ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 497

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਖਿ ਭਰਿਆ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਰਿਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥੧॥ ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕੋ ਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਤਜਿ ਅਵਰ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਤੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਜਸੁ ਘਾਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਨਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਊਚਾ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਲਾਖ ਕੋਟਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ ਤਾ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਉਜੀਆਰਾ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ ॥੩॥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੈ ਦੁਆਰਿ ਆਇਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਰਿ ਜਨੁ ਬਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬॥੭॥ {ਪੰਨਾ 497}

pdArQ:- pih—pws, kol [ krau—krauN, mYN krdw hW [ duiK—du`K nwl [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ irdY—ihrdy ivc [ iqin—aus ny [ Bau—fr [ swgru—smuMdr [1[

ko n—koeI nhIN [ ibRQw— {ÒXQw} pIVw [ qij—C`f ky [ Avr syvku—iksy hor dw syvk [ hoeI hY—bx jweIey [ iqqu—aus (kMm) ivc [ mhqu—vifAweI [ jsu—soBw [ GwtY—GtdI hY [1[rhwau[

ikq hI kwim—ikqu hI kwim, iksy vI kMm ivc {l&z ‘ikqu’ dw   u  ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f igAw hY} [ sMig—nwl [ bWCq—ie`zq [2[

ibiKAw—mwieAw [ ibMjn— {ÒXzjn} suAwdly Kwxy [ qw mih—auhnW ivc [ iqRsn—qRyh [ koit aujIAwrw—kRoVW (sUrjW dw) cwnx [ bsqu—SY [ Agocr— {A-go-cr} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ sUJI—id`s pYNdI hY [3[

duAwir—dr qy [ BY BMjn—hy swry fr dUr krn vwly! hir rwieAw—hy pRBU pwqSwih! crn DUir—crnW dI DUV [ bwCY—locdw hY, mMgdw hY [ jnu—dws, mnu`K [4[

ArQ:- hy BweI! gurU qoN ibnw prmwqmw qoN ibnw koeI hor iDr (iksy dw) du`K pIV k`t nhIN skdw [ prmwqmw (dw Awdrw) C`f ky jy iksy hor dw syvk bxIey qW ies kMm ivc ie`zq vifAweI soBw Gt jWdI hY [1[rhwau[

hy BweI! mYN ijs BI mnu`K kol (Awpxy du`K dI) g`l krdw hW, auh Awpxy du`K nwl BirAw hoieAw id`sdw hY (auh myrw du`K kIh inivrq kry?) [ hy BweI! ijs mnu`K ny Awpxy ihrdy ivc prmwqmw ƒ AwrwiDAw hY, aus ny hI ieh fr (-BirAw sMswr-) smuMdr pwr kIqw hY [1[

hy BweI! mwieAw dy kwrn bxy hoey ieh swk sjx irSqydwr (du`KW dI inivrqI vwsqy) iksy BI kMm nhIN Aw skdy [ prmwqmw dw Bgq jy nIvIN kul dw BI hovy, aus ƒ sRySt (jwxo), aus dI sMgiq ivc irhW mn-ie`Cq Pl hwsl kr leIdy hn [2[

hy BweI! jy mwieAw dy l`KW k®oVW suAwdly Kwxy hox, auhnW ivc l`igAW (Kwx dI) iqRSnw nhIN mu`kdI [ prmwqmw dw nwm ismridAW (AMdr, mwno) kRoVW (sUrjW dw) cwnx ho jWdw hY, qy AMdr auh kImqI nwm-pdwrQ id`s pYNdw hY ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [3[

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU pwiqSwh! hy jIvW dy swry fr nws krn vwly hrI! jyhVw mnu`K Btkdw Btkdw (Aw^r) qyry dr qy Aw phuMcdw hY auh (qyry dr qoN) gurU dy crnW dI DUV mMgdw hY, (qy qyry dr qoN) ieh suK pRwpq krdw hY [4[6[7[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਡਿ ਧਰਨਿ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥ ਚਿਤ੍ਰ ਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ ॥੧॥ ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲਬੀ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਜੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ ਫਬੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸਟ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸੁਤ ਭਾਈ ਸੰਗਿ ਬਨਿਤਾ ਰਚਿ ਹਸਿਆ ॥ ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਨਿਓ ਹੈ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਲਿ ਗ੍ਰਸਿਆ ॥੨॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਝੀ ਸੰਪੈ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ॥ ਭਾੜੀ ਕਉ ਓਹੁ ਭਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰੁ ਸਗਲ ਭਇਓ ਬਿਰਾਨਾ ॥੩॥ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਬਾਹੇ ਗਹੁ ਕਰਿ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ॥ ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਂਮੀ ਧਾਈ ਚਲਹਿ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰੇ ॥੪॥ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮੁ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ ॥ ਨਾਮੁ ਸੰਪਤਿ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਈ ਓਹ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੫॥੧॥੮॥ {ਪੰਨਾ 497}

pMcpdw—pMj bMdW vwlw Sbd [

pdArQ:- pRQmy—pihlW [ aUhw—auh QW [ Drin—DrqI [ icqR—qsvIrW [ icqRswl—qsvIrW nwl sjy hoey mhl [ sMig—nwl [ kChU—kuJ BI [1[

imiQAw—JUTw [ guir pUrY—pUry gurU ny [ jIA kau—ijMd vwsqy [ PbI—suKwvIN [1[rhwau[

iest—ipAwry [ bMDp—irSqydwr [ suq—pu`qr [ binqw—iesqRI [ ric—rc-imc ky, gUVw ipAwr pw ky [ AMqI Aausru—A^Irlw smW, mOq dI GVI [ kwil—mOq ny [ gRisAw—Aw PiVAw [2[

AnrQ—D`ky, pwp [ sMpY—dOlq [ rUpw—cWdI [ dwmw—dmVy [ BwVI—mzdUr [3[

hYvr—sohxy GoVy {hX vr} [ gYvr—sohxy hwQI {gj vr} [ sMbwhy—iek`Ty kIqy [ ghu kir—iDAwn nwl [ kIny myry—Awpxy bxwey [ lWmI DweI—lµmw kUc [4[

suK rwjw—suKW dw rwjw, suKdwqw [ kutMb—prvwr [ shweI—swQI [ sMpiq—dOlq [ guir—gurU ny [ kau—ƒ [5[

ArQ:- hy BweI! hor swry loB lwlc JUTy hn [ (jy iksy mnu`K ƒ pUry gurU ny prmwqmw dw nwm dy id`qw, qW ieh nwm hI (aus dI) ijMd vwsqy suKwvIN cIz hY [1[rhwau[

hy BweI! jIv pihlW mW dy pyt ivc Aw invws krdw hY, (iPr) auh QW C`f ky DrqI qy AwauNdw hY [ (ieQy) icqRy hoey mhl-mwVIAW qy sohxy bwZ (vyK vyK ky ^uS huMdw hY, pr iehnW ivcoN) koeI BI cIz (A^Ir vyly jIv dy) nwl nhIN jWdI [1[

hy BweI! ipAwry im`qr, irSqydwr, pu`qr, Brw, iesqRI—iehnW nwl gUVw ipAwr pw ky jIv h`sdw-Kyfdw rihMdw hY, pr ijs vyly AMqlw smw Aw pu`jdw hY, auhnW sBnW dy vyNhidAW vyNhidAW mOq ny Aw PVnw huMdw hY [2[

(hy BweI! swrI aumr) D`ky zulm kr kr ky mnu`K dOlq sonw cWdI rupey iek`Ty krdw rihMdw hY (ijvyN iksy) mzdUr ƒ mzdUrI (iml jWdI hY iqvyN, dOlq iek`TI krn vwly ƒ) auh (hr roz dw Kwx-pIx) mzdUrI imldI rhI, bwkI swrw Dn (mrn vyly) ibgwnw ho jWdw hY [3[

hy BweI! mnu`K sohxy GoVy vDIAw hwQI rQ (Awidk) iek`Ty krdw rihMdw hY, pUry iDAwn nwl iehnW ƒ AwpxI mlkIAq bxWdw rihMdw hY, pr jdoN lµmw kUc huMdw hY (ieh GoVy Awidk) iek pYr BI (mnu`K dy nwl) nhIN qurdy [4[

hy BweI! prmwqmw dw nwm hI mnu`K dw Asl Dn hY, nwm hI suKdwqw hY, nwm hI prvwr hY, nwm hI swQI hY [ gurU ny (mYƒ) nwnk ƒ ieh hir-nwm-dOlq hI id`qI hY [ ieh dOlq kdy mu`kdI nhIN, kdy guAwcdI nhIN [5[1[8[

not:- pMcpdw—1 (AMk 1)

m: 5 dy kul Sbd—8 (AMk 8)

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh