ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 487

ਆਸਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰਿ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ ॥੧॥ ਨਿਮਤ ਨਾਮਦੇਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਇਆ ॥ ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥ ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਇਉ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਰਕ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 487}

pdArQ:- hir......hry hir ismrq—muV muV suAws suAws hirnwm ismridAW [ jn—(hrI dy) dws [ gey qry—qry gey, qr gey, sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey [ insqir—cMgI qrHW qr ky [1[rhwau[

hir ky nwm—hir-nwm dI brkiq nwl [ aujwgr—au~Gw, mShUr [ kwgr—kwZz [ jnm ky kwgr—keI jnmW dy kIqy krmW dy lyKy [1[

inmq— {Skt. inimÙ The instrumental or efficient cause. ieh l&z iksy ‘smws’ dy A^Ir qy vriqAw jWdw hY qy ies dw ArQ huMdw hY ‘ies kwrn krky’; ijvyN ikiNnimÙoXmwqzk: Bwv, ies rog dw kIh kwrn hY} dy kwrn, dI brkiq nwl [ (hir ky nwm) inmq—hir-nwm dI brkiq nwl [ qau—qdoN, hir-nwm ismrn nwl [ sMkt—kSt [2[

rwm rMig—pRBU dy ipAwr ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw [ ieau—ies qrHW, pRBU dy rMg ivc rMgy jwx nwl [ prswid—ikrpw nwl [3[

ArQ:- suAws suAws hir-nwm ismrn nwl hrI dy dws (sMswr-smuMdr qoN) pUrn qOr qy pwr lµG jWdy hn [1[rhwau[

hir-nwm ismrn dI brkiq nwl kbIr (Bgq jgq ivc) mShUr hoieAw, qy aus dy jnmW jnmW dy kIqy krmW dy lyKy mu`k gey [1[

hir-nwm ismrn dy kwrn hI nwmdyv ny (‘goibMd rwie’) ƒ du`D ipAwieAw sI, qy, nwm jipAW hI auh jgq dy jnmW dy kStW ivc nhIN ipAw [2[

hrI dw dws rivdws (BI) pRBU dy ipAwr ivc rMigAw igAw hY [ ies rMg dI brkiq nwl siqgurU dI imhr dw sdkw, rivdws nrkW ivc nhIN peygw [3[5[

not:- hryk Sbd dw mu`K-Bwv ‘rhwau’ dI quk ivc hoieAw krdw hY [ ieQy hir-ismrn dI vifAweI d`sI hY ik ijnHW bMidAW ny suAws suAws pRBU ƒ Xwd r`iKAw, auhnW ƒ jgq dI mwieAw ivAwp nhIN skI [ ieh AsUl d`s ky do BgqW dI imswl dyNdy hn [ kbIr ny BgqI kIqI, auh jgq ivc pRis`D hoieAw; nwmdyv ny BgqI kIqI, qy aus ny pRBU ƒ v`s ivc kr ilAw [

ies ivcwr ivc do g`lW iblkul sw& hn [ ie`k ieh, ik nwmdyv ny iksy Twkur-mUrqI ƒ du`D nhIN ipAwieAw; dUjI, du`D iplwaux qoN ipCoN nwmdyv ƒ BgqI dI lwg nhIN l`gI, pihlW hI auh pRvwn Bgq sI [ iksy mUrqI ƒ du`D ipAw ky, iksy mUrqI dI pUjw kr ky, nwmdyv Bgq nhIN bixAw, sgoN suAws suAws hir-ismrn dI hI ieh brkiq sI, ik pRBU ny keI kOqk ivKw ky nwmdyv dy keI kMm svwry qy aus ƒ jgq ivc au~Gw kIqw [

Bwv:- nwm ismrn dI brkiq nwl nIvIN jwiq vwly bMdy BI sMswr-smuMdr qoN qr jWdy hn [

ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤੁ ਹੈ ॥ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੈ ਦਉਰਿਓ ਫਿਰਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਬ ਕਛੁ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ॥ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨੁ ਲਗਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਸ ਕਸਹਿ ਲੁਭਾਨਾ ॥ ਬਿਨਸਿ ਗਇਆ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ ॥੨॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗੁ ਭਾਈ ॥ {ਪੰਨਾ 487}

pdArQ:- ko—dw [ puqrw—puqlw [ kYsy—ikvyN, Acrj qrHW, hwso-hIxw ho ky [1[rhwau[

kCu—kuJ mwieAw [ pwvY—hwsl krdw hY [ grbu—AhMkwr [ geI—guAwc jwx qy [ rovnu lgqu—roNdw hY, du`KI huMdw hY [1[

bc—bcn, g`lW [ k®m—krm, krqUq [ rs ksih—rsW ksW ivc, suAwdW ivc, csikAW ivc [ luBwnw—msq [ ibnis gieAw—jdoN ieh puqlw nws ho igAw [ jwie—jIv ieQoN jw ky [ khUM—(pRBU-crnW dy QW) iksy hor QW [2[

kih—khy, AwKdw hY [ BweI—hy BweI! sau—isau, nwl [ mouih—mYƒ {A`Kr ‘m’ dy nwl do lgW hn (  o) Aqy (   u ) [ Asl l&z hY ‘moih’, pr ieQy pVHnw hY ‘muih’} [3[

ArQ:- (mwieAw dy moh ivc Ps ky) ieh im`tI dw puqlw kyhw hwso-hIxw ho ky n`c irhw hY (Btk irhw hY); (mwieAw ƒ hI) cwr-cuPyry FUMFdw hY; (mwieAw dIAW hI g`lW) suxdw hY (Bwv, mwieAw dIAW g`lW hI suxnIAW ies ƒ cMgIAW l`gdIAW hn), (mwieAw kmwx dIAW hI) g`lW krdw hY, (hr vyly mwieAw dI ^wqr hI) dOiVAw iPrdw hY [1[rhwau[

jdoN (ies ƒ) kuJ Dn iml jWdw hY qW (ieh) AhMkwr krn l`g pYNdw hY; pr jy guAwc jwey qW roNdw hY, du`KI huMdw hY [1[

Awpxy mn dI rwhIN, bcnW dI rwhIN, krqUqW dI rwhIN, csikAW ivc PisAw hoieAw hY, (Aw^r mOq Awaux qy) jdoN ieh srIr Fih pYNdw hY qW jIv (srIr ivcoN) jw ky (pRBU-crnW ivc ApVn dy QW) ikqy kuQW hI itkdw hY [2[

rivdws AwKdw hY—hy BweI! ieh jgq iek Kyf hI hY, myrI pRIq qW (jgq dI mwieAw dy QW) ies Kyf dy bxwaux vwly nwl l`g geI hY (so, mYN ies hwso-hIxy nwc qoN bc igAw hW) [3[6[

Sbd dw Bwv:- mwieAw ivc PisAw jIv Btkdw hY qy hwso-hIxw huMdw hY; ies ^uAwrI qoN isr& auhI bcdw hY jo mwieAw dy rcnhwr prmwqmw nwl ipAwr pWdw hY [6[

ਬਾਜੀਗਰ ਸਉ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥੩॥੬॥ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੇ ॥ ਲਾਲਚ ਬਿਖੁ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ ਮਨਿ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਖੁ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ ਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥ ਗੁਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਢੀ ਅਨ ਭਾਂਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰਿ ਤਾਨਿਆ ॥੧॥ ਜੁਗਤਿ ਜਾਨਿ ਨਹੀ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਧ ਪਰੇ ॥ ਬਿਖੁ ਫਲ ਸੰਚਿ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਬਿਸਰੇ ॥੨॥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ਗੁਰਹਿ ਧਨੁ ਦੀਆ ਧਿਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਨਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨੇ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥੩॥ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੈ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥ ਧੰਨੈ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀਧਰੁ ਮਿਲਿ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 487}

pdArQ:- BRmq—BtkidAW [ iblwny—guzr gey [ nhI DIry—nhIN itkdw [ ibKu—zhr [ lubD—loBI [ rwqw—r`qw hoieAw, rMigAw hoieAw [ min—mn ivcoN [1[rhwau[

cwr—suMdr [ qy—qoN, vloN ht ky [ An BWqI—hor hor iksm dI [1[

jugiq—jIvn-jugq [ invwsI—itkweI [ jlq—(iqRSnw ivc) sVdy [ sMic—iek`Ty kr ky [2[

gurih—gurU ny [ mnu—XkIn, SrDw [ AGwny—r`j igAw [3[

jw kY—ijs mnu`K dy ivc [ AClI—nwh CilAw jwx vwlw [ DMnY—DMny ny [ imil jn—sMq jnW ƒ iml ky [4[

ArQ:- (mwieAw dy moh ivc) BtkidAW keI jnm guzr jWdy hn, ieh srIr nws ho jWdw hY, mn Btkdw rihMdw hY qy Dn BI itikAw nhIN rihMdw [ loBI jIv zihr-rUp pdwrQW dy lwlc ivc, kwm-vwSnW ivc, rMigAw rihMdw hY, ies dy mn ivcoN Amolk pRBU ivsr jWdw hY [1[rhwau[

hy kmly mn! ieh zihr-rUp Pl qYƒ im`Ty l`gdy hn, qYƒ sohxI ivcwr nhIN PurdI; guxW vloN h`t ky hor hor iksm dI pRIq qyry AMdr vD rhI hY, qy qyrw jnm mrn dw qwxw qixAw jw irhw hY [1[

hy mn! qUM jIvn dI jugq smJ ky ieh jugiq Awpxy AMdr p`kI nwh kIqI; iqRSnw ivc sVdy qYƒ jmW dw jwl, jmW dy Pwhy pY gey hn [ hy mn! qUM ivSy-rUp zihr dy Pl hI iek`Ty kr ky sWBdw irhw, qy Aijhw sWBdw irhw ik qYƒ prm purK pRBU Bu`l igAw [2[

ijs mnu`K ƒ gurU ny igAwn dw pRvyS-rUp Dn id`qw, aus dI suriq pRBU ivc juV geI, aus dy AMdr SrDw bx geI, aus dw mn pRBU nwl ie`k-im`k ho igAw; aus ƒ pRBU dw ipAwr, pRBU dI BgqI cMgI l`gI, aus dI suK nwl sWJ bx geI, auh mwieAw vloN cMgI qrHW r`j igAw, qy bMDnW qoM mukq ho igAw [3[

ijs mnu`K dy AMdr pRBU dI srb-ivAwpk joiq itk geI, aus ny mwieAw ivc nwh Cly jwx vwly pRBU ƒ pCwx ilAw [

mYN DMny ny BI aus pRBU dw nwm-rUp Dn l`B ilAw hY jo swrI DrqI dw Awsrw hY; mYN DMnw BI sMq jnW ƒ iml ky pRBU ivc lIn ho igAw hW [4[1[

not:- Bgq DMnw jI AwpxI zbwnoN AwKdy hn ik mYƒ gurU ny nwm-Dn id`qw hY, sMqW dI sMgiq ivc mYƒ DrxIDr pRBU l`Bw hY [ pr, suAwrQI lokW ny Awpxw Dwrimk jUlw AM\wx lokW dy moFy au~qy pweI r`Kx vwsqy ieh khwxI clw id`qI ik DMny ny iek bRwhmx qoN iek Twkur lY ky aus dI pUjw kIqI, qy aus Twkur-pUjw qoN aus ƒ prmwqmw imilAw [

ies BulyKy ƒ dUr krn leI Aqy Bgq DMnw jI dy Sbd dI A^IrlI quk ƒ cMgI qrHW is`KW dy swhmxy spSt krn leI gurU Arjn swihb jI ny Aglw Sbd Awpxy vloN aucwr ky drj kIqw hY [

Bgq-bwxI dy ivroDI DMnw jI dy Awsw rwg ivc drj Sbd bwry ieauN ilKdy hn:- iqMn Sbd rwg Awsw AMdr Awey hn, ijnHW dI vMngI hyTW id`qI jWdI hY [

pihlw Sbd ‘BRmq iPrq bhu jnm iblwny, qnu mnu Dnu nhI DIry’ qoN ArMB huMdw hY [ dUjw, ijs ivc Bgq jI Awpxy gurU rwmwnµd jI A`gy jodVI krdy hn [ AMq ivc gosweI rwmwnµd jI dy myl hox pr, ‘DMnY Dnu pwieAw DrxIDru, imil jn sMq smwinAw’ dI ^uSI prgt krdy hn [

‘goibMd goibMd goibMd sMig nwmdyau mnu lIxw’ vwly Sbd dw isrlyK m: 5 qoN ArMB huMdw hY, ijs ivc keI BgqW dw nwm lY ky d`isAw hY ik Amky Amky nwm jpx kr ky qr gey [ pr EnHW BgqW ƒ jwq pwq dy DurivAW nwl Xwd kIqw hY [ swry BgqW ƒ igx ky A^Ir is`tw hY ‘ieh ibiD suin kY jwtro, auiT BgqI lwgw ] imly pRqiK gusweIAw, DMnw vf Bwgw ]4]’ jwtro leI ‘pRqiK gusweIAw’ sÍwmI rwmwnµd sI [ pr ieh Sbd Bgq jI dy muKoN Pbdw nhIN sI [ iesy krky m: 5 iliKAw hY [ BgqW dI pRis`DI leI ip`CoN BI auhnW dy nwmW pr auhnW dy SrDwlU rcnw krdy rihMdy sn [

“Bgq DMnw jI dy keI isDWq gurmiq ivru`D hn [”

ies Sbd ivc DMnw jI sw& l&zW ivc kih rhy hn ik mYƒ gurU ny nwm-Dn id`qw hY [ pr pwTkW dIAW nzrW ivc Bgq jI dy vrqy gurU-pd dI kdr Gtwx dI ^wqr ivroDI s`jx jwx-bu`J ky l&z ‘gurU rwmwnµd’ ‘gusweI rwmwnµd’ vrq irhw hY [ nhIN qW, ies Sbd dw koeI BI isDWq gurmiq dy ivru`D nhIN hY [ pqw nhIN, ies s`jx jI ƒ ikhVy “keI isDWq gurmiq ivru`D” id`s rhy hn [

Agly Sbd ƒ gurU Arjn swihb dw Sbd mMnx qoN sw& ienkwr kIqw igAw hY, BwvyN ies dw isr-lyK hY “m: 5” [ dlIl bVI Ascrj id`qI hY ik “jwq pwq dy DRüivAW nwl” BgqW ƒ Xwd kIqw igAw hY [ kI ij`Qy vI ikqy gurU swihb ny iksy Bgiq dI jwiq ilK ky izkr kIqw hY, swfw ieh ivroDI s`jx aus Sbd qoN ienkwrI ho jwiegw? vyKo:

nIc jwiq hir jpiqAw, auqm pdvI pwie ] pUChu ibdr dwsI suqY, iksnu auqirAw Gir ijsu jwie ]1]

rivdws cmwru ausqiq kry, hir kIriq inmK iek gwie ] piqq jwiq auqmu BieAw, cwr vrn pey pig Awie ]2]1]8]  {sUhI mhlw 4, Gru 6

nwmw CIbw kbIru joulwhw, pUry gur qy giq pweI ] bRhm ky byqy sbdu pCwixih, haumY jwiq gvweI ] suir nr iqn kI bwxI gwvih, koie n mytY BweI ]3]5]22]

{isrI rwgu mhlw 3, AstpdIAw

A^IrlI quk ‘imly pRqiK gusweIAw, DMnw vf Bwgw’, ilK ky ivroDI s`jx jI ny J`t pt nwl hI ilK id`qw hY “jwtro leI ‘pRqiK gusweIAw’ sÍwmI rwmwnµd sI [” s`jx jI! gurmiq dy ivru`D mn-GVq khwxIAW qoN by-S`k mUMh moVo, pr ieh dlIl-bwzI koJI qy KotI hY [ kI gurU swihb dy SbdW ivc Awey l&z ‘gosweI’ dw ArQ BI ‘gosweI rwmwnµd’ hI krogy?

hau gosweI dw pihlvwnVw ] mY gur imil auc dumwlVw ] sB hoeI iCMJ iekTIAw, dXu bYTw vyKY Awip jIau ]17]  {isrIrwgu mhlw 5

pihlW qW ‘m: 5’ isrlyK huMidAW BI ies Sbd ƒ gurU Arjn swihb dw Sbd mMnx qoN ienkwr kIqw hY, iPr ies ƒ Bgq DMnw jI dw BI nhIN mMinAw, qy ieh AwK id`qw hY ik ‘ieh Sbd Bgq jI dy muKoN Pbdw nhIN sI [ iesy krky m: 5 iliKAw hY [ BgqW dI pRis`DI leI ip`CoN BI auhnW dy nwmW pr auhnW dy SrDwlU rcnw krdy rihMdy sn [

ieQy ivroDI s`jx khwxI-GwiVAW dI khwxI dw hI Awsrw lY ky kih irhw hY ik Bgq qW ikqy rhy, hOly myl dy bMidAW dI rcnw BI iksy FMg nwl sRI gurU gRMQ swihb ivc drj kr leI geI sI [

pwTk s`jx Agly Sbd dy ArQ qy aus dI ivAwiKAw iDAwn nwl pVHn [

ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗਿ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥ ਆਢ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗਿ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ॥ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥੧॥ ਰਵਿਦਾਸੁ ਢੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤਿ ਤਿਨਿ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ॥ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸੁਨਿਆ ॥ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਨਿਆ ॥੩॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਟਰੋ ਉਠਿ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ॥ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਖਿ ਗੁਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 487}

pdArQ:- goibMd goibMd goibMd sMig—hr vyly goibMd nwl, muV muV goibMd nwl [ lIxw—lIn hoieAw, juiVAw [ AwF—A`DI [ dwm—kOfI [ ko—dw [ CIpro—grIb CINbw [1[rhwau[

jolwhrw—ZrIb julwhw [ ghIrw—gMBIr, fUMGw (smuMdr vq) [ gunIX ghIrw—guxW dw smuMdr [1[

iqin@—aus ny [ {A`Kr ‘n’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY} [ swD sMig—sq sMg ivc [2[

buqkwrIAw—bu`qIAW k`Fx vwlw, dUr nyVy dy in`ky-moty kMm krn vwlw [ Gir Gir—Gr Gr ivc, hryk Gr ivc [ suinAw—suixAw igAw, soBw hoeI [3[

ieh ibiD—ies qrHW (dI g`l) [ jwtro—grIb j`t [ pRqiK—swiKAwq qOr qy [4[

ArQ:- (Bgq) nwmdyv jI dw mn sdw prmwqmw nwl juiVAw rihMdw sI (aus hr vyly dI Xwd dI brkiq nwl) A`DI kOfI dw grIb CINbw, (mwno) lKpqI bx igAw (ikauNik aus ƒ iksy dI muQwjI nwh rhI) [1[rhwau[

(k`pVw) auxn (qwxw) qxn (dI lgn) C`f ky kbIr ny pRBU-crnW nwl lgn lw leI; nIvIN jwiq dw grIb julwhw sI, guxW dw smuMdr bx igAw [1[

rivdws (pihlW) in`q moey hoey pSU FoNdw sI, (pr jdoN) aus ny mwieAw (dw moh) C`f id`qw, swD sMgiq ivc rih ky au~Gw ho igAw, aus ƒ prmwqmw dw drSn ho igAw [2[

sYx (jwiq dw) nweI lokW dIAW bu`qIAW k`Fx vwlw sI, aus dI Gr Gr soBw ho qurI, aus dy ihrdy ivc prmwqmw v`s ipAw qy auh BgqW ivc igixAw jwx l`g ipAw [3[

ies qrHW (dI g`l) sux ky grIb DMnw j`t BI au~T ky BgqI krn l`gw, aus ƒ prmwqmw dw swiKAwq dIdwr hoieAw qy auh v`fy BwgW vwlw bx igAw [4[2[

not:- ies Sbd qoN pihly Sbd dw isr-lyK hY “Awsw bwxI Bgq DMny kI” [ ies isr-lyK hyT 3 Sbd hn; pr ies dUjy Sbd dw iek hor nvW isr-lyK hY “mhlw 5” [ ies dw Bwv ieh hY ik iehnW iqMnW SbdW ivcoN ieh dUjw Sbd gurU Arjn swihb dw Awpxw aucwirAw hoieAw hY [ ies ivc auhnW ny l&z ‘nwnk’ A^Ir qy nhIN vriqAw [ BgqW dy SbdW SlokW dy sMbMD ivc aucwry hoey hor BI AYsy vwk imldy hn, ijQy auhnW ‘nwnk’ l&z nhIN vriqAw;

 (vyKo, slok &rId jI nµ: 75, 82, 83, 105, 108, 109, 110, 111)

isr-lyK “mhlw 5” ies i^Awl bwry iksy S`k dI guMjwieS nhIN rihx dyNdw ik ies dy aucwrn vwly sRI gurU Arjn swihb jI hn [ Awsw rwg ivc gurU Arjn swihb dy Awpxy isr& Sbd hI 163 hn [

(vyKo 1430 s&y vwlI bIV pMnw 300 qoN 411)

iPr ieh Sbd DMny Bgq dy SbdW ivc ikauN drj kIqw igAw? Sbd dI A^IrlI quk ivc l&z ‘nwnk’ dy QW ‘DMnw’ ikauN vriqAw hY? ies dw au~qr sw& hY; &rId jI dy SlokW ivc gurU Arjn swihb ny kuJ Slok ‘PrId’ dy nwm hyT aucwry hn, auhnW dI pCwx isr& iehI hY ik auhnW au~qy isr-lyK “mhlw 5” iliKAw hY; auh Slok &rId jI dy aucwry SlokW nwl sMbMD r`Kdy hn [ iesy qrHW gurU Arjn dyv jI dw aucwirAw ieh Sbd DMny Bgq nwl sMbMD r`Kdw hY [

auh sMbMD kIh hY? ieh l`Bx vwsqy Sbd dy cOQy bMd dI pihlI quk ghu nwl pVHo:“ ieh ibiD suin kY jwtro auiT BgqI lwgw” [ kIh sux ky? ies pRSn dw au~qr pwTk ƒ hryk bMd pVHn qy imlygw [ so hryk bMd pVH ky “ieh ibiD” vwlI quk nwl rlwE [ DMny ny nwmdyv dI soBw suxI, kbIr dw hwl suixAw, rivdws dI crcw suxI qy sYx nweI dw au~cw mrwqbw suixAw; ieh sux ky aus ƒ BI cwau pYdw hoieAw BgqI krn dw [ ies Sbd ƒ jwx-bu`J ky DMny Bgq dI bwxI ivc drj krn qoN sw& swbq huMdw hY ik aus vyly DMnw jI dy BgqI ivc l`gx bwry AM\wx lokW ivc suAwrQI mUrqI-pUjk pMifq lokW ny mn-GVq khwxIAW aufweIAW hoeIAW sn; auhnW khwxIAW dI zor-dwr qrdId ies Sbd ivc kIqI geI hY; iliKAw hY ik DMny dy pRBU BgqI ivc l`gx dw Asl kwrn sI nwmdyv, kbIr, rivdws qy sYx dI suxI hoeI soBw [

jy AsW gurU gRMQ swihb dI bwxI qoN shI rwh l`Bxw hY, qW lokW dIAW ilKIAW swKIAW ƒ rlw ky Sbd dy ArQ krn dy QW is`Dw Sbd dw hI Awsrw ilAw krIey; nhIN qW bhuq vwrI tplw l`g skdw hY [

jy DMny Bgq ny p`Qr pUj ky r`b l`Bw huMdw, qW ies dw Bwv ieh inkldw ik p`Qr pUj ky r`b ƒ imlx vwly dI bwxI drj kr ky gurU Arjn swihb ies AsUl ƒ pRvwn kr bYTy hn ik p`Qr pUijAW BI r`b iml skdw hY; pr auhnW dw Awpxw hukm ieauN h Y:

“ijsu pwhn kau Twkuru khqw ] auhu pwhnu lY aus kau fubqw ]2]

gunhgwru lUx hrwmI ] pwhn nwv n pwrgrwmI ]3]  {sUhI mhlw 5

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh