ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 467

ਪਉੜੀ ॥ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥ ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥ ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 467}

pdArQ:- sMqoKIeˆØI—sMqoKI mnu`KW ny [ sco scu—inrol s`cw (r`b) [ mMdY—mMdy QW qy [ suik®qu—Blw kMm [ Drmu kmwieAw—Drm Anuswr Awpxw jIvn bxwieAw hY [ bKsIsI—b^SS krn vwlw [ Aglw—v`fw, bhuq [ dyvih—(hy hrI!) qUM jIvW ƒ dwqW dyNdw hYN [ cVih—qUM cVHdw hYN, qUM vDdw hYN [ svwieAw—bhuq, vDIk [ vifAweI—(ies qrHW) vifAweI kr ky [7[

ArQ:- ijhVy sMqoKI mnu`K sdw iek AibnwSI pRBU ƒ ismrdy hn, (pRBU dI) syvw auhI krdy hn [ auh kdy mMdy kMm dy nyVy nhIN jWdy, Blw kMm krdy hn Aqy Drm-Anuswr Awpxw jIvn inbwhuMdy hn [ dunIAw dy DMiDAW ivc Kcq krn vwly mwieAw dy moh rUp zMjIr auhnW qoV id`qy hn, QoVw KWdy hn, Aqy QoVw hI pINdy hn (Bwv, Kwx pIx csky dI ^wqr nhIN, srIrk inrbwh vwsqy hY) [ “hy pRBU! qUM bVIAW b^SSW krn vwlw hYN, sdw jIvW ƒ dwqW b^Sdw hYN”—ies qrHW dI pRBU dI is&iq-swlwh kr ky auh sMqoKI mnu`K pRBU ƒ pRwpq kr lYNdy hn [7[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ॥ ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ॥ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 467}

{not:- ArQ krn vyly cOQI quk dw l&z ‘imiq’, l&z ‘purKW’ qoN lY ky ‘jMqwh’ qk hryk ‘nwv’ dy nwl vriqAw jwiegw [}

pdArQ:- imiq—AMdwzw, mrXwdw [ qt—ndIAW dy iknwirAw dw [ myG—b`dl [ dIp—auh DrqI ijs dy do pwisAW vl pwxI hovy [ loA—lok, swry jgq dw iek ih`sw [ swDwrn qOr qy iqMn lok igxy gey hn—surg, ipRQvI Aqy pqwl; pr ies qoN vDyrI igxqI 14 BI kIqI geI hY, s`q lok DrqI qoN auqWh Aqy s`q lok DrqI dy hyTly pwsy [ mMfl—c`kr; cMd, sUrj, DrqI Awidk kuJ gRYhW dw iek iek`T jW c`kr [ KMf—totw, ih`sw, DrqI dw ih`sw, ijvyN ‘BrqKMf’ [ vrBMf—bRihmMf, bRhm dw AMfw, isRStI [ AMfj—AWifAW qoN pYdw hox vwly jIv, pMCI Awidk [ jyrj—ijEr qoN pYdw hoey jIv, pSU mnu`K Awidk [ auqBuj—DrqI ivcoN au~gx vwly, bnspqI [ KwxI—auqp`qI dI QW [ (isRStI dI auqp`qI dy cwr qrIky mMny gey hn—AMfj, jyrj, auqBuj Aqy syqj) [ syqj—(sÍydj) psIny qoN pYdw hoey jIv, jUAW Awidk [ so—auh pRBU [ srW—srovrW dI [ myrW—myrU (vrgy) prbqW dI [ jMqwh—swry jIvW dI [ sMmwly—sMBwl krdw hY [ ijin krqY—ijs krqwr ny [ krxw—isRStI [ qwh—aus krqwr ny [ johwrI—mYN pRxwm krdw hW, mYN sdky hW [ suAsiq—jY hovy, sdw At`l rhy [ suAsiq iqsu—aus pRBU dI jY hovy [ iqsu dIbwxu—aus pRBU dw Awsrw [ ABgu—nw nws hox vwlw [ ikAw itkw ikAw qgu—it`kw qy jnyaU kIh hn? it`kw qy jnyaU Awidk bwhr dy idKwvy dy icMnH ivArQ hn [

ArQ:- mnu`K, ru`K, qIrQ, qt (Bwv, ndIAW) b`dl, Kyq, dIp, lok, mMfl, KMf, bRihmMf, sr, myr Awidk prbq, cwry KwxIAW (AMfj, jyrj, auqBuj, syqj) dy jIv jMq—iehnW sBnW dI igxqI dw AMdwzw auhI pRBU jwxdw hY (ijs ny ieh sB pYdw kIqy hn) [

hy nwnk! swry jIA jMq pYdw kr ky, pRBU auhnW sBnW dI pwlnw BI krdw hY [ ijs krqwr ny ieh isRStI rcI hY, ies dI pwlnw dw i&kr BI ausy ƒ hI hY [

ijs krqwr ny jgq pYdw kIqw hY, auhI iehnW dw i^Awl r`Kdw hY, mYN ausy qoN sdky hW, ausy dI jY jYkwr AwKdw hW (Bwv, ausy dI is&iq-swlwh krdw hW) aus pRBU dw Awsrw (jIv vwsqy) sdw At`l hY [ hy nwnk! aus hrI dw s`cw nwm ismrn qoN ibnw it`kw jnyaU Awidk Dwrmk ByK iksy ArQ nhIN [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰਿ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥ ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾਣ ॥ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਅਹਿ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 467}

pdArQ:- puMnw—Drm dy kMm [ prvwxu—(jo lokW dIAW nzrW ivc) kbUl (hox) [ shj—suBwvk, SWqI-pUrvk, Awpxy Dur Asly nwl iek-imk ho ky [ jog—jog m`q Anuswr ic`q dy PurinAW ƒ rokx dw nwauN ‘jog’ hY [ bybwx—jMglW ivc [ Cutih prwx—prwx inklx, AMq smw Awvy [ surqI—iDAwn joVnw [ pVIAih—pVHy jwx [ pwT purwx—purwxW dy pwT [ iliKAw—ilK id`qw hY [ Awvx jwxu—jIvW dw jMmxw mrnw [ mqI—hor m`qW [ imiQAw—ivArQ [ krmu—imhr, b^SS [ nIswxu—prvwnw, rwhdwrI, inSwn [ scw nIswxu—s`cw prvwnw, sdw kwiem rihx vwlI rwhdwrI [2[

ArQ:- l`KW nykI dy qy cMgy kMm kIqy jwx, l`KW kMm Drm dy kIqy jwx, jo lokW dIAW nzrW ivc BI cMgy pRqIq hox; qIrQW au~qy jw ky l`KW qp swDy jwx, jMglW ivc jw ky suMn smwDI ivc itk ky jog-swDn kIqy jwx; rx-BUmIAW ivc jw ky sUrimAW vwly byAMq bhwdrI dy kwrnwmy ivKwey jwx, jMg ivc (hI vYrI dy snmuK ho ky) jwn id`qI jwey, l`KW (qrIikAW nwl) surq pkweI jwvy, igAwn-crcw kIqI jwey qy mn ƒ iekwgr krn dy jqn kIqy jwx, byAMq vwrI hI purwx Awidk Drm pusqkW dy pwT pVHy jwx; (pr) hy nwnk! ieh swrIAW isAwxpW ivArQ hn [ (drgwh ivc kbUl pYx vwsqy) aus pRBU dI b^SS hI s`cw prvwnw hY, ijs ny ieh swrI isRStI rcI hY qy ijs ny jIvW dw jMmxw mrnw nIXq kIqw hY (qW qy aus dI b^SS dw pwqr bxn leI aus dw nwm ismrnw hI au~qm m`q hY) [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਤਾ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹ੍ਹੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 467}

pdArQ:- eyk qUM—kyvl qUM [ sco scu—pUrn Afolqw, pUrn iKVwau [ vrqwieAw—vMf id`qw, auqpMn kr id`qw [ qUM dyih—qUM dyNdw hYN [ qw—qW, aus dwqwr dI brkiq nwl [ iqnI—auhnW (vfBwgIAW) ny [ scu kmwieAw—s`c ƒ kmwieAw hY, pUrn iKVwau Anuswr Awpxw jIvn bxwieAw hY [ ijn kY—ijnHW mnu`KW dy [ vswieAw—gurU ny itkwie id`qw [ mnmuKI—auhnW mnmuKW ny [ kwhy AwieAw—ikauN Awey, Awaux dw koeI lwB nwh hoieAw [8[

ArQ:- hy pRBU! kyvl qUM hI pUrn qOr qy Afol rihx vwlw mwlk (pUrn qOr qy iKiVAw hoieAw) hYN, Aqy qUM Awp hI AwpxI Afolqw dw gux (jgq ivc) vrqw id`qw hY [ (pr) ieh iKVwau vwlw gux (kyvl) aus aus jIv ƒ hI imldw hY ijs ijs ƒ qUM Awp dyNdw hYN, qyrI b^SS dI brkiq nwl, auh mnu`K aus iKVwau Anuswr Awpxw jIvn bxwauNdy hn [ ijnHW ƒ siqgurU iml pYNdw hY, auhnW ƒ ieh pUrn iKVwau vwlI dwq imldI hY, siqgurU auhnW dy ihrdy ivc ieh iKVwau itkw dyNdw hY [

mUrKW ƒ ies iKVwau dI swr nhIN AwauNdI, auh mnmuK (ies qoN vWjy rih ky) Awpxw jnm AjweIN gvwauNdy hn, jgq ivc jnm lYx dw auhnW ƒ koeI lwB nhIN huMdw [8[

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ ॥ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥ ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 467}

pdArQ:- ldIAih—l` dIAW jwx, (pVHIAW hoeIAW pusqkW nwl g`fIAW) BrIAW jwx [ BrIAih—Br ley jwx [ swQ—Fyr [ BrIAih swQ—FyrW dy Fyr lwey jw skx [ byVI pweIAY—(pVHIAW hoeIAW poQIAW nwl) iek byVI BrI jw sky [ gfIAih—g`fy jw skx, pUry jw skx [ Kwq—toey, Kwqy [ jyqy brs—ijqny swl hn, keI swl [ pVIAih jyqy brs brs—keI swlW dy swl pVH ky guzwry jw skx [ mws—mhIny [ jyqy mws—ijqny BI mhIny hn [ pVIAY—pVH ky ibqweI jwey [ jyqI Awrjw—ijqnI aumr hY [

not:- ‘pVIAY’ ivAwkrx Anuswr vrqmwn kwl, krm vwc (Passive Voice), A`n purK, iek-vcn hY [ ‘pVIAih’ iesy dw ‘bhu-vcn’ hY [ ‘pVih’ vrqmwn kwl, krqRI vwc (Active Voice) hY [ vDIk smJx vwsqy, vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’ [

sws—suAws [ lyKY—lyKy ivc, prvwngI ivc [ iek gl—iek r`b dI g`l, ie`k dI is&iq-swlwh [ horu—hor jqn [ JKxw JwK—JwK JKxw, JKW mwrnIAW [1[

ArQ:- jy ieqnIAW poQIAW pVH leIey, ijnHW nwl keI g`fIAW Br leIAW jw skx, ijnHW dy FyrW dy Fyr lgwey jw skx; jy ieqnIAW pusqkW pVH leIey, ijnHW nwl iek byVI BrI jw sky, keI Kwqy pUry jw skx; jy pVH pVH ky swlW dy swl guzwry jwx, jy pVH pVH ky (swl dy) swry mhIny ibqw id`qy jwx; jy pusqkW pVH pVH ky swrI aumr guzwr id`qI jwey, jy pVH pVH ky aumr dy swry suAws ibqwey jwx (qW BI r`b dI drgwh ivc ies ivcoN kuJ BI prvwn nhIN huMdw) [

hy nwnk! pRBU dI drgwh ivc kyvl pRBU dI is&iq-swlwh kbUl pYNdI hY, (pRBU dI vifAweI qoN ibnw) koeI hor au~dm krnw, AwpxI haumY dy ivc hI Btkdy iPrnw hY [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ ॥ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ॥ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ॥ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥ ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਪਹਿਰੈ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਹਰੈ ॥ ਮੋਨਿ ਵਿਗੂਤਾ ॥ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੂਤਾ ॥ ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ॥ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥ ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ ਮੂਰਖਿ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥ ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 467}

pdArQ:- iliK iliK piVAw—(ijqnw hI mnu`K iv`idAw) ilKdw pVHdw hY [ qyqw—auqnw hI [ kiVAw—AhMkwrI ho jWdw hY [ qyqo—auqnw hI vDIk [ livAw—(kW vWg) lauN lauN krdw hY, Bwv, QW QW AwKdw iPrdw hY ik mYN qIrQW dI Xwqrw kr AwieAw hW [ dyhI—srIr [ shu—shwr [ vy jIAw—hy jIv! swdu—suAwd [ swdu gvwieAw—suAwd gvw lYNdw hY, koeI luqP nhIN rih jWdw hY [ dUjw—(nwm qoN ibnw) koeI AfMbr [ BwieAw—cMgw l`gw [ Aih—idn [ inis—rwq [ khrY—du`K shwrdw hY [ moin—mon-DwrI jo cu`p bYTw rhy [ ivgUqw—kurwhy ipAw hoieAw hY [ pg—pYr, crn [ aupyqwxw—ju`qI qoN ibnw [ Alu mlu—gMdIAW cIzW [ isir—isr auqy [ CweI—suAwh [ mUriK—mUrK ny [ piq—ie`zq [ Qwie n pweI—QW qy nhIN pYNdw, kbUl nhIN huMdw [ bybwxI—jMglW ivc [ AMDu—AMnHw, mUrK mnu`K [ siqguru Byty—(ijs mnu`K ƒ) gurU iml pey [ mMin—mn ivc [ AMdysy—icMqw [ qy—qoN [ inhkyvlu—ACoh, inrlyp [ sbid—Sbd duAwrw [

ArQ:- ijqnw koeI mnu`K (koeI iv`idAw) ilKxI pVHnI jwxdw hY, auqnw hI aus ƒ AwpxI iv`idAw dw mwx hY (so ieh zrUrI nhIN ik r`b dy dr qy prvwn hox leI iv`idAw dI loV hY); ijqnw hI koeI bhuqy qIrQW dI XwqRw krdw hY, auqnw hI QW QW qy d`sdw iPrdw hY (ik mYN Plwxy qIrQ qy ieSnwn kr AwieAw hW [ so qIrQ-XwqRw BI AhMkwr dw hI kwrn bxdI hY) [

iksy ny (lokW ƒ piqAwaux vwsqy, Drm dy) keI ichn Dwry hoey hn, Aqy koeI Awpxy srIr ƒ kSt dy irhw hY, (aus ƒ BI iehI kihxw TIk jwpdw hY ik) hy BweI! Awpxy kIqy dw du`K shwr (Bwv, ieh ByK Dwrny srIr ƒ du`K dyxy BI r`b dy dr qy kbUl nhIN hn) [

(hor q`ko, ijs ny) AMn C`ifAw hoieAw hY (pRBU dw ismrn qW nhIN krdw, ismrn iqAwg ky) aus ƒ ieh hor hI kMm cMgw l`gw hoieAw hY [ aus ny BI AwpxI izMdgI ql^ bxweI hoeI hY Aqy du`K shwr irhw hY [ k`pVy nhIN pWdw qy idn rwq AOKw ho irhw hY [ (ie`klvWJy) cu`p v`t ky (AslI rwh qoN) KuMiJAw hoieAw hY, Blw, d`so (mwieAw dI nINdr ivc) su`qw hoieAw mnu`K gurU qoN ibnw ikvyN jwg skdw hY?

(iek) pYrW qoN nµgw iPrdw hY Aqy AwpxI ies kIqI hoeI Bu`l dw du`K sih irhw hY [ (su`cw cMgw Bojn C`f ky) jUTw im`Tw KWdw hY Aqy isr ivc suAwh pw r`KI hY, AigAwnI mUrK ny (ies qrHW) AwpxI p`q gvw leI hY [ pRBU dy nwm qoN ibnw hor koeI au~dm prvwn nhIN hY [

AMnHw (mUrK) aujwVW ivc, mVHIAW ivc, mswxW ivc jw rihMdw hY, (r`b vwlw rsqw) nhIN smJdw qy smW ivhw jwx qy pCqWdw hY [

ijs mnu`K ƒ gurU iml ipAw hY (AslI) suK auhI mwxdw hY, auh (vfBwgI) r`b dw nwm Awpxy ihrdy ivc (itkWdw) hY [ (pr) hy nwnk! gurU BI ausy ƒ hI imldw hY ijs au~qy Awp dwqwr imhr dI nzr krdw hY [ aus sMswr dIAW AwsW qy i&krW qoN inrlyp ho ky gurU dy Sbd duAwrw AwpxI haumY ƒ swV dyNdw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh