ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 486

ਆਸਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਸੀ ਆਸਾ ਤੇ ਨ ਭਾਵਸੀ ॥ ਰਾਮਾ ਭਗਤਹ ਚੇਤੀਅਲੇ ਅਚਿੰਤ ਮਨੁ ਰਾਖਸੀ ॥੧॥ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹਿਗਾ ਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬਿਖੈ ਕੋ ਬਨਾ ॥ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭੂਲਾ ਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰਿ ਜਨਮੁ ਦੈਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਭੈਲਾ ॥ ਸੰਤਹ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਭੇਟੁਲਾ ॥੨॥੫॥ {ਪੰਨਾ 486}

pdArQ:- ij—jo mnu`K [ cIn@sI—pCwxdy hn, jwx-pCwx pWdy hn [ n BwvsI—cMgI nhIN l`gdI [ Bgqh—(ijnHW) BgqW ny [ AicMq—icMqw-rihq [1[

bn—pwxI [ ibKY ko bnw—ivSy ivkwrW dw pwxI [1[rhwau[

dYlw—id`qw (pRBU ny) [ BYlw—iml igAw [ prswid—ikrpw nwl [ Bytulw—iml ipAw [2[

ArQ:- hy (myry) mn! sMswr-smuMdr qoN ikvyN pwr lµGyNgw? ies (sMswr-smuMdr) ivc ivkwrW dw pwxI (BirAw ipAw) hY [ hy mn! ieh nwsvMq mwiek pdwrQ vyK ky qUM (prmwqmw vloN) KuMJ igAw hYN [1[rhwau[

jo mnu`K prmwqmw nwl jwx-pCwx pw lYNdy hn, ijnHW sMq jnW ny pRBU ƒ ismirAw hY, auhnW ƒ hor hor AwsW cMgIAW nhIN l`gdIAW [ pRBU auhnW dy mn ƒ icMqw qoN bcweI r`Kdw hY [1[

mYƒ nwmy ƒ (BwvyN jIkr) CINby dy Gr jnm id`qw, pr (aus dI imhr nwl) mYƒ siqgurU dw aupdyS iml igAw; hux sMq jnW dI ikrpw nwl mYƒ (nwmy) ƒ r`b iml ipAw hY [2[5[

not:- suAwrQI lokW dIAW GVIAW hoeIAW khwxIAW vl jweIey ik Bgq nwmdyv jI dy Awpxy bcnW au~qy ieqbwr krIey? GwVq AwKdI hY ik ipau ikqy kMm igAw, ipCoN nwmdyv ny TwkurW ƒ du`D iplw ilAw, qW ies qrHW nwmdyv ƒ r`b iml ipAw [ pr nwmdyv jI Awp ieh AwKdy hn ik mYƒ nwmy ƒ “sMqh kY prswid hir Bytulw”, ikauNik mYƒ “gur aupdysu BYlw” [ AswfI lw-prvwhI dw koeI qW h`d-bMnw hoxw cwhIdw hY [ Aswfy SihnSwh gurU rwm dws jI BI hwmI Brdy hn ik “hir jpiqAw au~qm pdvI pwie” [ kOx kOx? “rivdws cmwr ausqiq krY, hir kIriq inmK iek gwie” Aqy

“nwmdyie pRiq lgI hir syqI”  {sUhI mhlw 4

kI ieh sB kuJ inrw pVHn leI hI hY? kI ies au~qy AsW ieqbwr nhIN krnw? sMBl ky ivcwro ik ijs dy sdIAW dy bxy Dwrimk rsU^ Aqy mu&q dI rotI dy vsIly au~qy nwmdyv kbIr, rivdws vrgy sUrmy mrdW ny kwrI cot mwrI, aus ny ieh cot lµmy pY ky hI nhIN shwrnI sI, aus ny BI Awpxw vwr krnw sI qy Awpxw rsU^ muV bnwxw sI [ qwhIeyN ieh swry Bgq TwkurW dy pujwrI qy bRwhmx dyviqAW dy cyly bxw id`qy gey [

Bwv:- ivkwrW qoN bcx leI ismrn hI ieko iek qrIkw hY [ ieh ismrn imldw hY gurU dI rwhIN swD sMgq ivc [

ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ ॥ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ ॥੧॥ ਮਾਧੋ ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ॥ ਬਿਬੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ ॥ ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ ਤਿਹੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ॥੨॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗੁ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸਿ ਜਾਇ ॥ ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਧ ਲਾਗੇ ਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਇ ॥੩॥ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਪਨ ਤਪੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥ ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰਹੁ ਨਿਦਾਨ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 486}

pdArQ:- imRg—hrn [ mIn—m`CI [ iBRMg—BOrw [ pqMg—BMbt [ kuMcr—hwQI [ doK—AYb (hrn ƒ GMfyhyVy dw nwd suxn dw rs; mIn ƒ jIB dw cskw; BOry ƒ Pu`l suMGx dI bwx; BMbt dw dIvy au~qy sV mrnw, A`KW nwl vyKx dw cskw; hwQI ƒ kwm vwSnw) [ AswD—jo v`s ivc nw Aw skx [ jw mih—ijs (mnu`K) ivc [1[

mwDo— {mwDv} hy mwieAw dy pqI pRBU! AibidAw—AigAwnqw [ ihq—moh, ipAwr [ mlIn—mYlw, DuMDlw [1[rhwau[

iqRgd join—auhnW jUnW dy jIv jo ivMgy ho ky qurdy hn, pSU Awidk [ Acyq—Zw&l; r`b vloN Zw&l, ivcwr-hIx [ Asoc—soc-rihq, by-prvwh [ sMBv—mumikn, kudrqI [ Avqwr—jnm [ poc—nIc [ iqhI—ies dI BI [2[

jwie—jnm lY ky, jMm ky [ AbD—A+bD, jo nwh nws ho sky [ aupwie—hIlw [3[

indwn—Aw^r [ audws—ivkwrW qoN auprwm [4[

ArQ:- hy pRBU! jIv AigAwnqw nwl ipAwr kr rhy hn; ies vwsqy iehnW dy ibbyk dw dIvw DuMDlw ho igAw hY (Bwv, prK-hIx ho rhy hn, Bly bury dI pCwx nhIN krdy) [1[rhwau[

hrn, m`CI, BOrw, BMbt, hwQI—iek iek AYb dy kwrn iehnW dw nws ho jWdw hY, pr ies mnu`K ivc ieh pMjy AswD rog hn, ies dy bcx dI kd qk Aws ho skdI hY? [1[

pSU Awidk tyFIAW jUnW dy jIv ivcwr-hIn hn, auhnW dw pwp puMn vloN by-prvwh rihxw kudrqI hY; pr mnu`K ƒ ieh jnm muSkl nwl imilAw hY, ies dI sMgiq BI nIc ivkwrW nwl hI hY (ies ƒ qW soc krnI cwhIdI sI) [2[

kIqy krmW dy ADIn jnm lY ky jIv ijQy ijQy BI hn, swry jIA jMqW ƒ kwl dI (Awqmk mOq dI) AYsI PwhI peI hoeI hY jo k`tI nhIN jw skdI, iehnW dI kuJ pyS nhIN jWdI [3[

hy rivdws! hy pRBU dy dws rivdws! qUM qW ivkwrW dy moh ivcoN inkl; ieh Btkxw C`f dyh, siqgurU dw igAwn kmw, iehI qpW dw qp hY [ Bgq jnW dy BY dUr krn vwly hy pRBU! Aw^r mYƒ rivdws ƒ BI (Awpxy ipAwr dw) prm Anµd b^So (mYN qyrI srn AwieAw hW) [4[1[

Bwv:- ie`k ivkwr nhIN mwx; mnu`K ƒ qW pMjy hI cMbVy hoey hn [ Awpxy au~dm nwl mnu`K AwpxI smJ dw dIvw sw& nhIN r`K skdw [ pRBU dI srn ipAW hI ivkwrW qoN b`c skdw hY [

ਆਸਾ ॥ ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨੁ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਨੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥ ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸੁ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤ ਚ ਓਲ੍ਹਗ ਓਲ੍ਹਗਣੀ ॥੨॥ ਅਉਰ ਇਕ ਮਾਗਉ ਭਗਤਿ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ॥ ਜਣੀ ਲਖਾਵਹੁ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣਿ ॥੩॥ ਰਵਿਦਾਸੁ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥ ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 486}

pdArQ:- quJI—qyrw hI [ qnu—srIr, srUp [ pRwn—ijMd-jwn [ jwnY—pCwx lYNdw hY [ dyvwdyv—hy dyviqAW dy dyvqy! [1[

cI—dI [ rsu—Awnµd [ mwJY—muJy, mYƒ [ dIjY—dyh [1[rhwau[

Awcrx—krxI, krq`b [ co—dw [ mwrgu—rsqw [ c—dy [ ElHg ElHgxI—dwsW dI syvw [ El@g—dws, lwgI [ El@gxI—syvw [2[

icMqwmix—mn-icMdy Pl dyx vwlI mxI [ jxI—nwh [ jxI lKwvhu—nwh idKwvIN [ six—sxy, Aqy [3[

BxY—AwKdw hY [ jwxu—isAwxw [ AMqru—iv`Q [4[

ArQ:- hy dyviqAW dy dyvqy pRBU! mYƒ sMqW dI sMgiq b^S, imhr kr, mYN sMqW dI pRBU-kQw dw rs lY skW; mYƒ sMqW dw (Bwv, sMqW nwl) pRym (krn dI dwiq) dyh [1[rhwau[

hy dyvW dy dyv pRBU! siqgurU dI m`q lY ky sMqW (dI vifAweI) ƒ (mnu`K) smJ lYNdw hY ik sMq qyrw hI rUp hn, sMqW dI sMgiq qyrI ijMd-jwn hY [1[

hy pRBU! mYƒ sMqW vwlI krxI, sMqW dw rsqw, sMqW dy dwsW dI syvw b^S [2[

mYN qYQoN iek hor (dwiq BI) mMgdw hW, mYƒ AwpxI BgqI dyh, jo mn-icMdy Pl dyx vwlI mxI hY; mYƒ ivkwrIAW qy pwpIAW dw drSn nwh krweIN [3[

rivdws AwKdw hY—Asl isAwxw auh mnu`K hY jo ieh jwxdw hY ik sMqW qy byAMq pRBU ivc koeI iv`Q nhIN hY [4[2[

Bwv:- pRBU-dr qoN Ardwis—hy pRBU! swD sMgiq dw imlwp b^S [1[

ਆਸਾ ॥ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥ ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ ॥੧॥ ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥ ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥ ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥ {ਪੰਨਾ 486}

pdArQ:- bwpury—ivcwry, inmwxy [ sMig qumwry—qyry nwl [ bwsw—vws [ rUK—ru`K [ sugMD—im`TI vwSnw [ invwsw—v`s peI hY [1[

mwDau— {Skt. mwDv-mwXw l™MXwDv:} [ mw—mwieAw, l`CmI [ Dv—Ksm [ l`CmI dw pqI, ik®Sn jI dw nwm} hy mwDo! hy pRBU! Aaugn—AOigxAwr, mMd-krmI [ aupkwrI—BlweI krn vwlw, imhr krn vwlw [1[rhwau[

mKqUl—rySm [ supyd—ic`tw [ spIAl—pIlw [ js—jYsy, ijvyN [ kIrw—kIVy [ imil—iml ky [ rhIAY—itky rhIey, itky rihx dI qWG hY [ mDup—Sihd dI m`KI [ mKIr—Sihd dw C`qw [2[

ECw—nIvW, hOlw [ pwqI—pwq, kul [ rwjw—mwlk, Ksm [ kIn@I— {A`Kr ‘n’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY} mYN kIqI [ kih—khy, AwKdw hY [3[

ArQ:- hy mwDo! mYN qyrI swD sMgiq dI Et PVI hY (mYƒ ieQoN ivCuVn nwh dyeIN), mYN mMd-krmI hW (qyrw sq-sMg C`f ky muV mMdy pwsy qur pYNdw hW, pr) qUM imhr krn vwlw hYN (qUM iPr joV lYNdw hYN) [1[rhwau[

hy mwDo! qUM cMdn dw bUtw hYN, mYN inmwxw hirMf hW (pr qyrI imhr nwl) mYƒ qyry (crnW) ivc rihx leI QW iml geI hY, qyrI sohxI im`TI vwSnw myry AMdr v`s peI hY, hux mYN nIvyN ru`K qoN au~cw bx igAw hW [1[

hy mwDo! qUM ic`tw pIlw (sohxw) rySm hYN, mYN inmwxw (aus) kIVy vWg hW (jo rySm ƒ C`f ky bwhr inkl jWdw hY qy mr jWdw hY), mwDo! (imhr kr) mYN qyrI swD sMgq ivc juiVAw rhW, ijvyN Sihd dIAW m`KIAW Sihd dy C`qy ivc (itkIAW rihMdIAW hn) [2[

rivdws cimAwr AwKdw hY—(lokW dIAW nzrW ivc) myrI jwiq nIvIN, myrI kul nIvIN, myrw jnm nIvW (pr, hy mwDo! myrI jwiq, kul qy jnm s`c-muc nIvyN rih jwxgy) jy mYN, hy myry mwlk pRBU! qyrI BgqI nwh kIqI [3[3[

not:- ies Sbd ivc vrqy l&z ‘rwjw rwm’ qoN ieh AMdwzw lwxw Zlq hY ik rivdws jI sRI rwm-Avqwr dy pujwrI sn [ ijs srb-ivAwpk mwlk ƒ auh A^IrlI quk ivc ‘rwjw rwm’ AwKdy hn, ausy ƒ auh ‘rhwau’ dI quk ivc ‘mwDau’ AwKdy hn [ jy Avqwr-pUjw dI qMg-idlI vl jweIey qW l&z ‘mwDau’ ik®Sn jI dw nwm hY [ sRI rwm cMdr jI dw pujwrI Awpxy pUjX-Avqwr ƒ sRI ik®Sn jI dy iksy nwm nwl nhIN bulw skdw [ rivdws jI dIAW nzrW ivc ‘rwm’ qy ‘mwDau’ aus pRBU dy hI nwm hn, jo mwieAw ivc ivAwpk (‘rwm’) hY qy mwieAw dw Ksm (‘mwDau’) hY [

Bwv:- pRBU-dr qy Ardws—hy pRBU! swD sMgiq dI Srn ivc r`K [

ਆਸਾ ॥ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਤਨੁ ਭਇਓ ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ॥ ਪ੍ਰੇਮੁ ਜਾਇ ਤਉ ਡਰਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨੁ ॥੧॥ ਤੁਝਹਿ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨੁ ॥ ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਾਮਈਆ ਧਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਪਤਿ ਬਿਪਤਿ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ॥ ਤਾ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਨ ਤੇਰੋ ਜਨੁ ॥੨॥ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੂਟਿਬੋ ਕਵਨ ਗੁਨ ॥੩॥੪॥ {ਪੰਨਾ 486-487}

pdArQ:- khw BieE—kIh hoieAw? koeI prvwh nhIN [ jau—jy [ qnu—srIr [ iCnu iCnu—rqw rqw, toty toty [ qau—qdoN, qW hI [ frpY—frdw hY [ jnu—dws [1[

quJih—qyry [ AribMd— {Skt. AivLNd} kaul Pu`l [ crn AribMd—crn kml, kaul Pu`lW vrgy sohxy crn [ Bvn—itkwxw [ pwn krq—pINidAW [ pwieE pwieE—mYN l`B ilAw hY, mYN l`B ilAw hY [ rwmeIAw Dnu—sohxy rwm dw (nwm-rUp) Dn [1[rhwau[

sMpiq— {Skt. szpiÙprosperity, increase of wealth} Dn dI bhulqw [ ibpiq— {Skt. ivpiÙA calamity, misfortune} ibpqw, musIbq [ ptl—prdy [ qw mih—iehnW ivc [2[

jyvrI—r`sI (nwl) [ kih—khy, AwKdw hY [ CUitbo—^lwsI pwx dw [ kvn gun—kIh lwB? kIh loV? mYƒ loV nhIN, myrw jI nhIN krdw [3[

ArQ:- (hy sohxy rwm!) myrw mn kaul Pu`l vrgy sohxy qyry crnW ƒ Awpxy rihx dI QW bxw cuikAw hY; (qyry crn-kmlW ivcoN nwm-rs) pINidAW pINidAW mYN l`B ilAw hY, mYN l`B ilAw hY qyrw nwm-Dn [1[rhwau[

(ieh nwm-Dn l`B ky hux) jy myrw srIr nws BI ho jwey qW BI mYƒ koeI prvwh nhIN [ hy rwm! qyrw syvk qdoN hI Gbrweygw jy (ies dy mn ivcoN qyry crnW dw) ipAwr dUr hovygw [1[

sOK, ibpqw, Dn—ieh mwieAw dy prdy hn (jo mnu`K dI m`q auqy pey rihMdy hn); hy pRBU! qyrw syvk (mwieAw dy) iehnW (pridAW) ivc (hux) nhIN Psdw [2[

rivdws AwKdw hY—hy pRBU! (mYN) qyrw dws qyry ipAwr dI r`sI nwl b`Jw hoieAw hW [ ies ivcoN inklx ƒ myrw jI nhIN krdw [3[4[

Sbd dw Bwv:- ijs mnu`K ƒ pRBU-crnW dw ipAwr pRwpq ho jwey, aus ƒ dunIAw dy hrK sog poh nhIN skdy [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh