ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 451

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਤਰਾਵੈ ॥੧॥ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰਿ ਬਿਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸੁਖੁ ਸਦ ਹੋਈ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥੨॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸਟ ਝਖ ਮਾਰਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਰਖਣਹਾਰਾ ॥੩॥ ਹਰਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਰਿ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ ॥ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿਠਿ ਦੇਇ ਨਾਮਦੇਉ ਮੁਖਿ ਲਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤਿ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 451}

pdArQ:- ijn@w ByitAw—ijnHW ny srn leI [ idRVwvY—ihrdy ivc p`kw kr dyNdw hY [ iqs kI—aus (mnu`K) dI [ iqRsnw—qRyh [ jo—jyhVw mnu`K [ jo iDAwiedy—jyhVy mnu`K ismrdy hn [ iqn@ nyiV—auhnW dy nyVy [ kir—kry, krdw hY [ nwim—nwm ivc (joV ky) [ qrwvY—pwr lµGw dyNdw hY [1[

ArQ:- (hy BweI!) ijnHW mnu`KW ny ipAwry gurU dw p`lw PV ilAw, gurU auhnW dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm p`kw kr dyNdw hY [ jyhVw mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY aus mnu`K dI mwieAw vwlI Bu`K-qRyh swrI dUr ho jWdI hY [ jyhVy mnu`K sdw prmwqmw dw nwm ismrdy rihMdy hn, jm auhnW dy nyVy nhIN Fukdw (Awqmk mOq auhnW au~qy Awpxw pRBwv nhIN pw skdI) [ hy dws nwnk! (AwK—ijs mnu`K auqy) prmwqmw ikrpw krdw hY, auh sdw aus dw nwm jpdw hY, qy, prmwqmw aus ƒ Awpxy nwm ivc joV ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [1[

pdArQ:- gurmuiK—gurU dI rwhIN [ ibGnu—rukwvt [ sd—sdw [ purKu—mhw purK, smrQw vwlw [ pUjy—Awdr krdw hY [ sBu koeI—hryk jIv [ nwnku—nwnk (AwKdw hY) [ ByitAw—srn leI, p`lw PiVAw [ soeI—Awp hI [2[

ArQ:- (hy BweI!) jyhVy mnu`K gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auhnW dy jIvn-s&r ivc muV (ivkwrW Awidk dI) koeI rukwvt nhIN pYNdI [ jyhVy mnu`K (Awpxw jIvn su`cw bxw ky) smrQw vwly gurU ƒ pRsMn kr lYNdy hn, hryk jIv auhnW dw Awdr-sqkwr krdw hY [ jyhVy mnu`K ipAwry gurU dI d`sI syvw krdy hn (gurU dw Awsrw lYNdy hn) auhnW ƒ sdw hI Awqmk Awnµd pRwpq rihMdw hY [ nwnk (AwKdw hY) jyhVy mnu`K gurU dw p`lw PVdy hn auhnW ƒ prmwqmw Awp Aw imldw hY [2[

{not:- iDAwieAw, mnwieAw, syivAw, ByitAw, imilAw—ieh l&z ‘BUq kwl’ ivc hn [ ArQ ‘vrqmwn kwl’ ivc kIqw igAw hY [}

pdArQ:- AMqir—ihrdy ivc [ gurmuiK—gurU dy d`sy rwh auqy quirAW [ rKxhwrw—bcwx dI smrQw vwlw [ ikAw kry—kIh kr skdw hY? nhIN kr skdw (ikauNik auhnW ivc koeI ivkwr rih hI nhIN jWdw ijs ƒ BMifAw jw sky) [ syqI—nwl [ mwinAw—pqIj igAw, ig`J igAw [ dust—durjn, BYVy mnu`K [ JK—ivArQ jqn [3[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dy d`sy rsqy qur ky ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw dI pRIiq pYdw ho jWdI hY, bcwx dI smrQw vwlw prmwqmw (auhnW ƒ ivkwrW qoN bcw lYNdw hY), ijnHW mnu`KW ƒ prmwqmw dw nwm ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY, koeI mnu`K auhnW dI inMdw nhIN kr skdw ikauNik koeI inMdx-jog BYV auhnW dy jIvn ivc rih hI nhIN jWdw, so ijnHW dw mn prmwqmw nwl ig`J jWdw hY, BYVy mnu`K (auhnW ƒ bdnwm krn leI AYvyN) ivArQ t`krW mwrdy hn [ hy dws nwnk! (AwK—) jyhVy mnu`K hir-nwm ismrdy hn, bcwx dI smrQw vwlw hrI (auhnW ƒ ivkwrW qoN bcw lYNdw hY) [3[

pdArQ:- jugu jugu—hryk jug ivc {vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ aupwieAw—pYdw krdw Aw irhw hY [ pYj—ie`zq [ dyie—dy ky [ muiK lwieAw—Awpxy mUMh lwieAw, Awdr-snmwn id`qw, ie`zq b^SI [ AYsw—ieho ijhI smrQw vwlw [ AMiq—Aw^r ƒ [4[

ArQ:- prmwqmw hryk jug ivc hI Bgq pYdw krdw hY, qy, (BIVw smy) auhnW dI ie`zq r`Kdw Aw irhw hY (ijvyN ik, pRihlwd dy zwlm ipqw) cMdry hrxwKuS ƒ prmwqmw ny (Aw^r jwnoN) mwr id`qw (qy Awpxy Bgq) pRihlwd ƒ (ipau dy id`qy kStW qoN) shI slwmiq bcw ilAw (ijvyN ik, mMdr ivcoN D`ky dyx vwly) inMdkW qy (jwiq-) AiBmwnIAW ƒ (prmwqmw ny) ip`T dy ky (Awpxy Bgq) nwmdyv ƒ drSn id`qw [ hy dws nwnk! jyhVw BI mnu`K ieho ijhI smrQw vwly prmwqmw dI syvw-BgqI krdw hY prmwqmw aus ƒ (doKIAW vloN id`qy jw rhy sB kStW qoN) Aw^r bcw lYNdw hY [4[13[20[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰਿ ਵਸੈ ਹਰੇ ॥ ਰੰਗਿ ਰਲੀਆ ਮਾਣਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੇ ਹਰੇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 451}

pdArQ:- vy mn—hy mn! prdysI—prwey dySW ivc rihx vwly, QW QW Btkx vwly [ Gry—Gir, Gr ivc, pRBU-crnW ivc [ imlwvhu—iml [ vsY—v`sdw hY [ hry—hrI [ rMig—pRym ivc (itk ky) [ rlIAW—mOjW [ quTw—dieAwvwn, pRsMn [1[

ArQ:- hy QW QW Btk rhy mn! hy ipAwry mn! kdy qW pRBU-crnW ivc juV [ hy myry ipAwry mn! hir-rUp gurU ƒ iml (qYƒ smJ pY jwiegI ik sB suKW dw dwqw) prmwqmw qyry AMdr hI v`s irhw hY [ hy myry ipAwry mn! pRBU dy pRym ivc itk ky Awqmk Awnµd mwx (Ardws krdw rhu ik qyry auqy) pRBU ieh myhr (dI dwiq) kry [ nwnk (AwKdw hY—) hy myry ipAwry mn! ijs mnu`K auqy gurU dieAwvwn huMdw hY aus ƒ prmwqmw nwl imlw dyNdw hY [1[

ਮੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥ ਮਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨ ਬੁਝੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਆਸ ਕਰੇ ॥ ਨਿਤ ਜੋਬਨੁ ਜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਮੁ ਸਾਸ ਹਿਰੇ ॥ ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੋਹਾਗਣਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 451}

pdArQ:- Bwau kry—Bwau kir, ipAwr kr ky [ min—mn ivc (v`s rhI) [ Aws—(mwieAw dIAW) AwsW [ jobnu—jvwnI [ jwvY—bIqdw jw irhw hY [ ihry—hyry, q`k irhw hY [ BwgmxI—BwgW dI mxI [ auir—ihrdy ivc [2[

ArQ:- hy myry ipAwry! mYN (pRBU-crnW ivc) pRym joV ky aus dy ipAwr dw suAwd (kdy BI) nhIN c`iKAw, (ikauNik) hy myry ipAwry! myry mn ivc (v`s rhI mwieAw dI) iqRSnw kdy mu`kI hI nhIN, (myrw mn) sdw (mwieAw dIAW hI) AwsW bxWdw rihMdw hY [ hy myry ipAwry! sdw (iesy hwlq ivc hI) myrI jvwnI lµGdI jw rhI hY qy mOq dw dyvqw myry suAwsW ƒ (ghu nwl) q`k irhw hY (ik suAws pUry hox qy ies ƒ Aw PVW) [

hy nwnk! (AwK—) hy myry ipAwry! auhI jIv-iesqRI BwgW vwlI bxdI hY aus dy m`Qy auqy BwgW dI mxI cmkdI hY jyhVI prmwqmw (dI Xwd) Awpxy ihrdy ivc itkweI r`KdI hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh