ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 453

ਸਰਸਿਅੜੇ ਸਰਸਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥ ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ ॥ ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਪਿ ਖੜਾ ॥ ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਲਿ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 453}

pdArQ:- srisAVy—s-rs ho gey hn, Awnµd-pUrn ho gey hn [ myry BweI mIqw—myry im`qr myry Brw, myry swry igAwn-ieMdRy [ ibKmo ibKmu—ibKm hI ibKm, bhuq AOKw [ AKwVw—sMswr-AKwVw ijQy kwmwidk ivkwrW nwl sdw Gol ho irhw hY [ gurU imil—gurU ƒ iml ky [ BIqw—kMD, BIq [ Brm gVw—Brm dy iklHy dI [ swxQ—shwieqw leI [ suigAwnw—igAwn vwlw [ prDwnw—mMinAw-pRmMinAw [ jo—ijs ƒ [ pRiB—pRBU ny [ jW—jdoN [ vil—p`K qy [ [4[

ArQ:- hy BweI! gurU ƒ iml ky mYN ieh bVw AOKw sMswr-AKwVw ij`q ilAw hY, hux myry swry im`qr Brw (swry igAwn-ieMdRy) Awnµd-pUriq ho rhy hn [ hy BweI! gurU dI srn pY ky mYN sMswr-AKwVw ij`iqAw hY (gurU dI ikrpw nwl) mYN sdw prmwqmw dw ismrn krdw hW (mYN pihlW mwieAw dI Btkxw dy iklHy ivc kYd sW, hux auh) Btkxw dy iklHy dI kMD Fih peI hY [ mYN hir-nwm dw ^zwnw l`B ilAw hY, iek v`fw ^zwnw l`B ilAw hY, myrI shwieqw auqy pRBU Awp (myry isr auqy) Aw Kloqw hY [

hy BweI! auhI mnu`K cMgI sUJ vwlw hY auhI mnu`K hr QW mMinAw-pRmMinAw hoieAw hY ijs ƒ pRBU ny Awpxw (syvk) bxw ilAw hY [ hy nwnk! jdoN Ksm-pRBU p`K qy hovy qW swry im`qr Brw BI ^uS ho jWdy hn [4[1[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਕਥਾ ਹਰਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸਹਜਿ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ॥ ਸਹਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਮਿਉ ਬਾਣੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥ ਜਪਿ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 453}

pdArQ:- AkQw—jo ibAwn nwh kIqw jw sky [ kQw—is&iq-swlwh [ suirnr—dYvI gux vwly bMdy [ muinjn—SWq-ic`q rihx vwly mnu`K [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ Aimau bwxI—AMimRq bwxI, Awqmk jIvn dyx vwlI gurbwxI dI rwhIN [ rMgu—ipAwr [ jip—jp ky [ AlKu—AidRSt [ inrMjnu—inrlyp [ icMidAw—icqivAw [ qij—qj ky [ dUjw—mwieAw dw ipAwr [ gur pRswdI—gurU dI ikrpw nwl [ rMgu—Awnµd [1[

ArQ:- hy BweI prmwqmw dI is&iq-swlwh (AwpxI haumY cqurweI dy AwDwr qy) nhIN kIqI jw skdI, (isAwxp-cqurweI dy Awsry) prmwqmw dI is&iq-swlwh nwl jwx-pCwx nhIN pweI jw skdI [ dYvI suBwv vwly SWq-ic`q rihx vwly mnu`K Awqmk Afolqw ivc itk ky hI is&iq-swlwh krdy hn [ hy BweI! ijnHW mnu`KW ny Awqmk jIvn dyx vwlI gurbwxI dI brkiq nwl Awqmk Afolqw ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI auhnW ny prmwqmw dy sohxy koml crnW nwl ipAwr pw ilAw, aus ie`k AidRSt qy inrlyp pRBU ƒ ismr ky auhnW ny mn-icqivAw Pl pRwpq kr ilAw [

nwnk bynqI krdw hY—(hy BweI! ijnHW mnu`KW ny Awpxy AMdroN) AhMkwr moh ivkwr mwieAw dw ipAwr dUr kr ky AwpxI suriq r`bI nUr ivc joV leI, auh gurU dI ikrpw nwl sdw pRBU-imlwp dw Awnµd mwxdy hn [1[

ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਹਰਿ ਸੰਤ ਸਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਲਾਥੇ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪੈ ॥ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਆਪੁ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪੈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 453}

pdArQ:- shweI—swQI, shwieqw krn vwly [ sMqwp—du`K-klyS, mwnsk du`K [ BRm—Btkxw [ Bau—fr-shm [ Awpu—Awpw-Bwv [ pRiB—pRBU ny [ kqih—ikqy BI [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy sMq jn myry im`qr hn myry s`jx hn myry swQI hn [ auhnW dI sMgiq mYN v`fy BwgW nwl bVI au~cI iksmq nwl pRwpq kIqI hY [ jyhVw mnu`K sMq jnW dI sMgiq ^uS-iksmqI nwl hwsl kr lYNdw hY auh (sdw) prmwqmw dw nwm ismrdw hY, aus dy swry du`K aus dy swry klyS mu`k jWdy hn [ hy BweI! jyhVw bMdw siqgurU dI crnIN l`gdw hY aus dI Btkxw dUr ho jWdI hY aus dw hryk fr-shm ^qm ho jWdw hY, auh Awpxy AMdroN Awpw-Bwv (AhMkwr) dUr kr lYNdw hY [ ijs mnu`K ƒ ipAwry pRBU ny myhr kr ky Awpxy crnW ivc joV ilAw, auh pRBU qoN ivCuV ky hor ikDry BI nhIN jWdw [

nwnk bynqI krdw hY—hy hrI! mYN qyrw dws hW, mYƒ BI AwpxI srn ivc r`K [2[

ਹਰਿ ਦਰੇ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥ ਵਾਰੀ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੇ ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਰਾਖੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 453}

pdArQ:- dry—dir, dr qy [ vwrI—kurbwn [ jwvw—jwvW, mYN jWdw hW [ sd—sdw [ kir—kr ky [ Bytq—imilAW [ jwqw—jwx ilAw, fUMGI sWJ pw leI [ Git Git—hryk srIr ivc [ ibDwqw—isrjxhwr [ jUAY—jUey ivc [3[

ArQ:- hy hrI! qyry dr qy, qyry bUhy qy (Kloqy) qyry ipAwry Bgq sohxy l`g rhy hn [ mYN (qyry) auhnW (BgqW) qoN vwrny jWdw hW, sdky jWdw hW, kurbwn jWdw hW [ (hy BweI!) mYN auhnW BgqW A`gy isr invw ky sdw auhnW qoN kurbwn jWdw hW ijnHW ƒ imilAW prmwqmw nwl fUMGI sWJ pY jWdI hY (qy ieh smJ Aw jWdI hY ik) srb-ivAwpk isrjxhwr hryk srIr ivc hr QW mOjUd hY [

hy BweI! ijs mnu`K ƒ pUrw gurU iml pYNdw hY auh prmwqmw dw nwm ismrdw hY auh (juAwrIey vWg) jUey ivc (mnu`Kw) jnm (dI bwzI) nhIN hwrdw [

nwnk bynqI krdw hY—hy pRBU! mYN qyrI srn AwieAw hW, ikrpw kr ky (mYƒ BI jUey ivc jIvn-bwzI hwrn qoN) bcw lY [3[

ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਧੂੜੀ ਨ੍ਹ੍ਹਾਈਐ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥ ਮਿਟੇ ਦੂਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਪਾਵਾ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਤਰੀਐ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 453}

pdArQ:- kyqk—ikqny ku? gwvw—gwvW, mYN gw sdkw hW [ pwvw—pwvW, hwsl krW [ n@weIAY—ieSnwn krnw cwhIdw hY [ gvweIAY—dUr kr leIdI hY [ hdUry—AMg-sMg [ swQy—swiQ, nwl [ kilAwx—suK Awnµd [ bhuiV—muV, iPr [ qrIAY—qr jweIdw hY [ pRB Bwvw—pRB BwvW, pRBU ƒ cMgw l`g pvW [4[

ArQ:- hy pRBU! qyry byAMq gux hn, qyry guxW dw AMq nhIN pY skdw [ mYN qyry ikqny ku gux gw skdw hW? hy pRBU! jy myry v`fy Bwg hox qW hI qyry crnW dI qyry (sohxy) crnW dI DUV mYƒ iml skdI hY [ hy BweI! pRBU dy crnW dI DUV ivc ieSnwn krnw cwhIdw hY (ies qrHW mn ivcoN ivkwrW) dI mYl dUr ho jWdI hY, qy, jnm mrn dy (swrI aumr dy) du`K lih jWdy hn (ieh inScw BI Aw jWdw hY ik) prmysr pRBU swfy AMdr Aqy bwhr swry sMswr ivc sdw swfy AMg-sMg v`sdw hY swfy nwl v`sdw hY [ (hy BweI! jyhVw mnu`K) prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY aus dy AMdr suK-Awnµd bx jWdy hn aus dy du`K imt jWdy hn, auh muV jUnW ivc nhIN pYNdw [

nwnk bynqI krdw hY—gurU dI srn ipAW (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jweIdw hY [ (jy mYƒ BI gurU iml pey qW mYN BI) Awpxy pRBU ƒ ipAwrw l`gx l`g pvW [4[2[

ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਕਿਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਆਰਾਧਿਆ ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੂਠਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਇਆ ਸਭ ਦੂਖ ਮਿਟਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬਿਨਸੀ ਗਾਠੇ ॥ ਪ੍ਰਿਉ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਾ ॥ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਬੇਧੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਿਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਠਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 453-454}

pdArQ:- byiDAw—iv`J igAw [ ikCu Awn—hor koeI BI cIz [ imil—iml ky [ Git Gty—hryk Gt (srIr) ivc [ AMimRqou—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl {l&z ‘AMimRqu’ hY, ieQy ‘AMimRqo’ pVHnw hY} [ vUTw—Aw v`isAw [ nwTy—n`T gey [ iniD—^zwnw [ gwTy—gMF [ shj suBweI—Awqmk Afolqw ƒ ipAwr krn vwlw [ min—mn ivc [ byDy—iv`J jwx nwl [1[

ArQ:- (hy BweI! ijs mnu`K dw) mn prmwqmw dy sohxy koml crnW ivc pRoqw jWdw hY, aus ƒ (prmwqmw dI Xwd qoN ibnw) koeI hor cIz im`TI nhIN l`gdI [ swD sMgiq ivc iml ky auh mnu`K pRBU dw nwm ismrdw hY, aus ƒ prmwqmw hryk srIr ivc v`sdw id`s pYNdw hY (aus mnu`K dy ihrdy ivc) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl Aw v`sdw hY (ijs dI brkiq nwl aus dy) jnm mrn dy du`K (izMdgI dy swry du`K) dUr ho jWdy hn [ auh mnu`K guxW dy ^zwny pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY, Awpxy swry du`K imtw lYNdw hY, (aus dy AMdroN) haumY dI (b`JI hoeI) gMF KulH jWdI hY [ Awqmk Afolqw ƒ ipAwr krn vwlw ipAwrw pRBU aus ƒ C`f nhIN jWdw, aus dy mn ivc (pRBU-pRym dw p`kw) rMg cVH jWdw hY (ijvyN) mjIT (dw p`kw rMg) [

hy nwnk! ijs mnu`K dw mn pRBU dy sohxy koml crnW ivc iv`J igAw, aus ƒ (pRBU dI Xwd qoN ibnw) koeI hor cIz im`TI nhIN l`gdI [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh