ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 480

ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਰਾਜਸੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਅਲਹ ਅਵਲਿ ਦੀਨ ਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਜੋਰੁ ਨਹੀ ਫੁਰਮਾਵੈ ॥੧॥ ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਲਮਾ ਭਿਸਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਸਤਰਿ ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਜੇ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਕੋਈ ॥੨॥ ਨਿਵਾਜ ਸੋਈ ਜੋ ਨਿਆਉ ਬਿਚਾਰੈ ਕਲਮਾ ਅਕਲਹਿ ਜਾਨੈ ॥ ਪਾਚਹੁ ਮੁਸਿ ਮੁਸਲਾ ਬਿਛਾਵੈ ਤਬ ਤਉ ਦੀਨੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥ ਖਸਮੁ ਪਛਾਨਿ ਤਰਸ ਕਰਿ ਜੀਅ ਮਹਿ ਮਾਰਿ ਮਣੀ ਕਰਿ ਫੀਕੀ ॥ ਆਪੁ ਜਨਾਇ ਅਵਰ ਕਉ ਜਾਨੈ ਤਬ ਹੋਇ ਭਿਸਤ ਸਰੀਕੀ ॥੪॥ ਮਾਟੀ ਏਕ ਭੇਖ ਧਰਿ ਨਾਨਾ ਤਾ ਮਹਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਭਿਸਤ ਛੋਡਿ ਕਰਿ ਦੋਜਕ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੫॥੪॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 480}

pdArQ:- mskIn—Awjz, inmwxy [ KudweI bMdy—r`b dy pYdw kIqy bMdy [ rwjsu—hkUmq [ qum—quhwƒ [ Alh—r`b [ Avil—pihlw, (Bwv, sB qoN v`fw) [ dIn—Drm, mzhb [ (not—swry muslmwnI l&z hn) joru—D`kw [1[

kwjI—hy kwzI! [1[rhwau[

rojw DrY—rozw r`Kdw hY [ sqir—gupq [ kwbw—r`b dw Gr [ Gt hI BIqir—idl dy AMdr hI [2[

Aklih—Akl nwl [ muis—T`g ky, v`s ivc kr ky [ pwchu—kwmwidk pMjW ƒ [3[

jIA mih—Awpxy ihrdy ivc [ mxI—AhMkwr [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ jnwie—smJw ky [ srIkI—BweIvwl, sWJIvwl [4[

pCwnw—pCwxdw hY [ nwnw—Anyk [ qw mih—iehnW (vysW) ivc [5[

ArQ:- (hy kwzI!) AsI qW Awjz lok hW, pr hW (AsI BI) r`b dy pYdw kIqy hoey [ quhwƒ Awpxy mn ivc hkUmq cMgI l`gdI hY (Bwv, quhwƒ hkUmq dw mwx hY) [ mzhb dw sB qoN v`fw mwlk qW r`b hY, auh (iksy auqy) D`kw krn dI AwigAw nhIN dyNdw [1[

hy kwzI! qyrIAW (zbwnI) g`lW PbdIAW nhIN [1[rhwau[

(inrw) rozw r`iKAW, inmwz piVHAW qy klmw AwiKAW iBSq nhIN iml jWdw [ r`b dw gupq Gr qW mnu`K dy idl ivc hI hY, (pr l`Bdw qW hI hY) jy koeI smJ ley [2[

jo mnu`K inAW krdw hY auh (mwno) inmwz pVH irhw hY, qy jy r`b ƒ Akl nwl pCwxdw hY qW klmw AwK irhw hY; kwmwidk pMj (blI ivkwrW) ƒ jy Awpxy v`s ivc krdw hY qW (mwno) mus`lw ivCWdw hY, qy mzhb ƒ pCwxdw hY [3[

hy kwzI! mwlk pRBU ƒ pCwx, Awpxy ihrdy ivc ipAwr vsw, mxI ƒ iP`kI jwx ky mwr dyh (Bwv, hMkwr ƒ mwVw jwx ky dUr kr) [ jdoN mnu`K Awpxy Awp ƒ smJw ky dUijAW ƒ (Awpxy vrgw) smJdw hY, qd iBSq dw BweIvwl bxdw hY [4[

im`tI ieko hI hY, (pRBU ny ies dy) AnykW vys Dwry hoey hn [ (Asl momn ny) iehnW (vysW) ivc r`b ƒ pCwixAw hY (qy iehI hY iBSq dw rwh); pr, kbIr AwKdw hY, (hy kwzI!) qusI qW (dUijAW au~qy jor-D`kw kr ky) iBSq (dw rsqw) C`f ky dozk nwl mn joVI bYTy ho [5[4[17[

ਆਸਾ ॥ ਗਗਨ ਨਗਰਿ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਲੇ ਸਿਧਾਨਾ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗਿ ਰਹਤੇ ॥ ਸੁਰਤਿ ਮਾਹਿ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਬਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਮੰਦਰੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥ ਸਾਖੀ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਖਿੰਚਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਲੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥੨॥ ਸ੍ਰਵਨਨ ਬਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗਿ ਤੇਰੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ ॥ ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਕਿ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਨਿਕਸੈ ਬਾਤਾ ॥੩॥ ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣੈ ਭ੍ਰਮਤੇ ॥ ਥਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਸੂਤੁ ਧਰਿ ਰਮਤੇ ॥੪॥ ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ ਮਿਤ੍ਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ ॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 480}

not:- ies Sbd dw ArQ krn l`igAW keI tIkwkwr s`jx ilKdy hn ik kbIr jI Awpxy iek im`qr prm hMs jogI ƒ imlx gey [ A`gy aus ƒ kwl-v`s hoieAw vyK ky ieh Sbd aucwirAw [ ip`Cy gauVI rwg ivc BI AsI kbIr jI dw Sbd nµ: 52 vyK Awey hW [ aus sMbMDI BI keI tIkwkwrW ny ieauN hI iliKAw hY ik Awpxy Aksr imlx-hwry iek gUVHy im`qr jogI dy kuJ AiDk icr imlxoN KuMJx qy Awp hI Bgq jI aus dy AwSRm qy gey [ pr auQy phuMc ky Acncyq hI Awp ƒ pqw l`gw ik jogI jI qW clwxw kr gey hn [ qW aus smy ipAwry im`qr dy ivCoVy AMdr dRvy, qy ieh Sbd Awp ny aucwirAw sI [

pr gauVI rwg dy SbdW dy ArQ krn vyly AsI vyK Awey hW ik aus Sbd nµ: 52 dy nwl iksy jogI dy mrn dI khwxI joVn dI loV nhIN pYNdI [ nwh hI AijhI koeI khwxI Sbd dy nwl FukdI hI hY [ jy gauVI rwg vwlw Sbd iksy jogI dy mrn smy hI aucwirAw huMdw, Aqy aus smy kbIr jI ƒ ieh i^Awl pYdw hoieAw huMdw ik aus srIr ivc bolx vwlw jIvwqmw ik`Qy clw igAw, qW ieh nhIN sI ho skdw ik ieh ‘sMsw’ kbIr jI ƒ hr roz hI lgw rihMdw [ ijnHW dy Awpxy prm-snyhI s`ky-sodry mr jWdy hn; auh BI smw pYx qy Bu`l jWdy hn, pr ieqny au~cy bRhm-igAwnI kbIr jI ƒ aus jogI dy mrn qy hr roz ikauN ‘sMsw’ rihxw sI? aus Sbd dy ‘rhwau’ ivc kbIr jI ilKdy hn:

qwgw qUtw, ggnu ibnis gieAw, qyrw bolq khw smweI ]

eyh sMsw mo kau Anidnu ibAwpY, mo kau ko n khY smJweI ]

aus Sbd ivc AsI ilK Awey hW ik au~Qy mn dI aus qbdIlI dw izkr kIqw igAw hY jo “ilv lwig rhI hY” dI brkq nwl pYdw huMdI hY [

hux aus ‘rhwau’ dIAW qukW ƒ ies Awsw rwg vwly Sbd dy ‘rhwau’ nwl twkrw kr ky vyKo; ilKdy hn:

bwbw bolqy qy khw gey ] dyhI ky sMig rhqy ]

suriq mwih jo inrqy krqy, kQw bwrqw khqy ]rhwau]

“qyrw bolq khw smweI” Aqy “bolqy qy khw gey ] dyhI ky sMig rhqy ]” dohW ivc ie`ko hI i^Awl sw& id`s irhw hY [ pihly ivc AwKdy hn ik ‘myr-qyr’ bolx vwlw mn mu`k igAw hY [ dUjy ivc AwKdy hn ik jo sdw srIr dIAW hI g`lW krdw sI auh ikqy qur igAw hY [

hux lvo ies Sbd dw bMd nµ: 2:

“bjwvnhwro khw gieE, ijin iehu mMdru kInw ]”

ijnHW tIkwkwrW ny Sbd nwl iksy jogI dy mrn dI khwxI joV id`qI hY, auhnW l&z “mMdru” dw ArQ sihjy hI “srIr” kr id`qw hY ik ijs Awqmw ny ieh srIr bxw r`iKAw sI auh ies ivcoN clw igAw hY [ pr iesy Awsw rwg ivc kbIr jI dw Sbd nµ: 28 pVH ky vyKIey [ ilKdy hn:

jau mY rUp kIey bhuqyry, Ab Puin rUpu n hoeI ] qwgw qMqu swju sB Qwkw, rwm nwm bis hoeI ]1] Ab moih nwcno n AwvY ] myrw mnu, mMdrIAw n bjwvY ]1]rhwau] kwm kRoD mwieAw lY jwrI, iqRsnw gwgir PUtI ] kwm colnw BieAw hY purwnw, gieAw Brmu, sBu CUtI ]2] srb BUq eykY kir jwinAw, cUkY bwd ibbwdw ] kih kbIr mY pUrw pwieAw, Bey rwm prswdw ]3]6]28]

ies Sbd nµM: 28 dI ‘rhwau’ vwlI quk ƒ iDAwn nwl pVHo:

“myrw mnu mMdrIAw n bjwvY ]”

ie`Qy “mMdrIAw” auhI cIz hY ijs ƒ Sbd nµ: 18 dy bMd nµ: 2 ivc “mMdru” AwiKAw hY [ l&z “mMdrIAw” dy nwl ieh BI sw& AwiKAw hY ik “Ab moih nwcno n AwvY [” n`cx dy nwl iksy FolkI dw izkr hY [ mwieAw dy h`QW au~qy n`cxw mu`k igAw hY, moh dI FolkI v`jxI bMd ho geI [ l&z ‘mWdl’, ‘mMdr’, ‘mMdrIAw’—ieh swry ieko hI l&z dy vKo-v`K srUp hn [ ‘mWdl’ dw ArQ hY ‘Fol’ [

bMd nµ: 2 ivc BI “bjwvnhwro” Aqy “mMdru” dw izkr hY [ dohW SbdW ivc sWJw i^Awl hY ik mn ny mwieAw dy h`QW au~qy n`cxw C`f ky moh dI FolkI vjwxI bMd kr id`qI hY [

ieh swrI ivcwr qoN iehI nqIjw inkldw hY ik ies Sbd ivc jogI dy mrn qy koeI APsos Awidk nhIN kIqw igAw [ gauVI rwg dy Sbd nµ: 52 Aqy Awsw rwg dy Sbd nµ: 28 vWg, ie`Qy BI mn dI suDrI hoeI hwlq dw izkr hY [

pdArQ:- ggn—AkwS, icdwkwS, ic`q-rUp AkwS; idmwZ, dsvW-duAwr [ ggn ngir-ggn-rUp ngr ivc, dsvyN duAwr-rUp ngr ivc, idmwZ ivc [ iek bUMd—rqw BI [ nwdu—Awvwz, rOlw, zor, mwieAw dw rOlw, loB dw rOlw [ nwdu ju—jo (ic`q ivc) loBwidk mwieAw dw rOlw sI [ khw smwnw—pqw nhIN ik`Qy lIn ho igAw hY, ikqy mu`k hI igAw hY [ prm hMsu—sB qoN au~cw hMs, sB qoN au~cw piv`qr Awqmw, prmwqmw [ ly isDwnw—lY ky clw igAw hY, (aus ‘nwd’ ƒ) lY igAw hY (ikauNik hux aus ‘nwd’ dI iek bUMd BI ‘ggn ngr’ ivc vrHdI nhIN) [1[

bwbw—hy bwbw! hy BweI! qy bolqy—(‘nwd’ dy) auh bol, loBwidk mwieAw dy rOly dy auh bol-bulwry [ dyhI—srIr [ dyhI ky sMig rhqy—jo ‘bolqy’ dyhI ky sMig rhqy, jo bol-bulwry srIr dy nwl hI rihMdy sn, jo i^Awl srIr sMbMDI hI bxy rihMdy sn [ khw gey—pqw nhIN ik`Qy cly gey hn, ikqy guMm hI ho gey hn [ jo—jo ‘bolqy’, jo bol-blwry, jo Purny [ inrqy—nwc [ jo inrqy krqy—mwieAw dy jo Purny sdw nwc krdy rihMdy sn [ kQw bwrqw—g`l-bwq [ kQw bwrqw khqy—jo inry mwieAw dy hI bol-bulwry sn, jo inrIAW mwieAw dIAW hI g`lW sn [1[rhwau[

ijin—ijs (mn) ny [ mMdru—mWdl, Fol, srIr dy moh dw Fol, dyh-AiDAws dw Fol [ ijin mMdru kIn@w—ijs mn ny dyh-AiDAws dw Fol bxwieAw hoieAw sI [ bjwvnhwro—vjwx vwlw, Fol ƒ vjwx vwlw, dyh-AiDAws dy Fol ƒ vjwx vwlw, jo mn srIr-dw-moh-rUp Fol vjw irhw sI [ swKI sbdu suriq—(srIrk moh dI) koeI g`l koeI bol koeI Purnw [ qyju—(aus bjwvnhwr mn dw) qyj-pRqwp [ iKMic lIn@w—(pwr-bRhm prmySr mwDo prmhMs ny) iK`c ilAw hY [2[

sMig—(dyhI ky) sMig, dyh-AiDAws dy nwl, srIrk moh ivc [ ibkl—ivAwkul [ qyry sRvnn—qyry kMnW dw [ ieMdRI—(Bwv,) kwm-cyStw [ crn—pYr (jo pihlW “dyhI ky sMig rhqy”) [ kr—hQ (jo pihlW “dyhI ky sMig rhqy”) [ bwqw—g`l (srIrk moh dI) [3[

pMj dUq—kwm Awid pMjy vYrI [ qskr—cor (jo Bly guxW ƒ curweI jw rhy sn) [ BRm—Btkxw [ qy—qoN [ Awp AwpxY—Awpo AwpxI [ kuMcr—hwQI [ auru—ihrdw, mn (jo pihlW “dyhI ky sMig rhqy”) [ qyju sUqu Dir—(ijs ‘mn’ Aqy ‘aur’ dw) qyj sUq Dwrn kr ky [ sUqu—Dwgw, sUqr (not—mwlw dy mxikAW leI Dwgw, mwno, Awsrw hY, ijs dI rwhIN mxky mwlw ivc itky rihMdy hn), Awsrw [ rmqy—(“pMc dUq”) rmqy, (pMjy kwmwidk) dOV-B`j krdy sn [4[

imrqk—moey hoey, dyh-AiDAws vloN moey hoey, srIrk moh vloN moey hoey [ dsY bMd—ds ieMdRy [ CUty—iF`ly ho gey, ‘dyhI ky sMg’ qoN Cu`t gey, srIrk moh qoN Awzwd ho gey [ imqR BweI—ieMidRAW dy im`qr Brw (Awsw iqRSnw Awidk ivkwr) [ jIvq—jIaUNdw hI, iesy srIr ivc [ bMDn—dyh-AiDAws vwly bMDn, srIrk moh dy jMjwl [5[

not:- ijs AvsQw dw izkr swry Sbd ivc kIqw igAw hY, aus ƒ smu`cy qOr qy A^IrlI quk ivc ieauN ibAwn kIqw hY “jIvq bMDn qory” [

ArQ:- hy BweI! (hir-ismrn dI brkq nwl qyry AMdr Acrj qbdIlI pYdw ho geI hY) qyry auh bol-bulwry ik`Qy gey jo sdw srIr sMbMDI hI rihMdy sn? kdy (auh smw sI jdoN) qyrIAW swrIAW g`lW-bwqW srIrk moh bwry hI sn, qyry mn ivc mwiek Purny hI nwc krdy sn—auh sB ikqy lop hI ho gey hn [1[rhwau[

hy bwbw! srIrk moh Awidk dw auh rOlw ik`Qy igAw (jo hr vyly qyry mn ivc itikAw rihMdw sI)? hux qW qyry mn ivc koeI ie`k Purnw BI nhIN auTdw [ (ieh sB imhr) aus pwrbRhm prmySr mwDo prm hMs (dI hY ijs) ny mn dy ieh swry mwiek Sor nws kr id`qy hn [1[

(srIrk moh dy auh Purny ik`Qy rih skdy hn? hux qW auh mn hI nhIN irhw ijs mn ny srIrk moh dI ieh FolkI bxweI hoeI sI [ mwiek moh dI FolkI ƒ) vjwx vwlw auh mn hI ikqy lop ho igAw hY [ (pwrbRhm prmysr ny mn dw auh pihlw) qyj-pRqwp hI iK`c ilAw hY, mn ivc hux auh pihlI g`l pihlw bol pihlw Purnw ikqy pYdw hI nhIN huMdw [2[

hy BweI! qyry auh kMn ik`Qy gey jo pihlW srIrk moh ivc Psy hoey sdw ivAwkul rihMdy sn? qyrI kwm-cyStw dw zor BI ruk igAw hY [ qyry nwh auh pYr hn, nwh auh h`Q hn jo dyh-A`iDAws dI dOV-B`j ivc rihMdy sn [ qyry mUMh qoN BI hux srIrk moh dIAW g`lW nhIN inkldIAW hn [3[

kwmwidk qyry pMjy vYrI hwr cuky hn, auh swry cor Awpo AwpxI Btkxw qoN ht gey hn (ikauNik ijs mn dw) qyj qy Awsrw lY ky (ieh pMjy kwmwidk) dOV-B`j krdy sn auh mn-hwQI hI nhIN irhw, auh ihrdw hI nhIN irhw [4[

(hy BweI! hir ismrn dI brkq nwl) qyry dsy hI ieMdRy srIrk moh vloN mr cuky hn, srIrk moh vloN Azwd ho gey hn, iehnW ny Awsw iqRSnw Awidk Awpxy swry s`jx-im`qr BI C`f id`qy hn [

kbIr AwKdw hY—jo jo BI mnu`K prmwqmw ƒ ismrdw hY auh jIaUNdw hI (dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw hI, ies qrHW) srIrk moh dy bMDn qoV lYNdw hY [5[5[18[

ਆਸਾ ਇਕਤੁਕੇ ੪ ॥ ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਰਿ ਨਹੀ ਬਲੀਆ ॥ ਜਿਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਛਲੀਆ ॥੧॥ ਮਾਰੁ ਮਾਰੁ ਸ੍ਰਪਨੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲਿ ਪੈਠੀ ॥ ਜਿਨਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਡਸੀਅਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸ੍ਰਪਨੀ ਸ੍ਰਪਨੀ ਕਿਆ ਕਹਹੁ ਭਾਈ ॥ ਜਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਿਆ ਤਿਨਿ ਸ੍ਰਪਨੀ ਖਾਈ ॥੨॥ ਸ੍ਰਪਨੀ ਤੇ ਆਨ ਛੂਛ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ॥ ਸ੍ਰਪਨੀ ਜੀਤੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਰਾ ॥੩॥ ਇਹ ਸ੍ਰਪਨੀ ਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ॥ ਬਲੁ ਅਬਲੁ ਕਿਆ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ॥੪॥ ਇਹ ਬਸਤੀ ਤਾ ਬਸਤ ਸਰੀਰਾ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਹਜਿ ਤਰੇ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 480}

pdArQ:- srpnI—s`pxI, moh dw fMg mwrn vwlI mwieAw [ qy aupir—qoN vDIk [ ijin—ijs s`pxI ny [ mhwdyau—iSv [1[

mwru mwru—mwro-mwr krdI, bVy zorW ivc AweI hoeI [ jil—jl ivc [ inrml jil—piv`qr jl ivc, SWq sr ivc, sq-sMg ivc [ pYTI—Aw itkdI hY, SWq ho jWdI hY [ iqRBvxu—swrw sMswr [ fITI—id`s peI hY [1[rhwau[

sRpnI...BweI—hy BweI! s`pxI qoN ieqnw ikauN frdy ho? iqin—aus mnu`K ny [ KweI—Kw leI, v`s ivc kr leI [2[

Awn Avrw—koeI hor, s`c pCwnx vwly qoN ibnw koeI hor [ CUC—^wlI, s`Kxw, bicAw hoieAw [ sRpnI qy CUC—s`pxI dy Asr qoN bicAw hoieAw [ jmrw—ivcwrw jm [ khw krY—kuJ ivgwV nhIN skdw [3[

qw kI—aus (prmwqmw) dI [ blu—zor, ij`q [ Ablu—kmzorI, hwr [4[

ieh bsqI—(ijqnw icr) ieh (s`pxI mnu`K dy mn ivc) v`sdI hY [ srIrw—srIrW ivc [ shij—sihj ivc, s`pxI dy pRBwv qoN Afol rih ky [5[

ArQ:- ijs mwieAw ny bRhmw, ivSƒ qy iSv (vrgy v`fy dyvqy) Cl ley hn, aus (mwieAw) qoN vDIk bl vwlw (jgq ivc hor koeI) nhIN hY [1[

pr ieh bVy zorW ivc AweI mwieAw sqsMg ivc SWq ho jWdI hY, (Bwv, ies mwro-mwr krn vwlI mwieAw dw pRBwv sqsMg ivc A`piVAW TMfw pY jWdw hY), ikauNik ijs mwieAw ny swry jgq ƒ (moh dw) fMg mwirAw hY (sMgiq ivc) gurU dI ikrpw nwl (aus dI AslIAq) id`s pYNdI hY [1[rhwau[

so, hy BweI! ies mwieAw qoN ieqnw frn dI loV nhIN [ ijs mnu`K ny sdw-iQr rihx vwly pRBU nwl jwx-pCwx pw leI hY, aus ny ies mwieAw ƒ Awpxy v`s iv`c kr ilAw [2[

(pRBU nwl jwx-pCwx krn vwilAW qoN ibnw) hor koeI jIv ies s`pxI dy Asr qoN bicAw hoieAw nhIN hY [ ijs ny (gurU dI ikrpw nwl) ies s`pxI mwieAw ƒ ij`q ilAw hY, jm ivcwrw BI aus dw kuJ ivgwV nhIN skdw [3[

ieh mwieAw aus prmwqmw dI bxweI hoeI hY, (ijs ny swrw jgq ricAw hY; so pRBU dy hukm qoN ibnw) ies dy Awpxy v`s dI g`l nhIN ik iksy au~qy zor pw sky jW iksy qoN hwr Kw jwey [4[

ijqnw icr ieh mwieAw mnu`K dy mn ivc v`sdI hY, qd qk jIv srIrW ivc (Bwv, jnm-mrn dy c`kr ivc) ipAw rihMdw hY [ kbIr Awpxy gurU dI ikrpw nwl Afol rih ky (jnm-mrn dI GuMmx-GyrI ivcoN) lµG igAw hY [5[6[19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh