ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 459

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥ ਦੂਖ ਭੂਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਾਠੇ ਪ੍ਰਗਟੁ ਮਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਮਨਿ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਕੁਲ ਸੰਬੂਹਾ ਸਭਿ ਤਰੇ ॥ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਅਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥੪॥੬॥੯ {ਪੰਨਾ 459}

pdArQ:- rYix—rwq [ suhwvVI—suhwvxI, suAwdlI, sohxI [ klml—pwp [ try—tl gey, dUr ho gey [ dwirdR—grIbI [ nwTy—n`s gey [ pRgtu—KulHw [ mgu—rsqw [ imil—iml ky [ sMgy—sMgiq ivc [ rMgy—pRym ivc [ min—mn ivc [ loVIdw—icqivAw hoieAw, mMigAw hoieAw [ dyiK—dyK ky [ puMnI—pUrI ho geI [ siB—swry [ Anidnu—hr roz [4[

ArQ:- hy BweI! mnu`K leI auh idn sohxw AwauNdw hY auh rwq sohxI AwauNdI hY jdoN auh prmwqmw dw nwm ismrdw hY [ prmwqmw dy sohxy koml crnW nwl ijs mnu`K dI pRIiq bx jWdI hY aus dy swry pwp ivkwr dUr ho jWdy hn [ ijs mnu`K ƒ (gurU ny jIvn dw) is`Dw rwh ivKw id`qw, aus dy du`K aus dI Bu`K aus dI ZrIbI sB dUr ho gey [ jyhVw mnu`K gurU dI sMgiq ivc iml ky prmwqmw dy nwm dy pRym ivc mgn huMdw hY auh Awpxy mn ivc icqivAw Pl pw lYNdw hY [

prmwqmw dw drSn krky mnu`K dI hryk ie`Cw pUrI ho jWdI hY, aus dIAW swrIAW kulW BI qr jWdIAW hn [ hy nwnk! jyhVy mnu`K sdw hir-nwm ivc ismrdy rihMdy hn, auhnW dI hryk rwq auhnW dw hryk idn hr vyly Awnµd ivc lµGdw hY [4[6[9[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੭    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਸੁਭ ਚਿੰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰਉ ਇਕ ਘੜੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥ ਛੰਤ ॥ ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਨਿ ਤਾਰੇ ॥ ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗਹਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਹਿ ਅਨਦਿਨੋ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਧਿਆਨੁ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਖਿਨੋ ॥ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਬਿਕਾਰੁ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗਹਿ ਹਰਿ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 459}

pdArQ:- suB—BlI [ icMqn—socW [ rmx—ismrn [ inrml—pivqR [ swDU—gurU [ n ivsrau—mYN nwh Bu`lW [ BgvMq—hy Bgvwn! [1[

CMq [ iBMnI—qRyl-iB`jI [ rYnVIAY—sohxI rwq ivc [ cwmkin—cmkdy hn [ jwgih—jwgdy hn, sucyq rihMdy hn [ Anidno—Anidnu, hr roz [ pRB—hy pRBU! iKno—iKnu, rqw Br BI [ qij—iqAwg ky [ klmlw—pwp [ jwry—swV ley [1[

ArQ:- hy nwnk! (AwK—) hy Bgvwn! (myry auqy) myhr kr, mYN iek GVI vwsqy BI qyrw nwm nwh Bu`lW, mYN sdw BlIAW socW socdw rhW, mYN goibMd dw nwm jpdw rhW, mYN gurU dI pivqR sMgiq krdw rhW [1[

(hy BweI!) qRyl iB`jI rwq ivc (AwkwS ivc) qwry flHkdy hn (iqvyN, prmwqmw dy pRym ivc iB`jy hoey ihrdy vwly mnu`KW dy ic`q-AwkwS ivc sohxy Awqmk gux ilSkW mwrdy hn) [ myry rwm dy ipAwry sMq jn (ismrn dI brkiq nwl mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdy hn [ prmwqmw dy ipAwry sMq jn sdw hI sucyq rihMdy hn, hr vyly prmwqmw dw nwm ismrdy hn [ sMq jn Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dy sohxy koml crnW dw iDAwn Drdy hn (qy, aus dy dr qy Ardws krdy hn—) hy pRBU rqw ijqny smy leI BI swfy idl qoN dUr nwh ho [ sMq jn Awpxy mn dw mwx C`f ky, moh qy ivkwr dUr krky Awpxy swry du`K pwp swV lYNdy hn [ nwnk bynqI krdw hY—(hy BweI!) prmwqmw dy ipAwry sMq prmwqmw dy dws sdw (mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdy hn [1[

ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰੁ ਬਣਿਆ ॥ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਚਾਵ ਮੰਗਲ ਰਸ ਭਰੇ ॥ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਲਾਗੇ ਦੂਖ ਭਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭਿ ਹਰੇ ॥ ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਸੰਜੋਗੁ ਸਾਹਾ ਸੁਭ ਗਣਿਆ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਰਸੁ ਬਣਿਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 459}

pdArQ:- syjVIAY—(ihrdy dI) sohxI syj au~qy [ AwfMbru—sjwvt [ min—mn ivc [ Awvq—AwauNdw [ suKhgwmI—suK ApVwx vwly [ cwv— {l&z ‘cwau’ qoN bhu-vcn} [ mMgl—^uSIAW [ sMig—nwl [ siB—swry [ hry—hirAwvl-Bry, qrwvq vwly, Awqmk jIvn vwly [ sMjogu—imlwp [ swhw—ivAwh dw muhUrq [ suB—Blw [ gixAw—igixAw [ sRIDr— {sRI—l`CmI, l`CmI dw shwrw} prmwqmw [2[

ArQ:- hy sKI! jdoN mYN pRBU ƒ (Awpxy vl) AwauNdw suixAw, qW myry mn ivc Awnµd pYdw ho igAw, myry ihrdy dI sohxI syj au~qy sjwvt bx geI [

hy sKI! ijnHW vf-BwgIAW ƒ suK dyx vwly mwlk-pRBU jI iml pYNdy hn, auhnW dy ihrdy cwvW nwl ^uSIAW nwl Awnµd nwl Br jWdy hn [ auh pRBU dy AMg (crnW) nwl juVy rihMdy hn, auhnW dy du`K dUr jo jWdy hn, auhnW dI ijMd auhnW dw mn auhnW dw srIr—swry hI (Awqmk jIvn nwl) hry ho jWdy hn [ (gurU dI srn pY ky) jyhVy mnu`K pRBU dw iDAwn Drdy hn, auhnW dy mn dI hryk ie`Cw pUrI ho jWdI hY (gurU prmwqmw nwl auhnW dw imlwp krwx leI) Blw sMjog bxw dyNdw hY, cMgw muhUrq k`F dyNdw hY [

nwnk bynqI krdw hY—ijnHW vf-BwgIAW ƒ pRBU jI iml pYNdy hn, auhnW dy ihrdy ivc swry Awnµd bx jWdy hn, hulwrw bixAw rihMdw hY [2[

ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥ ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹੇ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਧਿਆਇ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 459}

pdArQ:- imil—iml ky [ sKIAw—shylIAW, sqsMgI [ ris—Awnµd ivc (mgn) [ boil n jwxI—mYN d`sxw nhIN jwxdI [ gUV—fUMGy [ gupq—gu`Jy [ krqy—krqwr dy [ ingm—vyd [ pwvhy—pwvih, pWdy, pw skdy [ Bwie—pRym ivc [ iDAwie—iDAwn Dr ky [ gwvhy—gwvih, gWdy hn [ suigAwn—sRySt igAwn dw mwlk [ pUrn—srb-ivAwpk [ pRB BwxI—pRBU ƒ ipAwrI l`gI [ rMig—rMg ivc [ shij—Awqmk Afolqw ivc [3[

ArQ:- shylIAW iml ky (mYƒ) pu`CdIAW hn ik Ksm-pRBU dI koeI inSwnI d`s [ mYN aus dy imlwp dy Awnµd ivc mgn qW hW, aus dy pRym nwl myrw ihrdw BirAw hoieAw BI hY, pr mYN aus dI koeI inSwnI d`sxw nhIN jwxdI [ (myry aus) krqwr dy gux fUMGy hn gu`Jy hn byAMq hn, vYd BI aus dy guxW dw AMq nhIN pw skdy, (aus dy syvk) aus dI BgqI dy rMg ivc ausdy pRym ivc juV ky aus dw iDAwn Dr ky sdw aus mwlk dy gux gWdy rihMdy hn [

nwnk bynqI krdw hY—jyhVI jIv-iesqRI aus Ksm-pRBU dy pRym dy rMg ivc rMgI jWdI hY auh Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdI hY, auh Awpxy aus pRBU ƒ ipAwrI l`gx l`g pYNdI hY jo swry guxW dw mwlk hY jo sRySt igAwn vwlw hY jo sB ivc ivAwpk hY [3[

ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰਿ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਅੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਭਾਗੇ ॥ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਰਸੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਰਹਸੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ॥ ਹਰਿ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਜਿ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਧਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਨ ਤਾਗੇ ॥੪॥੧॥੧੦ {ਪੰਨਾ 459}

pdArQ:- soihlVy—is&iq-swlwh dy sohxy gIq [ swjn—im`qr (SuB gux) [ srisAVy—pRPulq hoey, vDx Pu`lx l`gy [ dusmn—(kwmwidk) vYrI [ suK shj—Awqmk Afolqw dy suK [ srsy—mOl pey [ nwim—nwm ivc [ rhsy—pRsMn hoey [ pRiB—pRBU ny [ jwgy—sucyq rhy [ bnvwrI—jgq dw mwlk [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ iniD—^zwnw [ pwgy—pg, crn [ qwgy—q`gy, qoV inBy, pRIq qoV inbwhI [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy Bgq (hir-jn) jdoN prmwqmw dy suKdweI is&iq-swlwh dy sohxy gIq gwx l`g pYNdy hn qW (auhnW dy AMdr SuB gux) im`qr vDdy Pu`ldy hn, auhnW dy du`K (qy kwmwidk) vYrI n`s jWdy hn [ Awqmk Afolqw dy suK auhnW dy AMqr mOldy hn, prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl auh pRsMn-ic`q rihMdy hn, pr ieh swrI myhr pRBU ny Awp hI kIqI huMdI hY [ (Awpxy syvkW qy pRBU myhr krdw hY) auh syvk prmwqmw dy crnW ivc juVy rihMdy hn (ivkwrW dy h`ilAW vloN) sdw sucyq rihMdy hn, qy jgq dy mwlk pRBU ƒ iml pYNdy hn [ hy BweI! sMq jnW vwsqy (jIvn dy ieh) Bly idn Awey huMdy hn, auh Awqmk Afolqw ivc itk ky swry guxW dy ^zwny pRBU dy crn prsdy rihMdy hn [

nwnk bynqI krdw hY—prmwqmw dy syvk mwlk-pRBU dI srn Aw ky sdw leI aus nwl pRIiq inbwhuMdy hn [4[1[10[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉਠਿ ਵੰਞੁ ਵਟਾਊੜਿਆ ਤੈ ਕਿਆ ਚਿਰੁ ਲਾਇਆ ॥ ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤੁ ਕੂੜਿ ਲੋਭਾਇਆ ॥ ਕੂੜੇ ਲੁਭਾਇਆ ਧੋਹੁ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ ॥ ਤਨੁ ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਜਮਹਿ ਹੇਰੀ ਕਾਲਿ ਬਪੁੜੈ ਜਿਤਿਆ ॥ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਛੋਡਿ ਵੈਸੀ ਰਹਿਓ ਪੈਨਣੁ ਖਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਗਿ ਜੁਲਿਆ ਨਹ ਜਾਇ ਕਿਰਤੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 459-460}

pdArQ:- auiT—au~T ky [ vM\u—qur pau [ vtwaUiVAw—hy Boly vtwaU! hy Boly rwhI! vwt—rsqw [ qY—qUM {l&z ‘qY’ Aqy ‘qUM’ dy &rk vwsqy vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ muhliq—imilAw hoieAw izMdgI dw smw [ ikqu—iks ivc? kUiV—T`gI ivc [ ikqu kUiV—iks T`gI ivc? Dohu—DoKw [ krih—qUM krdw hYN [ AimiqAw—Axigxq [ Bsm—suAwh [ jmih—jm ny [ hyrI—q`kI, q`k ivc r`KI hoeI [ kwil—kwl ny, Awqmk mOq ny [ bpuVY—ivcwry ƒ [ vYsI—clw jweygw [ rihE—^qm ho igAw [ sMig—nwl [ juilAw—c`ilAw [ ikrqu— {øq} kIqy krmW dw iek`T, kIqy krmW dy sMskwrW dw iek`T [1[

ArQ:- hy Boly rwhI (jIv)! au~T, qur (iqAwr ho) [ qUM ikauN icr lw irhw hYN! qYƒ imilAw hoieAw aumr dw smw pUrw ho irhw hY [ qUM iks T`gI ivc PisAw hoieAw hYN? (iDAwn kr, ieh) mwieAw (inrw) DoKw hY (qUM ies dI) T`gI ivc PisAw hoieAw hYN, qy byAMq pwp krI jw irhw hYN [ ieh srIr (Aw^r) im`tI dI FyrI (ho jweygw), jm ny ies ƒ AwpxI q`k ivc r`iKAw hoieAw hY [

(pr jIv ivcwrw BI kIh kry? ies) ivcwry ƒ Awqmk mOq ny Awpxy kwbU ivc kIqw hoieAw hY (ieh nhIN smJdw ik ieh) Dn jvwnI sB kuJ C`f ky qur jweygw, qdoN ies dw Kwxw pihnxw mu`k jweygw [

hy nwnk! (jdoN jIv ieQoN qurdw hY, qW) kmwieAw hoieAw cMgw mMdw krm ies dy nwl qur pYNdw hY, kIqy krmW dy sMskwrW dw iek`T imtwieAw nhIN jw skdw [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh