ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 481

ਆਸਾ ॥ ਕਹਾ ਸੁਆਨ ਕਉ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨਾਏ ॥ ਕਹਾ ਸਾਕਤ ਪਹਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮੇ ਰਮਿ ਰਹੀਐ ॥ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਭੂਲਿ ਨਹੀ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਊਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ ॥ ਕਹ ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਏ ॥੨॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਈ ॥ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸੋਈ ॥੩॥ ਸਾਕਤੁ ਸੁਆਨੁ ਸਭੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮੁ ਸਿੰਚਾਈ ॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਉਆ ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥੭॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 481}

pdArQ:- khw—kIh lwB? koeI lwB nhIN huMdw [ suAwn—ku`qw [ swkq—r`b qoN tu`tw hoieAw jIv [ pih—pws, kol [1[

rmy rim rhIAY—sdw ismrdy rhIey [ BUil—Bu`l ky, kdy BI [ khIAY—ismrn dw aupdyS krIey [1[rhwau[

kpUr—muSk-kw&Ur [ crwey—KuAwieAW [ kh—kIh lwB? ibsIAr—s`p [2[

ibbyk buiD—cMgw-mMdw prKx dI Akl [ pris—Coh ky [ kMcnu—sonw [ soeI—auhI lohw [3[

Duir—Dur qoN, mu`F qoN, jIv dy kIqy krmW Anuswr [4[

nImu—inMm dw bUtw [ isMcweI—pwxI dyeIey [ auAw ko—aus inMm dy bUty dw [ shju—jmWdrU suBwau [5[

ArQ:- (ijvyN) ku`qy ƒ isMimRqIAW suxwaux dw koeI lwB nhIN huMdw, iqvyN swkq dy kol prmwqmw dy gux gwivAW swkq au~qy Asr nhIN pYNdw [1[

(hy BweI! Awp hI) sdw prmwqmw dw ismrn krnw cwhIdw hY, kdy BI iksy swkq ƒ ismrn krn dI is`iKAw nhIN dyxI cwhIdI [1[rhwau[

kW ƒ muSk-kw&Ur KuAwaux qoN koeI gux nhIN inkldw (ikauNik kW dI gMd Kwx dI Awdq nhIN jw skdI, iesy qrHW) s`p ƒ du`D iplwaux nwl BI koeI &wiedw nhIN ho skdw (auh fMg mwrnoN iPr BI nhIN tlygw) [2[

ieh cMgy-mMdy kMm dI prK krn vwlI Akl swD-sMgq ivc bYiTAW hI AwauNdI hY, ijvyN pwrs ƒ Coh ky auh lohw BI sonw ho jWdw hY [3[

ku`qw qy swkq jo kuJ krdw hY, pRyirAw hoieAw hI krdw hY, ipCly kIqy krmW-Anuswr jo kuJ mu`F qoN ies dy m`Qy au~qy iliKAw hY (Bwv, jo sMskwr ies dy mn ivc bx cuky hn) ausy qrHW hI hux krI jWdw hY [4[

kbIr AwKdw hY—jy AMimRq (Bwv, imTws vwlw jl) lY ky inMm dy bUty ƒ muV muV isMjdy rhIey, qW BI aus bUty dw jmWdrU (kuiV`qx vwlw) suBwau dUr nhIN ho skdw [5[7[20[

Sbd dw Bwv—hryk mnu`K Awpxy ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dw pRyirAw hoieAw purwxIAW lIhW ivc quirAw jw irhw hY [ so, iksy ƒ id`qI hoeI is`iKAw koeI kwt nhIN krdI [ pr, jy ivkwrI bMdw iksy sb`b swD-sMgq ivc Aw jwey, au~Qy sihjy sihjy nvIN Gsr l`gx nwl purwxy mMdy sMskwr imtxy SurU ho jWdy hn, qy Aw^r mnu`K su`D sonw bx jWdw hY [20[

ਆਸਾ ॥ ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥ ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਛੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਲਿਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥ ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ ॥੨॥ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥ ਬੈਸੰਤਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਬਸਾਈ ॥ ਅਸਥਿਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 481}

pdArQ:- sw—vrgw [ sI—vrgI [ kotu—iklHw [ KweI—^wlI jo cOVI qy fUMGI pu`t ky ikilHAW dy duAwly bxweI jWdI hY qy iklHy dI ih&wzq leI pwxI nwl BrI r`KIdI hY [ Gr Kbir—Gr dI ^br, Gr dw nwm-inSwn [ n pweI—nhIN l`Bdw [1[

mwgau—mYN mMgW [ dyKq nYn—A`KI vyKidAW, swfy swhmxy [ jweI—jw irhw hY, nws ho irhw hY [1[rhwau[

nwqI—poqry [ dIAw—dIvw [ bwqI—v`tI [2[

jw ky—ijs dy Gr [ qpq rsoeI—rsoeI qpwauNdy hn, rotI iqAwr krdy hn [ bYsMqru—A`g [ DoeI—DoNdw hY [3[

nwim—nwm ivc [ n kqhUM—ikqy horQY nhIN [4[

ry loeI—hy lok! hy jgq! {not—l&z ‘ry’ puilMg hY, ies vwsqy l&z ‘loeI’ BI puilMg hI hY [ vyKo iesy hI rwg ivc kbIr jI dw Sbd nµ: 35} [ mukiq—jgq dI mwieAw dy moh qoN ^lwsI [5[

ArQ:- mYN (prmwqmw pwsoN dunIAw dI) ikhVI SY mMgW? koeI SY sdw rihx vwlI nhIN hY; myry A`KIN vyNhidAW swrw jgq quirAw jw irhw hY [1[rhwau[

ijs rwvx dw lµkw vrgw iklHw sI, qy smuMdr vrgI (aus iklHy dI rwKI leI) KweI sI, aus rwvx dy Gr dw A`j inSwn nhIN imldw [1[

ijs rwvx dy ie`k l`K pu`qr qy svw l`K poqry (d`sy jWdy hn), aus dy mihlW ivc ikqy dIvw-v`tI jgdw nwh irhw [2[

(ieh aus rwvx dw izkr hY) ijs dI rsoeI cMdRmw qy sUrj iqAwr krdy sn, ijs dy k`pVy bYsMqr dyvqw DoNdw sI (Bwv, ijs rwvx dy pu`qr poqirAW dI rotI iqAwr krn leI idny rwq rsoeI qpdI rihMdI sI qy auhnW dy k`pVy sw& krn leI hr vyly A`g dIAW B`TIAW cVHIAW rihMdIAW sn) [3[

(so) jo mnu`K (ies nwsvMq jgq vloN htw ky Awpxy mn ƒ) siqgurU dI m`q lY ky pRBU dy nwm ivc itkwauNdw hY, auh sdw Afol rihMdw hY, ies jgq-mwieAw dI ^wqr) Btkdw nhIN hY [4[

kbIr AwKdw hY—suxo, hy jgq dy loko! pRBU dw nwm ismrn qoN ibnw (jgq dy ies moh qoN ^lwsI nhIN ho skdI) [5[8[21[

not:- lokW dy jo Awm i^Awl rwvx dy vf`px bwbq bxy hoey sn, auhnW dw hvwlw dy ky kbIr jI AwKdy hn ik jo rwvx quhwfy i^Awl Anuswr ieqnw blI, DnI qy prvwr vwlw sI, aus dw BI hux ikqy nwm-inSwn nhIN rih igAw [ rwvx dy iek l`K pu`qr Aqy svw l`K poqry scmuc hYsn jW nhIN, kbIr jI ƒ ies nwl koeI Zrz nhIN hY [

ਆਸਾ ॥ ਪਹਿਲਾ ਪੂਤੁ ਪਿਛੈਰੀ ਮਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਭਾਈ ॥ ਦੇਖਤ ਸਿੰਘੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਲ ਕੀ ਮਛੁਲੀ ਤਰਵਰਿ ਬਿਆਈ ॥ ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਬਿਲਾਈ ॥੨॥ ਤਲੈ ਰੇ ਬੈਸਾ ਊਪਰਿ ਸੂਲਾ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਪੇਡਿ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ ॥੩॥ ਘੋਰੈ ਚਰਿ ਭੈਸ ਚਰਾਵਨ ਜਾਈ ॥ ਬਾਹਰਿ ਬੈਲੁ ਗੋਨਿ ਘਰਿ ਆਈ ॥੪॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਜੁ ਇਸ ਪਦ ਬੂਝੈ ॥ ਰਾਮ ਰਮਤ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ॥੫॥੯॥੨੨॥ ਬਾਈਸ ਚਉਪਦੇ ਤਥਾ ਪੰਚਪਦੇ   {ਪੰਨਾ 481}

pdArQ:- pihlw—pihlW [ pUqu—piv`qr (pRBU dI AMs) sI [ mweI—mwieAw vI, mwieAw dy Asr vwlw [ guru—jIv (jo v`fy Asly vwlw sI) [ cyly kI pweI—mn-rUp cyly dI pYrIN [1[

isMGu—Syr, infr Asly vwlw jIv [ gweI—gweIAW, ieMdRIAW [ crwvq—cwr irhw hY, sMquSt kr irhw hY [1[rhwau[

jl kI mCulI—pwxI dy Awsry jIaUx vwlI m`CI, sqsMg dy Awsry jIaUx vwlI ijMd [ qrvir—ru`K au~qy, ies sMswr ivc ij`Qy vsybw ieauN hI hY ijvyN pMCIAW dw ru`K au~qy [ ibAweI—sU peI, ru`J geI [ kuqrw—kqUry ƒ, sMqoK ƒ {not:- ku`qy dw sMqoK vwlw suBwv pRis`D hY} [ iblweI—ib`lI, iqRSnw [2[

ry—hy BweI! qlY—hyTly pwsy [ bYsw—tihxIAW, SwKW (rwjpury AMbwly vl dI bolI) [ bYsw qlY—tihxIAW (Awpxy pYrW dy) hyT kr leIAW, sMswrk pswry ƒ Awsrw bxw ilAw [ sUlw—sUl, mu`F, AslI mUl-pRBU [ aUpir—auqWh, bwhr k`F id`qw [ pyif—qn au~qy [3[

cir—cVH ky [ GorY—mn-GoVy au~qy [ BYs—m`JW, vwSnw [ bYlu—bld (dw DIrj vwlw suBwau) [ goin—(iqRSnw dI) C`t [ Gir—ihrdy-Gr ivc [4[

pd—AvsQw [ bUJY—smJ ley [4[

ArQ:- hy BweI! suxo iek Acrj Kyf (jo jgq ivc vrq rhI hY) swfy vyKidAW ieh infr Asly vwlw jIv ieMidRAW ƒ pRsMn krdw iPrdw hY, mwno, Syr gweIAW cwrdw iPrdw hY [1[rhwau[

ieh jIvwqmw qW piv`qr (prmwqmw dI AMs) sI, pr ies au~qy mwieAw dw pRBwv pY igAw, qy v`fy Asly vwlw jIv (Awpxy hI bxwey hoey) mn cyly dI pYrIN l`gx l`g ipAw (Bwv, mn dy ip`Cy qurn l`g ipAw) [1[

sqsMg dy Awsry jIaUx vwlI ijMd sMswrk kMmW ivc ru`J geI hY, iqRSnw-ib`lI ies dy sMqoK ƒ swfy vyKidAW hI PV lY geI hY [2[

hy BweI! ies jIv ny sMswrk pswry ƒ Awpxw bxw ilAw hY qy AslI mUl-pRBU ƒ Awpxy AMdroN bwhr k`F id`qw hY [ hux ieho ijhy (jIv-ru`K) dy pyV ƒ Pu`l Pl BI Aijhy hI vwsnw dy hI l`g rhy hn [3[

(jIvwqmw dy kmzor pYx krky) vwSnw-BYNs mn-GoVy au~qy svwr ho ky ies ƒ ivSy Bogx leI BjweI iPrdI hY [ (hux hwlq ieh bx geI hY ik) DIrj-rUp bld bwhr inkl igAw hY (Bwv, DIrj nhIN rih geI), qy iqRSnw dI C`t jIv au~qy Aw peI hY [4[

kbIr AwKdw hY—jo mnu`K ies (vwprn vwlI) hwlq ƒ smJ lYNdw hY, prmwqmw dw ismrn kr ky aus ƒ jIvn dy shI rsqy dI swrI sUJ pY jWdI hY (qy, auh ies iqRSnw-jwl ivc nhIN Psdw) [5[9[22[

ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਤਿਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਜਿਨਿ ਪਿੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਨਿ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥ ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰਿ ਰਾਖਿਆ ਬਹੁਰਿ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਭਿ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮਿ ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਾਰਿਕ ਤੇ ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਹੋਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ॥ ਜਾ ਜਮੁ ਆਇ ਝੋਟ ਪਕਰੈ ਤਬਹਿ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥ ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਹਿ ਜਮੁ ਨਿਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ॥ ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤਿ ਢਾਲਿ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 481}

pdArQ:- ibMdu qy—ibMd qoN, iek bUMd qoN [ ijin—ijs (pRBU) ny [ ipMfu—srIr [ Agin kuMf—A`g dy kuMf ivc [ rhwieAw—r`iKAw; bcw r`iKAw [ mws—mhIny [ mwqw audir—mW dy pyt ivc [ bhuir—muV, aus qoN ip`CoN (Bwv, jnm lYx qy) [ lwgI—Aw dbwieAw [1[

kwhy kau—iks vwsqy, ikauN? loiB—loB ivc [ KoieAw—gvw ilAw hY [ pUrb—ipClw [ BUim—DrqI (srIr-rUp) [ jnim—jnm ivc [1[rhwau[

ibriD—bu`Fw [ honw so hoieAw—bIiqAw smw muV h`Q nhIN AwauNdw [ Jot—jUVw, kys [ qbih—qdoN [2[

inhwrY—q`kdw hY [ swsw—swh [ bwjIgrI—nt dI Kyf [ cyiq—Xwd kr, pRBU dI bMdgI kr [ Fwil pwsw—pwsw su`t [3[

ArQ:- ijs pRBU ny (ipqw dI) iek bUMd qoN (qyrw) srIr bxw id`qw, qy (mW dy pyt dI) A`g dy kuMf ivc qYƒ bcweI r`iKAw, ds mhIny mW dy pyt ivc qyrI rwKI kIqI, (aus ƒ ivswrn kr ky) jgq ivc jnm lYx qy qYƒ mwieAw ny Aw dbwieAw hY [1[

hy bMdy! ikauN loB ivc Ps irhw hYN qy hIrw-jnm gvw irhw hYN? ipCly jnm ivc (kIqy) krmW-Anuswr (imly ies mnu`Kw-) srIr ivc ikauN qUM pRBU dw nwm-rUp bIj nhIN bIjdw? [1[rhwau[

hux qUM bwlk qoN bu`Fw ho igAw hYN, ipClw bIiqAw smw h`Q nhIN Awauxw [ ijs vyly jm isroN Aw PVygw, qdoN rox dw kIh lwB hovygw? [2[

(bu`Fw ho ky Ajy BI) qUM (hor) jIaUx dIAW AwsW bxw irhw hYN, (qy auDr) jm qyry swh q`k irhw hY (Bwv, igx) irhw hY ik kdoN mu`kx qy AwauNdy hn [ hy kbIr! jgq nt dI Kyf hI hY, (ies Kyf ivc ij`qx leI) pRBU dI Xwd dw pwsw su`t (pRBU dI Xwd dI Kyf Kyfo) [3[1[23[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh