ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 450

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਘਟਿ ਬਲਿਆ ॥ ਹਰਿ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਚਲਿਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ॥੧॥ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਇਹੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥ ਹੁਣਿ ਵਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਫਿਰਿ ਜਨਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਾਏ ॥੨॥ ਤੂੰ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭਿ ਚਲਹਿ ਚਲਾਏ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧੁ ਮਿਲਹਿ ਜੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਤਰਾਏ ॥੩॥ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰਿ ਰੋਗ ਹਥੁ ਦੀਜੈ ॥ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਲੀਜੈ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 450}

pdArQ:- msqik—m`Qy auqy [ Duir—Dur drgwh qoN [ AigAwnu—Awqmk jIvn vloN by-smJI [ AMDyrw—hnyrw [ Git—ihrdy ivc [ bilAw—cmk ipAw [ lDw—l`B ipAw [ pdwrQo—kImqI cIz [ bhuiV—muV [ cilAw—gvwicAw [ AwrwiD—ismr ky [1[

ArQ:- (hy BweI!) ijnHW mnu`KW dy m`Qy auqy Dur drgwh qoN prmwqmw (gurU-imlwp dw lyK) ilK dyNdw hY auhnW ƒ gurU iml pYNdw hY (auhnW dy mn ivcoN, gurU dI myhr nwl) Awqmk jIvn vloN by-smJI dw hnyrw dUr ho jWdw hY, qy, auhnW dy ihrdy ivc gurU dI b^SI hoeI Awqmk jIvn dI sUJ cmk pYNdI hY [ auhnW ƒ prmwqmw dw nwm kImqI rqn l`B pYNdw hY jyhVw muV (auhnW pwsoN kdy) guAwcdw nhIN [ hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) gurU dI srn pY ky jyhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn, nwm ismr ky auh prmwqmw ivc hI lIn ho jWdy hn [1[

pdArQ:- AYsw—Ajyhw kImqI [ sy—auh bMdy [ kwhy—iks vwsqy? jig—jgq ivc [ dulµBu—durl`B, bVI muSkl nwl imlx vwlw [ ibrQw—AjweIN [ sBu—swrw [ huix—ies mnu`Kw jnm ivc [ vqY—v`qr dy vyly [ AgY—prlok ivc, smw lµG jwx qy [ ikAw Kwey—kIh Kweygw? mnmuK—Awpxy mn dy ipCy qurn vwly [ hir Bwie—hrI ƒ (iehI) cMgw l`gdw hY [2[

ArQ:- (hy BweI! Awqmk jIvn dI sUJ dyx vwlw) Ajyhw kImqI nwm ijnHW mnu`KW ny nhIN ismirAw, auh jgq ivc kwhdy leI jMmy? (auhnW dw mnu`Kw jnm iksy kMm nwh AwieAw) [ ieh mnu`Kw jnm bVI muSkl nwl imldw hY, nwm ismrn qoN ibnw swry dw swrw ivArQ clw jWdw hY [ (hy BweI! jyhVw ikswn v`qr vyly pYlI nhIN bIjdw auh vylw bIq jwx qy Bu`Kw mrdw hY, iqvyN hI) jyhVw mnu`Kw jnm ivc FukvyN smy (Awpxy ihrdy dI KyqI ivc) prmwqmw dw nwm nhIN bIjdw, auh prlok ivc qdoN kyhVI ^urwk vrqygw jdoN Awqmk jIvn dy plHrn vwsqy nwm-Bojn dI loV peygI? hy nwnk! (AwK—) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwilAW ƒ muV muV jnmW dw c`kr imldw hY (auhnW vwsqy) prmwqmw ƒ iehI cMgw l`gdw hY [2[

pdArQ:- sBu ko—hryk jIv [ siB—swry [ hwiQ—h`Q ivc [ clih—c`ldy hn, qurdy hn [ ipAwry—hy ipAwry! quDu—qYƒ [ min—mn ivc [ Bwey—cMgy l`gdy hn [ nwim—nwm dI rwhIN [ qrwey—pwr lµGWdw hY [3[

ArQ:- hy hrI! qUM sB jIvW dw mwlk hYN, hryk jIv qyrw (pYdw kIqw hoieAw hY), swry jIv qUM hI pYdw kIqy hoey hn [ iksy jIv dy Awpxy v`s ivc kuJ nhIN, ijvyN qUM qordw hYN iqvyN swry jIv qurdy hn [ hy ipAwry! ijnHW jIvW ƒ qUM Awpxy nwl imlWdw hYN, jyhVy qYƒ Awpxy mn ivc cMgy l`gdy auh qyry crnW ivc juVy rihMdy hn [

hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) ijnHW mnu`KW ƒ gurU iml pYNdw hY, gurU auhnW ƒ prmwqmw dy nwm ivc joV ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [3[

pdArQ:- gwvY—gux gWdw hY [ rwgI—rwgIN, rwgW dI rwhIN gw ky [ nwdI—nwdIN, sMK Awid vjw ky [ bydI—bydIN, Drm-pusqkW dI rwhIN [ bhu BWiq kir—keI qrIikAW nwl [ BIjY—pRsMn huMdw [ AMqir—AMdr [ kptu—&ryb [ roie—ro ky [ isir rog—rogW dy isr auqy [ hQu dIjY—h`Q id`qw jwey [ suDu—pivqR [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [4[

ArQ:- (hy BweI!) koeI mnu`K rwg gw ky, koeI sMK Awidk swj vjw ky, koeI Drm pusqkW pVH ky keI qrIikAW nwl prmwqmw dy gux gWdw hY pr prmwqmw ies qrHW pRsMn nhIN huMdw (ikauNik) krqwr (hryk mnu`K dy idl dI) hryk g`l jwxdw hY AMdrly rogW auqy byS`k h`Q id`qw jwey (AMdrly ivkwrW ƒ lukwx dw jqn kIqw jwey, qW BI prmwqmw pwsoN luky nhIN rih skdy) [ hy nwnk! gurU dI srn pY ky ijnHW mnu`KW dw ihrdw pivqR ho jWdw hY, auhI prmwqmw dI BgqI krdy hn, auhI hrI dw nwm lYNdy hn [4[11[18[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਜੇ ਬਾਹਰਹੁ ਭੁਲਿ ਚੁਕਿ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰਿ ਭਾਣੇ ॥ ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਨੋ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹੈ ਹਰਿ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣੇ ॥੧॥ ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਗੁਰਸਿਖੀ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਾ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਾ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ॥੨॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁਖ ਜਾਇ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਹੋਰ ਖਾਇ ਘਨੇਰੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਵਾਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਕੋਈ ਕਰਿ ਗਲ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਮਿਠਾ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਗੁਰਸਿਖ ਪੈਨਾਈਅਹਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 450-451}

pdArQ:- AMqir—ihrdy ivc [ qy jn—auh bMdy [ suGV—suc`jy, cMgI mwnsk GwVq vwly [ Buil—Bu`l ky [ cuik—aukweI Kw ky [ BI—iPr BI [ Kry—cMgy [ Bwxy—ipAwry l`gdy hn [ QwauN—QW, Awsrw [ dIbwxu—shwrw, PirAwd dI QW [ qwxu—qwkq, bwhU-bl [ sqwxy—qkVy, qwkq vwly [1[

ArQ:- (hy BweI!) ijnHW bMidAW dy ihrdy ivc prmwqmw dw ipAwr mOjUd hY (prmwqmw dIAW nzrW ivc) auh bMdy suc`jy hn isAwxy hn [ jy auh kdy aukweI Kw ky ZlqI nwl bwhr lokW ivc (aukweI vwly bol) bol bYTdy hn qW BI prmwqmw ƒ auh cMgy ipAwry l`gdy hn [ (hy BweI!) prmwqmw dy sMqW ƒ (prmwqmw qoN ibnw) hor koeI Awsrw nhIN huMdw (auh jwxdy hn ik) prmwqmw hI inmwixAW dw mwx hY [ hy nwnk! (AwK—) prmwqmw dy syvkW vwsqy prmwqmw dw nwm hI shwrw hY, prmwqmw hI auhnW dw bwhU-bl hY (ijs dy Awsry auh ivkwrW dy twkry qy) qkVy rihMdy hn [1[

pdArQ:- ijQY—ijs QW qy [ jwie—jw ky [ suhwvw—suhxw [ gurisKˆØI—gur-is`KW ny [ BwilAw—l`B ilAw [ DUir—DUV [ muiK—mUMh auqy [ Gwl—myhnq [ Qwie peI—(pRBU-dr qy) kbUl ho geI [ pUj krwvw—pUjw krWdw hY [ krwvw—krweI [ lwvw—lweI [ iDAwvw—iDAwieAw [2[

ArQ:- (hy BweI!) ijs QW qy ipAwrw gurU jw bYTdw hY (gur-is`KW vwsqy) auh QW sohxw bx jWdw hY [ guris`K aus QW ƒ l`B lYNdy hn, qy aus dI DUV lY ky Awpxy m`Qy auqy lw lYNdy hn [ jyhVy guris`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn auhnW dI (gur-AsQwn Bwlx dI) myhnq prmwqmw dy dr qy kbUl ho jWdI hY [ nwnk (AwKdw hY—) jyhVy mnu`K (Awpxy ihrdy ivc) gurU dw Awdr-sqkwr ibTWdy hn, prmwqmw (jgq ivc auhnW dw) Awdr krWdw hY [2[

pdArQ:- min—mn ivc [ hir—hy hrI! kir pUrw—pUrn jwx ky, ABu`l jwx ky [ BuK—mwieAw dI Bu`K [ myrI—mwieAw dI mmqw [ jwie lih—lih jWdI hY [ sB—swrI [ Kwie—(Awqmk ^urwk) KWdI hY [ GnyrI—bhuq lukweI [ hir puMnu—nwm ismrn dw Blw bIj [ qoit—kmI, Gwt [ kyrI—dI [ puMn kyrI—Bly kMm dI [

ArQ:- hy hrI! gurU dy is`KW dy mn ivc qyrI pRIiq bxI rihMdI hY qyry nwm dw ipAwr itikAw rihMdw hY, auh Awpxy gurU ƒ ABu`l jwx ky aus dI d`sI hoeI syvw krdy rihMdy hn (ijs dI brkiq nwl auhnW dy mn ivcoN) mwieAw dI Bu`K dUr ho jWdI hY, auhnW dI sMgiq kr ky hor bQyrI lukweI (nwm ismrn dI Awqmk ^urwk) KWdI hY [ hy dws nwnk! jyhVy mnu`K (Awpxy ihrdy-Kyq ivc) hir-nwm ismrn dw Blw bIj bIjdy hn, auhnW dy AMdr ies Bly krm dI kdy kmI nhIN huMdI [3[

pdArQ:- min—mn ivc [ vwDweIAw—^uSIAW, Awqmk auqSwh, cVHdI klw [ ijn@—ijnHW ny [ gl—g`l, izkr [ so—auh mnu`K [ imTw—ipAwrw [ pYn@weIAih—sropw id`qy jWdy hn, snmwny jWdy hn {vrqmwn kwl krm vwc, AMn purK, bhu-vcn} [ quTw—myhrbwn hoieAw [ nwnku—nwnk (AwKdw hY) [ vuTw—Aw v`isAw [4[

ArQ:- (hy BweI!) ijnHW guris`KW ny ipAwry gurU dw drSn kr ilAw, auhnW dy mn ivc sdw cVHdI klw bxI rihMdI hY [ jy koeI mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh dI g`l Aw suxwey qW auh mnu`K guris`KW ƒ ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY [ (hy BweI!) ijnHW guris`KW auqy ipAwrw siqgurU myhrbwn huMdw hY auhnW ƒ prmwqmw dI drgwh ivc Awdr-mwx imldw hY [ nwnk AwKdw hY auh guris`K prmwqmw dw rUp ho jWdy hn prmwqmw auhnW dy mn ivc sdw v`isAw rihMdw hY [4[12[19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh