ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 457

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਥਿਰੁ ਸੰਤਨ ਸੋਹਾਗੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਵਏ ॥ ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ਸੁ ਸਦ ਹੀ ਰਾਵਏ ॥ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤੁ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਨਵਤਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ॥ ਨਹ ਦੂਰਿ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ਠਾਕੁਰੁ ਦਹ ਦਿਸ ਪੂਰਨੁ ਸਦ ਸਦਾ ॥ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਗਤਿ ਮਤਿ ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਭਾਵਏ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਜਾਣੈ ਥਿਰੁ ਸੰਤਨ ਸੋਹਾਗੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਵਏ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 457}

pdArQ:- iQru—sdw kwiem rihx vwlw [ sohwgu—cMgw Bwg, Ksm [ jwvey—jwvY, jWdw [ igRih—ihrdy-Gr ivc [ nwhu—Ksm [ sd—sdw [ rwvey—imlwp dw Awnµd mwxdI hY [ Aivgqu—AidRSt [ nvqnu—nvW, nvyN ipAwr vwlw [ hdUir—AMg-sMg [ dh ids—dsIN pwsIN, hr QW [ pUrnu—ivAwpk [ piq—Ksm [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ jw qy—ijs pwsoN [ ipRA pRIiq—ipAwry dI pRIiq (ijaNu ijauN vDdI hY) [ Bwvey—BwvY, ipAwrw l`gdw hY {not:- ‘pRIqm Bwvey’—pRIqm ƒ cMgw l`gdw hY} [ vKwxY—AwKdw hY [ bcin—bcn dI rwhIN [1[

ArQ:- hy BweI! (prmwqmw dy) sMq jnW dw cMgw Bwg sdw kwiem rihMdw hY (ikauNik auhnW dy) isr dw sWeI nwh (kdy) mrdw hY nwh (kdy auhnW ƒ C`f ky ikqy) jWdw hY [ (hy BweI!) ijs jIv-iesqRI dy ihrdy-Gr ivc pRBU-pqI Aw v`sy, auh sdw aus dy imlwp dy Awnµd ƒ mwxdI hY [

auh prmwqmw nws qoN rihq hY, AidRSt hY, sdw nvyN ipAwr vwlw hY, pivqR-srUp hY [ auh mwlk iksy qoN BI dUr nhIN hY, sdw hryk dy AMg-sMg v`sdw hY, dsIN hI pwsIN auh sdw hI sdw hI ivAwpk rihMdw hY [ sB jIvW dI ijMd dw mwlk auh prmwqmw AYsw hY ijs pwsoN jIvW ƒ au~cI Awqmk AvsQw imldI hY, cMgI Akl pRwpq huMdI hY [ ijauN ijauN aus ipAwry nwl pRIiq vDweIey, iqauN iqauN auh pRIqm-pRBU ipAwrw l`gdw hY [

nwnk AwKdw hY—gurU dy Sbd dI brkiq nwl (aus pRBU-pRIqm nwl) fUMGI sWJ pYNdI hY [ (prmwqmw dy) sMq jnW dw cMgw Bwg sdw kwiem rihMdw hY (ikauNik) auhnW dw Ksm-pRBU nwh (kdy) mrdw hY nwh (kdy auhnW ƒ C`f ky ikqy) jWdw hY [1[

ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਤਾਰੁ ਤਾ ਕੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥ ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾ ਨਾਰਿ ਸੋਭਾ ਪੂਰਿ ਬਣਾ ॥ ਮਾਣੁ ਮਹਤੁ ਕਲਿਆਣੁ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੰਗਿ ਸੁਰਜਨੁ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ॥ ਸਰਬ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਨਹੀ ਊਨਾ ਸਭੁ ਕਛੂ ॥ ਮਧੁਰ ਬਾਨੀ ਪਿਰਹਿ ਮਾਨੀ ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਤਾ ਕਾ ਬਣਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰੁ ਤਾ ਕੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 457}

pdArQ:- jw kau—ijs (jIv-iesqRI) ƒ [ Bqwru—Brqw, Ksm [ qw kY—aus (jIv-iesqRI dy ihrdy Gr) ivc [ suKvMqI—suKI [ pUir—pUrI [ mwxu—Awdr [ mhqu—vifAweI [ kilAwxu—suK [ jsu—is&iq-swlwh [ sMig—nwl [ surjnu—dYvI guxW dw mwlk pRBU [ isiD—krwmwqI qwkqW [ iniD—^zwnw [ iqqu—aus ivc [ igRih—Gr ivc [ iqqu igRih—aus ihrdY Gr ivc {‘iqsu igRih’—aus dy ihrdy Gr ivc} [ aUnw—G`t [ mDur—im`TI [ iprih—pqI ny [ mwnI—Awdr id`qw [ qw kw—aus (iesqRI) dw [ jw ko—ijs (jIv-iesqRI) dw [2[

ArQ:- hy BweI! ijs (jIv-iesqRI) ƒ pRBU pqI (iml pYNdw hY) aus dy ihrdy Gr ivc bhuq Awnµd bixAw rihMdw hY, auh suKI jIvn ibqWdI hY, hr QW aus dI soBw vifAweI bxI rihMdI hY [ aus jIv-iesqRI ƒ hr QW Awdr imldw hY vifAweI imldI hY suK imldw hY (ikauNik aus ƒ) prmwqmw dI is&iq-swlwh pRwpq hoeI rihMdI hY [ dYvI guxW dw mwlk-pRBU sdw aus dy AMg-sMg v`sdw hY [ aus (jIv-iesqRI dy) ihrdy-Gr ivc swrIAW krwmwqI qwkqW swry hI nO ^zwny v`s pYNdy hn, aus ƒ koeI Gwt nhIN rihMdI, aus ƒ sB kuJ pRwpq rihMdw hY [ aus jIv-iesqRI dy bol im`Ty ho jWdy hn, pRBU-pqI ny aus ƒ Awdr-mwx dy r`iKAw huMdw hY [ aus dw cMgw Bwg sdw leI bixAw rihMdw hY [

nwnk AwKdw hY—gurU dy Sbd dI rwhIN auh jIv-iesqRI pRBU-pqI nwl fUMGI sWJ pw lYNdI hY [ hy BweI! srb-ivAwpk prmwqmw ijs jIv-iesqRI dw Ksm bx jWdw hY aus dy ihrdy-Gr ivc bhuq Awnµd bixAw rihMdw hY [2[

ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥ ਪੀਸਉ ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਆਪੁ ਤਿਆਗੀਐ ॥ ਤਜਿ ਆਪੁ ਮਿਟੈ ਸੰਤਾਪੁ ਆਪੁ ਨਹ ਜਾਣਾਈਐ ॥ ਸਰਣਿ ਗਹੀਜੈ ਮਾਨਿ ਲੀਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਕਰਿ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਜਿ ਉਦਾਸੀ ਕਰ ਜੋੜਿ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਾਗੀਐ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਜਾਣੈ ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 457}

pdArQ:- sKI—hy sKI! sMq—gurU [ pIsau—pIsauN, mYN pIhW [ pKwir—pKwrIN, mYN DovW [ Awpu—Awpw-Bwv, AhMkwr [ qij—iqAwg ky [ sMqwpu—du`K-klyS [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ ghIjY—PVnI cwhIdI hY [ mwin lIjY—(gurU dw hukm) mMn lYxw cwhIdw hY [ kir—(Awpxy Awp ƒ) bxw ky [ kr—(dovyN) h`Q {bhu-vcn} [ rYix—rwq [3[

ArQ:- hy shylI! Aw, gurU dy pws c`lIey [ (gurU dI d`sI) syvw ivc l`gxw cwhIdw hY [ hy sKI! (myrw jI krdw hY) mYN (gurU ky lµgr vwsqy c`kI) pIhW, mYN (gurU dy) crn DovW [ hy sKI! gurU dy dr qy jw ky AhMkwr iqAwg dyxw cwhIdw hY [ hy sKI! AhMkwr iqAwg ky (mn dw) klyS imt jWdw hY [ hy sKI! kdy BI Awpxw Awp jqwxw nhIN cwhIdw [ gurU dw p`lw PV lYxw cwhIdw hY (jo gurU hukm kry auh) mMn lYxw cwhIdw hY, jo kuJ gurU kry ausy ƒ suK (jwx ky) lY lYxw cwhIdw hY [ hy sKI! Awpxy Awp ƒ aus gurU dy dwsW dI dwsI bxw ky, (mn ivcoN) auprwmqw iqAwg ky dovyN h`Q joV ky idn rwq (syvw ivc) sucyq rihxw cwhIdw hY [

nwnk AwKdw hY—(hy sKI! jIv) gurU dy Sbd dI rwhIN hI (prmwqmw nwl) fUMGI sWJ pw skdw hY [ (so,) hy sKI! Aw, gurU pws c`lIey [ (gurU dI d`sI) syvw ivc l`gxw cwhIdw hY [3[

ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਣ ਲਾਗਿਆ ॥ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਸਗਲ ਤਿਨਹਿ ਤਿਆਗਿਆ ॥ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜੁ ਸੁਭਾਉ ਵੂਠਾ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 457}

pdArQ:- jw kY msqik—ijnHW dy m`Qy auqy [ is—auh bMdy [ qw kI—auhnW dI [ hir kY rMig—hrI dy pRym ivc [ iqnih—auhnW ny [ min—mn ivc [ shju—Awqmk Afolqw [ suBwau—au~cw pRym [ vUTw—Aw v`isAw [4[

ArQ:- hy BweI! ijnHW dy m`Qy auqy Bwg jwgdy hn auhnW ƒ (gurU prmwqmw dI) syvw-BgqI ivc joVdw hY [ ijnHW ƒ gurU dI sMgiq pRwpq huMdI hY auhnW dI hryk Aws pUrI ho jWdI hY [ swD sMgiq dI brkiq nwl prmwqmw dy pRym ivc juV ky auh prmwqmw dw ismrn krn l`g pYNdy hn [ mwieAw dI ^wqr Btkxw, dunIAw dw moh, ivkwr, myr-qyr—ieh swry AOgux auh iqAwg dyNdy hn [ auhnW dy mn ivc SWqI pYdw ho jWdI hY, Awqmk Afolqw Aw jWdI hY, pRym pYdw ho jWdw hY, auh prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gWdy hn, qy, Awqmk Awnµd mwxdy hn [

nwnk AwKdw hY—mnu`K gurU dy Sbd dI brkiq nwl hI prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw skdw hY [ ijnHW mnu`KW dy m`Qy auqy Bwg jwgdy hn, gurU auhnW ƒ prmwqmw dI syvw-BgqI ivc joVdw hY [4[4[7[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲੁ ॥੧॥ ਛੰਤ ॥ ਮਿਲਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰਿ ਲੇਹੁ ॥ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਗਉ ਚਰਣ ਲਾਗਉ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਦਇਆ ॥ ਕਤਹੂੰ ਨ ਧਾਵਉ ਸਰਣਿ ਪਾਵਉ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਕਰਿ ਮਇਆ ॥ ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੁਣਹੁ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨਉ ਏਹੁ ॥ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਿਵਾਰਿ ਲੇਹੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 457}

pdArQ:- kCu n khY—kuJ nhIN AwKdw, poh nhIN skdw [ jmkwlu—mOq, Awqmk mOq [ AMqy—Aw^r ƒ [1[

CMq [ imlau—imlauN, mYN imlW [ sMig—sMgiq ivc [ moih—mYƒ [ ibnau—bynqI [ krau—krauN, mYN krdw hW [ kr—h`Q {bhu-vcn} [ mwgau—mwgauN, mYN mMgdw hW [ lwgau—lwgauN, mYN l`gw rhW [ qum@ dieAw—jy qUM dieAw kryN [ Dwvau—mYN dOVW [ kruxw mY—hy qrs-srUp! mieAw—dieAw [ AgQ—hy Ak`Q! invwir lyhu—dUr kr [1[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm ismridAW mOq dw fr poh nhIN skdw (Awqmk mOq nyVy nhIN Aw skdI) [ hy nwnk! (ismrn dI brkiq nwl) mn suKI rihMdw hY ihrdw suKI ho jWdw hY, qy, Aw^r prmwqmw BI iml pYNdw hY [1[

CMq [ hy hrI! mYN dovyN h`Q joV ky (qyry dr qy) Ardws krdw hW, mYƒ Awpxy nwm dI dwiq b^S [ mYƒ (ivkwrW qoN) bcweI r`K (myhr kr) mYN qyry sMq jnW dI sMgiq ivc itikAw rhW [

hy hrI! mYN qYQoN qyrw nwm mMgdw hW [ jy qUM myhr kryN qW mYN qyrI crnIN l`gw rhW, (Aqy Awpxy AMdroN) AhMkwr iqAwg idAW [ hy qrs-srUp pRBU! (myry auqy) myhr kr, mYN qyrI srn ipAw rhW, qy (qyrw Awsrw C`f ky) iksy hor pwsy nwh dOVW [

hy sB qwkqW dy mwlk! hy Ak`Q! hy byAMq! hy pivqR-srUp suAwmI! myrI ieh Ardws sux [ qyrw dws nwnk qYQoN ieh dwn mMgdw hY ik myrw jnm mrn dw gyV mukw dy [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh