ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 477

ਆਸਾ ॥ ਫੀਲੁ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦੁ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ॥ ਪਹਿਰਿ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ ਭੈਸਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵੈ ॥੧॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ ॥ ਕਿਨੈ ਬੂਝਨਹਾਰੈ ਖਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੈਠਿ ਸਿੰਘੁ ਘਰਿ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ ਘੀਸ ਗਲਉਰੇ ਲਿਆਵੈ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹਿ ਕਛੂਆ ਸੰਖੁ ਬਜਾਵੈ ॥੨॥ ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤੁ ਬੀਆਹਨ ਚਲਿਆ ਸੁਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥ ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰਿ ਬੇਧੀ ਸਸੈ ਸਿੰਘ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੩॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਕੀਟੀ ਪਰਬਤੁ ਖਾਇਆ ॥ ਕਛੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ਭਿ ਲੋਰਉ ਲੂਕੀ ਸਬਦੁ ਸੁਨਾਇਆ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 477}

not 1:- ies Sbd dy ArQ krn qoN pihlW ArQW ƒ smJx vwsqy iek do g`lW d`sxIAW zrUrI hn [ Sbd ƒ smJx leI ‘rhwau’ dI quk ivc kbIr jI Awpxy ipAwry dwqwr dy Sukr ivc Aw ky Awpxy mn dI AvsQw ƒ iek idRStWq dI Skl ivc pyS krdy hn [ ieh idRStWq A`kW dIAW K`KVIAW dw hY [

not 2:- ‘rhwau’ vwlI quk ivc jo muK-Bwv hY aus ƒ bwkI dy Sbd ivc KolH ky prgt kIqw hY [ iehnW swry pdW ivc iek hor idRStWq ilAw igAw hY, ivAwh dw [

not 3:- ‘rhwau’ dI quk ivc kbIr jI AwKdy hn ik ieh mn jo A`k dI K`KVI vrgw sI, hux p`kw hoieAw AMb bx igAw hY, pr ieh suAwd iksy ivrly BwgW vwly ƒ imldw hY [ Sbd dy bwkI pdW ivc ies qbdIlI ƒ ivsQwr nwl ibAwn krdy hn [ mn dIAW pihlIAW BYVIAW vwdIAW ƒ PIl, bld Awidk pSUAW dy pRis`D suBwvW dI rwhIN idKlwieAw hY, qy nwl nwl ieh BI d`isAw hY ik pSU ibRqI vloN ault ky mn hux kIh krn l`g ipAw hY [

pdArQ:- rwjw rwm—hy suhxy rwm! kkrIAw—A`kW dIAW K`KVIAW [ Awbry pkwey—p`ky AMb [ iknY—iksy ivrly ny [ bUJnhwrY—igAwnvwn ny [1[rhwau[

ArQ:- hy myry suhxy rwm A`kW dIAW K`KVIAW (hux) p`ky hoey AMb bx gey hn, pr KwDy iksy ivrly ivcwr vwly ny hn [

Bwv:- ijvyN A`kW dIAW K`KVIAW vyKx ƒ AMbW vWg jwpdIAW hn; iqvyN mn pihlW swry kMm idKwvy vwly krdw sI [ hux isrjxhwr dI imhr nwl sc-muc p`ky hoey AMb bx gey hn, Bwv mn ivc suAwd qy imTws Aqy AslIAq Aw geI hY [ ieh suAwd ivrly BwgW vwly bMidAW ƒ imldw hY [1[rhwau[

pdArQ:- PIlu—hwQI [ pKwvj—joVI vjwx vwlw [ kaUAw—kW [1[

ArQ:- (mn dw) hwQI (vwlw suBwau) rbwbI (bx igAw hY), bld (vwlw suBwau) joVI vjwx vwlw (ho igAw hY) Aqy kW (vwlw suBwau) qwl vjw irhw hY [ Koqw (—Koqy vwlw suBwau) (pRym rUpI) colw pw ky n`c irhw hY, Aqy BYNsw (Bwv, BYNsy vwlw suBwau) BgqI krdw hY [1[

not:- bld dw Awm qOr qy ‘Awls’ dw suBwau pRis`D hY [ PIl dw, gdhy Aqy BYNsy vwsqy bwxI ivc hyT-ilKy pRmwx hn:

(1) “kaUAw kwg kau AMimRq rsu pweIAY, iqRpqY ivstw Kwie muiK gohY ]”

(2) “hrI AMgUrI gdhw crY ]”

(3) “mwqw BYsw Amuhw jwie ] kuid kuid crY rswqil pwie ]”

(4) “hir hY KWf ryqu mih ibKirE, hwQI cunI n jwie ]”

iehnW pRmwxW dI shwieqw nwl aupr-AweIAW iqRgd jUnIAW qoN mn dy ‘AhMkwr’, ‘Aiq cqurweI’, ‘kwm’ Aqy ‘AmoVpunw’—ieh cwry suBwau lYxy hn [

Bwv:- suBwau bdlx qoN pihlW mn AhMkwr, Awls, cqurweI, kwm Aqy AmoVpunw—iehnW ivkwrW dy ADIn rihMdw sI [ pr, jdoN AMdr rs AwieAw hY, qW pRym ivc iB`j ky mn ies nvyN ivAwh ivc au~dm kr ky shweI bxdw hY [1[

pdArQ:- bYiT Gir—AMdr itk ky [ isMGu—ihMsw vwlw suBwau inrdieqw [ pwn lgwvY—(jW\IAW leI) pwn iqAwr krdw hY (Bwv, sB dI syvw krn dw au~dm krdw hY) [ GIs—CCUMdr, mn dw GIs vwlw suBwau, iqRSnw [ glaury—pwnW dy bIVy [ “GIs.....ilAwvY—Bwv, pihlW mn ieqnw iqRSnw dy ADIn sI ik Awp hI nhIN sI r`jdw, pr hux hornW dI syvw krdw hY [ Gir Gir—hryk Gr ivc, hryk golk-AsQwn ivc [ musrI—cUhIAW, ieMdRIAW [ not—Sbd ‘musr’ ivAwkrx Anuswr bhu-vcn hY, ikauNik ies dI ik®Aw “gwvih” bhu-vcn hY [ kCUAw—mn dw k`CU vwlw suBwau, mnu`KW qoN sMkoc, kwierqw, mn dw sqsMg qoN frnw [ sMKu bjwvY—Bwv, auh mn jo pihlW Awp sqsMg qoN frdw sI, hux hornW ƒ aupdyS krdw hY [2[

ArQ:- (mn-) isMG Awpxy sÍY-srUp ivc itk ky (Bwv, mn dw inrdieqw vwlw suBwau ht ky hux ieh) syvw dw Awhr krdw hY qy (mn-) GIs pwnW dy bIVy vMf rhI hY, (Bwv, mn iqRSnw C`f ky hornW dI syvw krdw hY) [ swrIAW ieMdRIAW Awpo Awpxy golk-AsQwn ivc rih ky hrI-js rUp mMgl gw rhIAW hn qy (auhI) mn (jo pihlW) k`CU-kuMmw (sI, Bwv, jo pihlW sqsMg qoN dUr B`jdw sI, hux) hornW ƒ aupdyS kr irhw hY [2[

pdArQ:- bMs ko pUqu—bWJ iesqRI dw pu`qr, mwieAw dw pu`qr, mwieAw-vyiVHAw mn [

not:- ‘mwieAw’ ƒ bWJ iesqRI ies vwsqy i^Awl kIqw igAw hY ik kudrq dy inXm Anuswr mwieAw pu`qr nhIN jMmdI, jugqI nwl jMmdI hY [

pMj pUq jxy iek mwie ] auqBuj Kylu kir jgq ivAwie ]

qIin guxW kY sMig ric rsy ] ien kau Coif aUpir jn bsy ]9]12] {goNf m: 5

bIAwhn cilAw—ivAwhux tur ipAw [

not:- Awm qOr qy gur-bwxI ivc jIv ƒ iesqRI-Bwv ivc d`isAw igAw hY [ iek quk ivc ‘mn’ ivAwhux quirAw iliKAw hY [ pRSn au~Tdw hY—iks ƒ ivAwhux c`ilAw? kbIr jI dw hI iek Sbd ies ArQ ƒ smJx ivc shwieqw dyNdw hY:

pihlI krUip kujwiq kulKnI, swhurY pyeIAY burI ] Ab kI srUip sujwin sulKnI, shjy audir DrI ]1] BlI srI, mueI myrI pihlI brI ] jugu jugu jIvau myrI Ab kI DrI ]1]rhwau] khu kbIr jb lhurI AweI, bfI kw suhwgu tirE ] lhurI sMig BeI Ab myrY, jyTI Aauru DirE ]2]2]32] {Awsw kbIr jI

AglI quk dw pihlw ih`sw ‘rUp kMinAw suMdir byDI’ ies i^Awl ƒ hor BI vDIk KolH dyNdw hY [

suieny mMfp Cwey—sony dy SwmIAwny qwxy gey, dsm-duAwr ivc cwnx hI cwnx ho igAw, AMdr iKVwau hI iKVwau ho igAw [ rUp kMinAw suMdir—auh suMdrI jo kMinAw-rUp hY, jo kuAwrI hY, ivkwrW dy sMg qoN bcI hoeI hY, Bwv, ivkwr-rihq ibRqI [ byDI—ivMnH leI, v`s ivc kr leI, ivAwh leI [ ssY—shy ny, ivkwrW ivc pY ky pihlW kmzor ho gey hoey mn ny [ isMG gun—hrI dy gux [3[

ArQ:- (jo pihlW) mwieAw ivc vyiVHAw hoieAw (sI, auh) mn (suA`C ibRqI) ivAwhux qur ipAw hY, (hux) AMdr iKVwau hI iKVwau bx igAw hY [ aus mn ny (hrI nwl juVI auh ibRqI-rUp) suMdrI ivAwh leI hY jo ivkwrW vloN kuAwrI hY (Aqy hux auh mn jo pihlW ivkwrW ivc pYx dy kwrn) sihAw (sI, Bwv, shimAw rihMdw sI) inrBau hrI dy gux gwauNdw hY [3[

pdArQ:- kItI—kIVI, inMmRqw [

hir hY KWfu ryqu mih ibKrI hwQI cunI n jwie ]

kih kbIr guir BlI buJweI kItI hoie kY Kwie ]238]

prbq—(mn dw) AhMkwr [ kCUAw—srd-myhrI, korwpn [

not:- k`CU dy Awm qOr qy do suBwau pRq`K id`sdy hn: iek, mnu`K qoN frnw, dUjw, vDIk qOr qy pwxI ivc rihxw [ ie`Qy ies dy ‘pwxI dy ipAwr’ ƒ TMf, srd-myhrI, korwpn dy Bwv ivc lYxw hY [

AMgwru—syk, in`G, ipAwr, hmdrdI [ lorau—cwhuMdw hW, loVdw hW [ lUkI—g`qI, jo hnyry ivc rihMdI hY qy fMg mwrdI hY, Bwv, (mn dI) AigAwnqw jo jIv ƒ hnyry ivc r`KdI hY qy du`KI krdI hY [ lUkI sbdu suxwieAw—AigAwnqw ault ky igAwn ho igAw hY, qy mn hux hornW ƒ BI aupdyS dyx l`g ipAw hY [

ArQ:- kbIr AwKdw hY—hy sMq jnoN! suxhu (hux mn dI) inMmRqw ny AhMkwr ƒ mukw id`qw hY [ (mn dw) korwpn (ht igAw hY, qy mn) kihMdw hY, mYƒ in`G cwhIdw hY, (Bwv, hux mn ienswnI hmdrdI dy gux dw cwhvwn hY) [ (mn dI) AigAwnqw ault ky igAwn bx igAw hY, qy (hux mn hornW ƒ) gurU dw Sbd suxw irhw hY [4[6[

ਆਸਾ ॥ ਬਟੂਆ ਏਕੁ ਬਹਤਰਿ ਆਧਾਰੀ ਏਕੋ ਜਿਸਹਿ ਦੁਆਰਾ ॥ ਨਵੈ ਖੰਡ ਕੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਮਾਗੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜਗਿ ਸਾਰਾ ॥੧॥ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ ਤਲ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਲੇ ਗਗਨਿ ਚਰਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖਿੰਥਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿ ਸੂਈ ਸਬਦੁ ਤਾਗਾ ਮਥਿ ਘਾਲੈ ॥ ਪੰਚ ਤਤੁ ਕੀ ਕਰਿ ਮਿਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੈ ॥੨॥ ਦਇਆ ਫਾਹੁਰੀ ਕਾਇਆ ਕਰਿ ਧੂਈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕੀ ਅਗਨਿ ਜਲਾਵੈ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਭਾਉ ਲਏ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਚਹੁ ਜੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੩॥ ਸਭ ਜੋਗਤਣ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨਾ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ਦੇਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨਾ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 477}

pdArQ:- btUAw— {Skt. vquLl Pkt. bûl Plural btUAw} auh QYlw ijs ivc jogI ibBUq pw ky r`Kdw hY [ eyku—ie`k pRBU-nwmu [ bhqir—bh`qr v`fIAW nwVIAW vwlw srIr [ AwDwrI—JolI [ ijsih—ijs srIr-rUp JolI ƒ [ eyko duAwrw—(pRBU nwl imlx leI) ie`ko (dsm-duAwr rUp) bUhw hY [ nvY KMf kI—nO KMfW vwlI, nO golkW vwlI (dyhI) [ ipRQmI—srIr-rUp DrqI [ jig—jgq ivc [ swrw—sRySt [1[

nau iniD—nO ^zwny [ bRhmu—prmwqmw [ ql kw bRhmu—prmwqmw dI auh AMs jo hyTW hI itkI rihMdI hY, mwieAw ivc PisAw Awqmw [ {not—‘bRhm’ sMsik®q dw l&z hY, ies dw ArQ ‘pRwx’ nhIN hY; jog-mq dy swry l&z vyK ky hryk l&z dy ArQ bdo-bdI jog-mq nwl myl Kwx vwly krI jwxw TIk nhIN hY [ kbIr jI qW hT-jog dy QW ie`Qy nwm ismrn dI vifAweI d`s rhy hn [ cOQy bMd ivc sw& d`sdy hn ik nwm dw ismrn sB qoN sRySt ‘jog’ hY [ pihly bMd ivc BI iehI d`sdy hn ik swfIAW nzrW ivc auh jogI sRySt hY, ijs ny ‘nwm’ ƒ btUAw bxwieAw hY} [ ggin—AkwS ivc, auqWh mwieAw dy pRBwv qoN au~cw [1[rhwau[

iKMQw—godVI [ miQ—v`t ky [ GwlY—pWdw hY [ pMc qqu—srIr jo pMj q`qW dw bixAw hY [ imrgwxI—imRgCwlw, Awsx [ pMj...imrgwxI—srIr ƒ Awsx bxw ky, srIr dy moh ƒ pYrW hyT r`K ky, dyh-A`iDAws ƒ mukw ky [ mwrig—rsqy au~qy [ cwlY—qurdw hY [2[

PwhurI—DUeyN dI suAwh iek`TI krn vwlI phOVI [ DUeI—DUAW, DUxI [ idRsit—(hr QW pRBU ƒvyKx vwlI) nzr [ iqs kw—aus pRBU dw [ Bwau—ipAwr [ chu jug—sdw hI, At`l [ qwVI lwvY—surq joVI r`Kdw hY [3[

jogqx—jog kmwaux dw au~dm [ ipMfu—srIr [ dyie—dyNdw hY [ scw—sdw itikAw rihx vwlw [ nIswnw—inSwn, m`Qy au~qy nUr [4[

ArQ:- jo mnu`K mwieAw-gRsy Awqmw ƒ cu`k ky mwieAw dy pRBwv qoN au~cw lY jWdw hY, auh hY Asl jogI, ijs ƒ (mwno) nO ^zwny iml jWdy hn [1[rhwau[

auh jogI iek pRBU-nwm ƒ Awpxw btUAw bxwauNdw hY, bh`qr v`fIAW nwVIAW vwly srIr ƒ JolI bxwauNdw hY, ijs srIr ivc pRBU ƒ imlx leI (idmwZ rUp) ie`ko hI bUhw hY [ auh jogI ies srIr dy AMdr hI itk ky (pRBU dy dr qoN nwm dI) iB`iKAw mMgdw hY (swfIAW nzrW ivc qW) auh jogI jgq ivc sB qoN sRySt hY [1[

Asl jogI igAwn dI godVI bxwauNdw hY, pRBU-crnW ivc juVI hoeI suriq dI sUeI iqAwr krdw hY, gurU dw Sbd-rUp Dwgw v`t ky (Bwv, muV muV Sbd dI kmweI kr ky) aus sUeI ivc pWdw hY; srIr dy moh ƒ pYrW hyT dy ky siqgurU dy d`sy hoey rwh au~qy qurdw hY [2[

Asl jogI Awpxy srIr dI DUxI bxw ky aus ivc (pRBU ƒ hr QW vyKx vwlI) nzr dI A`g bwldw hY (qy ies srIr-rUp DUeyN ivc Bly gux iek`Ty krn leI) dieAw ƒ phOVI bxwauNdw hY, aus prmwqmw dw ipAwr Awpxy ihrdy ivc vswauNdw hY qy ies qrHW sdw leI AwpxI surq pRBU-crnW ivc joVI r`Kdw hY [3[

hy kbIr! AwK—ijs pRBU dw id`qw hoieAw ieh srIr qy ijMd hn, aus dw nwm ismrnw sB qoN cMgw jog dw Awhr hY [ jy pRBU Awp imhr kry qW auh ieh sdw-iQr rihx vwlw nUr b^Sdw hY [4[7[

ਆਸਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾ ਤੇ ਆਏ ਕਿਨਿ ਏਹ ਰਾਹ ਚਲਾਈ ॥ ਦਿਲ ਮਹਿ ਸੋਚਿ ਬਿਚਾਰਿ ਕਵਾਦੇ ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਕਿਨਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਕਾਜੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੀ ॥ ਪੜ੍ਹਤ ਗੁਨਤ ਐਸੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਕਿਨਹੂੰ ਖਬਰਿ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਕਤਿ ਸਨੇਹੁ ਕਰਿ ਸੁੰਨਤਿ ਕਰੀਐ ਮੈ ਨ ਬਦਉਗਾ ਭਾਈ ॥ ਜਉ ਰੇ ਖੁਦਾਇ ਮੋਹਿ ਤੁਰਕੁ ਕਰੈਗਾ ਆਪਨ ਹੀ ਕਟਿ ਜਾਈ ॥੨॥ ਸੁੰਨਤਿ ਕੀਏ ਤੁਰਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਅਉਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ ॥ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰਿ ਨ ਛੋਡੈ ਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀਐ ॥੩॥ ਛਾਡਿ ਕਤੇਬ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਬਉਰੇ ਜੁਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥ ਕਬੀਰੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਚਿਹਾਰੀ ॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 477}

not:- keI ivdvwn s`jx ies Sbd dI auQwnkw ivc kbIr jI ƒ ihMdU ilKdy hn; pr ij`Qy SurU ivc swry BgqW dw vyrvw ilKdy hn, au~Qy kbIr jI ƒ muslmwn kih rhy hn [ ieh BulyKw auhnW ƒ rivdws jI dy rwg mlwr ivc ilKy dUjy Sbd qoN pY irhw jwpdw hY [ ies Brm ƒ sw& krn leI pVHo myrw iliKAw not Bgq rivdws jI dy aus Sbd nwl [

pdArQ:- khw qy—ikQoN? ikin—iks ny? eyh rwh—ihMdU qy muslmwn dI mrXwdw dy ieh rsqy [ kvwdy—hy koJy JgVwlU! [1[

qY—qUM [ bKwnI—d`s irhw hYN [ gunq—ivcwrdy [1[rhwau[

skiq—iesqRI [ snyhu—ipAwr [ suMniq—muslmwnW dI mzhbI rsm; CotI aumry muMfy dI ieMdRI dw isry dw mws k`t dyNdy hn [ bdaugw—mMnWgw [ BweI—hy BweI! jau—jy [ ry—hy BweI! moih—mYƒ [2[

kIey—kIiqAW [ ikAw krIAY—kIh kIqw jwey? ArDsrIrI—A`Dy srIr vwlI, A`Dy srIr dI mwlk, mnu`K dy A`D dI mwlk, sdw dI swQx [ nwir—vhutI [ qw qy—ies vwsqy [3[

baury—hy kmly! pic hwrI—Kpdy rhy, ^uAwr hoey [4[

ArQ:- koJy JgVwlU (Awpxy mq ƒ s`cw swbq krn leI bihsW krn dy QW, AslIAq l`Bx leI) Awpxy idl ivc soc qy ivcwr kr ik ihMdU qy muslmwn (iek prmwqmw qoN ibnw hor) ikQoN pYdw hoey hn, (pRBU qoN ibnw hor) iks ny ieh rsqy qory; (jdoN dohW mqW dy bMdy r`b ny hI pYdw kIqy hn, qW auh iks nwl ivqkrw kr skdw hY? isr& muslmwn jW ihMdU hox krky hI) iks ny bihSq l`Bw qy iks ny dozk? (Bwv, isr& muslmwn AKvwaux nwl bihSq nhIN iml jWdw, qy ihMdU irhW dozk ivc nhIN peIdw) [1[

hy kwzI! qUM ikhVIAW ikqwbW ivcoN d`s irhw hYN (ik muslmwn ƒ bihSq qy ihMdU ƒ dozk imlygw)? (hy kwzI!) qyry vrgy pVHn qy ivcwrn vwly (Bwv, jo mnu`K qyry vWg qA`sb dI p`tI A`KW A`gy bMnH ky mzhbI ikqwbW pVHdy hn) sB ^uAwr huMdy hn [ iksy ƒ AslIAq dI smJ nhIN peI [1[rhwau[

(ieh) suMnq (qW) AOrq dy ipAwr dI ^wqr kIqI jWdI hY [ hy BweI! mYN nhIN mMn skdw (ik ies dw r`b dy imlx nwl koeI sMbMD hY) [ jo r`b ny mYƒ muslmwn bxwauxw hoieAw, qW myrI suMnq Awpxy Awp hI ho jwiegI [2[

pr, jy isr& suMnq kIiqAW hI muslmwn bx skIdw hY, qW AOrq dI suMnq qW ho hI nhIN skdI [ vhutI mnu`K dy jIvn dI hr vyly dI sWJIvwl hY, ieh qW iksy vyly swQ C`fdI nhIN [ so, (ADvwty rihx nwloN) ihMdU itky rihxw hI cMgw hY [3[

hy BweI! mzhbI ikqwbW dIAW bihsW C`f ky prmwqmw dw Bjn kr, (bMdgI C`f ky, qy bihsW ivc pY ky) qUM Awpxy Awp au~qy bVw zulm kr irhw hYN [ kbIr ny qW iek prmwqmw (dy ismrn) dw Awsrw ilAw hY, (JgVwlU) muslmwn (bihsW ivc hI) ^uAwr ho rhy hn [4[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh