ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 471

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥ ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲਿ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥ ਚਉਕੜਿ ਮੁਲਿ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥ ਸਿਖਾ ਕੰਨਿ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਥਿਆ ॥ ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝੜਿ ਪਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 471}

pdArQ:- dieAw—ipAwr, qrs [ jqu—(Awpxy Awp ƒ) v`s ivc r`Kxw [ gMFI—gMFW (gMiF iek-vcn Singular) qoN gMFI bhu-vcn hY, ijvyN ‘lhir’ iek-vcn qoN ‘lhrI’ bhu-vcn hY [ squ—su`cw Awcrn [ jIA kw—Awqmw dy vwsqy [ heI—jy qyry pws hY [ q—qW [ n jwie—nw hI ieh jnyaU guAwcdw hY [ cly pwie—pw c`ly hn, ijnHW ny pw ilAw hY [ caukiV—cwr kOfIAW qoN [ AxwieAw—mMgvwieAw [ isKw—isiKAw, aupdyS [ cVweIAw—id`qI, cwVHI [ iQAw—ho igAw [1[

ArQ:- hy pMfq! jy (qyry pws) ieh Awqmw dy kMm Awaux vwlw jnyaU hY qW (myry gl) pw dyh—ieh jnyaU ijs dI kpwh dieAw hovy, ijs dw sUq sMqoK hovy, ijs dIAW gMFW jq hox, Aqy ijs dw v`t au~cw Awcrn hovy [ (hy pMifq)! ieho ijhw jnyaU nw tu`tdw hY, nw hI ies ƒ mYl l`gdI hY, nw ieh sVdw hY Aqy nw hI ieh guAwcdw hY [ hy nwnk! auh mnu`K BwgW vwly hn, ijnHW ny ieh jnyaU Awpxy gly ivc pw ilAw hY [

(hy pMfq! ieh jnyaU jo qUM pWdw iPrdw hYN, ieh qW qUM) cwr kOfW mu`l dy ky mMgvw ilAw, (Awpxy jjmwn dy) cOky ivc bYT ky (aus dy gl) pw id`qw, (Pyr qUM aus dy) kMn ivc aupdyS id`qw (ik A`j qoN qyrw) gurU bRwhmx ho igAw [ (smw pu`gx qy jdoN) auh (jjmwn) mr igAw (qW) auh (jnyaU aus dy srIr qoN) Fih ipAw (Bwv sV igAw jW if`g ipAw, pr Awqmw dy nwl nw iniBAw, ies vwsqy auh jjmwn ivcwrw) jnyaU qoN ibnw hI (sMswr qoN) igAw [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਲਿ ॥ ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਹਿਨਾਮੀਆ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥ ਤਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਤੀਐ ਬਾਮ੍ਹ੍ਹਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥ ਕੁਹਿ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥ ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਤਗਿ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 471}

pdArQ:- kUVIAw—JUT [ pihnwmIAw—pihnwmIAW, Amwnq ivc i^Awnq krnI [ jIA nwil—Awpxy mn nwl, luk luk ky, lokW qoN lukw lukw ky, corI corI [ qgu—qwgw [ vty Awie—Aw ky v`t dyNdw hY (qy jnyaU bxw dyNdw hY) [ kuih—v`F ky [ irMin@—irMnH ky [ {kuih bkrw irMnH—iehnW SbdW dw pd-Cyd iksy hor qrHW nhIN ho skdw [ jo s`jx krdy hn, auh prq`K qOr qy gurbwxI dy ivAwkrx qoN AwpxI nwvwk&IAq prgt krdy hn [ ‘kuihb krwir n’ AwKx vwly s`jx ieh cyqw nhIN r`Kdy ik ‘ir’ dI (  M ) ‘n’ dI ( i ) Aqy (  H ) nwl nhIN rhy [ KojI s`jx ijauN ijauN gurbwxI dy ivAwkrx vl iDAwn mwrngy, auhnW ƒ pqw lgygw ik bwxI dI ie`k BI lg mwqr AgWh ipCWh krn nwl ArQ dw AnrQ ho jWdw hY} [

(iesy nwvwk&IAq dy kwrn sB tIkwkwr hyT-ilKI quk dy ASu`D ArQ krdy cly Awey hn:

ieku ibMin dugx ju qau rhY jw sumMiqR mwnvih lih ] jwlpw pdwrQ ieqVy gur Amrdwis ifTY imlih ]5[14]  {sveIey mhly qIjy ky

‘ieku ibMin’ dw ArQ hux qweIN ‘iek qoN ibnw’ hI huMdw AwieAw hY [ ies g`l v`l kdy iDAwn nhIN kIqw igAw ik ‘ibnu’ Aqy ‘ibMin’ vKo vKry Sbd hn [ Sbd ‘ibnu’ dw pRwikq rUp ‘ivxu’ hY, jo sMsik®q dy Sbd ‘ivnw’ dw ivgwV hY [ EprI EprI nzr mwirAW hI id`s pYNdw hY ik ‘ibnu’ Aqy ‘ibMin’ ivc bhuq &rk hY [ iesy qrHW ‘kuih bkrw irMn@ KwieAw’ ƒ ‘kuihb krwir n KwieAw’ pVHn vwly s`jx Awp hI vyK lYx ik auh kyfI BwrI Bu`l kr rhy hn [} sBu ko—hryk jIv, (prvwr dw) hryk pRwxI [ pwie—(jnyaU) pw ilAw [ qig—qg ivc, Dwgy ivc, jnyaU ivc [

ArQ:- (mnu`K) l`KW corIAW qy jwrIAW (XwrIAW pr-iesqRI gmn) krdw hY; l`KW JUT boldw hY qy gwlHIAW k`Fdw hY [ idn rwq lokW qoN corI corI l`KW T`gIAW qy pihnwmIAW krdw hY [ (ieh qW hY mnu`K dy AMqr-Awqmy dw hwl pr bwhr q`ko, lokw-cwrI kIh kuJ ho irhw hY) kpwh qoN (Bwv, kpwh ilAw ky) Dwgw k`iqAw jWdw hY Aqy bRwhmx (jjmwn dy Gr) Aw ky (aus Dwgy ƒ) v`t dyNdw hY [ (Gr Awey hoey swry AMg-swkW ƒ) b`krw mwr ky qy irMnH ky KuAwieAw jWdw hY; (Gr dw) hryk pRwxI AwKdw hY ‘jnyaU pwieAw igAw hY; jnyaU pwieAw igAw hY’ [ jdoN ieh jnyaU purwxw ho jWdw hY qW su`t id`qw jWdw hY [ Aqy ies dy QW hor jnyaU pw ilAw jWdw hY [ hy nwnk! jy Dwgy ivc zor hovy (Bwv, jy Awqmw dy kMm Awaux vwlw Awqmw ƒ bl dyx vwlw koeI jnyaU hovy) qW auh Dwgw nhIN tu`tdw [2[

ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥ ਦਰਗਹ ਅੰਦਰਿ ਪਾਈਐ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਸਿ ਪੂਤ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 471}

pdArQ:- nwie mMinAY—jy (pRBU dw) nwauN mMn leIey, jy nwm ihrdy ivc idRVH kr leIey [ piq—ie`zq, Awdr [ swlwhI—swlwh hI, pRBU dI vifAweI krnI hI [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ pUq—piv`qr, su`cw (qgu) [ n qUtis—nhIN tu`tygw [3[

ArQ:- (kpwh qoN k`qy hoey sUqr dw jnyaU pw ky r`b dy dr qy sur^rU hox dI Aws r`KxI ivArQ hY, r`b dI drgwh ivc qdoN hI) Awdr imldw hY jy r`b dw nwm ihrdy ivc idRVH kr leIey, (ikauNik) r`b dI is&iq-swlwh hI su`cw jnyaU hY; (ieh su`cw jnyaU Dwrn kIiqAW) drgwh ivc mwx imldw hY Aqy ieh (kdy) tu`tdw BI nhIN [3[

ਮਃ ੧ ॥ ਤਗੁ ਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ॥ ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ ਤਗੁ ਨ ਜਿਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥ ਵੇਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ॥ ਵਟਿ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਤੈ ॥ ਲੈ ਭਾੜਿ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥ ਕਢਿ ਕਾਗਲੁ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ॥ ਸੁਣਿ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥ ਮਨਿ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 471}

pdArQ:- ieMdRI—srIrk ieMdirAW ƒ [ nwrI—nwVIAW [ Blky—in`q, hr roz [ dwVI Quk pvY—byie`zqI huMdI hY [ vqY—BONdw iPrdw hY [ BwiV—BwVw, mjUrI, lwg, d`Cxw [ kwglu—kwgd, p`qRI [ eyhu ivfwxu—ieh Acrj kOqk [ sujwxu—isAwxw, pMfq [4[

ArQ:- (pMfq ny Awpxy) ieMdirAW qy nwVIAW ƒ (ieho ijhw) jnyaU nhIN pwieAw (ik auh ieMdry ivkwrW vl nw jwx; ies vwsqy) inq hr roz aus dI byie`zqI huMdI hY; pYrW ƒ (Aijhw) jnyaU nhIN pwieAw (ik BYVy pwsy nw lY jwx), h`QW ƒ jnyaU nhIN pwieAw (ik auh mMdy kMm n krn); jIB ƒ (koeI) jnyaU nhIN pwieAw (ik prweI inMdw krn qoN htI rhy), A`KW ƒ (AYsw) jnyaU nhIN pwieAw (ik prweI iesqRI vl nw q`kx) [ Awp qW ieho ijhy jnyaU qoN vWijAw hoieAw Btkdw iPrdw hY, pr (kpwh dy sUq dy) Dwgy v`t v`t ky hornW ƒ pWdw hY, Awpxy hI jjmwnW dIAW DIAW dy ivAwh d`Cxw lY lY ky krdw hY qy p`qRI soD soD ky auhnW ƒ rsqw d`sdw hY [ hy loko! suxo, vyKo, ieh Acrj qmwSw! (pMifq Awp qW) mnoN AMnHw hY (Bwv, AigAwnI hY), (pr Awpxw) nwm (rKvwieAw hoieAw hY) ‘isAwxw’ [4[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 471}

pdArQ:- sweI kwr—auhI kMm (jo aus ƒ BwauNdw hY) [ hukim mMinAY—jy mwlk dI AwigAw ivc qurIey, jy rzw ivc rwzI rhIey, rzw ivc rwzI rihx nwl [ prvwxu—(drgwh ivc) kbUl, sur^rU [ KsmY kw mhlu—Ksm dw Gr, auh itkwxw ij`Qy pRBU-pqI swiKAwq prgt huMdw hY [ mnhu icMidAw—mn-BwauNdw, mn-ie`Cq [ pYDw—isropwau lY ky, ie`zq nwl [15[

ArQ:- (ijs syvk au~qy pRBU) mwlk dieAwl ho jwey, imhr kry, qW aus pwsoN auhI kMm krWdw hY (jo aus ƒ BwauNdw hY); ijs ƒ AwpxI rzw ivc qordw hY, auh syvk (pRBU-pqI dI) syvw krdw hY; pRBU dI rzw ivc rwzI rihx krky syvk (pRBU dy dr qy) kbUl ho jWdw hY Aqy mwlk dw Gr l`B lYNdw hY [ jdoN syvk auhI kMm krdw hY jo Ksm ƒ cMgw l`gdw hY qW aus ƒ mn-BwauNdw Pl imldw hY, Aqy auh pRBU dI drgwh ivc ie`zq nwl jWdw hY [15[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਗਊ ਬਿਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਰਿ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਪੜਹਿ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥ ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥ ਨਾਮਿ ਲਇਐ ਜਾਹਿ ਤਰੰਦਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 471}

pdArQ:- kru—msUl [ lwvhu—qusI lWdy hau [ gobir—gobr nwl, gohy nwl pocw PyirAW [ qY—Aqy [ jpmwlI—mwlI [ Dwnu—pdwrQ, Bojn mlyCW dw, muslmwnW dw [ KweI—KWdw hY [ AMqir—AMdr, luk ky [ sMjmu—rihq, rihxI [ qurkw—qurkW vwlI, muslmwnW vwlI [ BweI—hy BweI! CofIly—C`f dyh [ nwim lieAY—jy nwm leyNgw [ jwih qrMdw—qr jwihˆgw [1[

ArQ:- hy BweI! (dirAw dy p`qx qy bYT ky) gaU Aqy bRwhmx ƒ qW qUM msUl lWdw hYN (Bwv, gaU Aqy bRwhmx ƒ pwr lµGwx dw msUl lw lYNdw hYN), (Pyr qUM kdy ieh nhIN socdw ik aus gaU dy) gohy nwl (pocw PyirAW, sMswr-smuMdr qoN) qirAw nhIN jw skdw [ DoqI (pihndw hYN), it`kw (m`Qy auqy lWdw hYN) Aqy mwlw (Pyrdw hYN), pr pdwrQ mlyCW dw KWdw hYN, (Bwv pdwrQ auhnW qoN lY ky Ckdw hYN, ijnHW ƒ qUM mlyC AwKdw hYN) [ AMdr bYT ky (Bwv, qurk hwkmW qoN corI corI) pUjw krdw hYN, (bwhr muslmwnW ƒ ivKwlx vwsqy) kurwn Awid pVHdw hYN, qy muslmwnW vwlI hI rihq qUM r`KI hoeI hY [

(ieh) pwKMf qUM C`f dyh [ jy pRBU dw nwm ismryNgw, qW hI (sMswr-smuMdr qoN) qryNgw [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ॥ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨਿ ਤਿਨ ਗਲਿ ਤਾਗ ॥ ਤਿਨ ਘਰਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾ ਭਿ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਦ ॥ ਕੂੜੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੁ ॥ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥ ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ॥ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥ ਉਪਰਿ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥ ਮਤੁ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਭਿਟੈ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ॥ ਤਨਿ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨਿ ॥ ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 471-472}

pdArQ:- mwxs Kwxy—mnu`KW ƒ Kwx vwly, v`FI^or [ krih invwj—nmwz pVHdy hn [ CurI vgwiein—(jo lok) CurI clWdy hn, Bwv, zulm krdy hn [ qwg—jM\U, jnyaU [ iqn Gir—auhnW (K`qRIAW) dy GrW ivc [ pUrih nwd—nwd pUrdy hn, sMK vjWdy hn [ aun@w iB—auhnW bRwhmxW ƒ BI [ Awvih EeI swd—auhI suAwd AwauNdy hn, (Bwv, jo kuJ auh K`qRI munSI KWdy hn, auhnW pdwrQW dw hI suAwd auhnW bRwhmxW ƒ AwauNdw hY) [ krih Awhwru—Awhwr krdy hn, Kwxw KWdy hn, rozI kmWdy hn [ srm—l`jw, hXw [ kKweI—gyrI rMg vwlI [ jgq kwsweI—jgq dw ksweI, jgq dy hryk jIv au~qy v`s l`igAW zulm krn vwlw [ hovih prvwxu—kbUl huMdy hn, Bwv, mulwzmq vyly nIly k`pVy pw ky jWdy hn, (qW hI hwkmW dy swhmxy jwx dI AwigAw imldI hY) [ lY—lY ky (Bwv, rozI auhnW pwsoN lYNdy hn ijnHW ƒ mlyC AwKdy hn) [ pUjih purwxu—purwx ƒ pUjdy hn, pVHdy hn [ ABwiKAw—iksy dUjI bolI dw, iksy EprI bolI dw Bwv, klmw pVH ky [ kuTw—hlwl kIqw hoieAw [ Kwxw—^urwk [ mqu iBtY—mqW iB`itAw jwey [ iPtY—^rwb ho jwey [ qin iPtY—iPty hoey srIr nwl, gMdy srIr nwl [ suic—piv`qrqw [ hovY qw—qdoN huMdI hY [2[

ArQ:- (kwzI qy muslmwn hwkm) hn qW v`FI-^ory, pr pVHdy hn nmwzW [ (iehnW hwkmW dy A`gy munSI auh K`qRI hn jo) CurI clWdy hn (Bwv, ZrIbW au~qy zulm krdy hn), pr auhnW dy gl ivc jnyaU hn [ iehnW (zwlm K`qRIAW) dy Gr ivc bRwhmx jw ky sMK vjWdy hn; qW qy aunHW bRwhmxW ƒ BI auhnW hI pdwrQW dy suAwd AwauNdy hn (Bwv, auh bRwhmx BI zulm dy kmwey hoey pdwrQ KWdy hn) [ (iehnW lokW dI) ieh JUTI pUMjI hY qy JUTw hI iehnW dw (ieh) vpwr hY [ JUT bol bol ky (hI) ieh rozI kmWdy hn [ hux Srm qy Drm dI sBw auT geI hY (Bwv, ieh lok nw AwpxI Srm hXw dw i^Awl krdy hn Aqy nw hI Drm dy kMm krdy hn) [ hy nwnk! sB QweIN JUT hI prDwn ho irhw hY [

(ieh K`qRI) m`Qy au~qy it`kw lWdy hn, l`k duAwly gyrUey rMg dI DoqI (bMnHdy hn) pr h`Q ivc, (mwno) CurI PVI hoeI hY qy (v`s lgidAW) hryk jIv au~qy zulm krdy hn [ nIly rMg dy k`pVy pw ky (qurk hwkmW dy pws jWdy hn, qW hI) auhnW pws jwx dI AwigAw imldI hY [ (ijnHW ƒ) mlyC (AwKdy hn, auhnW hI) pwsoN rozI lYNdy hn, qy (Pyr BI) purwx ƒ pUjdy hn (Bwv, Pyr BI iehI smJdy hn ik AsI purwx dy Anuswr qur rhy hW) [ (ie`Qy hI b`s nhIN) ^urwk iehnW dI auh b`krw hY jo klmw pVH ky hlwl kIqw hoieAw hY (Bwv, jo muslmwn dy h`QW dw iqAwr kIqw hoieAw hY, pr AwKdy hn ik) swfy cOky au~qy koeI hor mnu`K nw Aw cVHy [ cOkw bxw ky (duAwly) lkIrW k`Fdy hn, (pr ies) cOky ivc auh mnu`K Aw bYTdy hn jo Awp JUTy hn [ (hornW ƒ AwKdy hn—swfy cOky dy nyVy nw Awauxw) ikqy cOkw iB`itAw nwh jwey Aqy swfw AMn ^rwb nwh ho jwey; (pr Awp ieh lok) Apiv`qr srIr nwl mMdy kMm krdy hn Aqy jUTy mn nwl hI (Bwv, mn qW AMdroN mlIn hY) culIAW krdy hn [

hy nwnk! AwK, pRBU ƒ iDAwauxw cwhIdw hY [ qW hI su`c-piv`qrqw ho skdI hY jy s`cw pRBU iml pey [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh