ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 462

ਮੀਨਾ ਜਲਹੀਨ ਮੀਨਾ ਜਲਹੀਨ ਹੇ ਓਹੁ ਬਿਛੁਰਤ ਮਨ ਤਨ ਖੀਨ ਹੇ ਕਤ ਜੀਵਨੁ ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨੁ ਹੋਤ ॥ ਸਨਮੁਖ ਸਹਿ ਬਾਨ ਸਨਮੁਖ ਸਹਿ ਬਾਨ ਹੇ ਮ੍ਰਿਗ ਅਰਪੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੇ ਓਹੁ ਬੇਧਿਓ ਸਹਜ ਸਰੋਤ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਿਲੁ ਬੈਰਾਗੀ ਖਿਨੁ ਰਹਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ॥ ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗੈ ਚਿਤਵੰਤਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾ ॥ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤੇ ਭੈ ਭਰਮ ਦੁਤੀਆ ਸਗਲ ਖੋਤ ॥ ਕਰਿ ਮਇਆ ਦਇਆ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਮਗਨ ਹੋਤ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 462}

pdArQ:- mInw—m`CI! jl hIn—pwxI qoN ibnw [ KIn—kmzor, il`sw [ kq—ikvyN? ipRA ibnu—ipAwry qoN ibnw [ snmuK—swhmxy, mUMh auqy [ sih—shY, shwrdw hY [ bwn—qIr [ imRg—hrn [ Arpy—Bytw kr dyNdw hY [ pRwn—ijMd [ byiDE—ivMinHAw jWdw hY [ shj sroq—Awqmk Afolqw dyx vwly nwd ƒ sux ky [ ipRA—hy ipAwry! bYrwgI—audws-ic`q [ iDRgu—iPtkwr-jog [ qnu—srIr [ plkw n lwgY—A`KW dIAW plkW nhIN iek`TIAW huMdIAW, nINd nhIN AwauNdI [ pwgY—pg, crn [ Anidnu—hr vyly [ sRI rMg—l`CmI dw pqI, prmwqmw [ sRI—l`CmI [ mwqy—msq [ BY—swry fr {‘Bau’ qoN bhu-vcn} [ duqIAw—dUjw, mwieAw dw [ Brm duqIAw—mwieAw ip`Cy Btkxw [ mieAw—qrs [ dieAwl—hy dieAwl! pUrn—hy srb-ivAwpk! nwnk—hy nwnk! [2[

ArQ:- hy BweI! jdoN m`CI pwxI qoN ivCuV jWdI hY, jdoN m`CI pwxI qoN ivCuV jWdI hY, pwxI qoN ivCuiVAW aus dw mn aus dw srIr il`sw ho jWdw hY [ ipAwry (pwxI) qoN ibnw auh ikvyN jIaU skdI hY?

hy BweI! hrn Awqmk jIvn dyx vwlI (GMfy hyVy dI Awvwz) sux ky Awpxw mn Awpxw srIr AwpxI ijMd (sB kuJ aus im`TI sur qoN) sdky kr dyNdw hY, is`Dw mUMh auqy auh (iSkwrI dw) qIr shwrdw hY, swhmxy mUMh r`K ky qIr shwrdw hY [

hy ipAwry! myrI pRIiq (qyry crnW ivc) l`g geI hY [ (hy pRBU! mYƒ) iml, myrw ic`q (dunIAw vloN) audws hY [ hy BweI! aus ipAwry dy imlwp qoN ibnw jy ieh srIr iek iKn BI itikAw rih sky qW ieh srIr iPtkwr-jog hY [

hy ipAwry pRBU! mYƒ nINd nhIN pYNdI, qyry crnW ivc myrI pRIq l`gI hoeI hY, myrw mn hr vyly qYƒ hI icqwr irhw hY [

hy BweI! jyhVy vf-BwgI prmwqmw dy pRym-rMg ivc rMgy jWdy hn jyhVy aus dy nwm ivc msq ho jWdy hn, auh dunIAw dy swry fr mwieAw dI Btkxw ieh sB kuJ dUr kr lYNdy hn [ hy nwnk!  (AwK—) hy srb-ivAwpk dieAwl hrI! myry auqy myhr kr, qrs kr, mYN sdw qyry ipAwr ivc msq rhW [2[

ਅਲੀਅਲ ਗੁੰਜਾਤ ਅਲੀਅਲ ਗੁੰਜਾਤ ਹੇ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਬਾਸਨ ਮਾਤ ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਮਲ ਬੰਧਾਵਤ ਆਪ ॥ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਪਿਆਸ ਹੇ ਘਨ ਬੂੰਦ ਬਚਿਤ੍ਰਿ ਮਨਿ ਆਸ ਹੇ ਅਲ ਪੀਵਤ ਬਿਨਸਤ ਤਾਪ ॥ ਤਾਪਾ ਬਿਨਾਸਨ ਦੂਖ ਨਾਸਨ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਅਤਿ ਘਨਾ ॥ ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਸੁਜਾਨ ਸੁਆਮੀ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ ॥ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਤ ਮਿਟਤ ਪਾਪ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜੰਪੈ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਪੇਖਤ ਨਹ ਸੰਤਾਪ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 462}

pdArQ:- Ail—BOrw [ AlIAl—Ailkul, BOry [ guMjwq—guMjwr pWdy [ mkrMd—Pu`l dI ivclI DUVI [ bwsn—sugMDI [ mwq—msq [ Awp—Awpu, Awpxy Awp ƒ [ cwiqRk—ppIhw [ Gn—bUMd [ biciqR—suuMdr, sohxI [ min—mn ivc [ Aws—qWG [ Al—Ail, msq kr dyx vwlw rs [ qwp—du`K-klyS [ qin—qn ivc, ihrdy ivc [ Gnw—bhuq [ sujwn—isAwxw [ rsnw—jIB (nwl) [ Bnw—BnW, mYN aucwrW [ gih—PV ky [ idRsit—nzr, ingwh [ jMpY—bynqI krdw hY [ piqq pwvn—hy piqqW ƒ pivqR krn vwly! [3[

ArQ:- (hy BweI! kOl-Pu`lW dy duAwly) BOry guMjwr pWdy hn, BOry in`q guMjwr pWdy hn, kOl-Pu`lW dI DUVI dy rs dI sugMDI ivc msq huMdy hn, pRIqI dy iK`cy hoey auh Awpxy Awp ƒ kOl-Pu`lW ivc bMnHw lYNdy hn [

(hy BweI! BwvyN sr qy toBy pwxI nwl Bry pey hn, pr) ppIhy dy ic`q ƒ (b`dlW dI bUMd dI) ipAws hY, ppIhy dy ic`q ƒ (isr& b`dlW dI bUMd dI) qRyh hY, aus dy mn ivc b`dlW dI bUMd dI hI qWG hY [ jdoN ppIhw aus msq krw dyx vwlI bUMd ƒ pINdw hY, qW aus dI qpS imtdI hY [

hy jIvW dy du`K-klyS nws krn vwly! qwp nws krn vwly! (myrI qyry dr qy bynqI hY, mYƒ) iml, myry mn ivc myry ihrdy ivc (qyry crnW dw) bhuq fUMGw pRym hY [ qUM myrw sohxw cqur isAwxw mwlk hYN [ mYN (AwpxI) jIB nwl qyry kyhVy kyhVy gux ibAwn krW?

hy ivkwrW ivc if`gy hoieAW ƒ pivqR krn vwly hrI! mYƒ bwhoN PV ky AwpxI crnIN lw lvo, mYƒ Awpxw nwm b^So, qyrI ingwh myry auqy pYNidAW hI myry swry pwp imt jWdy hn [ nwnk bynqI krdw hY—hy hrI! qyrw drsn kIiqAW koeI du`K-klyS poh nhIN skdw [3[

ਚਿਤਵਉ ਚਿਤ ਨਾਥ ਚਿਤਵਉ ਚਿਤ ਨਾਥ ਹੇ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਸਰਣਿ ਅਨਾਥ ਹੇ ਮਿਲੁ ਚਾਉ ਚਾਈਲੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਧਿਆਨ ਹੇ ਮਨੁ ਲੁਬਧ ਗੋਪਾਲ ਗਿਆਨ ਹੇ ਜਾਚਿਕ ਜਨ ਰਾਖਤ ਮਾਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਦੀਰਨ ਸਗਲ ਇਛ ਪੁਜੰਤੀਆ ॥ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਭਾਗੇ ਮਿਲਿ ਨਾਹ ਸੇਜ ਸੋਹੰਤੀਆ ॥ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰੀ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਭਏ ਹਾਨ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ॥੪॥੧॥੧੪ {ਪੰਨਾ 462}

pdArQ:- icqvau—mYN icqvdw hW [ nwQ—hy nwQ! AnwQ—mYƒ AnwQ ƒ [ cweIly—cwau-Bry [ lubD—lwlcI [ jwick—mMgqy [ mwn—Awdr [ ibdIrn—nws krn vwlw [ kMiT—gl nwl [ sBwgy—BwgW vwly [ nwh—nwQ, Ksm [ pRB—hy pRBU! murwrI—hy murwrI! klml—pwp [ sRIDr—l`CmI-pqI [ inDwn—^zwnw [4[

ArQ:- hy myry Ksm-pRBU! mYN ic`q (ivc qYƒ hI) icqwrdw hW, hy nwQ! mYN ic`q ivc qYƒ hI Xwd krdw hW [ mYƒ AnwQ ƒ AwpxI srn ivc r`K lY [ (hy nwQ! mYƒ) iml (qYƒ imlx leI myry AMdr) cwau hY, myrI ijMd qyry drsn leI auqSwh ivc AweI hoeI hY [

hy pRBU! qyry sohxy srUp ivc myrI suriq juVI hoeI hY, qyry sohxy srIr vl myrw iDAwn l`gw hoieAw hY [ hy gopwl! myrw mn qyry nwl fUMGI sWJ pwx vwsqy llcw irhw hY [ qUM auhnW (vf-BwgIAW) dw mwx r`Kdw hYN jyhVy qyry dr dy mMgqy bxdy hn [

hy pRBU! Awpxy dr dy mMgiqAW dw Awdr-mwx krdw hYN, qUM auhnW dy du`KW dw nws krdw hYN, (qyrI myhr nwl auhnW dIAW) swrIAW mnokwmnw pUrIAW ho jWdIAW hn [

hy BweI! jyhVy (vf-BwgI mnu`K) pRBU-pqI dy gl nwl l`gdy hn, auhnW (dI izMdgI) dy idn BwgW vwly ho jWdy hn, Ksm-pRBU ƒ iml ky auhnW dy ihrdy dI syj sohxI bx jWdI hY [ ijnHW auqy  pRBU myhr dI ingwh krdw hY, ijnHW ƒ prmwqmw iml pYNdw hY, auhnW dy (ipCly kIqy) swry pwp nws ho jWdy hn [

nwnk bynqI krdw hY (—hy BweI!) l`CmI-pqI pRBU swry guxW dw ^zwnw-pRBU mYƒ iml ipAw hY, myrI mn dI murwd pUrI ho geI hY [4[1[14[35[

m: 5 — 14
m: 4 — 14
m: 3 —  2
m: 5 —  5
 . . . . ——
 . joV . . 35

< siqgur pRswid ]
Awsw dI vwr dw Bwv

gurU Arjn swihb jI qoN pihlW ‘Awsw dI vwr’ dI kIh Skl sI—ies g`l dw inrnw “slok BI mhly pihly ky ilKy” dy isrlyK dI ivAwiKAw ivc kIqw igAw hY [ ‘vwr’ pihlW kyvl pauVIAW hI sI [ so Awsw dI vwr dw Bwv ilKx jW smJx vyly hryk pauVI dy slokW dw iDAwn r`Kx dI loV nhIN hY [

gurU gRMQ swihb dI bwxI dy Sbd jW slok Awidk Awm qOr qy iksy ^ws ieiqhwsk swKI sMbMDI hn, pr auhnW dw muK-Bwv hryk mnu`K dy jIvn qy Gt skdw hY [ ies g`l dI loV nhIN hY ik jy auho ijhI ieiqhwsk Gtnw vrqoN ivc Awvy, qdoN hI koeI Sbd jW slok Fuk skygw [ iesy qrHW ‘Awsw dI vwr’ dy slokW dw swKI vwlw sMbMD pauVIAW nwl nhIN hY, kyvl mu`K Bwv dw sMbMD pauVIAW dy Bwv nwl hY [

ies g`l ƒ hor vDIk smJx vwsqy gurU nwnk swihb jI dy jIvn ivcoN iek swKI lY lvo [ sMglwdIp qoN AwauNdy hoey, rsqy ivc jYnIAW dy iek m`T qy gurU swihb iek sryvVy ƒ imly, ijs dw nwauN ‘AnBI’ sI [ ies dy nwl Drm-ivcwr dy sMbMD ivc gurU swihb ny hyT-iliKAw slok aucwirAw:

isru Kohwie pIAih mlvwxI jUTw mMig mMig KwhI ] Poil PdIhiq muih lYin BVwsw pwxI dyiK sgwhI ] Byfw vwgI isr Kohwiein BrI Ain hQ suAwhI ]......

AYs vyly ieh slok ‘mwJ kI vwr’ dI 26 vIN pauVI dy nwl drj hY [ auprlI swKI ivc ikqy ieh izkr nhIN AwauNdw ik aus sryvVy ƒ aupdyS krn vyly gurU nwnk swihb ny ieh ‘mwJ kI vwr’ BI aucwrI sI, ijs ivc hux auprlw slok drj hY [ slokW smyq ieh vwr aus sryvVy sMbMDI ho nhIN sI skdI, ikauNik ies ivc muslmwnW bwry slok BI drj hn [

so ‘mwJ kI vwr’ dy muK-aupdyS dw izkr krn vwly iehnW slokW dIAW swKIAW dw hvwlw dyxw, jW ieauN AwKxw ik ‘mwJ kI vwr’ ivc gurU nwnk swihb ny sryviVAW qy muslmwnW ƒ Amukw aupdyS kIqw, Zlq hY [ ‘mwJ kI vwr’ kyvl pauVIAW hn, ies vwsqy ‘vwr’ dw muK-Bwv kyvl pauVIAW dw hI muK-Bwv ho skdw hY [

iesy qrHW ‘Awsw dI vwr’ dy muK-aupdyS dw vrxn krn vyly ieh AwKxw ASu`D hY ik gurU nwnk swihb ny ‘Awsw dI vwr’ dI rwhIN rwsW sMbMDI, muslmwnW dy murdy d`bx sMbMDI, jnyaU sMbMDI, gaU dy gobr dw pocw Pyrn sMbMDI, haumY sMbMDI, iesqRI jwqI sMbMDI, jW hor slokW dy iksy mzmUn sMbMDI aupdyS kIqw hY [ slokW dy vKo vKry mzmUn hI d`s rhy hn ik ieh sB vKo vKry smyN loV aucwry gey hn [ jnyaU dI swKI Awm pris`D hY [ ieiqhws ivc auh ^ws slok BI id`qy gey hn, jo jnyaU vyly gurU swihb ny pWDy ƒ suxwey sn, pr koeI isAwxw mnu`K ieh nhIN AwK skdw ik ieh swrI ‘vwr’ swry slokW smyq gurU nwnk dyv jI ny aus jnyaU dy smy pWDy ƒ aupdyS dyx vwsqy aucwrI sI [ jnyaU dy slokW dI swKI dw ‘Awsw dI vwr’ dI 15vIN pauVI dy mzmUn nwl koeI sMbMD nhIN hY [ iehI hwl swry slokW dw hY [ iehnW slokW dI kyvl auhI is`iKAw, jo “sWJI sgl jhwnY” hY qy ienHW pauVIAW dy Bwv nwl rldI hY, ‘Awsw dI vwr’ dy muK aupdyS ivc leI jwxI hY [ dUjy A`KrW ivc ieauN AwK lvo ik ‘Awsw dI vwr’ dw muK-Bwv kyvl pauVIAW dw hI muK-Bwv hY [

so jo s`jx hux qk iSkwieq kirAw krdy sn ik ‘Awsw dI vwr’ dy swry mzmUn dI iek lVI nhIN bxdI, auhnW dI syvw ivc pRwrQnw hY ik slokW qoN ibnw rqw ghu nwl mUl ‘Awsw dI vwr’, ArQwq kyvl pauVIAW dw pwT krn, Aqy vyK lYx ik swrIAW pauVIAW ikvyN ieko hI suMdr mzmUn ivc proqIAW hoeIAW hn [

bwkI rhy slok; auhnW dIAW BI swKIAW ƒ C`f ky jy s`jx jn ‘sWJy aupdyS’, ‘muK-Bwv’ ƒ rqw ivcwr nwl socxgy, qW prq`K prgt ho jwvygw ik hryk slok ijs pauVI dy nwl drj hY aus dw muK-Bwv pauVI nwl imldw hY [ keI ieiqhwskwr ilK gey hn ik ‘Awsw dI vwr’ dIAW pihlIAW 9 pauVIAW (slokW smyq) pwk-ptn ivc SyK bRhm pws aucwrIAW sn qy bwkI 15 iksy hor QW [ ieh i^Awl au~kw hI Zlq hY [ swrI ‘vwr’ dw ieko hI mzmUn hY, ij`Qy BI aucwrI hY, swrI iek`TI hI aucwrI hY [

pauVI-vwr Bwv:

(1) kudriq swj ky ies ivc Awp hI bYTw pRBU jgq-qmwSw vyK irhw hY [

(2) jgq ivc pRBU ny jIv ƒ G`ilAw hY ik ieh ‘sc’ ƒ gRhx kry; ‘nwm-ismrn’ mnu`K dy jIvn dw mnorQ hY [ hryk jIv ƒ Awpo Awpxy kIqy krmW dw lyKw in`bVnw pYNdw hY [

(3) jo jIv isr& BogW ivc hI jIvn ibqw jWdy hn, auhnW dw jIvn ivArQ jWdw hY [

(4) ijs mnu`K auqy pRBU imhr kry aus ƒ ‘gurU’ imlwauNdw hY, aus ƒ jnm mrn dy gyV ivcoN k`F lYNdw hY ikauNik auh jIv haumY iqAwg ky ‘nwm’ jpdw hY [

(5) pRBU dw ‘nwm’ hI du`KW nrkW qoN bcwauNdw hY [ jy jIv Awpxw Blw loVdw hY qW ies ƒ iehI BlI kmweI krnI cwhIdI hY [ jgq ivc sdw nhIN bYT rihxw [

(6) pr ieh inscy jwxo ik ‘nwm’ dI dwiq ‘gurU’ qoN ibnw iksy hor QW qoN nhIN imldI [ gurU ivc hI inrMkwr ny Awpxw Awp prgt kIqw hY [

(7) ‘nwm’ auhI mnu`K ismr skdw hY jo sMqoKI hY qy mMdy pwsy pYr nhIN Drdw, jo dunIAw dy bMDnW ivc nhIN Psdw qy csikAW qoN bicAw rihMdw hY [

(8) ijs mnu`K auqy pRBU dI imhr huMdI hY aus dy ihrdy ivc ‘nwm’ v`sdw hY [ pr Awpxy hI mn dy ip`Cy qurn vwly mUrK bMdy jIvn AjweIN gvwauNdy hn [

(9) jo mnu`K ZrIb-suBwau rih ky pRBU dy dr qy is&iq-swlwh krdy hn, auh hn pRBU dy Bgq; qy auh Bgq aus ƒ ipAwry l`gdy hn [

(10) qW qy, jy gurmuKW dy crnW dI DUV imly auh Awpxy m`Qy auqy lweIey, Bwv, gurmuKW dy dr qy inMmRqw-Bwv nwl AwvIey [ ies qrHW mwieAw dy moh dw iqAwg kIqw jw skdw hY [

(11) iPr BI, inrw iksy Awpxy au~dm dI tyk r`Kxw Bu`l hY [ DuroN ijnHW auqy imhr hY auhI ‘nwm’ ismrdy hn [ hr vyly b^SS dI Aws r`Ko [

(12) pRBU dI hzUrI ivc pVHy AnpVHy dI ivcwr nhIN; hryk dI Awpo AwpxI kmweI auqy inbyVw huMdw hY [ jo BI mnu`K mUMh-zor hY, auh AMq du`KI huMdw hY [

(13) ies jgq ƒ iek smuMdr smwn jwxo ijs ivc ivkwrW dIAW lhrW auT rhIAW hn; ies ivcoN pwr lµGx leI gurU, mwno, jhwz hY [ pr, ieh smJ iksy ivrly ƒ AwauNdI hY ijs auqy mwlk dI imhr hovy [

(14) rUp (Bwv, ivKwvw) nwl nhIN inBdw, cMgI mMdI kmweI hI nwl jWdI hY [ ijnHW ieQy hukm kIqy, auhnW dIAW vDIkIAW auhnW dy swhmxy jm-rUp id`sdIAW hn [

(15) ijs jIv auqy pRBU imhr krdw hY aus ƒ Awpxy ‘hukm’ ivc qordw hY, ijs kr ky auh jIv aus dI hzUrI ivc kbUl huMdw hY [

(16) hryk dI sMBwl Awp hI krdw hY, mwx vifAweI dyx vwlw Awp hI hY, pr, iehnW vifAweIAW dw mwx kUVw hY, auh kdy bwdSwh ƒ BI iBKwrI bxw ky dr dr rulwauNdw hY [

(17) sohxy GoVy, mhl mwVIAW, hkUmq—iehnW ivc msq ho ky mOq ƒ Bulw dyxw Bu`l hY, aumr AjweIN clI jWdI hY [

(18) Asl vifAweIAW hn au~cy Awqmk gux jo gurU pwsoN hI iml skdy hn [ ijs auqy pRBU imhr krdw hY aus ƒ gurU imlwauNdw hY; gurU imilAW Aaugx dUr huMdy hn qy gux prgtdy hn [

(19) hryk jIv ‘Apx`q’ ivc PisAw ipAw hY; pr ies jgq dI ^wqr mwx krnw Bu`l hY, ikauNik ieh nwl nhIN inBxw [

(20) ies jIv ƒ igxy-imQy idn imly hn; jIv ƒ cwhIdw hY ik pRBU dw ismrn kr ky Awpxw jIvn svwry, auh pRBU hryk ƒ jIvn-s`qw dy irhw hY [

(21) Awpxw bIijAw hI v`Fxw pYNdw hY [ burweI vloN bco, auh bwzI Kyfo ijs krky mwlk nwl bx Awvy [

(22) jo mnu`K ‘cwkr’ bxdw hY qy ‘rzw’ ivc qurdw hY, auh mwx pwauNdw hY; mwlk nwl SrIkw kIiqAW SrimMdgI imldI hY [

(23) pYdw krn vwlw qy mwrn vwlw pRBU Awp hI hY, iksy ƒ suK qy iksy ƒ du`K Awp hI dyxhwr hY, auhI hryk dI sMBwl krn vwlw hY [

(24) isrjxhwr Awp hI irzk dyx dy smr`Q hY [ aus qoN ibnw jIv dw hor koeI Awsrw nhIN hY [

smu`cw Bwv:

1. (pauVI 1, 2, 3) prmwqmw ny Awpxy Awp qoN jgq ricAw hY, ies ivc hr QW bYT ky jgq-qmwSw vyK irhw hY [ jgq ivc mnu`K pYdw kIqw hY ik ‘sc’ ƒ gRhx kry, ‘s`cy’ pRBU dI bMdgI kry, pr dunIAw ivc l`g ky bMdw bwzI hwr irhw hY [

2. (nµ: 4, 5, 6) pRBU dI imhr nwl ijs ƒ gurU imldw hY auh ‘Awpw-Bwv’ gvw ky gurU dw aupdyS suxdw hY qy ‘nwm’ ismrdw hY ijs kr ky aus dy du`K-klyS invrdy hn [ gurU qoN ibnw ieh dwiq nhIN imldI, gurU dI A`K hI pRBU dw hr QW dIdwr krn dy smr`Q hY [

3. ‘nwm’ dI kmweI kIh hY? (7 qoN 10) sMqoK dw jIvn, Awpxy AMdr hr vyly pRBU ƒ idRV krnw, gurmuKW dI sMgiq, inrI AwpxI in`kI ijhI m`q qy tyk r`KxI; sgoN (11 qoN 15) prmwqmw dI b^SS qy Aws r`K ky au~dm krnw, iksy iv`idAw dy mwx qy mUMh-zor nwh ho jwxw, sgoN ‘Awpw’ gurU qoN vwr dyxw, nyk kmweI, nyk Aml Aqy prmwqmw dI rzw ivc rwzI rihxw [

4. dunIAw dIAW vifAweIAW dw mwx kUVw hY; (16) pRBU Awp hI vifAweIAW dyNdw hY pr jy Kohx l`gy qW rwjy qoN kMgwl bxw dyNdw hY [ (17) rwj imlK q^q mhl vyK ky mn-mMnIAW mOjW ivc jIvn gvw lYxw BwrI Bu`l hY [ (18) Awqmk r`bI gux sB qoN au~cw Dn hY, ieh gux gurU qoN imldw hY [ (19) mmqw ivc Ps ky iksy AhMkwr ivc Aw ky mMdy pwsy nw qurIey, iksy dw idl nwh duKweIey [ (20) jIvn suAwrIey qy pRBU ƒ cyqy r`KIey, ieQy sdw nhIN rihxw [ (21) Awpxy kIqy Anuswr suK du`K imldw hY, qW iPr bury rwh ikauN qurIey? (22) dunIAw dy kUVy mwx qy mwlk nwl SrIkw kIiqAW SrimMdgI imldI hY [ (23) iksy ƒ suK qy iksy ƒ du`K pRBU Awp hI dy irhw hY [ (24) prmwqmw Awp hI rwzk hY, aus qoN ibnw jIv dw hor koeI Awsrw nhIN hY [

mu`K Bwv:

krqwr ny jIv ƒ ‘scu’ gRhx krn leI ‘nwm’ ismrn leI pYdw kIqw hY, pr ieh mwiek BogW ivc ru`J ky jIvn ivArQ gvw lYNdw hY [ ijs auqy pRBU imhr kry aus ƒ gurU imlwauNdw hY, gurU qoN hI ‘nwm’ pRwpq huMdw hY, ijs dI brkiq nwl aus dw jIvn au~cw ho jWdw hY [ aus ƒ smJ Aw jWdI hY ik dunIAw dIAW vifAweIAW dw mwx kUVw hY, auh iek pRBU ƒ hI Awpxw Awsrw jwxdw hY [

bxqr

ies ‘vwr’ dIAW 24 pauVIAW hn, qy iehnW nwl 59 slok hn [ vyrvw ieauN hY:

slok m: 1—44

slok m: 2—15

pauVI nµ: 1, 2, 11, 12, 15, 18 Aqy 22 ƒ C`f ky bwkI 17 pauVIAW nwl do do slok hn; joV—34

pauVI nµ: 1, 2, 11 Aqy 18 nwl iqMn iqMn slok hn; joV—12 [

pauVI nµ: 12 Aqy 15 nwl cwr cwr slok, joV 8 [

pauVI nµ: 22 nwl 5 slok [

ku`l joV—34+12+8+5=59 [

pauVI nµ: 21, 22, 23 nwl gurU nwnk swihb dw koeI BI slok nhIN hY [ pauVI nµ: 7 Aqy 24 nwl iek iek slok; pauVI nµ: 11 Aqy 18 nwl gurU nwnk dyv jI dy iqMn iqMn slok Aqy pauVI nµ: 15 nwl gurU nwnk swihb dy cwr slok hn [

kivqw dy idRStI-kox qoN pauVIAW dI bnwvt vl vyKo [ pauVI nµ: 18, 22 Aqy 23 ƒ C`f ky bwkI sB dI bnwvt ieko ijhI hY, qukW dI igxqI BI iek-smwn hY [ jy gurU nwnk dyv jI ny ‘vwr’ aucwrn vyly slok BI nwlo nwl hI aucwry huMdy qy Awp hI iehnW pauVIAW nwl drj kIqy huMdy, qW ieh nhIN sI ho skdw ik kuJ pauVIAW slokW qoN au~kw hI s`KxIAW rihx dyNdy [ iPr, slokW dy mzmUn vl q`ko, sw& id`sdw hY ik vKo vK smy dy hn, jnyaU, sUqk, murdy d`bxy, cauky dI su`c, rwsW Awidk [ so ieh ivcwrW sw& prgt krdIAW hn ik ‘vwr’ isr& ‘pauVIAW’ hI sI [ gurU nwnk dyv jI dy smy qoN lY ky gurU rwm dws jI dy smy qk ieh iesy hI Skl ivc rhI [ slok gurU Arjn dyv jI ny drj kIqy sn [

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ {ਪੰਨਾ 462}

< —‘EAMkwr’ sMsik®q dy ‘EAM’ Sbd qoN ilAw igAw hY [ ieh Sbd ‘EAM’ sB qoN pihlW aupinSdW ivc vriqAw igAw hY ‘mWfUkX’ aupinSd ivc iliKAw hY ik jo kuJ ho cuikAw hY, jo AYs vyly mOjUd hY Aqy jo hovygw, ieh ‘EAM’ hI hY [

aupinSdW qoN ipCoN dy smy ivc Sbd ‘EAM’ ivSƒ, iSv Aqy bRhmw dy smudwie leI vriqAw igAw [

‘EAMkwr’ Sbd ‘Akwl purK’ dy ArQ ivc sRI gurU gRMQ swihb jI ivc AwauNdw hY, ijvyN:

EAMkwir bRhmw auqpiq ] EAMkwr kIAw ijin iciq ] EAMkwir sYl jug Bey ] EAMkwr byd inrmey ]

{rwmklI mhlw 1 dKxI, EAMkwru

Sbd ‘eykMkwr’ BI (jo < dw aucwrn hY) sRI gurU gRMQ swihb ivc vriqAw igAw hY, XQw:

eykm eykMkwru inrwlw ] Amru AjonI jwiq n jwlw ]

{iblwvlu mhlw 1 iQqI Gru 10 jiq

siqnwmu:- ijs dw nwm ‘siq’ hY [ Sbd ‘siq’ sMsik®q dy DwqU ‘As’ qoN hY, ijs dw ArQ hY ‘hoxw’ [ ‘siq’ dw sMsik®q rUp ‘sqX’ hY [ ies dw ArQ hY ‘hoNd vwlw’ [ ‘siqnwmu’ dw ArQ hY, ‘auh iek EAMkwr ijs dw nwm hY hoNd vwlw’ [

purKu:- sMsik®q ivc ivauqp`qI Anuswr ies dy ArQ ieauN kIqy hn:- ‘puir Syqy ieiq puruSh’ [ Bwv, jo srIr ivc lyitAw hoieAw hY [ sMsik®q ivc Sbd ‘purKu’ dw prclq ArQ hY ‘mnu`K’ [ Bgvq gIqw ivc ‘purK’ ‘Awqmw’ ArQ ivc vriqAw igAw hY [ ‘rGuvMS’ pusqk ivc ieh Sbd ‘bRhmWf dw Awqmw’ dy ArQW ivc AwieAw hY [ iesy qrHW pusqk ‘iSSUpwl vD’ ivc BI [

sRI gurU gRMQ swihb ivc ‘purKu’ dy ArQ hn Eh EAMkwr jo swry jgq ivc ivAwpk hY, auh Awqmw jo swrI isRStI ivc rm irhw hY [ ‘mnu`K’ Aqy ‘Awqmw’ ArQ ivc BI ieh Sbd keI QweIN AwieAw hY [

Akwl mUriq:- Sbd ‘mUriq’ iesqRI-ilMg hY [ Akwl ies dw ivSySx hY [ iesy krky ieh iesqRI ilMg rUp ivc iliKAw igAw hY [ jy Sbd ‘Akwl’ iek`lw hI ‘purKu’ ‘inrBau’ ‘inrvYru’ vWg 1 E dw gux-vwck huMdw, qW puilMg rUp ivc huMdw, Bwv, qW ies dy AMq ivc (   u ) huMdw [

ArQ:- Akwl purK ie`k hY; ijs dw nwm ‘hoNd vwlw’ hY, jo isRStI dw rcnhwr hY, jo sB ivc ivAwpk hY, BY qoN rihq hY, vYr-rihq hY, ijs dw srUp kwl qoN pry hY, (Bwv, ijs dw srIr nws-rihq hY) jo jUnW ivc nhIN AwauNdw, ijs dw pRkwS Awpxy Awp qoN hoieAw hY Aqy jo siqgurU dI ikrpw nwl imldw hY [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ {ਪੰਨਾ 462}

swrI bwxI ƒ qrqIb dy ky sRI gurU gRMQ swihb jI dy rUp ivc iek`qr krwaux vwly sRI gurU Arjn dyv jI sn [ vKo vKry SbdW Aqy bwxIAW dy mu`F ivc isrlyK BI gurU Arjn swihb jI ny hI BweI gurdws jI qoN ilKwey [ Awsw dI vwr dy mu`F qy BI ieh pMkqI ‘slok BI mhly pihly ky ilKy’ auhnW dI hI ilKweI hoeI hY [ auh Awp hI ilK rhy hn ik ies vwr dy ‘nwil’ slok BI AsW mhly pihly ky ilK id`qy hn [ ies qoN ieh g`l sp`St hY ik sRI gurU gRMQ swihb jI dI bIV iqAwr hox qoN pihlW ‘Awsw dI vwr’ kyvl 24 pauVIAW hI sI [ swry gur-mhlW dI Aqy BgqW AwidkW dI bwxI ƒ qrqIb dyx vyly gurU Arjn swihb jI ny sB qoN pihlW hryk rwg dy ‘Sbd’, Pyr ‘AstpdIAW’, ‘CMq’ qy ‘vwr’ Awidk ilKwey Aqy rwg dy A^Ir ivc BgqW dy Sbd ilKwey [ eysy qrHW swry gur-mhlW dy slokW ƒ Awp ny vwrW dIAW pauVIAW dy nwl do do iqMn iqMn kr ky joV id`qw [ jyhVy slok vD rhy, auhnW ƒ bIV dy A^Ir ivc drj kIqw qy isrlyK vjoN iliKAw ‘slok vwrW qy vDIk’ [

ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ {ਪੰਨਾ 462}

DunI—sur [ ArQ:- (ieh vwr) tuMfy (rwjw) Asrwj dI (vwr dI) sur auqy (gwauxI hY) [

swKI:- Asrwj iek rwjy dw pu`qr sI, ijs dw nwm swrMg sI [ AwpxI iesqRI mr jwx krky rwjw swrMg ny ipClI aumry iek hor ivAwh kr ilAw [ nvIN rwxI Awpxy mqRyey pu`qr Asrwj qy rIJ peI, pr Asrwj Awpxy Drm qy kwiem irhw [ jdoN rwxI dI hor koeI cwl pu`qr ƒ Drm qoN fygx ivc kwmXwb nwh hoeI, qW aus ny rwjy pws Asrwj dy ault JUTy dUSx lgw id`qy [ rwjy ny k®oD ivc Aw ky pu`qr vwsqy PWsI dw hukm dy id`qw [

rwjy dw vzIr isAwxw sI [ aus ny Asrwj ƒ jwnoN qW nwh mwirAw pr aus dw iek h`Q k`t ky aus ƒ SihroN bwhr iksy aujwV ivc iek KUh qy C`f id`qw [ au~QoN dI vxjwirAW dw iek kw&lw lµiGAw [ auhnW ivcoN iek vxjwry ny Asrwj ƒ Awpxy nwl lY ilAw [ vxjwry iksy hor rwjy dy Sihr ivcoN dI lµGy [ auQy Asrwj iek DobI dy pws vyc id`qw igAw [

Asrwj au~Qy DobI dy Gr rih ky syvw ivc Awpxy idn ibqwaux l`g ipAw [ smw pw ky aus Sihr dw rwjw sMqwn-hIn hI mr igAw [ vzIrW ny Awpo ivc &Yslw kIqw ik svyry jo mnu`K sB qoN pihlW Sihr dw drvwzw KVkwey, aus ƒ rwj dy id`qw jwey [ Asrwj dy Bwg jwgy DobI dw bld KulH igAw bld dI FUMf Bwl ivc Asrwj svyry hI auT quirAw qy drvwzw jw KVkwieEsu [ ies qrHW aus dyS dw rwj ies ƒ iml igAw [

rwjy dw pu`qr hox krky Asrwj dy AMdr rwj-prbMD vwly sMskwr mOjUd sn; so eys ny dyS dy prbMD ƒ cMgI qrHW sMBwl ilAw [ kuJ smw pw ky guAWFI dySW ivc kwl pY igAw, pr Asrwj dy dyS ivc cMgw sukwl sI [ dUsry dySW dy lok ies dy rwj ivcoN AMn dwxw mu`l lYx vwsqy Awaux l`g pey [ ies dy ipqw dw vzIr BI AwieAw [ Asrwj ny vzIr ƒ pCwx ilAw [ Awpo ivc dovyN bVy pRym nwl imly [ Asrwj ny vzIr dI bVI syvw kIqI, qy kuJ idn kol r`K ky Awpxy ipqw dy dyS-vwsIAW vwsqy bhuq swrw AMn mu`l lYx qoN ibnw hI Byt kIqw [

vzIr ny vwps Aw ky ieh swrw ibRqWq rwjy ƒ d`isAw qy pRyirAw ik Awpxy pu`qr ƒ hI Awpxw rwj BI sauNpy [ rwjy ƒ Awpxy pu`qr dy nyk Awcrn dw pqw l`g cukw hoieAw sI [ aus ny Awpxy vzIr dI ieh BlI slwh mMn leI qy Awpxy pu`qr ƒ sdvw ky Awpxw rwj BI aus dy hvwly kr id`qw [

FwfIAW ny ieh swrw ibRqWq ‘vwr’ ivc joV ky rwjw dy drbwr ivc gWivAw qy ienwm hwsl kIqy [ qdoN qoN FwfI ieh vwr gWvdy cly Aw rhy hn [

siqgurU jI ny ‘Awsw dI vwr’ BI iesy ‘vwr’ dI sur auqy gwaux dI AwigAw kIqI hY [

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥ ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 462}

pdArQ:- idauhwVI—idhwVI ivc [ sd vwr—sau (sO) vwrI [ ijin—ijs (gurU) ny [ mwxs qy—mnu`KW qoN [ krq—bxwauNidAW [ vwr—dyr, icr [

ArQ:- mYN Awpxy gurU qoN (iek) idn ivc sO vwrI sdky huMdw hW, ijs (gurU) ny mnu`KW qoN dyvqy bxw id`qy qy bxwauNidAW (rqw) icr nwh l`gw [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh