ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 489

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥ ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥੧॥ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਾਹਰਿ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਹਿ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥ ਜੂਠਿ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥ ਪਸੂ ਮਿਲਹਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੇਹਿ ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਹਿ ॥੩॥ ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਿਅਹੁ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ॥ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 489}

pdArQ:- cnxwTIAw— {cMdn kwT} cMdn dI l`kVI [ krI—mYN krW [ aursw—isl, cMdn Gswx vwlw v`tw [ krxI—au~cw Awcrn [ kuMgU—kuMkum, kysr [ Gt—ihrdw [1[

kIcY—krnI cwhIdI hY [ pUj—pUjw [1[rhwau[

dyv—dyvqy, mUrqIAW [ pKwlIAih—Doqy jWdy hn [ jUiT—ivkwrW dI mYl [ mwjIAY—mWijAw jWdw hY, sw& pivqR ho jWdw hY [ moK—ivkwrW qoN Awzwd, KulHw [ pieAwxw— {pRXwx} s&r [2[

KVu—Gwh [ AMimRqu—(du`D vrgw) au~qm pdwrQ [ ivhUxy—s`Kxy [ iDRgu—iPtkwr-jog [ kryih—krih, krdy hn [3[

nyVw—nyVqw, nyVy dI sWJ, fUMGI sWJ [ swry—swr lYNdw hY [ sMm@wly—sMBwl krdw hY [ swcw—sdw-iQr rihx vwlw [ hy—hY [4[

ArQ:- (hy pRBU!) jy mYN qyry nwm (dI Xwd) ƒ cMnx dI l`kVI bxw lvW, jy myrw mn (aus cMdn dI l`kVI ƒ Gswx vwsqy) isl bx jwey, jy myrw au~cw Awcrn (iehnW dy nwl) kysr (bx ky) rl jwey, qW qyrI pUjw myry ihrdy dy AMdr hI peI hovygI [1[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm ismrnw cwhIdw hY, iehI pUjw krnI cwhIdI hY [ prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw hor koeI pUjw (AYsI) nhIN (jo prvwn ho sky) [1[rhwau[

ijvyN bwhr dyv-mUrqIAW dy ieSnwn krweIdy hn, iqvyN jy koeI mnu`K Awpxy mn ƒ (nwm-ismrn nwl) Dovy, qW aus dy mn dI ivkwrW dI mYl lih jWdI hY, aus dI ijMd su`D-pivqR ho jWdI hY, aus dw jIvn-s&r ivkwrW qoN Awzwd ho jWdw hY [2[

(ies DrqI auqy mnu`K, pSU pMCI Awidk sB dw isrdwr mMinAw jWdw hY, pr) pSUAW ƒ SwbwSy imldIAW hn, auh Gwh KWdy hn qy (du`D vrgw) au~qm pdwrQ dyNdy hn [ nwm qoN s`Kxy mnu`KW dw jIvn iPtkwr-jog hY ikauNik auh (nwm ivswr ky hor hor) kMm hI krdy hn [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) swfI qy pRBU dI bVI nyVy dI sWJ hY (ieqnI nyVy dI ik) jo kuJ auh swƒ dyNdw hY auhI AsI KWdy hW (Kw ky jIvn-inrbwh krdy hW), auh (dwqw) hY BI sdw (swfy isr auqy) kwiem [ aus ƒ Awpxy qoN dUr nwh smJo, auh sdw swfI swr lYNdw hY sMBwl krdw hY (mUrqIAW dI pUjw krn dy QW aus hwzr-nwzr pRBU dw nwm iDAwvo) [4[1[

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ ਬੇਦ ਪੜਹਿ ਮੁਖਿ ਕੰਠਿ ਸਵਾਰਿ ॥ ਤਾ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੈ ਗੁਬਾਰਿ ॥੧॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉ ਬਿਸਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੀਪਕ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮਨਮੁਖਿ ਰੈਣਿ ਅੰਧਾਰਿ ॥੨॥ ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਝਗਰਾ ਦੁਹੁ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਹੇਰੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਜਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਝਗਰੁ ਨਿਬੇਰੈ ॥੩॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥ ਬੇਅੰਤ ਅਜੋਨੀ ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ ਅਪਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਨਦਰਿ ਕਰਹੁ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 489}

pdArQ:- nwiB—DuMnI, ivSƒ dI DuMnI [ qy—qoN [ aupjy—jMimAw [ byd—(ijs bRhmw dy rcy hoey) vyd [ pVih—(pMifq lok) pVHdy hn [ muiK—mUMh nwl [ kMiT—gly qoN [ svwir—svwr ky, im`TI sur nwl [ qw ko—aus prmwqmw dw [ gubwir—hnyry ivc [1[

ikau ibsrih—nwh iv`sr [ pRwx ADwr—pRwxW dy Awsry [ jw kI—ijs dI [ gur vIcwir—gurU dI d`sI miq dy Awsry [ syvih—syvdy hn, ismrdy hn [1[rhwau[

riv—sUrj [ sis—cMdRmw [ dIpk—dIvy [ jw ky—ijs pRBU dy [ iqRBvix—iqMn BvnW vwly jgq ivc [ eykw joiq—ausy dI hI joiq [ murwir— {mur Air} prmwqmw [ gurmuiK—gurU dy snmuK, ijs dw mUMh gurU vl hY, jo gurU dy d`sy rsqy qy qurdw hY [ Aih—idn [ inis—rwq [ mnmuiK—jo Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY [ rYix—rwq, izMdgI [ AMDwir—hnyry ivc [2[

isD—v`fy v`fy pRis`D jogI [ Jgrw—mn nwl JgVw, mn ƒ ij`qx dy jqn [ hyrY—vyKdw hY, vyK skdw hY [ ikAw hyrY—kIh vyK skdw hY? kuJ nhIN vyK skdw [ inbyrY—mukw dyvy [3[

suir—dyvqy [ nr—mnu`K [ swcY mhil—sdw-iQr rihx vwly mhl ivc [ Apwrw—hy Apwr! shij—Afolqw ivc [ jg jIvn—hy jgq dy jIvn! [4[

ArQ:- hy myrI izMdgI dy Awsry pRIqm! mYƒ nwh Bu`l [ qUM auh hYN ijs dI BgqI pUrn purK sdw krdy rihMdy hn, ijs ƒ irSI munI gurU dI d`sI sUJ dy Awsry sdw ismrdy hn [1[rhwau[

(purwxW ivc kQw AwauNdI hY ik ijs bRhmw dy rcy hoey) vyd (pMifq lok) mUMhoN gly nwl im`TI sur ivc in`q pVHdy hn, auh bRhmw ivSƒ dI DuMnI ivcoN au~gy hoey kOl dI nwl qoN jMimAw (qy Awpxy jnm-dwqy dI kudriq dw AMq l`Bx leI aus nwl ivc c`l ipAw, keI jug aus nwl dy) hnyry ivc hI AwauNdw jWdw irhw, pr aus dw AMq nwh l`B sikAw [1[

auh pRBU ieqnw v`fw hY ik sUrj qy cMdRmw aus dy iqRBvxI jgq ivc (mwno inky ijhy) dIvy (hI) hn, swry jgq ivc ausy dI joiq ivAwpk hY [ jyhVw mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky aus ƒ idn rwq imldw hY auh pivqR jIvn vwlw ho jWdw hY [ jo mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY aus dI izMdgI dI rwq (AigAwnqw dy) hnyry ivc bIqdI hY [2[

v`fy v`fy jogI (Awpxy hI au~dm dI tyk r`K ky) smwDIAW lWdy hn qy mn ƒ ij`qx dy jqn krdy hn (pr jyhVw mnu`K Awpxy au~dm auqy hI tyk r`Ky, aus ƒ) auh AMdr-v`sdI joiq iehnW A`KW nwl nhIN id`sdI [ (jo mnu`K gurU dy snmuK huMdw hY) aus dw mn vwlw JgVw gurU mukw dyNdw hY, aus dy AMdr gurU dw Sbd-rUp im`TI lgn l`g pYNdI hY, aus dy AMdr prmwqmw dI joiq jg pYNdI hY [3[

hy nwnk! (Ardws kr—) hy dyviqAW qy mnu`KW dy Ksm! hy byAMq! hy jUn-rihq! qy At`l mhl ivc itky rihx vwly Apwr pRBU! hy jgq dy jIvn! (myhr kr mYƒ) Afolqw ivc invws imly [ myhr dI ingwh kr ky myrw byVw pwr kr [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh