ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 494

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਮੋ ਕਉ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਵੈ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਭ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਮੋ ਕਉ ਕੋਈ ਆਇ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਦੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧੀਰਜੁ ਧਰਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜਿਨ ਨਰ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮੁਏ ਮਰਿ ਜਾਵੈ ॥੩॥ ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਨ ਕਉ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ॥ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 494}

pdArQ:- ijn@—ijnHW mnu`KW ny [ ijin—ijs mnu`K ny [ mo kau—mYƒ [ kir—kr ky [ sIqlu—TMFw, SWq [ hirAw—hrw, Awqmk jIvn vwlw [1[

idRVwvY—ihrdy ivc p`kw kr dyvy [ dyvw—dyvW, mYN dy idAW [1[rhwau[

DIrju—hOslw [ hir nwmY—hir-nwm ivc [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwly [ muiK—mUMh ivc [2[

ijqu—ijs dI rwhIN [ ijn—ijnHW ny [ muey—Awqmk mOqy mr gey [ mir jwvY—Awqmk mOqy mr jWdw hY [3[

Awnd mUlu—Awnµd dw mUl, Awnµd dw somw [ jg jIvn—hy jgq dy jIvn hrI! iDAwvY—iDAwn Drdw hY [ jIA siB—swry jIv [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ bKis—b^S ky [4[

ArQ:- hy Brw! (myrw mn locdw hY ik) mYƒ koeI (Ajyhw s`jx) Aw ky imly jyhVw myry ihrdy ivc prmwqmw dw nwm p`kw kr dyvy, jyhVw mYƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh dI g`l suxWdw rhy, mYN aus s`jx ƒ AwpxI ijMd Awpxw mn Awpxw qn sB kuJ dy idAWgw [

(hy Brw! myrw jI krdw hY mYƒ auh s`jx iml pYx) ijnHW ny gurU mhw purK dw drsn kr ilAw hY [ (myrw mn locdw hY ik) ijs s`jx ny prmwqmw dI pRwpqI kr leI hY auh mYƒ BI is`iKAw dy ky prmwqmw nwl myrw ipAwr bxw dyvy [ (hy BweI!) jyhVw BwgW vwlw mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY, aus dw mn aus dw ihrdw TMFw-Twr ho jWdw hY, auh Awqmk jIvn nwl srSwr (BrpUr) ho jWdw hY [1[

hy BweI! jyhVw mnu`K sdw hir-nwm ivc lIn rihMdw hY prmwqmw nwl ic`q joVI r`Kdw hY, auh DIrj hwsl kr lYNdw hY, auh Drm kmwx l`g pYNdw hY, auh gurU dI miq auqy qur ky prmwqmw ƒ iml pYNdw hY [ hy BweI! siqgurU dI bwxI Awqmk jIvn dyx vwly bcn hn, jyhVw mnu`K ieh bwxI aucwrdw hY, auh mnu`K Awpxy mUMh ivc Awqmk jIvn dyx vwlw jl pWdw hY [2[

hy Brw! prmwqmw dw nwm piv`qR krn vwlw hY, ies nwm ivc juiVAW (mn ƒ ivkwrW dI) mYl nhIN l`gdI [ jyhVw mnu`K gurU dI is`iKAw auqy qur ky hir-nwm jpdw hY auh pRBU-crnW ivc pRIiq pw lYNdw hY [ prmwqmw dw nwm kImqI SY hY, ijnHW mnu`KW ny ieh nwm hwsl nhIN kIqw, auh mMd-BwgI hn, auh Awqmk mOq shyV lYNdy hn [ (jyhVw BI mnu`K nwm qoN vWijAw rihMdw hY auh) Awqmk mOqy mr jWdw hY [3[

hy jgq dy jIvn pRBU! qUM Awnµd dw somw hYN, qUM sB dwqW dyx vwlw hYN, qUM sB syvkW ƒ (Awqmk) Awnµd dyNdw hYN [ (jyhVw BI mnu`K qyrw) nwm ismrdw hY (aus ƒ qUM Awnµd dI dwiq dyNdw hYN) hy pRBU! swry jIv qyry pYdw kIqy hoey hn, qUM sBnW ƒ dwqW dyNdw hYN [

hy nwnk! prmwqmw gurU dI srn pw ky (vf-BwgI mnu`K ƒ) AwpxI myhr nwl Awpxy crnW ivc joV lYNdw hY [4[6[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ ॥ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁਤ੍ਰ ਸਭਿ ਹਰਿ ਕੇ ਕੀਏ ॥ ਸਭਨਾ ਕਉ ਸਨਬੰਧੁ ਹਰਿ ਕਰਿ ਦੀਏ ॥੧॥ ਹਮਰਾ ਜੋਰੁ ਸਭੁ ਰਹਿਓ ਮੇਰੇ ਬੀਰ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਰਧਾ ਆਪਿ ਹਰਿ ਲਾਈ ॥ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਈ ॥੨॥ ਜਬ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਤਬ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥੩॥ ਜਿਤੁ ਕਾਰੈ ਕੰਮਿ ਹਮ ਹਰਿ ਲਾਏ ॥ ਸੋ ਹਮ ਕਰਹ ਜੁ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥੪॥ ਜਿਨ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੫॥੧॥੭॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 494}

pdArQ:- siB—swry [ kIey—pYdw kIqy hoey [ kau—vwsqy, ƒ [ snbMDu—(Awpo ivc dw) joV, irSqw [1[

sBu—swrw [ rihE—kMm nhIN krdw, nhIN c`ldw [ bIr—hy vIr! vis—v`s ivc [1[rhwau[

srDw—pRIiq [ ivcy—ivc hI [ audws—inrlyp [ rhweI—r`Kdw hY [2[

isau—nwl [ BweI—cMgw l`gdw hY [3[

ijqu kwrY—ijs kwr ivc [ kMim—kMm ivc [ hm—swƒ [ krh—AsI krdy hW [4[

pRB BweI—pRBU ƒ psMd AwauNdI hY [ qy jn—auh bMdy [ ilv—lgn [5[

ArQ:- hy myry vIr! (prmwqmw dy twkry qy) swfw koeI zor c`l nhIN skdw [ swfw ieh srIr swfw ieh mn sB kuJ prmwqmw dw bxwieAw hoieAw hY, swfw srIr prmwqmw dy v`s ivc hY [1[rhwau[

hy BweI! mW, ipau, pu`qr—ieh swry prmwqmw dy bxwey hoey hn [ iehnW sBnW vwsqy Awpo ivc dw irSqw prmwqmw ny Awp hI bxwieAw hoieAw hY (so, ieh shI jIvn-rwh ivc rukwvt nhIN hn) [1[

hy BweI! prmwqmw Awp hI Awpxy BgqW ƒ Awpxy crnW dI pRIiq b^Sdw hY, auhnW Bgq jnW ƒ igRhsq ivc hI (mW ipau pu`qr iesqRI Awidk snbMDIAW dy ivc hI rihMidAW ƒ hI) mwieAw ivc inrlyp r`Kdw hY [2[

hy BweI! jdoN mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw nwl ipAwr bx jWdw hY, qdoN mnu`K jo kuJ krdw hY (rzw ivc hI krdw hY, qy) auh myry prmwqmw ƒ cMgw l`gdw hY [3[

hy BweI! ijs kwr ivc ijs kMm ivc, prmwqmw swƒ lWdw hY, jyhVw kMm-kwr prmwqmw swQoN krWdw hY, AsI auhI kMm-kwr krdy hW [4[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijnHW mnu`KW dI BgqI prmwqmw ƒ psMd AwauNdI hY, auh mnu`K prmwqmw dy nwm nwl ipAwr pw lYNdy hn [5[1[7[16[

not:-  m: 4 dw ‘Gru 3’ ivc iek Sbd hY—AMk 1 [

m: 4 dy gUjrI rwg ivc s`q Sbd hn—AMk 7 [

m: 1 dy —  2
m: 3 dy —  7
m: 4 dy —  7
 . . . . . . ——
 . . joV . . 16

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh