ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 482

ਆਸਾ ॥ ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਪਿ ਕਰਿ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿਉ ਭਾਵਰਿ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ॥੧॥ ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਮਹਿ ਬੇਦੀ ਰਚਿ ਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਉਜਾਨਾਂ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਬਿਆਹਿ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 482}

pdArQ:- rYnI—k`pVy rMgx vwlI m`tI [ pun—Bly guxW nwl, puMnW nwl {not:- l&z ‘punrip’ iek`Tw iek l&z dI Skl ivc keI vwrI AwieAw hY, ieh sMsik®q dy do l&zW dw joV hY—“pun:+Aip” [ pun: (punh)—muV, iPr [ Aip—BI [ pr ie`Qy ies Sbd ivc ieh ie`ko l&z nhIN hY [ ie`Qy mn ƒ rMgx dw izkr hY, Aqy rMgx vwsqy l&z hY “rip” [ ‘pun’ dw ArQ ‘iPr’ muV’ nhIN ho skdw [ ies ArQ ivc l&z dw joV ‘puin’ hI sdw Awvygw, vyKo ‘rwg mwlw’ [ gurbwxI ivc l&z ‘punh’ hY jW ‘Puin’ [ so, l&z ‘pun’ iehnW qoN v`Krw l&z hY—“kir swDU AMjulI punu vfw hy”; ieQy l&z ‘punu’ iek-vcn hY, ies dw bhu-vcn hY ‘pun’} [ rip kir hau—mYN rMg lvWgI [ pwcau qq—pMjW q`qW dy dYvI gux (“ijqu kwrij squ sMqoK dieAw Drmu hY”—Awsw mhlw 1), dieAw Drm Awidk gux [ brwqI—mylI [ isau—nwl [ Bwvir—Pyry, lwvW [ lY hau—mYN lvWgI [ iqh rMig rwqI—aus pqI dy ipAwr nwl rMgI hoeI [1[

dulhnI—hy nvIEN vhutIE! mMglcwrw—SgnW dy gIq, suhwg [ rI—hy! l&z ‘dulhnI’ iesqRI-ilMg hY, ies vwsqy ‘rI’ vriqAw hY, vyKo Sbd “krvqu Blw......” ivc ‘ry loeI!’ [1[rhwau[

nwiB—DuMnI, ijQoN qk swh lYx l`igAW pRwx (hvw) A`pVdy mMny gey hn [ bydI—vydI, cwr fMfy cOrs QW dIAW nu`krW ivc g`f ky ies ivc do tokry (Kwry) mUDy r`K ky auhnW au~qy ivAwh vyly kuVI muMfy ƒ ibTwauNdy hn [ nwiB...ly—mYN AwpxI DuMnI-rUp kOl Pu`l ivc vydI g`f leI hY; mYN suAws suAws dI rwhIN AwpxI suriq pRBU-crnW ivc joV leI hY—ieh myry ivAwh dI vydI bxI hY [ bRhm igAwn—prmwqmw dI jwx-pCwx gurU dw Sbd jo prmwqmw dI jwx-pCwx krwauNdw hY [ aucwrw—(ieh ivAwh dw mMqR) aucwirAw jw irhw hY [ so—vrgw [ dUlhu—lwVw [ As bf—Aijhy v`fy [ Bwg—iksmq [2[

koit qyqIs—qyqI k®oV [ aujwnW— {Skt. aud+Xwn} ibbwx [ suir nr—dYvI guxW vwly bMdy [ Awey aujwnW—ibbwxW ivc cVH ky Awey hn, au~cIAW aufwrIAW lwaux vwly Awey hn, pRBU crnW ivc juVn vwly Awey hn [ suir nr, muin jn, koit qyqIs—sqsMgI [ purK—Ksm [ kauqk—kwrj, ivAwh dI rsm [3[

ArQ:- hy nvIEN vhutIE! (pRBU-pRIq ivc rMgy hoey igAwn-ieMidRE!) qusI muV muV suhwg dy gIq gwE, (ikauNik) myry (ihrdy-) Gr ivc myrw pqI (jgq dw) mwlk-prmwqmw AwieAw hY [1[rhwau[

mYN Awpxy srIr ƒ (Awpxw mn rMgx leI) rMgx vwlw BWfw bxwieAw hY, (Bwv, mYN Awpxy mn ƒ bwhr Btkx qoN vrj ky srIr dy AMdr hI r`K rhI hW) [ mn ƒ mYN Bly guxW (dy rMg) nwl rMigAw hY, (ies kMm ivc shwieqw krn leI) dieAw Drm Awidk dYvI guxW ƒ mYN mylI (jW\I) bxwieAw hY [ hux mYN jgq-pqI prmwqmw nwl lwvW lY rhI hW, qy myrw Awqmw aus pqI dy ipAwr ivc rMigAw igAw hY [1[

suAws suAws aus dI Xwd ivc guzwrn ƒ mYN (ivAwh leI) vydI bxw ilAw hY, siqgurU dw Sbd jo pRBU-pqI nwl jwx-pCwx krwauNdw hY (ivAwh dw mMqR) aucwirAw jw irhw hY [ myry Ajyhy Bwg jwgy hn ik mYƒ jgq dy mwlk-prmwqmw vrgw lwVw iml igAw hY [2[

pRBU-crnW ivc aufwrIAW lwx vwly myry sqsMgI myry ivAwh dI mrXwdw krn Awey hn [ kbIr AwKdw hY—mYƒ hux iek prmwqmw pqI ivAwh ky lY c`ilAw hY [3[2[24[

not:- ies Sbd ivc kbIr jI ny keI g`lW ieSwry-mwqR AwKIAW hn; ijvyN, pRBU-pqI dI imhr, qy siqgurU dy Sbd dI brkiq [ siqgurU nwnk dyv jI ny iehnW gUV i^AwlW ƒ sp`St l&zW ivc d`s id`qw hY [ “pwcau qq brwqI” ivc BI isr& rmz hI id`qI hY [ gurU nwnk swihb ny sw& kih id`qw hY—“ijqu kwrij squ sMqoKu dieAw Drmu hY” ies ivAwh-kwj leI sq sMqoK dieAw Drm dI loV pYNdI hY) [ auh Sbd iesy hI rwg ivc ieauN hY:

Awsw mhlw 1 ]

kir ikrpw ApnY Gir AwieAw qw imil sKIAw kwju rcwieAw ] Kylu dyiK min Andu BieAw, shu vIAwhx AwieAw ]1] gwvhu gwvhu kwmxI ibbyk bIcwru ] hmrY Gir AwieAw jgjIvnu Bqwru ]1]rhwau] gurU duAwrY hmrw vIAwhu ij hoAw, jW shu imilAw qW jwinAw ] iqhu lokw mih sbdu rivAw hY, Awpu gieAw mnu mwinAw ]2] Awpxw kwrju Awip svwry, horin kwrju n hoeI ] ijqu kwrij squ sMqoKu dieAw Drmu hY, gurmuiK bUJY koeI ]3] Bniq nwnku, sBnw kw ipru eyko soie ] ijs no ndir kry, sw sohwgix hoie ]4]10]

dohW SbdW dIAW ‘rhwau’ dIAW qukW pVH ky vyKo [ sw& jwpdw hY ik ieh Sbd aucwrn qoN pihlW gurU nwnk dyv jI dy pws Bgq kbIr jI dw ieh Sbd mOjUd hY [ qy, jo jo r`bI rwh dIAW g`lW auhnW ieSwry nwl AwKIAW hn, siqgurU jI ny ivsQwr nwl d`s id`qIAW hn [

dovyN Sbd ieko hI rwg ivc hn [ ieh g`l XkIn nwl khI jw skdI hY ik siqgurU jI kbIr jI dy ies Sbd ƒ AwpxI bwxI dy nwl sWB ky r`Kxw cwhuMdy sn [

ਆਸਾ ॥ ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮਿ ਡਰਉ ਰੇ ॥ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹਿ ਜਰਉ ਰੇ ॥੧॥ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਰਹਨਿ ਰਹਉ ਰੇ ॥ ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥ ਬਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਗਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹਉ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ॥੨॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧਿਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 482}

pdArQ:- swsu—s`s, Aiv`idAw, mwieAw [ ssur—shurw, dyh-A`iDAws, srIr dw moh [ jyT—(Bwv,) mOq [ jyT ky nwim—mOq dy nwm qoN, mOq dw nwm sux ky hI [ ry—hy vIr! frau—mYN frdI hW [ nnd—innwxW ny, ieMdRIAW ny [ ghylI—gih leI hW, mYƒ PV ilAw hY [ ibrih—ivCoVy ivc [ jrau—jrauN, mYN sV rhI hW [1[

baurI—kmlI [ rhin rhau—izMdgI guzwrW [ rmqu—Kyfdw hY, v`sdw hY [ nYn—A`KW nwl [ nhI pyKau—mYN nhIN vyK skdI [ kw isau—iks ƒ? [1[rhwau[

bwpu— {Skt. vpus`body} srIr [ swvkw— {Skt. sto be born} nwl jMimAw hoieAw [ mqvwrI—mqvwlI, J`lI [ sd—sdw [ sMig—nwl [ bfy BweI kY sMig—v`fy Brw (igAwn) nwl [ jb hoqI—jdoN mYN huMdI sW, mW dy pyt ivc jdoN v`fy Brw nwl sW [ qb—qdoN [ hau—mYN [ nwh—Ksm [2[

pMc ko—pMj kwmwidkW dw [ bwiDAw—b`Jw hoieAw [3[

ArQ:- myrI Akl mwrI geI hY, mYN prmwqmw ƒ Bulw id`qw hY [ hy vIr! hux (ies hwlq ivc) ikvyN aumr guzwrW? hy vIr! ieh du`K mYN iks ƒ suxwvW ik auh pRBU myrI ihrdy-syj au~qy v`sdw hY, pr mYƒ A`KIN nhIN id`sdw [1[rhwau[

hy vIr! mYN mwieAw dy h`QoN du`KI hW, iPr BI srIr nwl ipAwr (dyh-A`iDAws) hox krky, mYƒ jyT dy nwm qoN hI fr l`gdw hY (Bwv, myrw mrn ƒ ic`q nhIN krdw) [ hy sKI shylIE! mYƒ ieMdRIAW ny Awpxy v`s ivc kr r`iKAw hY, mYN idaur dy ivCoVy ivc (Bwv, ivcwr qoN s`KxI hox krky AMdry-AMdr) sV rhI hW [1[

myry nwl jMimAw ieh srIr sdw myry nwl lVweI krdw hY (Bwv, sdw Kwx ƒ mMgdw hY), mwieAw ny mYƒ J`lI kr r`iKAw hY [ jdoN (mW dy pyt ivc) mYN v`fy vIr (igAwn) dy nwl sW qdoN (ismrn krdI sW qy) pqI ƒ ipAwrI sW [2[

kbIr AwKdw hY—(b`s! iesy qrHW) sB jIvW ƒ pMj kwmwidkW nwl vwsqw ipAw hoieAw hY [ swrw jgq iehnW nwl KihMidAW hI aumr AjweIN gvw irhw hY; TgxI mwieAw nwl b`Jw ipAw hY [ pr mYN pRBU ƒ ismr ky suK pw ilAw hY [3[

not:- kivqw dy idRStIkox qoN, ieh Sbd pVHn vwly dy idl ƒ fUMGI DR¨r pWdw hY [ mwieAw-vyVHI ijMd dI ieh iek bVI drdnwk khwxI hY [ drdW dy mihrm siqgurU nwnk dyv jI dIAW A`KW qoN ieh Sbd Blw ikvyN KuMJ skdw sI? swrI drdnwk khwxI dy A^Ir qy A`pV ky hI A`DI quk ivc “suK” dw swh AwauNdw hY [ ieqnI v`fI drdnwk khwxI dw ielwj kbIr jI ny qW iek rmz ijhI ivc hI d`s ky (‘rwm rmq’ AwK ky) b`s kr id`qI; pr siqgurU nwnk dyv jI ny aus ielwj ƒ prhyz smyq ivsQwr nwl ieauN ibAwn kr id`qw hY:

Awsw mhlw 1 ] kwcI gwgir dyh duhylI, aupjY ibnsY duKu pweI ] iehu jgu swgru duqru ikau qrIAY, ibnu hir gur pwir n pweI ]1] quJ ibnu Avru n koeI myry ipAwry, quJ ibnu Avru n koie hry ] srbI rMgI rUpI qUMhY, iqsu bKsy ijsu ndir kry ]1]rhwau] swsu burI Gir vwsu n dyvY, ipr isau imlx n dyie burI ] sKI swjnI ky hau crn sryvau, hir gur ikrpw qy ndir DrI ]2] Awpu bIcwir mwir mnu dyiKAw, qum sw mIqu n Avru koeI ] ijau qUM rwKih iqv hI rhxw, duKu suKu dyvih krih soeI ]3] Awsw mnsw doaU ibnwsq, iqRhu gux Aws inrws BeI ] qurIAwvsQw gurmuiK pweIAY, sMq sBw kI Et lhI ]4] igAwn iDAwn sgly siB jp qp, ijsu hir ihrdY AlK ABydw ] nwnk rwm nwim mnu rwqw, gurmiq pwey shj syvw ]5]22]

kbIr jI dy Sbd ivc ‘sKI shylI’ iks ƒ AwiKAw hY? ies dw h`l gurU nwnk swihb dy Sbd dy dUjy bMd ivc hY:

‘sKI swjnI ky hau crn sryvau’ (Bwv, sqsMgI) [

kbIr jI ny qW ‘swsu’ dy swry hI prvwr dw hwl d`s ky du`KW dI lµmI khwxI ibAwn kIqI hY, pr siqgurU jI ny aus ‘swsu burI’ dw QoVw ijhw izkr kr ky aus dy qy aus dy prvwr dy pMjy ivcoN inklx dw rsqw ivKwx qy zor id`qw hY [

ਆਸਾ ॥ ਹਮ ਘਰਿ ਸੂਤੁ ਤਨਹਿ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠਿ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜਹੁ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦੁ ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨੁ ਨੈਨ ਨਾਰਾਇਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਹਿ ਗੋਬਿੰਦਾ ॥ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਸਿ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਸਿ ਮੁਕੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ॥ ਕਬਹੂੰ ਨ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿ ਚਰਾਇਹੁ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥ ਤੂੰ ਬਾਮ੍ਹ੍ਹਨੁ ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝਹੁ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਤਉ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਹਰਿ ਸਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ ॥੩॥੪॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 482}

pdArQ:- hm Gir—Aswfy Gr ivc [ qnih—AsI qxdy hW [ kMiT—gl ivc [ qau—qW [ pVhu—(jIB nwl hI) aucwrdy ho [ irdY—ihrdy ivc [1[

ibsnu nwrwien, goibMdw—prmwqmw [ bsih—v`s rhy hn [ jm duAwr—jmW dy dr qy, Drmrwj dy bUhy qy, pRBU dI hzUrI ivc [ mukMdw pUCis—jdoN mukMd pu`CsI, jdoN pRBU pu`Cygw [ bvry—hy kmly! khis—kihsyN au~qr dyvyNgw [1[rhwau[

gorU—gweIAW [ guAwr—gupwl, guAwly, gweIAW dy rwKy [ jnm jnm—keI jnmW qoN [ pwir auqwir—pwr lµGw ky [ crwiehu—qusW swƒ cwirAw, qusW swƒ (Awqmk) ^urwk id`qI [ kYsy—ikho ijhy? nkwry hI [2[

not:- jy kbIr jI muslmwn huMdy, qW bRwhmxW ƒ ieh nwh AwKdy ik qusI swfy rwKy bxy Aw rhy ho [ muslmwn dw iksy bRwhmx nwl koeI Dwrimk sMbMD nhIN sI ho skdw [ p`kI g`l iehI hY ik kbIr jI ihMdU julwhy dy Gr ivc jMmy-ply sn [

kwsIk—kWSI dw [ julhw—julwh [ mor—myrI [ igAwnw—ivcwr dI g`l [ jwcy—mMgdy ho [ BUpiq—rwjy [3[

ArQ:- (hy J`ly bRwhmx! jy qYƒ ies krky AwpxI au~cI jwq dw mwx hY ik) qyry gl ivc jnyaU hY (jo swfy gl nhIN hY, qW vyK, auho ijhw hI) swfy Gr (bQyrw) sUqr hY (ijs nwl) AsI in`q qwxw qxdy hW [ (qyrw vyd Awidk pVHn dw mwx BI kUVw, ikauNik) qusI qW vyd qy gwieqRI-mMqR inry jIB nwl hI aucwrdy ho, pr prmwqmw myry ihrdy ivc v`sdw hY [1[

hy kmly bRwhmx! pRBU jI myrI qW jIB au~qy, myrIAW A`KW ivc qy myry idl ivc v`sdy hn [ pr qYƒ jdoN Drmrwj dI hzUrI ivc pRBU vloN pu`C hovygI qW kIh au~qr dyvyNgw (ik kIh krdw irhw ie`Qy swrI aumr)? [1[rhwau[

keI jnmW qoN qusI lok swfy rwKy bxy Aw rhy ho, AsI quhwfIAW gweIAW bxy rhy, qusI swfy Ksm guAwly bxy rhy [ pr qusI hux qk nkwry hI swbq hoey, qusW kdy BI swƒ (ndIEN) pwr lµGw ky nwh cwirAw (Bwv, ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµGx vwlI koeI m`q nwh id`qI) [2[

(ieh TIk hY ik) qUM kWSI dw bRwhmx hYN (Bwv, qYƒ mwx hY AwpxI iv`idAw dw, jo qUM kWSI ivc hwsl kIqI), qy mYN (jwq dw) julwh hW (ijs ƒ quhwfI iv`idAw pVHn dw h`k nhIN hY) [ pr, myrI ivcwr dI iek g`l soc (ik iv`idAw pVH ky qusI Aw^r krdy kIh ho), qusI qW rwjy rwixAW dy dr qy mMgdy iPrdy ho, qy myrI suriq pRBU nwl juVI hoeI hY [3[4[26[

ਆਸਾ ॥ ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨੁ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ ॥ ਸਾਚੁ ਕਰਿ ਹਮ ਗਾਠਿ ਦੀਨੀ ਛੋਡਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥ ਜਿਨਿ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰਿ ਲੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੈਨ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗੁ ਉਰਝੈ ਪਸੁ ਨ ਦੇਖੈ ਆਗਿ ॥ ਕਾਲ ਫਾਸ ਨ ਮੁਗਧੁ ਚੇਤੈ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨਿ ਲਾਗਿ ॥੨॥ ਕਰਿ ਬਿਚਾਰੁ ਬਿਕਾਰ ਪਰਹਰਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਇ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਦੁਤੀਅ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੩॥੫॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 482}

pdArQ:- jig—jgq ivc [ jIvnu—izMdgI, aumr [ smwnµ—vrgw, brwbr [ swcu—sdw-iQr rihx vwlw [ gwiT—gMF [ inDwnµ—^zwnw [1[

ihqu—ipAwr [ ijin—ijs (moh-ipAwr) ny [ ihir lIn@—curw ilAw hY [1[rhwau[

nYn—A`KW nwl [ aurJY—Psdw hY [ psu—mUrK [ kwl Pws—mOq dI PwhI [ n cyqY—cyqy nhIN r`Kdw [ kink—sonw [ kwimin—iesqRI [2[

prhir—C`f [ qrn—(Skt. qrix) byVI, jhwz [ soie—auh pRBU [ jgjIvnu—jgq dw jIvn, jgq dw Awsrw-pRBU [ duqIA—dUjw, brwbr dw [3[

not—pihlI quk dy l&z ‘jig jIvnu’ Aqy A^IrlI quk dy ‘jgjIvnu’ dw &rk ghu nwl vyKx dI loV hY [

ArQ:- jgq ivc (mnu`K dI) izMdgI AijhI hI hY ijhw supnw hY, izMdgI supny vrgI hI hY [ pr AsW sB qoN au~cy (suKW dy) ^zwny-pRBU ƒ C`f ky, (ies supn-smwn jIvn ƒ) sdw kwiem rihx vwlw jwx ky ies ƒ gMF dy r`KI hY [1[

hy bwbw! AsW mwieAw nwl moh-ipAwr pwieAw hoieAw hY, ijs ny swfw igAwn-rUp hIrw curw ilAw hY [1[rhwau[

BMbt A`KW nwl (dIvy dI lwt dw rUp) vyK ky Bu`l jWdw hY, mUrK A`g ƒ nhIN vyKdw [ (iqvyN hI) mUrK jIv sony qy iesqRI (dy moh) ivc Ps ky mOq dI PwhI ƒ cyqy nhIN r`Kdw [2[

kbIr AwKdw hY—(hy BweI! qUM ivkwr C`f dyh Aqy pRBU ƒ cyqy kr, auhI (ies sMswr-smuMdr ivcoN) qwrn leI jhwz hY, Aqy auh (swfy) jIvn dw Awsrw-pRBU AYsw hY ik koeI hor aus vrgw nhIN hY [3[5[27[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh