ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 479

ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਪੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕੇ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਿਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥ ਜਿਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਉ ॥੧॥ ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਾਤੀ ਬਿਸਨੁ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸੰਕਰਦੇਉ ॥ ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਖਿ ਤੋਰਹਿ ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਉ ॥੨॥ ਪਾਖਾਨ ਗਢਿ ਕੈ ਮੂਰਤਿ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਉ ॥ ਜੇ ਏਹ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਉ ਗੜ੍ਹਣਹਾਰੇ ਖਾਉ ॥੩॥ ਭਾਤੁ ਪਹਿਤਿ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰੁ ॥ ਭੋਗਨਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰੁ ॥੪॥ ਮਾਲਿਨਿ ਭੂਲੀ ਜਗੁ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਹਿ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੫॥੧॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 479}

pdArQ:- pwqI—p`qr [ pwqI pwqI—hryk p`qr ivc [ jIau—ijMd [ pwhn—p`Qr [ inrjIau—inrijMd [1[

eyau—ieauN, ies qrHW [1[rhwau[

bRhmu—bRhmw [ fwrI—fwlI, tihxI [ sMkr—iSv [ pRqiK—swhmxy [

qorih—qoV rhI hYN [ syau—syvw [2[

pwKwn—p`Qr [ giF kY—GV ky [ pwau—pwauN, pYr [3[

Bwqu—B`q, cOl [ pihiq—dwl [ lwpsI—l`pI, pqlw kVwh [ krkrw kwswru—^sqw pMjIrI [ Cwru—suAwh [ muiK Cwru—mUMh ivc suAwh; (Bwv,) kuJ nw imilAw [4[

ik®pw kir—ikrpw kr ky [ rwKy—r`K ilAw hY, BulyKy qoN bcw ilAw hY [5[

ArQ:- (mUrqI A`gy Byt Drn leI) mwlx p`qr qoVdI hY, (pr ieh nhIN jwxdI ik) hryk p`qr ivc ijMd hY [ ijs p`Qr (dI mUrqI) dy ^wqr (mwlx) p`qr qoVdI hY, auh p`Qr (dI mUrqI) inrijMd hY [1[

(iek inrijMd mUrqI dI syvw kr ky) ies qrHW (ieh) mwlx Bu`l rhI hY, (AslI ieSt) siqgurU qW (jIauNdw) jwgdw dyvqw hY [1[rhwau[

(hy mwlx!) p`qr bRhmw-rUp hn, fwlI ivSnU-rUp Aqy Pu`l iSv-rUp [ iehnW iqMn dyviqAW ƒ qW qUM Awpxy swhmxy nws kr rhI hYN, (iPr) syvw iks dI krdI hYN? [2[

(mUrqI GVn vwly ny) p`Qr GV ky, qy (GVn vyly mUrqI dI) CwqI au~qy pYr r`K ky mUrqI iqAwr kIqI hY [ jy ieh mUrqI hI AslI dyvqw hY qW (ies inrwdrI dy kwrn) GVn vwly ƒ hI Kw jWdI [3[

B`q, dwl, l`pI Aqy murkxI pMjIrI qW Ckx vwlw (pujwrI hI) Ck jWdw hY, ies mUrqI dy mUMh ivc kuJ BI nhIN pYNdw (ikauNik ieh qW inrijMd hY, Kwvy ikvyN?) [4[

hy kbIr! AwK—mwlx (mUrqI pUjx dy) BulyKy ivc peI hY, jgq BI iehI tplw Kw irhw hY, pr AsW ieh ZlqI nhIN KwDI, ikauNik prmwqmw ny AwpxI imhr kr ky swƒ ies BulyKy qoN bcw ilAw hY [5[1[14[

not:- kuJ s`jx A`j-klH ieh nvIN rIq clw rhy hn ik sRI gurU gRMQ swihb dI hzUrI ivc rotI dw Qwl ilAw ky r`Kdy hn, qy Bog lvwauNdy hn [ kI ies qrHW sRI gurU gRMQ swihb ƒ mUrqI dw drjw dy ky inrwdrI nhIN kIqI jw rhI? pMQ ƒ sucyq rihx dI loV hY [

ਆਸਾ ॥ ਬਾਰਹ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ ਕੀਓ ॥ ਤੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਦੇਵ ਨ ਪੂਜਾ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਨਾ ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ॥੧॥ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥ ਸਾਇਰੁ ਸੋਖਿ ਭੁਜੰ ਬਲਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੂਕੇ ਸਰਵਰਿ ਪਾਲਿ ਬੰਧਾਵੈ ਲੂਣੈ ਖੇਤਿ ਹਥ ਵਾਰਿ ਕਰੈ ॥ ਆਇਓ ਚੋਰੁ ਤੁਰੰਤਹ ਲੇ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮੁਗਧੁ ਫਿਰੈ ॥੨॥ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਨੀ ਨੀਰੁ ਅਸਾਰ ਬਹੈ ॥ ਜਿਹਵਾ ਬਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਨਿਕਸੈ ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ॥੩॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੈ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੀਓ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਅੰਤੇ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਚਲਿਓ ॥੪॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਅਨੁ ਧਨੁ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨ ਗਇਓ ॥ ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋਡਿ ਚਲਿਓ ॥੫॥੨॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 479}

pdArQ:- bwlpn—AM\wx-puxw [1[

myrI myrI krqy—iehnW i^AwlW ivc hI ik ieh cIz myrI hY ieh Dn myrw hY, mmqw ivc hI [ swieru—smuMdr, swgr [ soiK—su`k ky, su`k jwx qy [ BujM blieE—BujW dw bl, bwhW dI qwkq [1[rhwau[

srvir—qlw ivc [ pwil—kMD [ lUxY Kyiq—k`ty hoey Kyq ivc [ hQ—h`QW nwl [ vwir—vwV [ mugDu—mUrK [2[

kr—h`Q [ kMpn—kMbx [ Aswr—Awp-muhwrw, ibnw rukx dy [ ry—hy BweI! [3[

lwhw—lwB [ prswdI—ikrpw nwl [4[

qlb—s`dw [ mMdr—Gr [ Anu Dnu—koeI hor Dn [5[

ArQ:- (aumr dy pihly) bwrHW swl AM\wxpuxy ivc lµG gey, (hor) vIh vrHy (lµG gey, Bwv, qIh swlW qoN t`p igAw, qd qk BI) koeI qp nw kIqw; qIh swl (hor bIq gey, aumr s`T qoN t`p geI, qW BI) koeI Bjn-bMdgI nwh kIqI, hux h`Q mlx l`gw (ikauNik) bu`Fw ho igAw [1[

‘mmqw’ ivc hI (juAwnI dI) aumr bIq geI, srIr-rUp smuMdr su`k igAw, qy bwhW dI qwkq (BI mu`k geI) [1[rhwau[

(hux buFypw Awaux qy BI mOq qoN bcx leI Awhr krdw hY, pr ies dy au~dm ieauN hn ijvyN) su`ky hoey qlw ivc v`t bMnH irhw hY (qW ik pwxI qlw ivcoN bwhr nw inkl jwey), Aqy k`ty hoey Kyq dy duAwly vwV dy irhw hY [ mUrK mnu`K ijs srIr ƒ Awpxw bxweI r`Kx dy jqn krdw iPrdw hY, pr (jdoN jm rUp) cor (Bwv, cup kIqy hI jm) AwauNdw hY qy (ijMd ƒ) lY qurdw hY [2[

pYr, isr, h`Q kMbx l`g jWdy hn, A`KW ivcoN Awp-muhwry pwxI vgI jWdw hY, jIB ivcoN koeI sw& l&z nhIN inkldw [ hy mUrK! (kI) aus vyly qUM Drm kmwx dI Aws krdw hYN? [3[

ijs mnu`K au~qy prmwqmw imhr krdw hY, aus dI suriq (Awpxy crnW ivc) joVdw hY, auh mnu`K prmwqmw dw nwm-rUp lwB K`tdw hY [ jgq qoN qurn vyly BI iehI nwm-Dn (mnu`K dy) nwl jWdw hY (pr) ieh Dn imldw hY siqgurU dI ikrpw nwl [4[

kbIr kihMdw hY—hy sMq jno! suxo, (koeI jIv BI mrn vyly) koeI hor Dn-pdwrQ Awpxy nwl nhIN lY jWdw, ikauNik jdoN prmwqmw vloN s`dw AwauNdw hY qW mnu`K dOlq qy Gr (sB kuJ ieQy hI) C`f ky qur pYNdw hY [5[2[15[

ਆਸਾ ॥ ਕਾਹੂ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਨਿਵਾਰਾ ॥ ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ॥੧॥ ਅਹਿਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ਏਕ ਜੁ ਮਾਟੀ ਗੂੰਧੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਾਨੀ ਲਾਈ ॥ ਕਾਹੂ ਮਹਿ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਬਿਆਧਿ ਲਗਾਈ ॥੨॥ ਸੂਮਹਿ ਧਨੁ ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ ਮੁਗਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੈ ਨਿਬੇਰਾ ॥੩॥ ਹਰਿ ਜਨੁ ਊਤਮੁ ਭਗਤੁ ਸਦਾਵੈ ਆਗਿਆ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥੪॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ॥ ਚਿਰਗਟ ਫਾਰਿ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥ ਆਸਾ ॥ {ਪੰਨਾ 479-480}

pdArQ:- ptMbr—pt dy AMbr, pt dy k`pVy [ grI godrI—glI hoeI godVI, ju`lI [ prwrw—prwlI [ Kwn—GrW ivc [1[

AihrK—ihrK, eIrKw, iglw [ vwdu—JgVw [ suik®qu—nyk kmweI [1[rhwau[

bhu ibiD—keI iksmW dI [ bwnI—rMgq, vMnI [ mukqwhl—moqIAW dIAW mwlW [ ibAwiD—mD, Srwb Awidk rog lwx vwlIAW cIzW [2[

mUMf—isr [3[

min—mMn ky, mMin [ siq—At`l [ mMin—min, mn ivc [4[

icrgt—ipMjrw [ ctwrw—icVw [ qrI qwgrI—ku`jI qy TUTI [ CUtI—Cu`t jWdI hY, DrI hI rih jWdI hY [5[

pdArQ:- (prmwqmw ny) keI bMidAW ƒ rySm dy k`pVy (pwx ƒ) id`qy hn qy invwrI plµG (sOx ƒ); pr keI (ivcwirAW) ƒ glI hoeI ju`lI BI nhIN imldI, qy keI GrW ivc (ibsqry dy QW) prwlI hI hY [1[

(pr) hy mn! eIrKw qy JgVw ikauN krdw hYN? nyk kmweI krI jwh qy qUM BI (ieh suK) hwsl kr lY [1[rhwau[

GuimAwr ny ieko hI im`tI guMnHI qy aus ƒ keI iksm dy rMg lw id`qy (Bwv, keI vMngIAW dy BWfy bxw id`qy) [ iksy BWfy ivc moqI qy moqIAW dIAW mwlW (mnu`K ny) pw id`qIAW qy iksy ivc (Srwb Awidk) rog lwx vwlIAW cIzW [2[

SUm ƒ Dn joV ky r`Kx leI juiVAw hY, (Aqy) mUrK (SUm) AwKdw hY—ieh Dn myrw hY [ (pr ijs vyly) jm dw fMfw isr qy Aw v`jdw hY qdoN iek plk ivc &Yslw kr dyNdw hY (ik Asl ivc ieh Dn iksy dw BI nhIN) [3[

jo mnu`K prmwqmw dw syvk (bx ky rihMdw) hY, auh prmwqmw dw hukm mMn ky suK mwxdw hY qy jgq ivc nyk Bgq sdWdw hY (Bwv, soBw pWdw hY), pRBU dI rzw mn ivc vsWdw hY, jo pRBU ƒ BWdw hY ausy ƒ hI TIk smJdw hY [4[

kbIr kihMdw hY—hy sMq jno! suxo, “ieh Dn pdwrQ Awidk myrw hY”—ieh i^Awl kUVw hY (Bwv, dunIAw dy pdwrQW vwlI Apx`q sdw nhIN rih skdI); (ijvyN, jy) ipMjry ƒ pwV ky (koeI ib`lw) icVy ƒ PV ky lY jwey qW (aus ipMjry-pey pMCI dI) ku`jI qy TUTI DrI hI rih jWdI hY (iqvyN, mOq AwieAW bMdy dy Kwx-pIx vwly pdwrQ ieQy hI Dry rih jWdy hn) [5[3[16[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh