ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 470

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ ॥ ਸਤਜੁਗਿ ਰਥੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਦੁਆਪੁਰਿ ਰਥੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਕਲਜੁਗਿ ਰਥੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 470}

pdArQ:- myru—ijvyN ‘myrU’ prbq dy duAwly swry gRih (qwry) BONdy hn, swry ‘dIpW’ dw ieh kyNdr hY qy ies ivc sonw qy hIry imldy hn; ijvyN mwlw dy 108 mxikAW ivc isrqwj mxkw ‘myrU’ hY; ijvyN moqIAW dy hwr dw iSromx moqI ‘myrU’ AKvWdw hY, iqvyN pRBU dI rcnw dIAW byAMq jUnIAW ivcoN iSromxI jUn mnu`Kw-jUn ‘myrU’ AKvWdI hY Aqy mnu`Kw-srIr bwkI sB jUnIAW dy srIrW ivcoN ‘myrU’ hY [ myru srIr kw—(srIrW ivcoN) myru srIr dw, (swrIAW jUnIAW dy srIrW ivcoN) myrU srIr dw, iSromxI srIr dw, Bwv, mnu`Kw-srIr dy vwsqy [ rQu—kwT aupinSd ivc mnu`Kw srIr ƒ rQ nwl aupmw id`qI geI hY; Bwv, srIr ƒ rQ smJo qy Awqmw ƒ ies rQ dw rQvwhI jwxo [ rQvwhu—rQ ƒ clwx vwlw [ jugu jugu—hryk jug ivc [ jugu—ies isRStI dI iek aumr ƒ ‘jug’ ikhw jWdw hY [ jug igxqI ivc cwr hn—sqjug, qRyqw, duAwpr qy kljug [ hryk jug dI aumr k®m Anuswr 1728000, 1596000, 864000 Aqy 472000 swl (mnu`KW dy swl) hY; ieh swrw smw imlw ky iek ‘mhw jug’ bxdw hY [ hryk jug dI aumr qrqIb-vwr GtdI geI hY [ ies sMbMDI i^Awl ieh hY ik iehnW jugW ivc dy jIvW dw srIrk bl qy Awcrn kmzor huMdw jw irhw hY, ies krky jugW dI aumr BI nwlo nwl GtdI jw rhI hY [ vtweIAih—vtwey jWdy hn, bdldy rihMdy hn [ igAwnI—igAwn vwly mnu`K [ qwih—ies g`l ƒ [ sqjuig—sqjug ivc [ qRyqY—qRyqy jug ivc [ squ—au~cw Awcrn [1[

ArQ:- hy nwnk! cOrwsIh l`K jUnW ivcoN iSromxI mnu`Kw srIr dw iek rQ hY qy iek rQvwhI hY (Bwv, ieh izMdgI dw iek lµmw s&r hY, mnu`K musw&r hY; ies lµmy s&r ƒ sOKy qrIky nwl qY krn vwsqy jIv smy dy prBwv ivc AwpxI mq Anuswr iksy n iksy dI AgvweI ivc qur rhy hn, iksy n iksy dw Awsrw q`k rhy hn [ pr ijauN ijauN smw guzrdw jw irhw hY, jIvW dy suBwau bdl rhy hn, ies vwsqy jIvW dw AwpxI izMdgI dw inSwnw, izMdgI dw mnorQ BI bdl irhw hY; qW qy) hryk jug ivc ieh rQ qy rQvwhI muV muV bdldy rihMdy hn, ies Byd ƒ isAwxy mnu`K smJdy hn [

sqjug ivc mnu`Kw-srIr dw rQ ‘sMqoK’ huMdw hY qy rQvwhI ‘Drm’ hY (Bwv, jdoN mnu`KW dw Awm qOr qy izMdgI dw inSwnw ‘Drm’ hovy, ‘Drm’ jIvn-mnorQ hox krky suqy hI ‘sMqoK’ auhnW dI svwrI huMdw hY, ‘sMqoK’ vwlw suBwau jIvW dy AMdr prbl huMdw hY [ ieh jIv, mwno, sqjugI hn, sqjug ivc v`s rhy hn) [

qRyqy jug ivc mnu`Kw-srIr dw rQ ‘jqu’ hY qy ies ‘jq’ rUp rQ dy A`gy rQvwhI ‘joru’ hY (Bwv, jdoN mnu`KW dw izMdgI dw inSwnw ‘sUrmqw’ (Chivalry) hovy, qdoN suqy hI ‘jqu’ auhnW dI svwrI huMdw hY [ ‘sUrmqw’ dy ipAwry mnu`KW dy AMdr ‘jqI’ rihx dw vlvlw sB qoN vDIk prbl huMdw hY [

duAwpr jug ivc mnu`Kw-srIr dw rQ ‘qpu’ hY qy ies ‘qp’ rUp rQ dy A`gy rQvwhI ‘squ’ huMdw hY (Bwv, jdoN mnu`KW dI izMdgI dw inSwnw au~cw Awcrn hovy, qdoN suqy hI ‘qp’ auhnW dI svwrI huMdw hY [ ‘au~cy Awcrn’ dy AwSk Awpxy srIrk ieMidRAW ƒ ivkwrW vloN bcwx dI ^wqr keI qrHW dy qp, kSt J`ldy hn) [

kljug ivc mnu`Kw-srIr dw rQ iqRSnw-A`g hY qy ies ‘A`g’ rUp rQ dy A`gy rQvwhI ‘kUVu’ hY (Bwv, jdoN jIvW dw izMdgI dw mnorQ ‘kUVu’ T`gI Awidk hovy qdoN suqy hI ‘iqRSnw’ rUp A`g auhnW dI svwrI huMdI hY [ kUV T`gI qoN ivky hoey mnu`KW dy AMdr iqRSnw A`g BVkdI rihMdI hY) [

not:- ies slok ivc gurU nwnk swihb jI ihMdU mq Anuswr jugW dI kIqI hoeI vMf qy ivcwr krdy hoey PurmWdy hn ik sqjug, qRyqw, duAwpr, kljug dy pihry dI pCwx krn vwsqy jIvW dy Awm privrqI suBwau vl vyKo [ ij`Qy ‘Drm’ prbl hY, auQy mwno, ‘sqjug’ dw rwj hY, qy ij`Qy ‘kUVu’ prDwn hY, auQy smJo kljug dw pihrw hY [ jugW dw prBwv jgq qy nhIN hY, jgq dy jIvW dw suBwau qy Awcrn bdlx nwl mwno jug bdl igAw hY [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰੁ ॥ ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਹਿ ॥ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥ ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥ ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥ ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 470}

pdArQ:- pwrjwqu—ieMdr dy bwZ ‘nµdn’ ivc pMj sRySt ru`KW ivcoN iek dw nwauN ‘pwrjwq’ hY [ jdoN dyviqAW ny rl ky smuMdr ƒ irVikAw sI, qdoN aus ivcoN cOdW rqn inkly, ijnHW ivcoN iek ‘pwrjwq’ ru`K sI [ ik®Sn jI ny ieh ru`K aus bwZ ivcoN pu`t ky lY AWdw qy AwpxI ipAwrI ‘sqÎBwmw’ dy bwZ ivc lw id`qw [ ieh ‘sqÎBwmw’ rwjw SqRwijq dI DI qy sRI ik®Sn jI dI ipAwrI iesqRI sI [

ieMdr dy bwZ ‘nµdn’ ivc pMj vDIAw jwqI dy ru`K d`sy gey hn [ auh pMjy ru`K ieh hn:

mMdwr, pwrjwq, sMqwn, klp-ru`K qy hrI cMdn [

cMdRwvil—iek gopI dw nwm sI [ ieh rwDw dI ccyrI BYx sI, rwDw dy ipqw ivRKBwn dy jyTy Brw cMdRBwn dI ieh lVkI sI [ cMdRwvlI govrDn nwl ivAwhI geI sI, jo krlw nwmk ipMf dw rihx vwlw sI [ swm—qIjw vyd; pihly do ‘irg’ Aqy ‘Xjur’ hn [ rwm nwmu—(sRI) rwm (jI) dw nwm [ dyvw mih—dyviqAW ivc [ sUru—sUrj [ nwie lieAY—jy nwm jpIey [ prwCq—pwp [ joir—zor nwl, D`ky nwl [ jwdmu—‘jdu’ kul ivc pYdw hoieAw sRI ik®Sn [ gopI—‘sqÎBwmw’ gopI dy vwsqy [ kil mih—kiljug ivc [ Alhu—A`lw, r`b [ Amlu—hukmu, rwj [ qurk pTwxI—qurkW pTwxW ny [ pVih—(jo) pVHdy hn [ guxih—jo ivcwrdy hn [ iqn@ vIcwr—auhnW dy ivcwr [ cwr—suMdr [

ArQ sMbMDI not:

‘kil mih bydu AQrbxu hUAw’—ijvyN ies quk ivc ‘kljug’ dy nwl ‘bydu AQrbxu’ vriqAw igAw hY iqvyN pihlIAW qukW ivc Sbd ‘swm’ nwl ‘duAwpr’ vrqxw hY [ ‘nwau KudweI Alhu BieAw’—kljug ivc ‘suAwmI’ dw nwauN ‘Kudwie’ qy ‘Alhu’ prDwn ho igAw [ ‘kil......kIAw’—kljug ivc AQrbx vyd prDwn ho igAw hY, jIvW dI AgvweI mwno, AQrbx byd kr irhw hY, Bwv, kljug ivc jwdU tUxy, vYr-ivroD qy zulm prDwn hn; Bwv, ‘kiljuig rQu Agin kw, kUVu AgY rQvwhu [’ qurkW qy pTwxW dw rwj ho igAw hY, ijnHW ny nIly bsqr lY ky auhnW dy k`pVy (bxvw ky) pwey hoey hn; auhnW dy hI qyj prqwp krky hux ‘suAwmI’ dw nwauN ‘Kudwie’ qy ‘Alhu’ v`j irhw hY [ ‘juj mih......kwn@ ik®Sn jwdmu BieAw’—duAwpr ivc ‘suAwmI dw nwauN’ ‘jwdmu kwn@ ik®Sn’ v`jdw sI [ ikhVw ‘ik®Sn’? jo ‘kwn@’ swvly rMg dw sI qy ‘jwdmu’ jwdvW dI kul ivcoN sI; ijs ny zor nwl cMdRwvlI ƒ Cl ilAWdw sI, ijs ny (AwpxI) gopI (sqÎBwmw) dI ^wqr ‘pwrjwq’ ru`K ieMdr dy bwZ ivcoN lY AWdw sI Aqy ijs ny ibMdRwbn ivc kOqk kIqy sn [ irguvyd AwKdw hY ik (qRyqy jug ivc sRI rwm jI dw nwm hI swry dyviqAW ivc sUrj vWg cmkdw sI, Bwv, qRyqy ivc ‘svwmI’ dw nwauN ‘rwm’ prDwn sI [ ausy rwm jI ƒ hI ‘BrpUir rihAw’ smiJAw igAw, Bwv, ausy dI hI pUjw ‘suAwmI’ dI pUjw smwn hox l`g peI [2[

not:- siqgurU jI iksy vyd dw iksy ^ws jug nwl sMbMD nhIN d`s rhy [ ijvyN pihly slok ivc hryk smy dy jIvW dy suBwau Awidk dI qbdIlI dw izkr hY, iqvyN hI ieQy hY [ ‘swm’, ‘irgu’, ‘juj’ Aqy ‘AQrvxu’ ƒ qrqIbvwr kyvl Sbd ‘syqMbr’ ‘rwm’ ‘jwdmu’ Aqy ‘Alhu’ nwl vriqAw igAw hY [ hryk vyd dy nwauN dw pihlw A`Kr r`b dy aus smy dy prDwn nwm dy pihly A`Kr nwl imldw hY [

ArQ:- swm vyd AwKdw hY ik (Bwv, sqjug ivc) jgq dy mwlk (suAwmI) dw nwm ‘syqMbru’ (pris`D) hY (Bwv, qdoN r`b ƒ ‘syqMbr’ mMn ky pUjw ho rhI sI), jo sdw ‘s`c’ ivc itikAw rihMdw hY; qdoN hryk jIv ‘s`c’ ivc lIn huMdw hY (‘sqjuig rQu sMqoK kw Drmu AgY rQvwhu’); (jdoN Awm qOr qy hryk jIv ‘s`c’ ivc, ‘Drmu’ ivc idRVH sI, qdoN sqjug vrq irhw sI) [

irgvyd AwKdw hY ik (Bwv, qRyqy jug ivc) (sRI) rwm (jI) dw nwm hI swry dyviqAW ivc sUrj vWg cmkdw hY; auhI sB QweIN ivAwpk hY [ hy nwnk! (irgvyd AwKdw hY ik) (sRI) rwm (jI) dw nwm ilAW (hI) pwp dUr ho jWdy hn Aqy (jIv) qdoN mukqI pRwpq kr lYNdy hn [

Xjur vyd (ivc Bwv, duAwpr ivc) jgq dy mwlk dw nwm sWvl ‘jwdmu’ ik®Sn pris`D ho igAw, ijs ny zor nwl cMdRwvlI ƒ Cl ilAWdw ijs ny AwpxI gopI (sqÎBwmw) dI ^wqr pwrjwq ru`K (ieMdr dy bwZ ivcoN) lY AWdw Aqy ijs ny ibMdRwbn ivc kOqk vrqwieAw [

kljug ivc AQrbx vyd prDwn ho igAw hY, jgq dy mwlk dw nwm ‘Kudwie’ qy ‘Alhu’ v`jx l`g ipAw hY; qurkW qy pTwxW dw rwj ho igAw hY ijnHW ny nIly rMg dw bsqr lY ky auhnW ny k`pVy pwey hoey sn [

cwry vyd s`cy ho gey hn (Bwv, cOhW hI jugW ivc jgq dy mwlk dw nwm vKo-vKrw v`jdw irhw hY, hryk smy iehI i^Awl bixAw irhw hY ik jo jo mnu`K ‘syqMbr’, ‘rwm’, ‘ik®Sn’ qy ‘Alhu’ AwK AwK ky jpygw, auhI mukqI pweygw); Aqy jo jo mnu`K iehnW vydW ƒ pVHdy ivcwrdy hn, (Bwv, Awpo Awpxy smy ivc jo jo mnu`K ies auprokq XkIn nwl Awpxy Drm-pusqk pVHdy qy ivcwrdy rhy hn) auh hoey BI cMgIAW XukqIAW (cwr=suMdr; vIcwr=dlIl, XukqI) vwly hn [ (pr) hy nwnk! jdoN mnu`K pRym-BgqI kr ky Awpxy Awp ƒ nIvW AKvWdw hY (Bwv, AhMkwr qoN bicAw rihMdw hY) qdoN auh mukqI pRwpq krdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨੇਤ੍ਰੀ ਜਗਤੁ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 470}

pdArQ:- ivthu—qoN [ ijq imilAY—ijs gurU ƒ imlx kr ky [ ijin—ijs gurU ny [ jgqu inhwilAw—jgq ƒ, Bwv, jgq dI AslIAq ƒ vyK ilAw hY [ dUjY—dUjy ivc, iksy hor ivc [ vxjwirAw—vxjwry, vxj krn vwly, jgq ivc vxj krn Awey hoey jIv [13[

ArQ:- mYN Awpxy siqgurU qoN sdky hW, ijs ƒ imlx kr ky mYN mwlk ƒ Xwd krdw hW, Aqy ijs ny AwpxI is`iKAw dy ky (mwno) igAwn dw surmw dy id`qw hY, (ijs dI brkiq krky) mYN iehnW A`KW nwl jgq (dI AslIAq) ƒ vyK ilAw hY (Aqy smJ ilAw hY ik) jo mnu`K mwlk ƒ ivswr ky iksy hor ivc ic`q joV rhy hn, auh ies sMswr (swgr) ivc fu`b gey hn [ (myry siqgurU ny) imhr kr ky mYƒ (ies sMswr-smuMdr qoN) pwr kr id`qw hY [13[

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥ ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥ ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ ॥ ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥ ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 470}

pdArQ:- srwierw—is`Dw [ dIrG—lµmw [ mucu—v`fw, motw [ ikqu—ikauN [ pq—p`qr [ imTqu—imTws [ nIvI—nIvyN rihx ivc [ qqu—swr [ Awp kau—Awpxy mqlb vwsqy, Awpxy leI [ gaurw—Bwrw [ hMqw—mwrn vwlw [ sIs invwieAY—jy inrw isr invwieAw jwey [ kusuDy—Koty [1[

ArQ:- isMml dw ru`K kyfw is`Dw, lµmw qy motw huMdw hY [ (pr) auh pMCI jo (Pl Kwx dI) Aws r`K ky (ies auqy) Aw bYTdy hn, auh inrws ho ky ikauN jWdy hn? ies dw kwrn ieh hY ik ru`K BwvyN eyfw au~cw, lµmw qy motw hY, pr (ies dy) Pl iP`ky huMdy hn, qy Pu`l bysuAwdy hn, p`qr BI iksy kMm nhIN AwauNdy [ hy nwnk! nIvyN rihx ivc imTws hY, gux hn, nIvW rihxw swry guxW dw swr hY, Bwv, sB qoN cMgw gux hY [ (BwvyN Awm qOr qy jgq ivc) hryk jIv Awpxy suAwrQ leI ilPdw hY, iksy dUjy dI ^wqr nhIN, (ieh BI vyK lvo ik) jy q`kVI auqy Dr ky qoilAw jwey (Bwv, jy cMgI qrHW prK kIqI jwey qW BI) nIvW p`lVw hI Bwrw huMdw hY, (Bwv jo ilPdw hY auhI v`fw igxIdw hY) [ (pr inaUx dw Bwv, mnoN inaUxw hY, inrw srIr invwauxw nhIN hY; jy srIr dy invwaux ƒ nIvW rihxw AwKIdw hovy qW) iSkwrI jo imrg mwrdw iPrdw hY, ilP ky dohrw ho jWdw hY, pr jy inrw isr hI invw id`qw jwey, qy AMdroN jIv Koty hI rihx qW ies inaUx dw koeI lwB nhIN ho skdw hY [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥ ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥ ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥ ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥ ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ ॥ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 470}

pdArQ:- pusqk—(vyd Swsqr Awidk Drm) pusqkW [ bwdM—crcw [ isl—p`Qr dI mUrqI [ bgul—bgilAW vWg [ ibBUKx—gihxy [ swrM—sRySt, sohxy [ qRYpwl—iqMn pwlW vwlI, iqMn pdW vwlI iqRpdw; gwXqRI mMqr [ gwXqRI iek bVy piv`qr CMd dw nwm hY, ijs ƒ hryk bRwhmx sMiDAw krn vyly Aqy keI hor simAW au~qy BI bVI SrDw nwl pVHdw hY [ auhnW dw ivSvws hY ik ies mMqr dw pRym nwl pwT kIiqAW sB pwp inivrq ho jWdy hn [ ieh mMqr irgvyd dy qIjy mMfl ivc ieauN iliKAw hY:

qÄsivquvL ryg`X BgIL dybÔX DImhI iDXo Xo n: pRcodXwq` ]¢g`]3]63]10]

iqhwl—iqRhkwl, iqMn vwrI [ illwtM—m`Qy auqy [ kpwtM—isr au~qy [ bRhmM krmM—bRhm dy kMm, r`b dI (bMdgI) dy kMm [ Pokt—Poky, ivArQ [ inscau—inScy kr ky, XkInn, zrUr [ inhcau—SrDw Dwr ky [ vwt—rsqw [2[

ArQ:- (pMfq vyd Awidk Dwrimk) pusqkW pVH ky sMiDAw krdw hY Aqy (hornW nwl) crcw CyVdw hY, mUrqI pUjdw hY Aqy bgly vWg smwDI lWdw hY; muKoN JUT boldw hY; (pr aus JUT ƒ) bVy sohxy gihixAW vWg sohxw krky ivKwldw hY; (hr roz) iqMn vyly gwXqRI mMqr ƒ ivcwrdw hY; gl ivc mwlw r`Kdw hY, qy m`Qy auqy iqlk lWdw hY; (sdw) do DoqIAW pws r`Kdw hY qy (sMiDAw krn vyly) isr au~qy iek vsqr Dr lYNdw hY [

pr jy ieh pMfq r`b (dI is&iq-swlwh) dw kMm jwxdw hovy, qd inscw kr ky jwx lvo ik, ieh sB kMm Poky hn [ AwK, hy nwnk! (mnu`K) srDw Dwr ky r`b ƒ ismry—kyvl ieho rsqw guxkwrI hY, (pr) ieh rsqw siqgurU qoN ibnw nhIN l`Bdw [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥ ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 470-471}

pdArQ:- kpVu—ijMd dw k`pVw, srIr [ rwih BIVY—BIVy rsqy ivcoN dI [ AgY—Bwv, mrn qoN ipCoN, ieh id`sdw jgq C`f ky [ nµgw—nµgw kr ky, pwj auGyV ky, nSr kr ky [ dojik—dozk ivc [ cwilAw—clwieAw jWdw hY, D`ikAw jWdw hY [ qw—qdoN, aus vyly [ Krw—bhuq [14[

ArQ:- ieh sohxw srIr qy sohxw rUp (iesy jgq ivc) (jIvW ny) C`f ky qur jwxw hY [ (hryk jIv ny) Awpo Awpxy kIqy hoey cMgy qy mMdy krmW dw Pl Awp Bogxw hY [ ijs mnu`K ny mn-mMnIAW hkUmqW kIqIAW hn, aus ƒ AgWh AOKIAW GwtIAW ivcoN dI lµGxw pvygw (Bwv, AwpxIAW kIqIAW hoeIAW vDIkIAW dy v`ty kSt sihxy pYxgy) [ (ieho ijhw jIv) nµgw (kIqw jWdw hY, Bwv, aus dy kIqy hoey pwp krmW dw nkSw ausdy swmHxy r`iKAw jWdw hY) dozk ivc DikAw jWdw hY, Aqy aus vyly (aus ƒ Awpxy Awp ƒ) bVw frwauxw rUp idsdw hY [ BYVy kMm krky AMq pCqwauxw hI pYNdw hY [14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh