ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 496

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸਹਿ ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥ ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥੧॥ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਸੰਗਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਕਾਪੜੁ ਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਿ ॥੨॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਚਿਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥ ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ॥੩॥ ਭਵਰੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਇਓ ਜਿਉ ਬੂੰਦਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥ {ਪੰਨਾ 496}

pdArQ:- siB—swry [ iklivK—pwp [ nwsih—nws ho jWdy hn {nÓXiNq} [ auDwro—auDwr, sMswr-smuMdr qoN pwr-auqwrw [ sd—sdw [ pwro—pwrlw bMnw [1[

pUqw—hy pu`qr! inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ ibsrau— {hukmI Biv`Kq, A`n purK, iek-vcn [ ies ƒ ‘ibsrauN nhIN pVHnw} [ n ibsrau—ikqy ivsr nwh jwey [ jgdIs—jgq dw mwlk [1[rhwau[

sMig—nwl [ kwpVu—k`pVw [ piq—ie`zq [ nIiq—sdw, in`q [2[

AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ jIvhu—au~cw jIvn pRwpq krI r`Ko [ Anµqw—byAMq [ n ibAwpY—zor nwh pw sky [3[

hovau— {l&z ‘ibsrau’ vWg hI} ho jwey [ hohu— {hukmI Biv`Kq, A`n purK, bhu-vcn} ho jwx [ cwiqRk—ppIhw [ bUMdih maulw—vrKw dI kxI nwl iKVdw hY [4[

ArQ:- hy pu`qr! (qYƒ) mW dI ieh AsIs hY—qYƒ prmwqmw A`K Jmkx ijqny smy leI BI nwh Bu`ly, qUM sdw jgq dy mwlk pRBU dw nwm jpdw rhu [1[rhwau[

hy pu`qr! ijs prmwqmw dw nwm ismridAW swry pwp nws ho jWdy hn, (ismrn vwly dy) ipqrW dw BI (sMswr-smuMdr qoN) pwr-auqwrw ho jWdw hY, ijs prmwqmw dy guxW dw AMq nhIN pY skdw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw, qUM sdw hI aus dw nwm jpdw rhu [1[

hy pu`qr! siqgurU qyry auqy dieAwvwn rhy, gurU nwl qyrw ipAwr bixAw rhy, (ijvyN) k`pVw (mnu`K dw prdw F`kdw hY, iqvyN) prmwqmw qyrI ie`zq r`Ky, sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh qyry Awqmw dI ^urwk bxI rhy [2[

hy pu`qr! Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl sdw pINdw rhu, sdw leI qyrw au~cw Awqmk jIvn bixAw rhy [ hy pu`qr! prmwqmw dw ismrn kIiqAW Amu`k Awnµd bixAw rihMdw hY, Awqmk ^uSIAW pRwpq rihMdIAW hn, sB AwsW pUrIAW hoeIAW rihMdIAW hn, icMqw kdy Awpxw zor nhIN pw skdI [3[

hy pu`qr! qyrw ieh mn BOrw bixAw rhy, prmwqmw dy crn (qyry mn-BOry vwsqy) kOl-Pu`l bxy rihx [ hy nwnk! (AwK—) prmwqmw dw syvk auhnW crnW nwl ieauN lpitAw rihMdw hY; ijvyN ppIhw vrKw dI bUMd pI ky iKVdw hY [4[3[4[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਥਿ ਮਤਾਤ ॥੧॥ ਸਿਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਿ ਨ ਆਤ ॥ ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰਿ ਮੇਰੈ ਹੋਇ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ ॥ ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਊਠਿ ਸਿਧਾਸ ॥੨॥ ਹੋਇ ਅਨੰਨਿ ਮਨਹਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ ॥ ਜੋ ਅਨਿੰਦੁ ਨਿੰਦੁ ਕਰਿ ਛੋਡਿਓ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਖਾਤ ॥੩॥ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 496}

pdArQ:- mqw—slwh [ pCm kY qweI—p`Cm vl jwx vwsqy [ kY qweI—dy vwsqy [ Qwip—swj ky [ auQwpnhwrw—nws krn dI qwkq r`Kx vwlw [ hwiQ—h`Q ivc [ mqwq—mqWq, slwhW dw AMq, &Yslw [1[

kwhU kwim—iksy kMm ivc [ AnrUipE—imQ leI, TwT leI [ Twkuir myrY—myry Twkur ny [ hoie rhI—ho ky rihMdI hY, zrUr huMdI hY [1[rhwau[

mnsw—kwmnw, ie`Cw [ bIcy—iv`cy hI [ inksy—inkl jWdy hn [ sws—swh [ lskr—&OjW [ nyb—nwieb, Aihlkwr [ Kvws—cob-dwr [ iqAwgy—iqAwig, C`f ky [ jm puir—prlok ivc [2[

Anµin— {AnNX}—ijs ny hor pwsy C`f id`qy hn [ (mwieAw vwlw pwsw C`f ky=hoie Anµin) [ idRVqw—pikAweI [ Awps kau—Awpxy Awp ƒ [ jwnwq—(v`fw) jxwauNdw hY [ AinMdu—nwh inMdx-jog [3[

shj— {sh jwXqy eiq shj} Awpxw in`jI [ suBwie—pRym Anuswr [ shj suBwie—Awpxy in`jI pRym Anuswr, Awpxy suBwivk pRym nwl [ ByitAw—imilAw [4[

ArQ:- (hy BweI! mnu`K dI AwpxI) cqurweI iksy kMm nhIN AwauNdI [ jo g`l myry Twkur ny imQI huMdI hY auhI ho ky rihMdI hY [1[rhwau[

hy BweI! mnu`K p`Cm vl jwx dI slwh bxWdw hY, prmwqmw aus ƒ cVHdy pwsy lY qurdw hY [ hy BweI! prmwqmw iek iKn ivc pYdw kr ky nws krn dI qwkq r`Kx vwlw hY [ hryk &Yslw aus ny Awpxy h`Q ivc r`iKAw huMdw hY [1[

(vyK, hy BweI!) hor dys m`lx qy Dn iek`Tw krn dI lwlsw dy iv`c hI mnu`K dy pRwx inkl jWdy hn, &OjW Aihlkwr cobdwr Awidk sB ƒ C`f ky auh prlok vl qur pYNdw hY [ (aus dI AwpxI isAwxp DrI dI DrI rih jWdI hY) [2[

(dUjy pwsy vyKo aus dw hwl jo Awpxy v`loN dunIAw C`f cukw hY) Awpxy mn dy hT dI pikAweI dy Awsry mwieAw vwlw pwsw C`f ky (igRhsq iqAwg ky, ies ƒ bVw sRySt kMm smJ ky iqAwgI bixAw hoieAw auh mnu`K) Awpxy Awp ƒ v`fw jqWdw hY ieh igRhsq inMdx-jog nhIN sI pr ies ƒ inMdx-jog imQ ky ies ƒ C`f dyNdw hY (C`f ky BI) muV muV (igRhsqIAW pwsoN hI lY lY ky) KWdw hY [3[

(so, nwh Dn-pdwrQ iek`Tw krn vwlI cqurweI iksy kMm hY qy nwh hI iqAwg dw mwx koeI lwB pucWdw hY) auh prmwqmw Awpxy suBwivk ipAwr dI pRyrnw nwl ijs mnu`K auqy dieAwvwn huMdw hY aus mnu`K dI (mwieAw dy moh dI) PwhI k`t dyNdw hY [ hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ƒ pUrw gurU iml pYNdw hY auh igRhsq ivc rihMdw hoieAw mwieAw vloN inrmoh ho ky prmwqmw dI hzUrI ivc kbUl ho jWdw hY [4[4[5[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਜਪਿਓ ਤਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਮਮਤਾ ਇਹ ਬਿਆਧਿ ਤੇ ਹਾਟੇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਗਾਇਓ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਇਓ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਕਮਾਨੀ ॥ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਨੀਸਾਨੀ ॥੨॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਥਾਈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਤਾ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵਿਓ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥੩॥ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲਾ ਤਾ ਨਿਰਭੈ ਕੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਮਿਟੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੬॥ {ਪੰਨਾ 496}

pdArQ:- inDwnu—^zwnw [ ijin—ijs ny [ jin—jn ny [ ijin jin—ijs jn mnu`K ny [ iqn@ ky—auhnW mnu`KW dy [ ibKu—zihr [ mwieAw ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw [ ibAwiD—rog [ qy—qoN [1[

imil—iml ky [ sMig—sMgiq ivc [ prswid—ikrpw nwl [ srb—swry [1[rhwau[

kIE—(prmwqmw ny) kIqw [ Bl—Blw [ mwnY—mMndw hY [ kmwnI—kmWdw hY [ sqRü—vYrI [ eyk smwny—ieko ijhy [ jog—imlwp [ jugiq—FMg [2[

pUrn—srb-ivAwpk [ sRb QweI—srb QweIN, sB QwvW ivc [ Awn—(prmwqmw qoN ibnw) koeI hor [ kqhUM—ikqy BI [ jwqw—pCwixAw, smiJAw [ AMqir—AMdr [ inrMqir—ibnw iv`Q dy {inr AMqir} [ rMig—pRym ivc [ rwqw—msq [

gupwlw—isRStI dw rwKw pRBU [ Gir—Gr ivc [ inrBY kY Gir—infr pRBU dy crnW ivc [ kil klys—JgVy du`K [ BIqir—ivc [ shij—Awqmk Afolqw ivc [4[

ArQ:- hy BweI! ijs ijs mnu`K ny swry suKW dw ^zwnw hir-nwm ismirAw, auhnW sBnW dy mwieAw dy bMDn k`ty gey [ kwm, kRoD, Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw dI mmqw—iehnW swry rogW qoN auh bc jWdy hn [1[

hy BweI! ijs mnu`K ny swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gwieAw, gurU dI ikrpw nwl aus dw mn pivqR ho igAw, aus ny swry suK pRwpq kr ley [1[rhwau[

hy BweI! auh mnu`K AjyhI BgqI dI kwr krdw hY ik jo kuJ prmwqmw krdw hY auh aus ƒ (sB jIvW vwsqy) Blw mMndw hY, aus ƒ im`qr qy vYrI swry ieko ijhy (im`qr hI) id`sdy hn [ hy BweI! iehI hY prmwqmw dy imlwp dw qrIkw, qy iehI hY pRBU-imlwp dI inSwnI [2[

(hy BweI! ijs mnu`K ny swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gwieAw, aus ny) pCwx ilAw ik srb-ivAwpk pRBU sBnW QwvW ivc mOjUd hY, aus mnu`K ny prmwqmw qoN ibnw iksy hor ƒ (sB QwvW ivc v`sdw) nhIN smiJAw [ aus ƒ auh pRBU hryk srIr ivc, iek-rs sBnW ivc v`sdw id`sdw hY [ auh mnu`K aus prmwqmw dy pRym-rMg ivc Awnµd mwxdw hY aus dy pRym ivc msq rihMdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—jdoN iksy mnu`K au~qy) gopwl-pRBU ikrpwl huMdw hY dieAwvwn huMdw hY, qdoN auh mnu`K aus inrBY-pRBU dy crnW ivc lIn ho jWdw hY, iek iKn ivc aus dy AMdroN du`K-klyS imt jWdy hn, auh mnu`K Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdw hY [4[5[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh