ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 478

ਆਸਾ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵੇ ਮੁਖਿ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਰਾਨੀ ਸੂੰਨਾ ਮੰਦਰੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰੇ ਬਉਰੇ ਤੁਹਿ ਘਰੀ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੁ ਕਾ ਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ॥ ਘਟ ਫੂਟੇ ਕੋਊ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛੈ ਕਾਢਹੁ ਕਾਢਹੁ ਹੋਈ ॥੨॥ ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ ਖਟੀਆ ਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ॥ ਲਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤਿਰੀਆ ਰੋਵੈ ਹੰਸੁ ਇਕੇਲਾ ਜਾਈ ॥੩॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥ ਇਸੁ ਬੰਦੇ ਸਿਰਿ ਜੁਲਮੁ ਹੋਤ ਹੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਹਟੈ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 478}

pdArQ:- muiK—mUMh ivc [ bwqI—v`tI [ sUJY—nzrIN AwauNdw hY [ sBu koeI—hryk cIz [ ThrwnI—Klo geI, su`k geI, bu`J geI [ sUMnw—suM\w, ^wlI [ mMdru—Gr [1[

ry baury—hy kmly jIv! quih—qYƒ [ soeI—swr lYx vwlw, s`cw swQI [1[rhwau[

kw kI—iks dI? joeI—jorU, iesqRI, vhutI [ Gt—srIr [ PUty—tu`t jwx qy [2[

dyhurI—dlIz [ KtIAw—mMjI [ lt iCtkwey—kys KolH ky [ iqrIAw—vhutI [ hMsu—jIvwqmw [3[

BY swgru—qO^ilAW dw smuMdr, qO^ilAW nwl BirAw sMswr-smuMdr [ kY qweI—dI bwbq, dy bwry [ gusweI—hy sMq jI! [4[

ArQ:- (ijvyN) jd qk dIvy ivc qyl hY, qy dIvy dy mUMh ivc v`tI hY, qd qk (Gr ivc) hryk cIz nzrIN AwauNdI hY [ qyl sV jwey, v`tI bu`J jwey, qW Gr suM\w ho jWdw hY (iqvyN, srIr ivc jd qk suAws hn qy izMdgI kwiem hY, qd qk hryk cIz ‘AwpxI’ jwpdI hY, pr suAws mu`k jwx Aqy izMdgI dI joq bu`J jwx qy ieh srIr iek`lw rih jWdw hY) [1[

(aus vyly) hy kmly! qYƒ iksy ny iek GVI BI Gr ivc rihx nhIN dyxw [ so, r`b dw nwm jp, auhI swQ inBwaux vwlw hY [1[rhwau[

ie`Qy d`so, iks dI mW? iks dw ipau? qy iks dI vhutI? jdoN srIr-rUp BWfw B`jdw hY, koeI (ies dI) vwq nhIN pu`Cdw, (qdoN) iehI ipAw huMdw hY (Bwv, hr pwisEN iehI Awvwz AwauNdI hY) ik ies ƒ CyqI bwhr k`Fo [2[

Gr dI dlIz qy bYTI mW roNdI hY, (qy) Brw mMjw cu`k ky (mswxW ƒ) lY jWdy hn [ kys iKlwr ky vhutI peI roNdI hY, (pr) jIvwqmw iek`lw (hI) jWdw hY [3[

kbIr kihMdw hY—hy sMq jno! ies frwauxy smuMdr dI bwbq suxo (Bwv, Aw^r is`tw ieh inkldw hY) (ik ijnHW ƒ ‘Awpxw’ smJdw irhw sI, auhnW nwloN swQ tu`t jwx qy, iek`ly) ies jIv au~qy (ies dy kIqy ivkrmW Anuswr) musIbq AwauNdI hY, jm (dw fr) isroN tldw nhIN hY [4[9[

not:- do do qukW dy ‘bMd’ vwly ieh 9 Sbd hn [

ਦੁਤੁਕੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕੇ ॥ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਬੇਦ ਪੜੇ ਪੜਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਸਹਜਿ ਬਿਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਨੁ ਕਰਿ ਮਟੁਕੀ ਮਨ ਮਾਹਿ ਬਿਲੋਈ ॥ ਇਸੁ ਮਟੁਕੀ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਸੰਜੋਈ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ॥੩॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗਿ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 478}

pdArQ:- snk snµd—bRhmw dy pu`qrW dy nwm hn [ bRhmy byd—bRhmw dy rcy hoey vyd [ pVy piV—pVH pVH ky [1[

iblovnw—irVkxw [ hir kw iblovnw—ijvyN du`D ƒ muV muV coKw icr irVkIdw hY, iesy qrHW prmwqmw dI muV muV Xwd [ shij—sihj AvsQw ivc (itk ky); ijvyN du`D ƒ sihjy sihjy irVkIdw hY, kwhlI ivc irVikAW m`Kx iv`cy hI Gul jWdw hY, iqvyN mn ƒ sihj AvsQw ivc r`K ky pRBU dw ismrn krnw hY (not—ieQy l&z “shij” ƒ ‘du`D irVkx’ Aqy ‘ismrn’ dy nwl do qrIikAW ivc vrqxw hY—sihjy sihjy irVkxw; sihj AvsQw ivc itk ky ismrn krnw) [ qqu—du`D dw q`q=m`Kx [ ismrn dw q`q=pRBU dw imlwp [1[rhwau[

mtukI—cwtI [ ibloeI—mDwxI [ mn mwih—mn dy AMdr hI, (Bwv, mn ƒ AMdr hI rKxw, mn ƒ Btkxw qoN bcweI r`Kxw—ieh mDwxI hovy) [ sMjoeI—jwg, jo du`D dhIN bxwaux vwsqy lweIdI hY [2[

AMimRq Dwrw—AMimRq dw somw [3[

mˆØIrw—pwqSwh [ lig—l`g ky, juV ky [ qIrw—kMFw [ khu—AwK, (Bwv, Asl g`l ieh hY) [4[

ArQ:- snk snµd (Awidk bRhmw dy pu`qrW) ny BI (prmwqmw dy guxW dw) AMq nhIN l`Bw, auhnW ny bRhmw dy rcy vyd pVH pVH ky hI aumr (ivArQ) gvw leI [1[

hy myry vIr! muV muV prmwqmw dw ismrn kro, sihj AvsQw ivc itk ky ismrn kro qW ju (ies au~dm dw) q`q h`QoN jWdw nwh rhy (Bwv, pRBU nwl imlwp bx sky) [1[rhwau[

hy BweI! Awpxy srIr ƒ cwtI bxwE (Bwv, srIr dy AMdroN hI joq l`BxI hY); mn ƒ Btkx qoN bcweI r`Ko—ieh mDwxI bxwE; ies (srIr-rUp) cwtI ivc (siqgurU dw) Sbd-rUp jwg lwE (jo ismrn-rUp du`D ivcoN pRBU-imlwp dw q`q k`Fx ivc shwieqw kry) [2[

jo mnu`K Awpxy mn ivc pRBU dI Xwd-rUp irVkx dw Awhr krdw hY, aus ƒ siqgurU dI ikrpw nwl (hir-nwm rUp) AMimRq dw somw pRwpq ho jWdw hY [3[

hy kbIr! Asl g`l ieh hY ik ijs mnu`K au~qy pwqSwh imhr krdw hY auh prmwqmw dw nwm ismr ky (sMswr-smuMdr dy) pwrly kMFy jw l`gdw hY [4[1[10[

ਆਸਾ ॥ ਬਾਤੀ ਸੂਕੀ ਤੇਲੁ ਨਿਖੂਟਾ ॥ ਮੰਦਲੁ ਨ ਬਾਜੈ ਨਟੁ ਪੈ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਬੁਝਿ ਗਈ ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂੰਆ ॥ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਏਕੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ ॥ ਭੂਲਿ ਬਿਗਾਰਿਓ ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ॥੨॥ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥ ਸਮਝਿ ਪਰੀ ਤਉ ਬਿਸਰਿਓ ਗਾਵਨੁ ॥੩॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਜੋ ਚੂਰੇ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਨਾਹਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਦੂਰੇ ॥੪॥੨॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 478}

not:- ies Sbd dI ‘rhwau’ dI quk Aqy A^Irly bMd ƒ rqw ghu nwl piVHAW sw& id`s pYNdw hY ik ies swry Sbd ivc aus AvsQw dw izkr hY jdoN jIv ƒ hr QW pRBU hI pRBU ivAwpk id`sdw hY [ aus hwlq ivc A`pVy hoey jIv au~qy kwmwidk blIAW dw zor nhIN pY skdw, aus mnu`K dy AMdroN iqRSnw dI A`g bu`J jWdI hY [ iqRSnw dI A`g bu`Jx qoN pihlW jIv-nt mwieAw dI rws pw irhw sI, mwieAw dw ncwieAw n`c irhw sI [ pr jdoN mwieAw dy moh dIAW qwrW tu`t geIAW, rbwb v`jxI bMd ho geI, srIr dIAW in`q dIAW vwSnW dw rwg hoxw mu`k igAw [

pdArQ:- Agin—iqRSnw dI A`g [ n...DUMAw—aus A`g dw DUM BI mu`k igAw, aus iqRSnw ivcoN au~Tx vwlIAW vwSnW ^qm ho geIAW [ riv rihAw eyku—hr QW ie`k pRBU hI id`s irhw hY [1[rhwau[

ntu—jIv-nt jo mwieAw dw ncwieAw n`c irhw sI [ pY—byprvwh ho ky, mwieAw vloN byi&kr ho ky [ sUqw—sON igAw hY, SWq-ic`q ho igAw hY, folxoN ht igAw hY [ mMdlu—Fol, mwieAw dw pRBwv-rUp Fol [ qylu—mwieAw dw moh-rUp qyl [ bwqI—v`tI ijs dy Awsry qyl bldw hY qy dIvw jgdw rihMdw hY; mn dI suriq jo moh ivc PsweI r`KdI hY [1[

n bjY rbwbu—rbwb v`jxoN ht igAw hY, srIr nwl ipAwr mu`k igAw hY dyh-AiDAws ^qm ho igAw hY [ qMqu—qwr ijs nwl rbwb v`jdw hY, mwieAw dI lgn [

cUry—nws kry [ prm pdu—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [4[

ArQ:- ijs mnu`K dy AMdroN iqRSnw dI A`g bu`J jWdI hY qy iqRSnw ivcoN au~Tx vwlIAW vwSnw mu`k jWdIAw hn, aus ƒ hr QW ie`k pRBU hI ivAwpk id`sdw hY, pRBU qoN ibnw koeI hor nhIN jwpdw [1[rhwau[

auh jIv-nt (jo pihlW mwieAw dw ncwieAw n`c irhw sI) hux (mwieAw vloN) by-prvwh ho ky BtkxoN rih jWdw hY, aus dy AMdr mwieAw dw Sor-rUp Fol nhIN v`jdw [ mwieAw dy moh dw qyl (aus dy AMdroN) mu`k jWdw hY, aus dI surq (mwieAw vwly pwsy qoN) ht jWdI hY [1[

(ijs srIrk moh ivc) Ps ky pihlW mnu`K Awpxw (Asl krn vwlw) kMm ^rwb krI jw irhw sI, hux auh srIrk moh-rUp rbwb v`jdw hI nhIN ikauNik (iqRSnw mu`kx qy) moh dI qwr tu`t jWdI hY [2[

hux jdoN (jIvn dI) shI smJ Aw geI qW srIr dI ^wqr hI auh pihlIAW g`lW, auh qrly, auh kIrny, sB Bu`l gey [3[

kbIr AwKdw hY—jo mnu`K pMjy kwmwidkW ƒ mwr lYNdy hn, auhnW mnu`KW qoN au~cI Awqmk AvsQw dUr nhIN rih jWdI [4[2[11[

ਆਸਾ ॥ ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥ ਜਨਨੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਖਸਿ ਤੇਤੇ ॥੧॥ ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਿਕੁ ਤੇਰਾ ॥ ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਸਿ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੇ ਅਤਿ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਿ ਧਾਇਆ ॥ ਤਾ ਭੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਖਸਿ ਮਾਇਆ ॥੨॥ ਚਿੰਤ ਭਵਨਿ ਮਨੁ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਾ ॥੩॥ ਦੇਹਿ ਬਿਮਲ ਮਤਿ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 478}

pdArQ:- suqu—pu`qr [ AprwD—Bu`lW, ZlqIAW [ jyqy—ijqny BI, BwvyN ikqny hI [ jnnI—mW [ cIiq—ic`q ivc [ qyqy—auh swry hI [1[

rwmeIAw—hy suhxy rwm! hau—mYN [ bwirku—bwlk, AM\wx b`cw [ n KMfis—qUM nhIN nws krdw [1[rhwau[

Aiq—bhuq [ kRop—k®oD, gu`sw [ kry kir—kir kir, muV muV kr ky [ DwieAw—dOVy [ mwieAw—mW [2[

icMq Bvin—icMqw dy Bvn ivc, icMqw dI GuMmx-GyrI ivc [3[

ibml miq—inrml bu`D, suhxI Akl [ shij—sihj AvsQw ivc itk ky [ rvY—cyqy kry [4[

ArQ:- hy (myry) suhxy rwm! mYN qyrw AM\wx b`cw hW, qUM (myry AMdroN) myrIAW Bu`lW ikauN dUr nhIN krdw? [1[rhwau[

pu`qr BwvyN ikqnIAW hI ZlqIAW kry, aus dI mW auh swrIAW dIAW swrIAW Bulw dyNdI hY [1[

jy (mUrK b`cw) bVw kRoD kr kr ky mW ƒ mwrn BI pey, qW BI mW (aus dy mUrK-puxy) cyqy nhIN r`KdI [2[

hy myry rwm! myrw mn icMqw dy KUh ivc ipAw hoieAw hY (mYN sdw Bu`lW hI krdw irhw hW) qyrw nwm ismrn qoN ibnw ikvyN ies icMqw ivcoN pwr lµGy? [3[

hy pRBU! myry ies srIr ƒ (Bwv, mYƒ) sdw koeI suhxI m`q dyh, ijs krky (qyrw b`cw) kbIr Afol AvsQw ivc rih ky qyry gux gWdw rhy [4[3[12[

ਆਸਾ ॥ ਹਜ ਹਮਾਰੀ ਗੋਮਤੀ ਤੀਰ ॥ ਜਹਾ ਬਸਹਿ ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਰ ॥੧॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਿਆ ਖੂਬੁ ਗਾਵਤਾ ਹੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਕਰਹਿ ਖਵਾਸੀ ॥ ਪਾਸਿ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਕਵਲਾ ਦਾਸੀ ॥੨॥ ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ ਜਿਹਵਾ ਰਾਮੁ ॥ ਸਹੰਸ ਨਾਮੁ ਲੈ ਲੈ ਕਰਉ ਸਲਾਮੁ ॥੩॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਊ ਸਮਝਾਵਉ ॥੪॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 478-479}

hryk Sbd dw TIk ArQ smJx vwsqy ieh zrUrI hY ik pihlW ‘rhwau’ dI quk ƒ cMgI qrHW smiJAw jwey [ ‘rhwau’ dI quk, mwno, Sbd dw Durw hY, ijs dy duAwly Sbd dy swry bMd BONdy hn [

ies Sbd dy TIk ArQ krn leI aupr-ilKy gur qoN Cut Sbd dI Aw^rI quk vl iDAwn dyxw BI zrUrI hY ies quk qoN sw& id`sdw hY ik kbIr jI inrw muslmwnW dy ‘h`j’ dw hI izkr nhIN kr rhy, ihMdUAW dy qIrQW vl BI ieSwrw krdy hn, ikauNik kyvl ‘h`j’ dw izkr kIiqAW ‘ihMdU qurk doaU’ ƒ aupdyS nhIN ho skdw [

‘gomqI’ ndI ihMdUAW dw qIrQ hY [ BweI gurdws jI ij`Qy ‘gur crx hj’ ƒ swry qIrQW nwloN sRySt d`sdy hn au~Qy hor qIrQW dy nwl ‘gomqI’ dw BI izkr krdy hn [ nwmdyv jI BI rwmklI rwg ivc ‘gomqI’ ƒ ihMdU-qIrQ d`sdy hn [

gMgw jau godwvrI jweIAY, kuMiB jau kydwr nHweIAY, gomqI shs gaU dwnu kIjY ] koit jau qIrQ krY, qnu jau ihvwly gwrY, rwm rwm sir qaU n pUjY ]2]4] {rwmklI nwmdyau jI

qW qy kbIr jI BI ies Sbd ivc ‘h`j’ dy twkry qy ‘gomqI qIr’ ƒ pRvwngI nhIN dy rhy [ sRI gurU gRMQ swihb jI dI bwxI dw hryk Sbd (BwvyN iksy Bgq jI dw aucwirAw hY, BwvyN siqgurU jI dw Awpxw) ieko hI gurmiq dI lVI ivc hY [

Sbd ‘gomqI’ ƒ qRoV-mRoV ky ies dy koeI hor ArQ gurmiq Anuswr bxwaux dy jqn BI insPl hn, ikauNik auprly pRmwx ivc ieh ‘gomqI’ sw& qOr qy ihMdU-qIrQ dw nwm hY [

Sbd dy ArQ krn qoN pihlW KojI s`jxW dI idRStI-gocr iek hor Sbd id`qw jWdw hY, jo auprlI ivcwr ivc bhuq shwieqw krdw hY [

vrq n rhau n mh rmdwnw ] iqsu syvI jo rKY indwnw ]1]

eyk gusweI Alhu myrw ] ihMdU qurk duhW nybyrw ]1]rhwau]

hj kwbY jwau n qIrQ pUjw ] eyko syvI Avr n dUjw ]2]

pUjw krau n invwj gujwrau ] eyk inrMkwr ly irdY nmskwrau ]3]

nw hm ihMdU n muslmwn ] Alh rwm ky ipMf prwn ]4]

khu kbIr iehu kIAw bKwnw ] gur pIr imil Kuid Ksmu pCwnw ]5]3]  {BYrau mhlw 5 Gru 1

ijauN ijauN ies Sbd dI hryk quk ƒ ghu nwl pVHIey qy ivcwrIey qW auprly Sbd dy ArQ sw& huMdy jWdy hn [ h`j Aqy qIrQ, dohW dw izkr kr ky muslmwnW qy ihMdUAW dohW ƒ aupdyS kIqw hY [

pdArQ:- vwhu vwhu—is&iq-swlwh [ KUbu—suhxw [ KUbu vwhu vwhu—suhxI is&iq-swlwh [ myrY min—myry mn ivc [1[rhwau[

not:- ieh ‘rhwau’ dI quk swry Sbd dw, mwno, Durw hY [ ie`Qy pRSn auTdw hY—kOx “KUbu vwhu vwhu” gwvqw hY? ‘rhwau’ dI quk dy dUjy ih`sy ƒ ghu nwl piVHAW ik®Aw (Verb) “gwvqw hY” dw krqw (Subject) l`B pYNdw hY [

ArQ krn l`igAW quk dw swDwrn pwT (Prose Order) ieauN bxygw—(myrw mnu) ikAw KUbu vwhu vwhu gwvqw hY, (Aqy) hir kw nwmu myrY min Bwvqw hY [

ArQ:- (myrw mn) ikAw suhxI is&iq-swlwh kr irhw hY (Aqy) hrI dw nwm myry mn ivc ipAwrw l`g irhw hY (qW qy iehI mn myrw qIrQ qy iehI myrw h`j hY) [1[rhwau[

pdArQ:- gomqI qIr—gomqI dy kMFy [ jhw—ij`Qy [ bsih—v`s rhy hn [ pIqMbr pIr—pRBU jI [1[

not:- ieh ivcwr pihlW kIqI jw cukI hY ik kbIr jI ‘h`j’ dy twkry qy ‘gomqI qIr’ ƒ Awpxw ieSt nhIN kih rhy [

‘pIqMbr pIr’ Sbd ‘ik®Sn’ jI vwsqy nhIN hY, ikauNik ik®Sn jI dw ‘gomqI’ ndI nwl koeI sMbMD nhIN hY [

pihlI quk ivc iksy Ajyhy itkwxy vl ieSwrw hY ijs dI bwbq Sbd ‘jh’ (=ijQy) vrq ky ikhw igAw hY ik ‘pIqMbr pIr’ au~Qy ‘bsih’ v`s rhy hn [

Akwl purK vwsqy Sbd ‘pIqMbr pIr’ vrq ky ik®Aw (Verb) bhu-vcn (Plural Number) ivc kyvl Awdr vwsqy vrqI geI hY, ijvyN:

pRB jI bsih swD kI rsnw ]

nwnk jn kw dwsin dsnw ]   {suKmnI swihb

‘rhwau’ dI quk nwl sbMD myilAW pihlI quk dw swDwrn pwT ieauN hY:

(hmwry) hj (qy) hmwrI gomqI qIr (ieh mn hI hY), jhW pIqMbr pIr bsih [

ArQ:- swfw h`j qy swfw gomqI dw kMFw (ieh mn hI hY) ijQy sRI pRBU jI v`s rhy hn [1[

pdArQ:- KvwsI—tihl, cobdwrI [ bIbI kvlw—l`CmI [ dwsI—syvkw, tihlx [2[

ArQ:- nwrdu Bgq qy swrdw dyvI BI aus sRI pRBU jI dI tihl kr rhy hn (jo myry mn-qIrQ qy v`s irhw hY) Aqy l`CmI aus dy kol tihlx bx ky bYTI hoeI hY [2[

pdArQ:- kMTy—gl ivc [ shMs—hzwrW [3[

ArQ:- jIB au~qy rwm dw ismrn hI myry gl ivc mwlw (ismrnI) hY, aus rwm ƒ (jo myry mn-qIrQ Aqy jIB au~qy v`s irhw hY) mYN hzwr nwm lY lY ky pRxwm krdw hW [3[

kbIr AwKdw hY ik mYN hrI dy gux gWdw hW Aqy ihMdU qy muslmwn dohW ƒ smJWdw hW (ik mn hI qIrQ qy h`j hY, ij`Qy r`b v`sdw hY Aqy aus dy AnykW nwm hn) [4[4[13[

Bgq-bwxI dy ivroDI s`jx jI ies Sbd bwry ieauN ilKdy hn—“Bgq jI Awpxy suAwmI gurU rwmw nµd dI aupmw krdy hn [ EdoN Awp pIr-pIqWbr vYSno sn [ gomqI ndI dy iknwry suAwmI rwmwnµd dy qIrQW dw h`j krnw au~qm &rmWdy hn [ au~Qy rih ky jog-AiBAws krdy sn [

pr, pwTk s`jx ies Sbd dy ArQW ivc vyK Awey hn ik ie`Qy nwh ikqy rwmwnµd jI dw izkr hY, Aqy nwh hI iksy jog-AiBAws dw [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh