰੰਹਾਰੰ ॥੧॥ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਨਾਮ ਹੀਰ ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰੰ ॥ ਕਰਨ ਕੇਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੰ ॥੨॥੧॥੫੯॥ {ਪੰਨਾ 901}

pdArQ:- nrnrh—nrW ivcoN sRySt nr, prmwqmw [ jln—jlW ivc [ Qln—QlW ivc [ bsuD—DrqI ivc [ ggn—AwkwS ivc [ eykMkwrM—srb-ivAwpk pRBU [1[rhwau[

hrn—nws krn vwlw [ Drn—pwlx vwlw [ pun punh—muV muV [ krn—pYdw krn vwlw [ igrh—igRh, Gr [ inrMhwrM—inr-AhwrM, ^urwk qoN ibnw [1[

gMBIr—fUMGw [ DIr—v`fy ijgry vwlw [ hIr—bhu-mu`lw [ mUc—v`fw [ krn kyl—kOqk krn vwlw [ Amol—ijs dw mu`l nwh pwieAw jw sky [ bilhwrM—sdky, kurbwn [2[

ArQ:- hy BweI! sdw prmwqmw ƒ nmskwr krdy rho [ auh ie`k srb-ivAwpk prmwqmw jlW ivc mOjUd hY, QlW ivc hY, DrqI ivc hY, qy AwkwS ivc hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw sB dw nws krn vwlw hY, auhI sB dw pwlx vwlw hY, auhI jIvW ƒ muV muV pYdw krn vwlw hY [ aus dw koeI ^ws Gr nhIN, aus ƒ iksy ^urwk dI loV nhIN [1[

hy BweI! prmwqmw (mwno) fUMGw (smuMdr) hY, v`fy ijgry vwlw hY, aus dw nwm bhu-mu`lw hY [ auh prmwqmw sB qoN au~cw hY, sB qoN v`fw hY, byAMq hY [ auh sB kOqk krn vwlw hY, Amu`l guxW dw mwlk hY [ hy nwnk! aus qoN kurbwn jwxw cwhIdw hY [2[1[59[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਤਿਆਗਿ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭੰਡਾਰ ਦਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ ਪੇਖਿ ਲੀਲਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰੈ ॥ ਨਹ ਸੰਗਿ ਗਾਮਨੀ ॥੧॥ ਸੁਤ ਕਲਤ੍ਰ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿਓ ਇਹ ਬਿਰਖ ਛਾਮਨੀ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸੰਤ ਭਾਵਨੀ ॥੨॥੨॥੬੦॥ {ਪੰਨਾ 901}

pdArQ:- iqAwig cly—C`f ky qur pey [ kink—sonw [ kwimnI—iesqRI [1[rhwau[

BMfwr—^zwny [ drb—{dàÒX} Dn [ Arb Krb—ArbW KrbW dI igxqI vwly, byAMqu [ pyiK—vyK ky [ lIlw—Kyf [ mnu sDwrY—mn Fwrs bxWdw hY [ sMig—nwl [ gwmnI—jWdw [1[

suq—pu`qr [ klqR—iesqRI [ BRwq—Brw [ mIq—im`qr [ auriJ pirE—auliJAw ipAw hY, PisAw ipAw hY [ Brim—Brm ivc, BulyKy ivc [ ibrK CwmnI—ru`K dI CW [ sMq BwvnI—sMqW ƒ cMgw l`gdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! sonw, iesqRI Awidk mwieAw dy T`gy hoey jIv (Aw^r dunIAw dy swry) sohxy rUp rMg sugMDIAW qy Bog-pdwrQ C`f ky (ieQoN) qur pYNdy hn [1[rhwau[

hy BweI! byAMq Dn dy ^zwinAW dI mOj vyK vyK ky (mnu`K dw) mn (Awpxy AMdr) Fwrs bxWdw rihMdw hY, (pr iehnW ivcoN koeI cIz ies dy) nwl nhIN jWdI [1[

hy BweI! pu`qr, iesqRI, Brw, im`qr (Awidk dy moh) ivc jIv PisAw rihMdw hY, BulyKy dy kwrn moh ivc T`igAw jWdw hY—pr ieh sB kuJ ru`K dI CW (vWg) hY [ (ies vwsqy) hy nwnk! prmwqmw dy sohxy crnW dI srn dw suK hI sMq jnW ƒ cMgw l`gdw hY [2[2[60[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਤਿਪਦੇ ॥ ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੈ ਪਾਵਹਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਤਿਹ ਜਨ ਕਉ ਜਾਨਹੁ ਜੋ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਖੋਇ ਕੈ ਫੁਨਿ ਬੈਕੁੰਠਿ ਸਿਧਾਵੈ ॥੧॥ ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਆਈ ॥ ਜਾਂ ਗਤਿ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਤਿ ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਈ ॥੨॥ ਨਾਹਿਨ ਗੁਨੁ ਨਾਹਿਨ ਕਛੁ ਬਿਦਿਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਜਿ ਕੀਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਰਦੁ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਹੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਤਿਹ ਦੀਨਾ ॥੩॥੧॥ {ਪੰਨਾ 901-902}

pdArQ:- Et—Awsrw [ jw kY ismrin—ijs hir-nwm dy ismrn nwl [ durmiq—KotI miq [ inrbwn pdu—auh Awqmk drjw ij`Qy koeI vwsnw poh nhIN skdI, vwsnw-rihq [1[rhwau[

iqh jn kau—aus mnu`K ƒ [ jwnhu—smJo [ Koie kY—nws kr ky [ Puin—muV, iPr [ bYkuMiT—bYkuMT ivc [ isDwvY—jw phuMcdw hY [1[

kwl—smw [ mih—ivc [ nwrwien suiD—prmwqmw dI sUJ [ {purwixk khwxI ieh hY ik pwpI Ajwml ny Awpxy Coty pu`qr dw nwm nwrwien r`iKAw sI [ AMq vyly Awpxy pu`qr nwrwien ƒ Xwd kridAW aus ƒ pRBU-nwrwien dI sUJ Aw geI} [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ kau—ƒ [ jogIsur—v`fy v`fy jogI [2[

nwihn—nhIN [ gij—gj ny [ {Bwgvq Anuswr kQw—iek gMDrv iksy irSI dy srwp nwl hwQI bx igAw [ ies hwQI ƒ vrux dy qlwb ivc iek qMdUey ny AwpxIAW qMdW ivc PV ilAw [ pRBU dy nwm dI brkiq nwl auh bc inkilAw} [ ibrdu—mu`F kdImW dw suBwau [ ABY—inrBYqw dw [ ABY dwnu—inrBYqw dI b^SS [ iqh—aus ƒ [2[

ArQ:- hy (myry) mn! prmwqmw dy nwm dw Awsrw ilAw kr, ijs nwm dy ismrn nwl KotI miq nws ho jWdI hY, (nwm dI brkiq nwl) qUM auh Awqmk drjw hwsl kr leyNgw ij`Qy koeI vwsnw poh nhIN skdI [1[rhwau[

hy (myry) mn! ijhVw mnu`K prmwqmw dy gux gWdw hY aus ƒ v`fy BwgW vwlw smJ [ auh mnu`K AnykW jnmW dy pwp dUr kr ky iPr bYkuMT ivc jw phuMcdw hY [1[

(hy myry mn! vyK, purwxI pRis`D kQw hY ik) A^Irly vyly (pwpI) Ajwml ƒ prmwqmw dy nwm dI sUJ Aw geI, aus ny auh au~cI Awqmk AvsQw iek plk ivc hwsl kr leI, ijs Awqmk AvsQw ƒ v`fy v`fy jogI qWGdy rihMdy hn [2[

hy nwnk! (AwK—hy myry mn! gj dI kQw BI sux [ gj ivc) nwh koeI gux sI, nwh hI aus ƒ koeI iv`idAw pRwpq sI [ (aus ivcwry) gj ny ikhVw Dwrimk kMm krnw sI? pr vyK prmwqmw dw mu`F-kdImW dw suBwau, prmwqmw ny aus gj ƒ inrBYqw dI pdvI b^S id`qI [3[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh