ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 476

ਆਸਾ ॥ ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆ ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਨਿ ਤਗ ॥ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਥਿ ਨਿਬਗ ॥ ਓਇ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਾਨਾਰਸਿ ਕੇ ਠਗ ॥੧॥ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨ ਮੋ ਕਉ ਭਾਵਹਿ ॥ ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਾਸਨ ਮਾਂਜਿ ਚਰਾਵਹਿ ਊਪਰਿ ਕਾਠੀ ਧੋਇ ਜਲਾਵਹਿ ॥ ਬਸੁਧਾ ਖੋਦਿ ਕਰਹਿ ਦੁਇ ਚੂਲ੍ਹ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਸ ਖਾਵਹਿ ॥੨॥ ਓਇ ਪਾਪੀ ਸਦਾ ਫਿਰਹਿ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਖਹੁ ਅਪਰਸ ਕਹਾਵਹਿ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਿਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਡੁਬਾਵਹਿ ॥੩॥ ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 476}

pdArQ:- swFy qY qY—swFy iqMn iqMn [ qg—Dwgy, jnyaU [ jpmwlIAw—mwlw [ hiQ—h`Q ivc [ inbg—bhuq hI ic`ty, ilSkwey hoey [ Eie—auh mnu`K (bhu-vcn, Plural) [ AwKIAih—khy jWdy hn [1[

mo kau—mYƒ [ fwlw—twhxIAW [ pyfw—pyV, bUtw [ isau—smyq, sxy [ gtkwvih—Kw jWdy hn [1[rhwau[

bwsn—BWfy [ kwTI—l`kVIAW, bwlx [ bsuDw—DrqI [ Koid—pu`t ky [2[

muKhu—mUMhoN [ Aprs—A-prs, nwh Cohx vwly, auh swD jo iksy mwiek pdwrQ ƒ CoNhdy nhIN hn, ivr`kq [ kutMb—prvwr [3[

ijqu—ijs pwsy [ ko—koeI mnu`K [ iqq hI—ausy hI pwsy [ BytY—imly [ punrip—punh Aip, iPr vI, iPr kdy [ jnim—jnm ivc, jnm-mrn dy gyV ivc [4[

ArQ:- (jo mnu`K) swFy iqMn iqMn gz (lµmIAW) DoqIAW (pihndy, Aqy) iqhrIAW qMdW vwly jnyaU pWdy hn, ijnHW dy glW ivc mwlW hn qy h`Q iv`c ilSkwey hoey loty hn, (inry iehnW l`CxW krky) auh mnu`K prmwqmw dy Bgq nhIN AwKy jwxy cwhIdy, auh qW (Asl ivc) bnwrsI T`g hn [1[

mYƒ Aijhy sMq cMgy nhIN l`gdy, jo mUl ƒ BI tihxIAW smyq Kw jwx (Bwv, jo mwieAw dI ^wqr mnu`KW ƒ jwnoN mwrnoN BI sMkoc nw krn) [1[rhwau[

(ieh lok) DrqI pu`t ky do cu`lHy bxWdy hn, BWfy mWj ky (cu`ilHAW) au~qy r`Kdy hn, (hyTW) l`kVIAW Do ky bwldy hn (su`c qW ieho ijhI, pr krqUq ieh hY ik) smUlcy mnu`K Kw jWdy hn [2[

ieho ijhy mMd-krmI mnu`K sdw ivkwrW ivc hI Kicq iPrdy hn, auN\ mUMhoN AKvWdy hn ik AsI mwieAw dy nyVy nhIN CoNhdy [ sdw AhMkwr ivc m`qy iPrdy hn, (ieh Awp qW fu`by hI sn) swry swQIAW ƒ BI (iehnW mMd-krmW ivc) fobdy hn [3[

(pr jIvW dy kIh v`s?) ijs pwsy prmwqmw ny iksy mnu`K ƒ lwieAw hY ausy hI pwsy auh l`gw hoieAw hY, qy auho ijhy hI auh kMm kr irhw hY [ hy kbIr! s`c qW ieh hY ik ijs ƒ siqgurU iml pYNdw hY, auh iPr kdy jnm (mrn dy gyV) ivc nhIN AwauNdw [4[2[

ਆਸਾ ॥ ਬਾਪਿ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥ ਤਿਸੁ ਬਾਪ ਕਉ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀ ॥ ਆਗੈ ਗਇਆ ਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧॥ ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਪਹਿਰਉ ਨਹੀ ਦਗਲੀ ਲਗੈ ਨ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਲਿ ਤਿਸੁ ਬਾਪੈ ਜਿਨਿ ਹਉ ਜਾਇਆ ॥ ਪੰਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਪਾਵਾ ਤਲਿ ਦੀਨੇ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨੇ ॥੨॥ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵਡ ਗੋਸਾਈ ॥ ਤਿਸੁ ਪਿਤਾ ਪਹਿ ਹਉ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤ ਮਾਰਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥੩॥ ਹਉ ਪੂਤੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪੁ ਮੇਰਾ ॥ ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਦੁਹਾ ਬਸੇਰਾ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨਿ ਏਕੋ ਬੂਝਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝਿਆ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 476}

pdArQ:- bwip—bwp ny, ipau ny, pRBU-ipqw ny [ idlwsw—Drvws, DIrj, Fwrs, Awsrw [ kIn@w— {A`Kr ‘n’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY} kIqw hY [ syj—ihrdw-rUp syj [ muiK—mUMh ivc [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm [ mnhu—mn qoN [ ivswrI—mYN ivswrW [ AwgY—prlok ivc [ n hwrI—mYN nhIN hwrWgw [1[

mweI—mW, mwieAw [ mueI.....mweI—myrI mW mr geI hY, mwieAw dw dbwau myry au~qoN ht igAw hY [ hau—mYN [ Krw—bhuq [ pihrau—mYN pihndw hW [ dglI—rUM-dwr kuVqI (Bwv, srIr) {&wrsI: dglw} [ (not—swry Sbd dw mu`K-Bwv ‘rhwau’ dI quk ivc hY—myrw mwieAw dw moh imt igAw hY, qy mYN muV muV jnm ivc nhIN AwvWgw) [1[rhwau[

bil—sdky, kurbwn [ ijin—ijs ipau ny [ jwieAw—(ieh nvW) jnm id`qw hY (not—ie`Qy swDwrn mnu`Kw srIr dyx dw izkr nhIN hY; aus suMdr qbdIlI dw izkr hY jo pRBU dI imhr nwl ho geI hY, qy auh qbdIlI, auh nvW jnm, AglI quk ivc ibAwn kIqw hY) [ BIny—iB`j gey hn [ ismrin—ismrn ivc [2[

gosweI—mwlk [ pih—kol, pws [ ikau kir—iks qrHW? iks vsIly nwl? jweI—mYN jwvW [ min ivc [ q—qdoN [ BwieAw—ipAwrw l`gx l`g ipAw [3[

hau—mYN [ bsyrw—vwsw [ jin—jn ny, dws ny [ khu—AwK [4[

ArQ:- myry au~qoN mwieAw dw pRBwv imt igAw hY, hux mYN bVw sOKw ho igAw hW; nwh hux mYƒ mwieAw dw moh sqwauNdw hY, qy nwh hI mYN hux (muV muV) srIr-rUp godVI pihnWgw [1[rhwau[

(myry AMdr itk ky) myry ipqw-pRBU ny mYƒ shwrw dy id`qw hY, (jpx leI) myry mUMh ivc (aus ny Awpxw) AMimRq-nwm id`qw hY, (ies vwsqy) myrI (ihrdw-rUp) syj suKdweI ho geI [ (ijs ipau ny ieqnw suK id`qw hY) aus ipau ƒ mYN (kdy) mn qoN nhIN BulwvWgw (ijvyN ie`Qy mYN sOKw ho igAw hW, iqvyN) AgWh c`l ky (BI) mYN (mnu`Kw-jnm dI) Kyf nhIN hwrWgw [1[

ijs pRBU-ipqw ny mYƒ (ieh nvW) jnm id`qw hY, aus qoN mYN sdky hW, aus ny pMj kwmwidkW qoN myrw KihVw Cufw id`qw hY [ hux auh pMjy mwr ky mYN Awpxy pYrW hyT dy ley hn, ikauNik (iehnW vloN ht ky) myrw mn qy qn pRBU dy ismrn ivc msq ho gey hn [2[

myrw (auh) ipau bVw v`fw mwlk hY (jy koeI pu`Cy ik) mYN (kMgwl kbIr) aus ipqw pws ikvyN A`pV igAw hW (qW ies dw au~qr ieh hY ik jdoN) mYƒ siqgurU iml pey qW auhnW (ipqw-pRBU dy dys dw) rwh ivKw id`qw, qy jgq dw ipau-pRBU mYƒ myry mn ivc ipAwrw l`g ipAw [3[

(hux mYN insMg ho ky aus ƒ AwKdw hW, hy pRBU!) mYN qyrw b`cw hW, qUM myrw ipau hYN, Aswfw dohW dw (hux) ie`ko QW hI (myry ihrdy ivc) invws hY [ hy kbIr! hux qUM AwK—mYN dws ny aus ie`k pRBU ƒ pCwx ilAw hY (pRBU nwl sWJ pw leI hY) siqgurU dI ikrpw nwl mYƒ (jIvn dy rsqy dI) swrI sUJ pY geI hY [4[3[

ਆਸਾ ॥ ਇਕਤੁ ਪਤਰਿ ਭਰਿ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ ਇਕਤੁ ਪਤਰਿ ਭਰਿ ਪਾਨੀ ॥ ਆਸਿ ਪਾਸਿ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਬੀਚਿ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥ ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂੰ ॥ ਕਿਨਹਿ ਬਿਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਮਾਹਿ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਰਿ ਅਉਹੇਰੀ ॥ ਸਗਲਿਆ ਕੀ ਹਉ ਬਹਿਨ ਭਾਨਜੀ ਜਿਨਹਿ ਬਰੀ ਤਿਸੁ ਚੇਰੀ ॥੨॥ ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬਡੋ ਬਿਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ ਓਹੁ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ ਨਾਕਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਟਿ ਕੂਟਿ ਕੈ ਡਾਰੀ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨਿ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 476}

not:- Awm qOr qy ies Sbd dy ArQ krn vyly Sbd dy pihly bMd ivc vwm mwrgIAW vl ieSwrw d`isAw jWdw hY, qy l&z “nkt dy rwnI” dw ArQ “iesqRI” kIqw jWdw hY [ pr jdoN ies ƒ ghu nwl ivcwrIey qW ieh i^Awl swry Sbd ivc inBdw nhIN jwpdw [

hryk Sbd dI ‘rhwau’ vwlI quk ivc Awm qOr qy Sbd dw mu`K-Bwv huMdw hY [ ie`Qy ‘rhwau’ dI quk ivc izkr hY “nktI ko Tngnu bwfw fUM” [ jy pihly bMd dI dUjI quk ivc dy l&z “nkt dy rwnI” dw ArQ “iesqRI” hY, qW &Orn hI ‘rhwau’ ivc ies dw ArQ ikauN bdlwieAw igAw hY? jy ‘rhwau’ vwly l&z ‘nktI’ vwly ArQ BI “iesqRI” hI krIey, qW ieh au~kw hI Zlq ho jWdw hY; iPr ieh ArQ bMd nµ: 2 ivc BI nhIN inB skdw [ Asl g`l ieh hY ik swry Sbd ivc “mwieAw” dy pRBwv dw izkr hY, Aqy ‘mwieAw’ vwsqy l&z “nktI” jW “nkt dy rwnI” vriqAw hY; ies ƒ ‘inl`j’ AwiKAw hY, ikauNik ieh iksy nwl BI swQ nhIN inBwauNdI [

pdArQ:- iekqu pqir—ie`k BWfy ivc [ aurkt {sM: ArMik®q} iqAwr kIqw hoieAw, irMinHAw hoieAw [ kurkt—ku`kV (dw mws) [ Bir—Br ky, pw ky [ (pwnI—Bwv,) Srwb [ Awis pwis—(ies mws Aqy Srwb dy) duAwly, Awsy pwsy [ pMc—kwmwidk ivkwr [ pMc jogIAw—pMj kwmwidkW nwl myl jol r`Kx vwly {jog—myl imlwp, joV} [ bIic—(iehnW ivSeI bMidAW dy) AMdr, iehnW ivSeI bMidAW dy mn ivc [ nkt—nk-k`tI, inl`j [ dy rwnI—dyv rwnI, mwieAw [1[

nktI—inl`j mwieAw [ ko—dw [ bwfw—vwjw [ fUM—fhUM-fhUM krdw hY, v`jdw hY [ Tngnu—Tn-Tn dI Awvwz kr ky [ iknih—iksy ivrly ny [ iknih ibbykI—iksy ivrly ivcwrvwn ny [ qUM—qYƒ [ kwtI—k`itAw hY, dbwau dUr kIqw hY [1[rhwau[

sgl mwih—sB jIvW ivc [ nktI kw vwsw—inl`j mwieAw dw pRBwv [ mwir—mwr ky [ AauhyrI—q`kdI hY, nIJ lw ky vyKdI hY (ik koeI myrI mwr qoN bc qW nhIN igAw) [ hau—mYN [ bihn—BYx [ BwnjI—BxyvIN [ brI—ivAwh ilAw, vriqAw [ cyrI—dwsI [2[

hmro—myrw [ ibbykI—ivcwrvwn purK [ mwQY—m`Qy auqy [ kwiemu—itikAw hoieAw [ mwQY kwiemu—myry m`Qy au~qy itikAw hoieAw, myry au~qy kwbU r`Kx vwlw [ Aauru—koeI hor [ inkit—nyVy [3[

nwkhu—n`k qoN [ kwtI—v`F id`qw [ kwnhu—kMn qoN [ kwit kUt kir—cMgI qrHW k`t ky [ fwrI—pry su`t id`qw hY [ bYrin—vYr krn vwlI [ qIin lok—swrw jgq [4[

ArQ:- inl`j mwieAw dw vwjw (swry jgq ivc) Tn-Tn kr ky v`j irhw hY [ hy mwieAw! iksy ivrly ivcwrvwn ny qyrw bl pYx nhIN id`qw [1[rhwau[

(mwieAw dy blvwn) pMj kwmidkW nwl myl-jol r`Kx vwly mnu`K ie`k BWfy ivc ku`kV (Awidk) dw irMinHAw hoieAw mws pw lYNdy hn, dUjy BWfy ivc Srwb pw lYNdy hn [

(ies mws-Srwb dy) Awly-duAwly bYT jWdy hn, iehnW (ivSeI bMidAW) dy AMdr inl`j mwieAw (dw pRBwv) huMdw hY [1[

(ij`Dr q`ko) sB jIvW dy mnW ivc inl`j mwieAw dw zor pY irhw hY, mwieAw sBnW (dy Awqmk jIvn) ƒ mwr ky ghu nwl vyKdI hY (ik koeI bc qW nhIN irhw) [(mwieAw, mwno, AwKdI hY—) mYN sB jIvW dI BYx BxyvIN hW (Bwv, swry jIv mYƒ qrly lY lY ky iek`TI krdy hn), pr ijs mnu`K ny mYƒ ivAwh ilAw hY (Bwv, ijs ny Awpxy au~qy myrw zor nhIN pYx id`qw) mYN aus dI dwsI ho jWdI hW [2[

koeI v`fw igAwnvwn mnu`K hI, ijs ƒ jgq sMq AwKdw hY, myrw (mwieAw dw) Ksm bx skdw hY [ auhI myry au~qy kwbU pw r`Kx dy smrQ huMdw hY [ hor koeI qW myry nyVy BI nhIN Fuk skdw (Bwv, iksy hor dI myry A`gy pyS nhIN jw skdI) [3[

hy kbIr! AwK—sMq jnW ny mwieAw ƒ n`k qoN k`t id`qw hY, cMgI qrHW k`t ky pry su`t id`qw hY [ mwieAw sMqW nwl sdw vYr krdI hY (ikauNik auhnW dy Awqmk jIvn au~qy cot krn dw sdw jqn krdI hY), pr swry jgq dy jIv ies nwl ipAwr krdy hn [4[4[

not:- jgq Awm qOr qy n`k Aqy kMn dy Awsry jIaUNdw hY [ ies dw Bwv ieh hY ik hryk kMm jo Awm qOr qy jIv krdy hn, ies i^Awl nwl krdy hn ik swfw n`k rih jwey, swfI ie`zq bxI rhy [ iPr kMn lw ky suxdy hn ik swfI PlwxI krqUq bwry lok kIh AwKdy hn [ pr ibbykI purS nwh lok-lwj dI ^wqr koeI kMm krdy hn qy nwh hI ies g`l dI prvwh krdy hn ik lok swfy bwry kIh AwKdy hn [ so, auhnW ny mwieAw dw n`k qy kMn dovyN k`t id`qy hn[4[

ਆਸਾ ॥ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਨਾ ॥ ਲੁੰਜਿਤ ਮੁੰਜਿਤ ਮੋਨਿ ਜਟਾਧਰ ਅੰਤਿ ਤਊ ਮਰਨਾ ॥੧॥ ਤਾ ਤੇ ਸੇਵੀਅਲੇ ਰਾਮਨਾ ॥ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤੁ ਜਾ ਕੈ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਗਮ ਨਿਰਗਮ ਜੋਤਿਕ ਜਾਨਹਿ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਆਕਰਨਾ ॥ ਤੰਤ ਮੰਤ੍ਰ ਸਭ ਅਉਖਧ ਜਾਨਹਿ ਅੰਤਿ ਤਊ ਮਰਨਾ ॥੨॥ ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਰੁ ਛਤ੍ਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰਿ ਰਮਨਾ ॥ ਪਾਨ ਕਪੂਰ ਸੁਬਾਸਕ ਚੰਦਨ ਅੰਤਿ ਤਊ ਮਰਨਾ ॥੩॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭ ਖੋਜੇ ਕਹੂ ਨ ਊਬਰਨਾ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਉ ਰਾਮਹਿ ਜੰਪਉ ਮੇਟਿ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 476-477}

pdArQ:- jqI—ijs ny kwm-vwSnw ƒ rok ilAw hY [ qpI—mn ƒ hT nwl rokx leI srIr ƒ keI qrHW dy kSt dyx vwly [ BRmnw—BOx vwly [ luMijq—sRyvVy jo isr dy vwl mocny nwl pu`t dyNdy hn [ muMijq—muMj dI qVwgI pwx vwly bYrwgI [ jtwDwr—jtwDwrI swDU [ AMiq qaU—Aw^r ƒ, qW BI, iPr BI [ mrnw—mOq, jnm mrn dw gyV (not:- jo jIv jgq ivc srIr lY ky jMimAw hY aus ny mrnw qW Av`S hY [ ie`Qy ies swDwrn mOq dw izkr nhIN hY; ies ‘mrn’ dw inrxw kbIr jI A^IrlI quk ivc krdy hn “jnm mrn”) [1[

qw qy—qW iPr, qW iPr cMgI g`l ieh hY ik [ syvIAly—ismirAw jwey [ ihqu jw kY—ijs dy ihrdy ivc ipAwr hY [ khw krY—kIh kr skdw hY? kuJ ivgwV nhIN skdw [ jmnw—jm [1[rhwau[

Awgm—SwsqR [ inrgm—ingm, vyd [ jwnih—(jo lok) jwxdy hn [ qMq—tUxy jwdU [ AauKD—dvweIAW [2[

Bog—mOjW [ isMGwsn—q^q [ suMdir rmnw—sohxIAW iesqRIAW [ subwsk cMdn—sohxI sugMDI dyx vwlw cMdn [3[

khU—ikqy BI [ aUbrnw—(jnm mrn dy gyV qoN) bcwau [ ieau—ies vwsqy [ jMpau—mYN jpdw hW, mYN ismrdw hW [ myit—mytY, imtwauNdw hY [4[

ArQ:- (keI lok) jogI hn, jqI hn, qpI hn, sMinAwsI hn, bhuq qIrQW qy jwx vwly hn, sRyvVy hn, bYrwgI hn, monDwrI hn, jtwDwrI hn—ieh swry swDn kridAW BI jnm mrn dw gyV bixAw rihMdw hY [1[

so sB qoN cMgI g`l ieh hY ik pRBU dw nwm ismirAw jwey [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc pRBU dy nwm dw ipAwr hY, jo mnu`K jIB nwl nwm ismrdw hY, jm aus dw kuJ nhIN ivgwV skdw (ikauNik aus dw jnm mrn mu`k jWdw hY) [1[rhwau[

jo lok SwsqR vyd joiqS qy keI ivAwkrx jwxdy hn, jo mnu`K jwdU tUxy mMqR qy dvweIAW jwxdy hn, auhnW dw BI jnm mrn dw c`kr nhIN mu`kdw [2[

keI AYsy hn jo rwj dIAW mOjW mwxdy hn, q^q au~qy bYTy hn, ijnHW dy isr au~qy Cqr Juldw hY, (mihlW ivc) suMdr nwrW hn, jo pwn kpUr suMdr sugMDI dyx vwly cMdn vrqdy hn—mOq dw gyV auhnW dy isr qy BI mOjUd hY [3[

hy kbIr! AwK—vyd, purwn, isimRqIAW swry Koj vyKy hn (pRBU dy nwm dI Et qoN ibnw hor ikqy BI jnm mrn dy gyV qoN bcwau nhIN imldw; so mYN qW prmwqmw dw nwm ismrdw hW, pRBU dw nwm hI jnm mrn imtWdw hY [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh