ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 449

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਢੂੰਢਿ ਢੂਢੇਦਿਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਧਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਵਿਧਾ ॥ ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਗੁਧਾ ॥੧॥ ਪੰਥੁ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਇ ਗੁਰ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਜਾਲੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਆਇ ਮਿਲੁ ਮੈ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰਿ ਨੈਣ ਰਸਿ ਭਿੰਨੇ ॥ ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਦਸਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਮੇ ॥੩॥ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਛਕਿ ਛਕੇ ॥ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ॥ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਇਕੇ ॥੪॥੯॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 449}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ lDw—l`B ipAw hY [ kMcn kot gV—sony dw iklHw [ kwieAw—srIr [ isDw—is`Dw, prgt [ ivDw—iv`J igAw hY [ Duir—Dur drgwh qoN [ ris—rs ivc, Anµd ivc [ guDw—gu`J igAw hW [1[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI srn pY ky Bwl kridAW kridAW mYN im`qr-pRBU ƒ (Awpxy AMdr hI) l`B ilAw hY [ myrw ieh srIr iklHw (mwno) sony dw bx igAw hY (ikauNik gurU dI ikrpw nwl) ies ivc prmwqmw prgt ho igAw hY [ (hy BweI! mYƒ Awpxy AMdr hI) prmwqmw dw nwm-rqn, prmwqmw dw nwm-hIrw (iml ipAw) hY (ijs nwl myrw kTor) mn (myrw kTor) ihrdw ivMinHAw igAw hY (nrm ho igAw hY) [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) Dur pRBU dI hzUrI qoN v`fy BwgW nwl mYƒ prmwqmw iml ipAw hY, myrw Awpw aus dy pRym-rs ivc iB`j igAw hY [1[

pdArQ:- pMQu—rsqw [ dswvw—dswvW, mYN pu`CdI hW [ muMD—jIv-iesqRI [ jobin—jvwnI ivc (m`qI hoeI) [ bwlI—AM\wx [ gur—hy gurU! cyqwie—cyqy krw [ mwrig—rsqy auqy [ cwlI—c`lW [ min—mn ivc [ qin—ihrdy ivc [ ADwru—Awsrw [ ibKu—zihr [ jwlI—jwlIN, jlwvW, swV idAW [ myil—imlW [ bnvwlI—prmwqmw [2[

ArQ:- hy siqgurU! mYN jobn-m`qI AM\wx jIv-iesqRI (qyry dr qy) sdw KloqI hoeI (qYQoN pqI-pRBU dy dys dw) rwh puCdI hW [ hy siqgurU! mYƒ pRBU-pqI dw nwm cyqy krWdw rhu (myhr kr) mYN prmwqmw dy (dys phuMcx vwly) rsqy auqy qurW [ myry mn ivc myry ihrdy ivc pRBU dw nwm hI shwrw hY (jy qyrI ikrpw hovy qW ies nwm dI brkiq nwl Awpxy AMdroN) mYN haumY-zhr ƒ swV idAW [ hy dws nwnk! (AwK—hy pRBU! mYƒ) gurU imlw [ jyhVw BI koeI prmwqmw ƒ imilAw hY gurU dI rwhIN hI imilAw hY [2[

pdArQ:- gurmuiK—gurU dI rwhIN [ ipAwry—hy ipAwry hrI! mY—mYƒ [ bYrwigAw—EdirAw hoieAw hY [ ris—(pRym) jl nwl [ iBMny—iB`jy hoey [ imil—iml ky [ mMny—pqIj jwey, Drvws PVy [ hau—mYN [3[

ArQ:- hy ipAwry hrI! mYƒ icr dy ivCuVy hoey ƒ gurU dI rwhIN Aw iml [ hy hrI! myrw mn myrw ihrdw bhuq EdirAw hoieAw hY, myrIAW A`KW (ivCoVy dy kwrn qyry) pRym-jl nwl iB`jIAW hoeIAW hn [ hy hrI! mYƒ ipAwry gurU dI d`s pw, gurU ƒ iml ky myrw mn qyrI Xwd ivc ig`J jwey [ hy nwnk! (AwK—) hy hrI! mYN mUrK hW, mYƒ Awpxy (nwm ismrn dy) kMm ivc joV [3[

pdArQ:- gur dyhurI—gurU dw sohxw srIr [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ burky—(hornW dy ihrdy srIr ivc) iCVkdw hY [ min—mn ivc [ BweIAw—BweI, ipAwrI l`gI [ AMimRiq—AMimRq nwl, Awqmk jIvn dyx vwly jl nwl [ Cik Cky—Cik Cik, Ck Ck ky [ quTY—dieAwvwn hox nwl [ cUky—mu`k gey [ Dk Dky—in`q dy D`ky, in`q dy Tyfy [ nwnku—nwnk (AwKdw hY) [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dw sohxw ihrdw sdw Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl nwl iB`jw rihMdw hY, auh (gurU hornW dy ihrdy ivc BI ieh) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl iCVkdw rihMdw hY [ ijnHW mnu`KW ƒ Awpxy mn ivc siqgurU dI bwxI ipAwrI l`g pYNdI hY, bwxI dw rs mwx mwx ky auhnW dy ihrdy BI Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl nwl iB`j jWdy hn [ nwnk (AwKdw hY gurU dI ikrpw nwl) prmwqmw qy prmwqmw dw syvk iek-rUp ho jWdy hn, syvk prmwqmw ivc lIn ho jWdw hY [4[9[16[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਇ ਹਰਿ ਰਾਸੇ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸੇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਾਸੇ ॥੧॥ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿਚਿ ਵਸਤੁ ਹਰਿ ਥਾਰਾ ॥ ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚਿ ਵਸਤੁ ਸਾ ਨਿਕਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਹ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਹ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ॥ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵਹ ਪਾਰੋ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ॥੩॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ ਹਮ ਭੂਲਿ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾਂਢਿਆ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 449-450}

pdArQ:- pwsy—pwis, kol [ swcw swhu—sdw-iQr nwm-^zwny dw swhUkwr [ isK—is`KW ƒ [ dyie—dyNdw hY [ rwsy—rwis, pUMjI, srmwieAw [ Dnu DMnu—BwgW vwlw [ swbwsy—swbwS [ ijn illwit—ijnHW dy m`Qy auqy [ Duir—Dur drgwh qoN [ ilKwsy—iliKAw hoieAw hY [1[

ArQ:- (hy BweI!) Awqmk jIvn dyx vwlI pRBU BgqI dy ^zwny gurU siqgurU dy kol hI hn [ ies sdw-iQr hir-BgqI dy ^zwny dw swhUkwr gurU siqgurU hI hY, auh Awpxy is`KW ƒ ieh BgqI-srmwieAw dyNdw hY [ (hy BweI!) (pRBU-BgqI dw vxj) sRySt vxj hY, BwgW vwlw hY auh mnu`K jo ieh vxj krdw hY, nwm-Dn dw Swh gurU aus mnu`K ƒ SwbwS dyNdw hY [ dws nwnk (AwKdw hY—hy BweI!) ijnHW mnu`KW dy m`Qy au~qy DuroN pRBU dI hzUrI qoN (ies srmwey dI pRwpqI dw) lyK iliKAw hY auhnW ƒ hI imldw hY [1[

pdArQ:- scu—sdw kwiem rihx vwlw [ DxI—mwlk [ sBu—swrw [ BWfy—srIr [ quDY—qUM hI [ hir—hy hrI! Qwrw—qyrI hI [ pwvih—qUM pWdw hYN [ sw—auhI [ kau—ƒ [2[

ArQ:- hy pRBU! qUM swfw mwlk hYN qUM swfw sdw kwiem rihx vwlw Swh hYN (qyrw pYdw kIqw hoieAw ieh) swrw jgq ieQy qyry id`qy nwm-srmwey nwl nwm dw vxj krn AwieAw hoieAw hY [ hy pRBU! ieh swry jIv jMq qUM hI pYdw kIqy hn, iehnW dy AMdr qyrI hI id`qI hoeI ijMd-vsq mOjUd hY [ koeI ivcwrw jIv (Awpxy au~dm nwl) kuJ BI nhIN kr skdw, jyhVw koeI (gux AOgux) pdwrQ qUM iehnW srIrW ivc pWdw hY auhI au~GVdw hY [ hy hrI! Awpxy dws nwnk ƒ BI qUM hI (myhr kr ky) AwpxI BgqI dw ^zwnw b^iSAw hY [2[

pdArQ:- hm—AsI jIv [ ivQrh—ivsQwr nwl d`s skdy hW [ ikAw gux—kyhVy kyhVy gux? suAwmI—hy suAwmI! Apr—ijs qoN pry hor koeI nhIN [ Apwr—ijs dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [ swlwhh—AsI slwhuMdy hW [ AwDwro—Awsrw [ ikCUA—kuJ BI [ n jwxhw—AsI nhIN jwxdy [ ikv—ikvyN? pwvh—AsI pweIey [ pwro—pwr, AMq [ pinhwro—pwxI Brn vwlw, syvk [3[

ArQ:- hy myry mwlk! (qUM byAMq guxW dw mwlk hYN) AsI qyry kyhVy kyhVy gux igx ky d`s skdy hW? qUM byAMq hYN, qUM byAMq hYN [ hy suAwmI! AsI qW idny rwq qyry nwm dI hI vifAweI krdy hW, swfy jIvn dw iehI shwrw hY iehI Awsrw hY [ hy pRBU! AsI mUrK hW, swƒ koeI smJ nhIN hY, AsIN qyrw AMq ikvyN pw skdy hW? (hy BweI!) dws nwnk qW prmwqmw dw dws hY, prmwqmw dy dwsW dw dws hY [3[

pdArQ:- BwvY—(qYƒ) cMgw l`gy [ pRB—hy pRBU! BUil—Bu`l ky, kurwhy pY ky [ ivgwVh—AsI Awpxy jIvn ƒ ^rwb kr rhy hW [ lwj—ie`zq [ hir—hy hrI! rKwey—rKwie, r`K [ dy—dy ky [ smJwey—smJwie, smJ b^S [ kWiFAw—ikhw jWdw hY, AKvWdw hY [ pYj—lwj [ rKwey—rKwie, r`K [4[

ArQ:- hy pRBU! AsI qyrI srn Awey hW, hux ijvyN qyrI mrzI hovy iqvyN swƒ (mMdy kMmW qoN) bcw lY [ AsI idn rwq (jIvn-rwh qoN) KuMJ ky (Awpxy Awqmk jIvn ƒ) ^rwb krdy rihMdy hW [ hy hrI! swfI ie`zq r`K [ hy pRBU! AsI qyry b`cy hW, qUM swfw gurU hYN qUM swfw ipqw hYN, swƒ miq dy ky cMgI smJ b^S [

hy hrI! dws nwnk qyrw dws AKvWdw hY, (myhr kr, Awpxy dws dI) ie`zq r`K [4[10[17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh