ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 500

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਨਿਸਿ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥ ਕੇਸ ਸੰਗਿ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥ ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥ ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਹਰਿ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਨਿਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਰੋ ਉਧਰਸਿ ਆਖੀ ਫੋਰ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 500}

pdArQ:- dIjY—dyh [ jsu—is&iq-swlwh dw gIq [ gwvau—gwvauN, mYN gwvW [ inis—rwq [ Aru—Aqy [ Bor—svyry [ sMig—nwl [ pg—pYr [ Jwrau—mYN JwVW [ iehY—ieh hI [ mor—myrw [1[

Twkur—hy Twkur! bIAw—dUjw [ iciq—icq ivc [ icqvau—icqvauN, mYN Xwd krdw hW [ rsn—jIB (nwl) [ inrKau—inrKauN, mYN vyKdw hW [ Er—qr&, pwsw [1[rhwau[

ibnau—bynqI [ krau—krauN, mYN krdw hW [ kr joir—(dovyN) h`Q joV ky [ auDris—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jweygw [ Por—A`K Jmkx ijqnw smw [2[

ArQ:- hy myry mwlk! qYQoN ibnw myrw koeI hor Awsrw nhIN hY [ hy hrI! mYN Awpxy ic`q ivc qYƒ hI Xwd krdw hW, jIB nwl qyrI hI AwrwDnw krdw hW, (qy sdw shwieqw leI) qyry vl hI q`kdw rihMdw hW [1[rhwau[

hy myry mwlk! myhr kr, mYƒ Awpxw drsn dyh, mYN idn rwq qyrI is&iq-swlwh dw gIq gWdw rhW, Awpxy kysW nwl mYN qyry syvkW dy pYr JwVdw rhW—b`s! ieh hI myry mn dI qWG hY [1[

hy dieAw dy Gr! hy srb-ivAwpk! hy sBnW dy mwlk! mYN dovyN h`Q joV ky qyry A`gy bynqI krdw hW (myhr kr) qyrw dws nwnk (sdw qyrw) nwm jpdw rhy [ (jyhVw) mnu`K qyrw nwm jpdw rhygw auh (sMswr-smuMdr ivcoN) A`K Jmkx ijqny smy ivc bc inklygw [2[11[20[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਰੁ ਰੁਦ੍ਰ ਲੋਕ ਆਈ ਇੰਦ੍ਰ ਲੋਕ ਤੇ ਧਾਇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੧॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਆਇ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਇ ॥ ਗੁਹਜ ਪਾਵਕੋ ਬਹੁਤੁ ਪ੍ਰਜਾਰੈ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਓ ਹੈ ਬਤਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਅਰੁ ਜਖ੍ਯ੍ਯ ਕਿੰਨਰ ਨਰ ਰਹੀ ਕੰਠਿ ਉਰਝਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਗੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰਤੈ ਜਾ ਕੈ ਕੋਟਿ ਐਸੀ ਦਾਸਾਇ ॥੨॥੧੨॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 500}

pdArQ:- bRhm lok—bRhmw dI purI [ Aru—Aqy [ rudR—iSv [ qy—qoN [ Dwie—dOV ky, h`lw kr ky [ kau—ƒ [ joih n swkY—q`k nhIN skdI [ mil—ml ky [ pwie—pYr [1[

moih—mYN [ srnwie—(gurU dI) srn ivc [ guhj—gu`JI, lukvIN [ pwvko—pwvku, A`g [ pRjwrY—cMgI qrHW swVdI hY [ mo kau—mYƒ [ siqguir—gurU ny [1[rhwau[

isD—jog-swDnw ivc au~Gy ho cuky jogI [ swiDk—jog-swDn krn vwly [ jK´—dyviqAW dI iek iksm [ ikMnr—dyviqAW dI iek iksm [ nr—mnu`K [ kMiT—gl nwl [ aurJwie—cMbVI hoeI [ AMgu—p`K [ jn AMgu—dwsW dw p`K [ pRiB—pRBU ny [ krqY—krqwr ny [ koit—kRoVW [ dwswie—dwsIAW [2[

ArQ:- (hy BweI! sMswr ƒ mwieAw dI iqRSnw dI A`g ivc sVidAW vyK ky) hux mYN (Awpxy siqgurU dI) srn Aw ipAw hW [ (iqRSnw dI) gu`JI A`g (sMswr ƒ) bhuq burI qrHW swV rhI hY (ies qoN bcx leI) gurU ny mYƒ (qrIkw) d`s id`qw hY [1[rhwau[

(hy BweI! mwieAw bRhmw iSv ieMdR Awidk dyviqAW auqy BI Awpxw (pRBwv pw ky) bRhm-purI, iSv-purI Aqy ieMdR-purI qoN h`lw kr ky (sMswrk jIvW vl) AweI hY [ (pr) swD sMgiq vl (qW ieh mwieAw) q`k BI nhIN skdI, (ieh mwieAw sqsMgIAW dy) pYr ml ml ky DoNdI hY [1[

jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI, jog-swDn krn vwly swDU, jK´, ikMnr, mnu`K—iehnW sBnW dy gl nwl mwieAw cMbVI rihMdI hY [ pr, hy nwnk! Awpxy dwsW dw p`K aus pRBU ny aus krqwr ny kIqw hoieAw hY ijs dy dr qy ieho ijhIAW (ies mwieAw ijhIAW) kRoVW hI dwsIAW hn [2[12[21[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਜਸੁ ਮਿਟੈ ਹੋਵੈ ਜਗਿ ਕੀਰਤਿ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਨਾਸ ਹੋਇ ਖਿਨ ਮਹਿ ਸੁਖ ਅਨਦ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਜਾ ਤੇ ਘਾਲ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈਐ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੋਹਿ ਸਰਨਿ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਦਾਸਹ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥੨॥੧੩॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 500}

pdArQ:- Apjsu—bdnwmI [ jig—jgq ivc [ kIriq—soBw [ bYsxu—bYTx leI QW [ qRws—shm [ syqI—nwl [ Gir—pRBU-crnW ivc [1[

jw qy—ijs dI brkiq nwl [ Gwl—myhnq [ ibrQI—ivArQ [ min—mn ivc [ qin—ihrdy ivc [1[rhwau[

moih—mYN [ pRB—hy pRBU! rMig—pRym-rMg ivc [ dwsh—dwsW dI [ pYj—ie`zq [2[

ArQ:- hy BweI! A`Ty phr Awpxy pRBU dw ismrn krdy rho [ hy BweI! mn ivc ihrdy ivc sdw pRBU dw iDAwn Drnw cwhIdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! ismrn dI brkiq nwl mnu`K dI pihlI) bdnwmI imt jWdI hY, jgq ivc soBw hox l`g pYNdI hY, qy prmwqmw dI drgwh ivc bYTx leI QW iml jWdw hY [ (hy BweI! ismrn dI shwieqw nwl) mOq dw shm iek iKn ivc mu`k jWdw hY, suK Anµd nwl pRBU-crnW ivc phuMc jweIdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—) hy dInW dy du`K nws krn vwly pRBU! mYN qyrI srn AwieAw hW [ jo kuJ qUM Awp dyNdw hYN jIvW ƒ auhI kuJ iml skdw hY [ qyry dws qyry sohxy koml crnW dy pRym-rMg ivc rMgy rihMdy hn, qUM Awpxy dwsW dI ie`zq Awp r`Kdw hYN [2[13[22[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਸ੍ਵੰਭਰ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਨ ਹੋਵਤ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥ ਸਗਲ ਜੀਅ ਜਾ ਕਉ ਆਰਾਧਹਿ ਤਾਹੂ ਕਉ ਤੂੰ ਜਾਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਸੁ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥੧੪॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 500}

pdArQ:- ibsÍMBr— {ivÓv—jgq [ Br—pwlx vwlw} swry sMswr ƒ pwlx vwlw [ ko—nw [ BMfwr—^zwny [ jw kI—ijs (prmwqmw) dI [ inPl—ivArQ [ auDwr—pwr-auqwrw [

mn—hy mn! sMig—nwl [ rwcu—msq rhu [ jw kau—ijs (prmwqmw) ƒ [ qwhU kau—aus ƒ hI [ jwcu—mMg [1[rhwau[

krqy—hy krqwr! pRwn ADwr—ijMd dw Awsrw [ shweI—mddgwr [ khw kry—kIh ivgwV skdw hY? [2[

ArQ:- hy myry mn! ijs ƒ (sMswr dy) swry jIv AwrwDdy hn, qUM aus dy sohxy koml crnW nwl ipAwr kirAw kr, qUM aus dy hI dr qoN mMigAw kr [1[rhwau[

hy mn! auh prmwqmw swry jgq ƒ pwlx vwlw hY, auh swry jIvW ƒ dwqW dyx vwlw hY, aus dy ^zwny BgqI (dy Dn) nwl Bry pey hn [ aus prmwqmw dI kIqI hoeI syvw BgqI ivArQ nhIN jWdI, (syvw-BgqI krn vwly dw) auh iek iKn ivc (sMswr-smuMdr qoN) pwr-auqwrw kr dyNdw hY [

hy nwnk! (AwK—) hy krqwr! hy pRBU! mYN qyrI srn AwieAw hW, qUM hI myrI ijMd dw Awsrw hYN [ mddgwr bx ky ijs mnu`K dI qUM rwKI krdw hYN, swrw jgq (BI jy aus dw vYrI bx jwey qW) aus dw kuJ BI ivgwV nhIN skdw [2[14[23[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਅਵਖਧੁ ਉਤਰਿ ਗਇਓ ਸਭੁ ਤਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦੁ ਰਖਿਓ ਪਰਮੇਸਰਿ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਮਿਟੀ ਬਿਆਧਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਬੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਅਬਿਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੨॥੧੫॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 500}

pdArQ:- pYj—ie`zq [ svwrI—kwiem r`KI, vDweI [ guir—gurU ny [ AvKDu—dvweI [ sBu—swrw [1[rhwau[

prmysir—prmysr ny [ Dwir—Dwr ky [ ibAwiD—rog, bImwrI [ bIcwir—ivcwry, soc-mMfl ivc itkwey [1[

AMgIkwru kIE—Awpxy nwl imlwieAw, Awpxy crnW ivc joiVAw [ krqY—krqwr ny [ Aibcl—kdy nwh ih`lx vwlI [ nIv—nINh [ gur DrI nIv—gurU dI r`KI hoeI nINh [ cVY svweI—vDdI hY [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw Awpxy syvk dI ie`zq Awp vDWdw hY [ (prmwqmw dw nwm dvweI hY) gurU ny ijs mnu`K ƒ hir-nwm dI dvweI dy id`qI, aus dw hryk iksm dw qwp (du`K-klyS) dUr ho igAw [1[rhwau[

(kmzor-idl lok dyvI dI pUjw ƒ qur pYNdy hn, pr vyKo! (prmwqmw ny myhr kr ky hir goibMd (jI) ƒ Awp (cyck dy qwp qoN) bcw ilAw [ prmwqmw dy guxW ƒ mn ivc itkw ky hryk rog dUr ho jWdw hY, swry suK hI suK pRwpq ho jWdy hn [1[

hy nwnk! (AwK—) myry krqwr ny (folx qoN bcw ky mYƒ) Awpxy crnW ivc joVI r`iKAw—ieh swrI pUry gurU dI vifAweI (dw sdkw) sI [ gurU dI r`KI hoeI hir-nwm ismrn dI nINh kdy folx vwlI nhIN hY [ (ieh nINh ijs ihrdy-DrqI ivc r`KI jWdI hY, auQy) sdw hI vDdI jWdI hY [2[15[24[

not:- Sbd dw kyNdrI Bwv ‘rhwau’ vwlI quk ivc hY ik pRBU dw nwm swry rogW dw dUr krn vwlw hY [ ies AsUl dI pRoVqw krn leI imswl vjoN gurU hir goibMd swihb dy Arog ho jwx dw izkr kIqw hY [ cyck (mwqw dI bImwrI) qoN bcx leI AWF guAWF qoN dyvI pUjx dI pRyrnw ho rhI sI, jo gurU Arjn swihb ƒ poh n skI [ ieh Sbd AjyhI ibpqw smy rwhbrI vjoN hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh