ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 452

ਪਿਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੈਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੈ ॥ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਪੀਵੈ ॥ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਜਗਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੀਦ ਨ ਪਵੈ ਕਿਵੈ ॥ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਲਿਵੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 452}

pdArQ:- riqAVy—r`qy hoey, pRym-rMg nwl rMgy hoey [ mYfy—myry [ loiex—nyqr, A`KW [ cwiqRk—ppIhw [ sIqlu—TMfw [ pIvY—pINdw hY [ qin—srIr ivc (aupijAw hoieAw) [ ibrhu—ivCoVy dw drd [ ikvY—iksy qrHW BI [ ilv—suriq [3[

ArQ:- hy myry ipAwry! myrIAW A`KW pRBU-pqI dy drSn ivc msq hn ijvyN ppIhw (sÍWqI vrKw dI) bUMd (leI qWGdw hY) [ hy myry ipAwry! jdoN myrw mn prmwqmw dy nwm-jl dI bUMd pINdw hY qW TMFw-Twr ho jWdw hY [ hy myry ipAwry! myry srIr ivc aupijAw hoieAw ivCoVy dw drd mYƒ jgweI r`Kdw hY, iksy qrHW BI mYƒ nINd nhIN pYNdI [ hy nwnk! (AwK—) hy myry ipAwry! gurU dI b^SI lgn dI brkiq nwl mYN s`jx pRBU ƒ (Awpxy AMdr hI) l`B ilAw hY [3[

ਚੜਿ ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੀਅ ਰੁਤੇ ॥ ਪਿਰ ਬਾਝੜਿਅਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਂਗਣਿ ਧੂੜਿ ਲੁਤੇ ॥ ਮਨਿ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਇ ਨੈਨ ਜੁਤੇ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ ਮਾਤ ਸੁਤੇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 452}

pdArQ:- ciV—cVHY, cVHdw hY [ BlIA—sohxI [ ruqy—ruiq [ bwJiVAhu—ibnw [ AWgix—(ihrdy dy) vyhVy ivc [ DUiV—G`tw [ luqy—au~f rhI hY [ min—mn ivc [ aufIxI—audws [ nYn—A`KW [ juqy—juVy hoey, t`k nIJ lw rhy [ dyiK—vyK ky [ ivgsI—iKV peI [ suqy—suq, pu`qr ƒ [4[

ArQ:- hy myry ipAwry! cyq (dw mhInw) cVHdw hY, bsMq (dw mOsm) AwauNdw hY, (swrw sMswr AwKdw hY ik ieh) sohxI ru`q (Aw geI hY, pr) hy myry ipAwry! pRBU-pqI (dy imlwp) qoN ibnw (myry ihrdy dy) vyhVy ivc DUV au~f rhI hY [ hy myry ipAwry! myry mn ivc (pRBU-imlwp dI) Aws au~T rhI hY, (mYN dunIAw dy Bw dI sohxI bsMq ru`q vloN) audws hW, myrIAW dovyN A`KW (bsMq dy KyVy ƒ vyKx dy QW pRBU-pqI dy drsn dI aufIk ivc) juVIAW peIAW hn [

nwnk (AwKdw hY—hux) hy myry ipAwry! gurU nwnk ƒ vyK ky (myrI ijMd ieauN) iKV peI hY ijvyN mW Awpxy pu`qr ƒ vyK ky iKV pYNdI hY [4[

ਹਰਿ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਈਆ ॥ ਗੁਰ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਹਉ ਘੋਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਮੇਲਾਈਆ ॥ ਸਭਿ ਆਸਾ ਹਰਿ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਤੁਠੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 452}

pdArQ:- ivtiVAhu—qoN [ hau—mYN [ GolI—sdky [ ijin—ijs (gurU) ny [ siB—swrIAW [ min icMidAVw—mn ivc icqivAw hoieAw [ quTVw—pRsMn [ nwim—nwm ivc [ nwnku—(AwKdw hY) [5[

ArQ:- hy myry ipAwry! mYƒ gurU ny prmwqmw dIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW suxweIAW hn, mYN aus gurU qoN sdky jWdI hW ijs ny mYƒ pRBU-pqI dy crnW ivc joV id`qw hY [ hy myry ipAwry! pRBU ny myrIAW swrIAW AwsW pUrIAW kr id`qIAW hn, pRBU pwsy mYN mn-icqivAw Pl pw ilAw hY [

nwnk (AwKdw hY—) hy myry ipAwry! ijs (vf-BwgI mnu`K auqy) prmwqmw dieAwvwn huMdw hY auh prmwqmw dy nwm ivc lIn ho jWdw hY [5[

ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਖੇਲਸਾ ॥ ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥ ਹਰਿ ਦਾਤੜੇ ਮੇਲਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਸਾ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਸਾ ॥੬॥੧੪॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 452}

pdArQ:- ipAwry—hy ipAwry! Kylsw—KylsW; mYN KyfWgI [ ikau—ikvyN? pweI—pweIN, mYN l`BW [ ijqu—ijs dI rwhIN [ lig—(ijs dI crnIN) l`g ky [ dyKsw—dyKsW, mYN vyKW [ dwqVy—hy ipAwry dwqwr! gurmuiK—gurU dI rwhIN [ muiK mylsw—muiK mylsW, mYN mUMh nwl imlwvWgI, mYN qyrw drsn krWgI [ Duir—drgwh qoN [ msqik—m`Qy auqy [ sw—sI [6[

ArQ:- hy ipAwry! prmwqmw qoN ibnw (iksy hor nwl) mYN pRym (dI Kyf) nhIN KyfWgI [ (hy ipAwry! d`s) mYN ikvyN gurU ƒ l`BW ijs dI rwhIN hI mYN qyrw drSn kr skWgI [

hy ipAwry dwqwr hrI! mYƒ gurU imlw, gurU dI rwhIN hI mYN qyrw drsn kr skWgI [

nwnk (AwKdw hY—) hy myry ipAwry! (ijs vf-BwgI dy) m`Qy auqy Dur drgwh qoN (pRBU-imlwp dw) lyK iliKAw huMdw hY aus ƒ gurU iml pYNdw hY [6[14[21[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥ ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਹਿ ਵੂਠਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੂਠਾ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ॥ ਗ੍ਰਿਹੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਓਇ ਭਾਗਿ ਗਇਆ ॥ ਸੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 452}

pdArQ:- Ando Andu—Awnµd hI Awnµd [ Gxw—bhuq [ vUTw—Aw v`isAw [ quTw—pRsMn hoieAw [ shju—Awqmk Afolqw [ igRhu—Gr, ihrdw-Gr [ vis AwieAw—v`s ipAw hY [ mMglu—^uSI dw gIq [ Eie—(l&z ‘auh’ qoN bhu-vcn) [ Bwig gieAw—B`j gey [ AwGwxy—r`j gey hn [ AMimRq bwxy—Awqmk jIvn dyx vwlI bwxI nwl [ bsITw—vkIl, ivcolw [ isau—nwl [ nYxI—A`KW nwl [1[

ArQ:- (hy BweI! myry ihrdy-Gr ivc) Awnµd hI Awnµd bx igAw hY (ikauNik) mYN aus pRBU dw drSn kr ilAw hY (jo Awnµd dw somw hY), Aqy mYN prmwqmw dy nwm dw im`Tw rs c`K ilAw hY [ (hy BweI!) prmwqmw dy nwm dw im`Tw rs myry mn ivc Aw v`isAw hY (ikauNik) siqgurU (myry auqy) dieAwvwn ho igAw hY (gurU dI myhr nwl myry AMdr) Awqmk Afolqw pYdw ho geI hY [ hux myrw (ihrdw) Gr v`s ipAw hY (myry igAwn-ieMdRy) ^uSI dw gIq gw rhy hn (myry ihrdy-Gr ivcoN) auh (kwmwidk) pMj vYrI n`s gey hn [ (hy BweI! jdoN dw) im`qr gurU (prmwqmw nwl imlwx vwsqy) vkIl bixAw hY, aus dI Awqmk jIvn dyx vwlI bwxI dI brkiq nwl myry igAwn-ieMdRy TMFy-Twr ho gey hn (mwiek pdwrQW vloN) r`j gey hn [

hy nwnk! AwK—myrw mn hux prmwqmw nwl ig`J igAw hY, mYN aus prmwqmw ƒ (AwpxIAW) A`KW nwl vyK ilAw hY [1[

ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ॥ ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਲਗੇ ਸੇਵਾ ॥ ਆਪੇ ਜਾਞੀ ਆਪੇ ਮਾਞੀ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਦੇਵਾ ॥ ਅਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 452}

pdArQ:- soihAVy—soBnIk ho gey hn [ bMk—bWky, suMdr [ myry duAwry—myry igAwn-ieRMdy [ pwhunVy—myrI ijMd dw pqI [ kwrj swry—myry (swry) kMm sMvwrdy hn [ kir—kr ky [ Awpy—Awp hI [ mw\I—(ivAwh vwly Gr AwieAw hoieAw) myl [ suAwmI—Ksm [ dyvw—ieSt-dyv (ijs dy swhmxy ivAwh huMdw hY) [ kwrju—ivAwh dw kMm [ Dwrn Dwry—Awsrw dyNdw hY [ shu—Ksm-pRBU [ Gr—ihrdw-Gr [2[

ArQ:- (hy sKI! myry ihrdy-Gr dy swry drvwzy) myry igAwn-ieMdRy sohxy ho gey hn soBnIk ho gey hn (ikauNik myry ihrdy-Gr ivc) myrI ijMd dy sweIN myry sMq-pRBU jI Aw ibrwjy hn [ myry ipAwry sMq-pRBU jI myry kMm swry sMvwr rhy hn (myry swry igAwn-ieRMdy aus sMq-pRBU ƒ) nmskwr kr ky aus dI syvw-BgqI ivc l`g gey hn [ auh Awp hI jW\I hY auh Awp hI myl hY auh Awp hI mwlk hY auh Awp hI ieSt-dyv hY [ (myrI ijMd dw mwlk-pRBU myrI ijMd ƒ Awpxy crnW ivc joVn dw ieh) Awpxw kMm Awp hI isry cwVHdw hY [

hy nwnk! AwK—myrw Ksm-pRBU myry ihrdy-Gr ivc Aw bYTdw hY, myry swry igAwn-ieMdRy sohxy bx gey hn [2[

ਨਵ ਨਿਧੇ ਨਉ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਈ ਰਾਮ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਰਾਮ ॥ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਚੂਕੀ ਧਾਈ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਦਾ ॥ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗੇ ਤਾ ਮੈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 452}

pdArQ:- nv—nO [ iniD—^zwnw [ nv inDy—isRStI dy swry nO hI ^zwny [ Gr—ihrdw-Gr [ iDAweI—iDAweIN, mYN ismrdw hW [ sKweI—swQI [ shj—Awqmk Afolqw [ suBweI—sRySt pRym dw dwqw [ gxq—icMqw [ cUkI—mu`k geI hY [ DweI—Btkxw [ n ivAwpY—zor nhIN pw skdI [ icMdw—icMqw [ gwjy—g`j irhw hY, prgt ho irhw hY [ Anhd—ie`k-rs [ Anhd vwjy—ie`k-rs vwjy v`j rhy hn [ soB—soBw [ myrY sMgy—myry nwl [3[

ArQ:- hy BweI! hux mYN prmwqmw dw nwm ismrdw hW, mYƒ hryk pdwrQ iml igAw hY, mYN sB kuJ l`B ilAw hY, isRStI dy swry hI nO ^zwny myry ihrdy-Gr ivc Aw itky hn [

mYN aus goibMd dw nwm sdw ismrdw hW jo myrw sdw leI swQI bx igAw hY, ijs dw sdkw myry AMdr Awqmk Afolqw qy pRym pYdw ho igAw hY [ mYN, Awpxy AMdr icMqw-i&kr imtw ilAw hY, myrI Btkxw mu`k geI hY, koeI icMqw myry mn auqy kdy jor nhIN pw skdI [ myry AMdr goibMd g`j irhw hY (pRBU dy ismrn dw Awnµd pUry jobn ivc hY [ ieauN Awnµd bixAw hoieAw hY, mwno, swry sMgIqk swj) ie`k-rs (myry AMdr) v`j rhy hn [ (prmwqmw ny myry AMdr) hYrwn kr dyx vwlI Awqmk suMdrqw pYdw kr id`qI [ hy nwnk! AwK—pRBU-pqI myry AMg-sMg v`s irhw hY, qwhIeyN mYƒ pRqIq ho irhw hY ik mYN isRStI dy nO hI ^zwny l`B ley hn [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh