ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 465

ਪਉੜੀ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰੰਮਿਆ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਸਭਿ ਸੁਣਿਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 465}

pdArQ:- ndir—imhr dI nzr [ krih—(hy pRBU! qUM) krih [ ndrI—qyrI imhr dI nzr nwl [ BrMimAw—Btk cuikAw [ siqguir—siqgur ny [ siB lok sbwieAw—hy swry loko! siqguir imlIAY—jy siqgurU iml pey, (ikhVw siqgurU? auqr: “ijin sco scu buJwieAw”) [ scu—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [ ijn@@@@I—ijnHW mnu`KW ny [ Awpu—Awpxw Awp, Apx`q, AhMkwr [ sco scu—inrol s`c, s`c hI s`c [ buJwieAw—smJw id`qw [ ijin—ijs (gurU) ny [

ArQ:- hy pRBU! jy qUM (jIv au~qy) imhr dI nzr kryN, qW aus ƒ qyrI ikrpw-idRStI nwl siqgurU iml pYNdw hY [

ieh (ivcwrw) jIv (jdoN) bhuqy jnmW ivc Btk cuikAw (qy qyrI imhr dI nzr hoeI) qW ies ƒ siqgurU ny Awpxw Sbd suxwieAw [

hy swry loko! iDAwn dy ky suxo, siqgurU dy brwbr dw hor koeI dwqw nhIN hY [

ijnHW mnu`KW ny Awpxy AMdroN Awpw-Bwv gvw id`qw hY, auhnW ƒ aus siqgurU dy imlx nwl s`cy pRBU dI pRwpqI ho geI, ijs siqgurU ny inrol s`cy pRBU dI sUJ pweI hY (Bwv, jo mnu`K Awpxy AMdroN Awpw-Bwv gvwauNdy hn, auhnW ƒ aus siqgurU dy imlx nwl s`cy r`b dI pRwpqI ho jWdI hY, jo siqgurU sdw-iQr rihx vwly pRBU dI sUJ dyNdw hY) [4[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹ ਗੋਪਾਲ ॥ ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਅਵਤਾਰ ॥ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਤਣਿ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 465}

pdArQ:- GVIAw—ijvyN sMsik®q ‘Gt’ qoN ‘GVw’ pMjwbI Sbd hY, ijvyN sMsik®q ‘ktk’ qoN ‘kVw’ pMjwbI hY, iqvyN sMsik®q ‘Gitkw’ qoN pMjwbI ivc ‘GVI’ hY [ ‘GVI’ smy dI iek vMf dw nwauN hY, jo 24 imMtW dy brwbr huMdI hY [

gopI—gweIAW dI rwKI krn vwlI, gujrwxI [ ieh Sbd ‘gopI’ ^ws qOr qy ibMdRwbn dIAW gujrwxIAW vwsqy vriqAw jWdw hY jo ik®Sn jI dy gokl rihx dy smy auhnW nwl KyifAw krdIAW sn [ ik®Sn jI dw jnm qW mQrw ivc hoieAw sI, jo ihMdU mq Anuswr Bwrq dIAW sB qoN vDIk s`q piv`qr ngrIAW ivcoN iek hY [ auh s`q ngrIAW ieh hn:- AjuiDAw, mQrw, mwXw, kWsI, kWcI, AvMiqkw Aqy purI [

phr—swry idn dw ATvW ih`sw, jo 3 GMty dy brwbr huMdw hY [ kMn@—sMsik®q Sbd ‘ik®Sn’ dw pRwik®q rUp hY [ gopwl—ik®Sn jI dw nwm hY [ bYsMqru—A`g [ musY—T`gI jw rhI hY [ ivhUxI—s`KxI, ^wlI [

ArQ:- (swrIAW) GVIAW (mwno) gopIAW hn; (idn dy swry) pihr, (mwno) kwnH hn; paux pwxI qy A`g, (mwno) gihxy hn (jo auhnW gopIAW ny pwey hoey hn) [ (rwsW ivc rwsDwrIey AvqwrW dw sWg bxw bxw ky gwauNdy hn, kudrq dI rws ivc) cMdRmw qy sUrj, (mwno) do Avqwr hn [ swrI DrqI (rws pwx leI) mwl Dn hY, Aqy (jgq dy DMDy) rws dw vrqx-vlyvw hn [ (mwieAw dI ies rws ivc) igAwn qoN s`KxI dunIAw T`gI jw rhI hY, qy ies ƒ jmkwl KweI jw irhw hY [1[

Bwv—ieh jgq r`b dI inrqkwrI dw QW hY, ies ivc paux, pwxI AgnI, DrqI Awidk q`qW qoN bxy hoey sohxy pdwrQ q`k ky jIv moihq ho rhy hn, qy AwpxI aumr iesy msqI ivc hI ivArQ gvw rhy hn [

ਮਃ ੧ ॥ ਵਾਇਨਿ ਚੇਲੇ ਨਚਨਿ ਗੁਰ ॥ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨਿ ਫੇਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਸਿਰ ॥ ਉਡਿ ਉਡਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥ ਵੇਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੈ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥ ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਣਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾੜਹਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲਿ ॥ ਗਾਵਨਿ ਗੋਪੀਆ ਗਾਵਨਿ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹ ॥ ਗਾਵਨਿ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮਿ ਚੜਾਉ ॥ ਭਿੰਨੀ ਰੈਣਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥ ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਲਘਾਏ ਪਾਰਿ ॥ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਨਿ ਨ ਸਾਹ ॥ ਸੂਐ ਚਾੜਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਜੰਤ ॥ ਨਾਨਕ ਭਉਦਿਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਨਚਿ ਨਚਿ ਹਸਹਿ ਚਲਹਿ ਸੇ ਰੋਇ ॥ ਉਡਿ ਨ ਜਾਹੀ ਸਿਧ ਨ ਹੋਹਿ ॥ ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 465}

pdArQ:- vwiein—(swj) vjwauNdy hn [ rwvw—G`tw [ JwtY—Jwty ivc [ pUrih qwl—qwl pUrdy hn, n`cdy hn [ pCwVih—pCwVdy hn, mrdy hn [ gwvin gopIAw—gopIAW (dy sWg bx ky) gwauNdy hn [ krim—(pRBU dI) b^SS nwl [ cVwau—cVHdI klw [ rYix—rwq, izMdgI rUp rwq [ isKI—is`K leI [ gur vIcwir—gurU dI vIcwr dI rwhIN [ Ql vwroly—QlW dy vwroly [ Angwh—AMn gwhux vwly PlHy [ BaudIAw—BMBIrIAW [ bDn bMiD—bMDnW ivc bMnH ky [ pieAY ikriq—kIqy hoey krm dy sMskwrW Anuswr [ roie—ro ky [ auif n jwhI—(iksy au~cI AvsQw au~qy) au~f ky nhIN A`pVdy [

ArQ:- (rwsW ivc) cyly swj vjwauNdy hn, Aqy auhnW cyilAW dy gurU n`cdy hn [ (nwc vyly auh gurU) pYrW ƒ ihlwauNdy hn Aqy isr Pyrdy hn [ (auhnW dy pYrW nwl) au~f au~f ky G`tw auhnW dy isr ivc pYNdw hY, (rws vyKx Awey hoey) lok (auhnW ƒ n`cidAW) vyKdy hn Aqy h`sdy hn (A`KrIN—lok vyKdw hY Aqy h`sdw hY) [ (pr auh rwsDwrIey) rozI dI ^wqr n`cdy hn Aqy Awpxy Awp ƒ Buieˆ qy mwrdy hn [ gopIAW (dy sWg bx ky) gwauNdy hn, kwnH (dy sWg bx ky) gwauNdy hn, sIqw rwm jI qy hor rwijAW dy sWg bx ky gwauNdy hn [

ijs pRBU dw swrw jgq bxwieAw hoieAw hY, jo infr hY, Akwr-rihq hY Aqy ijs dw nwm sdw At`l hY, aus ƒ (kyvl auhI) syvk ismrdy hn, ijnHW dy AMdr (r`b dI) imhr nwl cVHdI klw hY, ijnHW dy mn ivc (ismrn krn dw) auqSwh hY, auhnW syvkW dI izMdgI-rUp rwq suAwdlI guzrdI hY—ieh is`iKAw ijnHW ny gurU dI m`q duAwrw is`K leI hY, imhr dI nzr vwlw pRBU AwpxI b^SS duAwrw auhnW ƒ sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw dyNdw hY [

(n`cx Aqy PyrIAW lYx nwl jIvn dw auDwr nhIN ho skdw, vyKo byAMq pdwrQ qy jIv sdw BONdy rihMdy hn) kohlU, crKw, c`kI, c`k QlW dy byAMq vroly, lwtU, mDwxIAW, PlHy, pMCI, BMBIrIAW jo iek-swhy aufdIAW rihMdIAW hn—ieh sB BONdy rihMdy hn [ sUl au~qy cwVH ky keI jMq BvweINdy hn [ hy nwnk! BOx vwly jIvW dw AMq nhIN pY skdw [ (iesy qrHW) auh pRBU jIvW ƒ (mwieAw dy) zMjIrW ivc jkV ky BvwauNdw hY, hryk jIv Awpxy kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr n`c irhw hY [ jo jIv n`c n`c ky h`sdy hn, auh (AMq ƒ) ro ky (eyQoN) qurdy hn [ (auN\) BI n`cx t`px nwl iksy au~cI AvsQw qy nhIN A`pV jWdy, qy nw hI auh is`D bx jWdy hn [

n`cxw ku`dxw (kyvl) mn dw SOk hY, hy nwnk! pRym kyvl auhnW dy mn ivc hI hY ijnHW dy mn ivc r`b dw fr hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਖਿ ਗਵਾਈਐ ॥ ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ ॥ ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 465}

pdArQ:- nwie lieAY—jy (qyrw) nwm ismrIey [ ipMfu—srIr [ iqs dw—aus (r`b) dw [ Kwjy—Kwj, ^urwk, Bojn [ loVih—qUM loVdw hYN, qUM cwhuMdw hYN [ kir puMnhu—BilAweI kr ky [ jrvwxw—blvwn [ jru—buFypw [ prhrY—C`fxw cwhuMdw hY [ vys krydI—vys Dwr Dwr ky [ AweIAY—(buFypw) Aw irhw hY [ BrIAY pweIAY—jdoN pweI BrI jWdI hY, jdoN suAws pUry ho jWdy hn [

ArQ:- (hy pRBU!) qyrw nwm inrMkwr hY, jy qyrw nwm ismrIey qW nrk ivc nhIN peIdw [

ieh ijMd Aqy srIr sB kuJ pRBU dw hI hY, auhI (jIvW ƒ) Kwx vwsqy (Bojn) dyNdw hY, (ikqnw ku dyNdw hY) ieh AMdwzw lwauxw ivArQ jqn hY [

hy jIv! jy qUM AwpxI BilAweI loVdw hYN, qW cMgw kMm kr ky BI Awpxy Awp ƒ nIvW AKvw [

jy (koeI jIv) buFypy ƒ pry htwauxw cwhy (Bwv, buFypy qoN bcxw cwhy, qW ieh jqn &zUl hY) buFypw vys Dwr ky Aw hI jWdw hY [ jdoN suAws pUry ho jWdy hn, qW koeI jIv ie`Qy rih nhIN skdw [5[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤਿ ਸਰੀਅਤਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜਿ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨਿ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰੁ ॥ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਹਿ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸੁ ਬਹਕਾਰੁ ॥ ਜੋਗੀ ਸੁੰਨਿ ਧਿਆਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਸਤੀਆ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥ ਇਕਿ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਹਿ ਐਥਾਊ ਤਿਨਾ ਭਿ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥ ਓਇ ਜਿ ਆਖਹਿ ਸੁ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ਤਿਨਾ ਭਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 465-466}

pdArQ:- bMdy sy—(Srh Anuswr ieh vIcwr krdy hn ik) bMdy auhI hn [ bMdI—(Srh dI) bMdS [ drsn—Swsqr [ swlwhin—slwh krdy hn [ drsin—Swsqr duAwrw [ swlwhI—swlwhux-jog hrI ƒ [ rUip—suMdr [ qIriQ—qIrQ au~qy [ Arcw—Awdr sqkwr, pUjw [ Agrvwsu—cMdn dI vwSnw [ bhkwru—mihkwr, ^uSbo [ suMin—suMn ivc, APur AvsQw ivc [ sUKm mUriq—r`b dw auh srUp ijhVw iehnW AsQUl ieMdirAW nwl nhIN vyiKAw jw skdw [ sqI—dwnI mnu`K [ dyxY ky vIcwir—(iksy ƒ kuJ) dyx dy i^Awl ivc [ sMqoKu—^uSI, auqSwh [ shsw gUxw—(Awpxy id`qy hoey nwloN) hzwr guxw (vDIk) [ jwrw—pr iesqRI-gwmI [ qY—Aqy [ kUiVAwr—JUT bolx vwly [ Krwb—BYVy [ vykwr—mMd krmI [ ieik—keI mnu`K [ hodw—kol huMdI vsq [ AYQwaU—eyQoN, ies jgq qoN [ Kwie clih—Kw ky qur pYNdy hn [ iqnw iB—auhnW ƒ BI [ kweI kwr—koeI n koeI syvw [ jil—jl ivc [ jIAw—jIv [ loA—lok [ Awkwrw Awkwr—swry idRStmwn bRihmMfW dy [ Eie—auh swry jIv [ ij—jo kuJ [ qUM hY—qUM hI, (hy pRBU!) [ swr—bl, qwkq, Awsrw [ BuK swlwhxu—is&iq-swlwh rUpI Bu`K [ AwDwru—Awsrw [ pw Cwru—pYrW dI ^wk [1[

ArQ:- muslmwnW ƒ Srh dI vifAweI (sB qoN vDIk cMgI l`gdI hY), auh Srh ƒ pVH pVH ky (ieh) ivcwr krdy hn (ik) r`b dw dIdwr dyKx leI jo mnu`K (Srh dI) bMdS ivc pYNdy hn, auhI r`b dy bMdy hn [

{not:- gurbwxI ƒ ghu nwl pVH ky ivcwrn vwly s`jx jwxdy hn ik jdoN kdy siqgurU jI iksy iek jW keI mqW qy koeI ivcwr krdy hn, qW pihlW Awp auhnW mqW dy i^Awl ilKdy hn, AMq ivc Awpxw mq pyS krdy hn [ ies slok dIAW jy do do qukW ƒ ghu nwl vyiKAw jwvy, qW sw& prgt huMdw hY ik ieslwm, ihMdU mq, jog mq, dwnI Aqy ivkwrI AwidkW sMbMDI gurU swihb i^Awl d`s rhy hn [ suqy hI Xog iehI id`sdw hY ik iehnW sBnW dw izkr kr ky gurU swihb Awpxw sWJw i^Awl A^Ir qy d`sdy [ qW qy auprlIAW do qukW ivcoN pihlI ƒ ieslwm sMbMDI vrq ky dUjI ƒ gurmq dw is`DWq d`sxw Bu`l hY, ikauNik ieh inXm AglIAW qukW ivc ikqy nhIN vriqAw igAw [ Asl ‘vwr’ inrIAW pauVIAW qoN bxI hoeI hY [ hryk pauVI nwl FukvyN slok gurU Arjn swihb jI ny ilKy hoey hn [ jdoN ies pauVI dy Bwv ƒ ghu nwl ivcwrIey, qW BI:

“auqmu eyhu bIcwru hY ijin scy isau icq lwieAw ] jg jIvnu dwqw pwieAw ]”

vwlw is`DWq slok dIAW AMqlIAW qukW “nwnk Bgqw BuK swlwhxu scu nwmu AwDwru ] sdw Anµid rhih idnu rwqI guxvMiqAw pw Cwru” ivcoN imldw hY [}

ihMdU Swsqr duAwrw hI swlwhux-jog suMdr qy byAMq hrI ƒ slwhuMdy hn, hryk qIrQ qy nHwauNdy hn, mUrqIAW Agy Bytw Drdy hn qy cMdn Awidk dy sugMDI vwly pdwrQ vrqdy hn [

jogI lok smwDI lw ky krqwr ƒ iDAwauNdy hn Aqy ‘AlK, AlK’ aus dw nwm aucwrdy hn [ (auhnW dy mq Anuswr ijs dw auh smwDI ivc iDAwn Drdy hn auh) sUKm srUp vwlw hY, aus auqy mwieAw dw prBwv nhIN pY skdw Aqy ieh swrw (jgq rUp) Awkwr (ausy dI hI) kwieAW (srIr) dw hY [

jo mnu`K dwnI hn auhnW dy mn ivc ^uSI pYdw huMdI hY, jdoN (auh iksy loVvMdy ƒ) kuJ dyx dI ivcwr krdy hn; (pr loVvMidAW ƒ) dy dy ky (auh AMdry AMdr krqwr pwsoN aus qoN) hzwrW guxw vDIk mMgdy hn Aqy (bwhr) jgq (aunHW dy dwn dI) vifAweI krdw hY [

(dUjy pwsy, jgq ivc) byAMq cor, pr-iesqRI gwmI, JUTy, BYVy qy ivkwrI BI hn, jo (ivkwr kr kr ky) ipClI kIqI kmweI ƒ mukw ky (ieQoN ^wlI h`Q) qur pYNdy hn (pr ieh krqwr dy rMg hn) auhnW ƒ BI (ausy ny hI) koeI ieho ijhI kwr sONpI hoeI hY [

jl ivc rihx vwly, DrqI au~qy v`sx vwly, byAMq purIAW, lokW Aqy bRihmMf dy jIv—auh swry jo kuJ AwKdy hn sB kuJ, (hy krqwr!) qUM jwxdw hYN, auhnW ƒ qyrw hI Awsrw hY [

hy nwnk! Bgq jnW ƒ kyvl pRBU dI is&iq-swlwh krn dI qWG l`gI hoeI hY, hrI dw sdw At`l rihx vwlw nwm hI auhnW dw Awsrw hY [ auh sdw idn rwq Anµd ivc rihMdy hn Aqy (Awp ƒ) guxvwnW dy pYrW dI ^wk smJdy hn [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh