ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 499

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਇਆ ॥ ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸਰਿ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥੧॥ ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਪਿ ਦਇਆਲ ॥ ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੁਈ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਿਲਿ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੬॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 499}

pdArQ:- kr—h`Q {bhu-vcn} [ joiV—joV ky [ krI—krIN, mYN krdw hW [ dyie—dy ky [ prmysir—prmySr ny [ rwKy—r`K ilAw hY [ durqu—pwp [1[

Twkur—mwlk-pRBU jI [ kilAwx—suK [ Awnµd rUp—Awnµd-BrpUr [ hueI hY—ho jweIdw hY [ aubry—(sMswr-smuMdr ivc fu`bx qoN) bc gey [ bwl gupwl—gupwl-pRBU dy (dr qy Awey hoey jIv-) b`cy [1[rhwau[

imil—iml ky [ imil vr—vr (pRBU-pqI) ƒ iml ky [ nwrI—nwrIAW ny (igAwn-ieMidRAW ny) [ jYkwru—is&iq-swlwh [ khu—AwK [ gur bilhwrI—gurU qoN sdky [ auDwru—pwr-auqwrw [2[

ArQ:- hy BweI! mYN (Awpxy mwlk-pRBU dy A`gy) dovyN hQ joV ky ArzoeI krdw rihMdw hW [ aus mwlk prmysr pRBU ny swfI h`Q dy ky rwKI kIqI hY qy swry kSt qy pwp nivrq kr idqy hn [

hy BweI! ijnHW jIvW auqy pRBU jI Awp dieAwvwn huMdy hn auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw ho jWdw hY, gopwl-pRBU dy (dr qy Awey hoey auh jIv-) b`cy (sMswr-smuMdr ivc fu`bx qoN) bc gey (pRBU dy dieAwl hoieAW) Awnµd-BrpUr ho jweIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! pRBU-pqI ƒ iml ky myry igAwn-ieMidRAW ny pRBU dI is&iq-swlwh dw gIq gwxw SurU kr id`qw hY, mwlk-pRBU dw jY-jYkwr krnw SurU kr id`qw hY [ hy nwnk! AwK—ieh swrI brkiq gurU dI hI hY) mYN aus gurU qoN kurbwn jWdw hW ijs ny (srn Awey) sB jIvW dw pwr-auqwrw kr id`qw hY [2[6[15[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਤਿਨ ਕਾ ਬਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੇਖੇ ਕਿਛੁ ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਭੋਰਾ ॥੧॥ ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ ॥ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਨਿਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਆਹਿਓ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਧੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਚਰਣ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਜੋਰਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪਾਇਓ ਬਿਨਸਿਓ ਸਗਲ ਨਿਹੋਰਾ ॥੨॥੭॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 499}

pdArQ:- suq—pu`qr [ bMDp—irSqydwr [ Qorw—QoVHw, hoCw ijhw, kmzor [ pyKy—mYN vyKy hn [ Borw—rqw BI [2[

Twkur—hy Twkur! Awih—hY [ moih—mYƒ, myry ivc [ inrgun—guxhIn [ AwihE—q`ikAw hY, cwihAw hY, loiVAw hY [ Dorw—Awsrw, smIpqw [1[rhwau[

bil—kurbwn [ eIhw—ies lok ivc [ aUhw—prlok ivc [ jorw—jor, shwrw [ ibnisE—nws ho igAw [ inhorw—muQwjI [2[

ArQ:- hy mwlk pRBU! qYQoN ibnw myrw (hor koeI Awsrw) nhIN hY [ mYN inAwsry gux-hIn ivc koeI gux nhIN hY [ mYN qyrw hI Awsrw q`ikAw hY [1[rhwau[

hy BweI! mW, ipau, Brw, pu`qr, irSqydwr—iehnW dw Awsrw kmzor Awsrw hY [ mYN mwieAw dy BI AnykW rMg-qmwSy vyK ley hn (iehnW ivcoN BI) kuJ rqw Br BI (jIv dy) nwl nhIN jWdw [1[

hy pRBU! mYN qyry crnW qoN kurbwn kurbwn kurbwn jWdw hW [ ies lok qy prlok ivc mYƒ qyrw hI shwrw hY [ hy nwnk! (AwK—ijs mnu`K ny) swD sMgiq ivc itk ky pRBU dw drSn kr ilAw, aus dI muQwjI ^qm ho geI [2[7[16[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਲ ਜਾਲ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਤਜਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥ ਮਨ ਕਉ ਇਹ ਉਪਦੇਸੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੧॥ ਸਾਜਨ ਐਸੋ ਸੰਤੁ ਸਹਾਈ ॥ ਜਿਸੁ ਭੇਟੇ ਤੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਬਿਸਰਿ ਨ ਕਬਹੂੰ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨੀਕੀ ਇਹ ਠਹਰਾਈ ॥ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਰਾਈ ॥੨॥੮॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 499}

pdArQ:- Awl—AlX, Gr [ jwl—jMjwl [ Awl jwl—Gr dy jMjwl [ BRm—Btkxw [ qjwvY—dUr krw dyNdw hY [ syqI—nwl [ rMgu—pRym [ lweI—lwey, bxw dyNdw hY [ idRVwvY—p`kw krWdw hY [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ gweI—gwie, gw [1[

swjn—hy im`qr! sMqu—gurU [ shweI—mddgwr [ Byty—imldw hY [ bMD—bMDn [ kb hUM—kdy BI [1[rhwau[

krq krq—kridAW kridAW [ nIkI—cMgI (slwh) [ imil—iml ky [ swDU—gurU [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ prweI—prwie, prY, pY jWdw hY [2[

ArQ:- hy im`qr! gurU ieho ijhw mddgwr hY ik ijs mnu`K ƒ (gurU) iml pYNdw hY, aus dy mwieAw dy bMDn tu`t jWdy hn, aus ƒ prmwqmw kdy Bu`ldw nhIN [1[rhwau[

hy im`qr! (gurU srn Awey mnu`K pwsoN) Gr dy jMjwl, Btkxw, moh Cfw dyNdw hY, qy prmwqmw nwl aus dw ipAwr bxw dyNdw hY, (srn Awey mnu`K dy) mn ƒ ieh is`iKAw p`kI kr ky dyNdw hY ik sdw Awqmk Afolqw ivc itk ky prmwqmw dy gux gWdw rhu [1[

hy nwnk! (AwK—) AnykW, qy keI iksm dIAW socW ivcwrW kridAW kridAW Aw^r mYN cMgw inScw idl ivc itkw ilAw hY ik jyhVw mnu`K gurU ƒ iml ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gWdw rihMdw hY auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [2[8[17[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਜਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥ ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਕਰੈ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਨੀਚਹ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ॥੧॥ ਧਿਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ॥ ਸੋਚ ਅੰਦੇਸਾ ਤਾ ਕਾ ਕਹਾ ਕਰੀਐ ਜਾ ਮਹਿ ਏਕ ਘਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ਪਰੀ ॥ ਅਚੇਤ ਇਆਨੇ ਬਾਰਿਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਰਿ ਕਰੀ ॥੨॥੯॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 499}

pdArQ:- Qwip—pYdw kr ky [ auQwpnhwrw—nws krn dI qwkq r`Kx vwlw [ kImiq—brwbr dI kdr [ rMku—kMgwl [ joiq DrI—AwpxI joiq dw pRkwS kr dyNdw hY [1[

soc AMdysw—icMqw-i&kr [ qw kw—aus cIz dw [ jw mih eyk GrI—ijs dy itky rihx ivc iek GVI hI l`gdI hY, jo iCn-BMgr hY, jo CyqI nws ho jwx vwlI hY [1[rhwau[

myry siqgur—hy myry gurU-prmwqmw! Acyq—ZwPl, by-smJ [ krI—kr, h`Q [2[

ArQ:- hy BweI! Awpxy sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dw hI iDAwn DrI r`Kxw cwhIdw hY [ (sMswr dI) aus cIz dw kIh icMqw-i&kr krnw hoieAw, jyhVI CyqI hI nws ho jwx vwlI hY? [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw (sMswrk pdwrQW ƒ) iKn ivc pYdw kr ky iKn ivc hI nws krn dI smr`Qw r`Kx vwlw hY, aus prmwqmw dy brwbr dI kdr vwlw hor koeI d`isAw nhIN jw skdw [ prmwqmw rwjy ƒ iek iKn ivc kMgwl bxw dyNdw hY Aqy nIvW AKvwx vwly dy AMdr AwpxI joiq dw pRkwS kr dyNdw hY (ijs krky auh rwijAW vwlw Awdr-mwx pRwpq kr lYNdw hY) [1[

hy nwnk! (AwK—) hy myry siqgurU-pRBU! mYƒ qyrw hI Awsrw hY, myrw mn qyrI srn Aw ipAw hY [ hy pRBU! AsI qyry by-smJ AM\wx b`cy hW, qUM Awpxw h`Q (swfy isr au~qy) Dr ky (swƒ sMswrk pdwrQW dy moh qoN) bcw lY [2[9[19[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਤਹ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਉ ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਆਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਬਿਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 499}

pdArQ:- mwhI—mwih, ivc [ ird—ihrdw [ qh—aus ihrdy ivc [ Brmu—Btkxw [ AMDyrw—hnyrw [1[

jw—jdoN [ ismrw—ismrW, mYN cyqy krdw hW [ qwhI—auQy hI [ pRiqpwlk—hy pwlxhwr! slwhI—slwhIN, mYN is&iq-swlwh krdw rhW [1[rhwau[

swis swis—hryk swh dy nwl [ smwrau—smwrauN, mYN sMBwldw rhW [ pRB—hy pRBU! AwhI—AwhIN, mYN locdw hW [ tyk—shwrw [ ibfwxI—ibgwnI [2[

ArQ:- hy myry mwlk! mYN jdoN (ij`Qy) qYƒ Xwd krdw hW qUM au~Qy hI (Aw phuMcdw hYN) [ hy sB jIvW dI pwlxw krn vwly! (myry auqy) myhr kr, mYN sdw qyrI hI is&iq-swlwh krdw rhW [1[rhwau[

hy pRBU! qUM swry jIvW ƒ dwqW dyx vwlw hYN (myhr kr) myry mn ivc (sdw) v`isAw rhu [ (hy pRBU!) qyry sohxy koml crn ijs ihrdy ivc itky rihMdy hn, aus ivc Btkxw nhIN rihMdI, aus ivc mwieAw dy moh dw hnyrw nhIN rihMdw [1[

hy pRBU! (myhr kr) mYN hryk swh dy nwl qyrw nwm (Awpxy ihrdy ivc) sWB r`KW, mYN sdw qyry hI imlwp dI qWG krdw rhW [ hy nwnk! (AwK—hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc) krqwr dw shwrw bx igAw, aus ny hor ibgwnI Aws dUr kr id`qI [2[10[19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh