ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 447

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਨਾ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥ ਜੋ ਜਨ ਮਰਿ ਜੀਵੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਾਉ ਗੁਰੁ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹੇਲੇ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ॥ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸ ਗਟਾਕ ਪੀਆਉ ਜੀਉ ॥ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਨਾ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 447}

pdArQ:- min—mn ivc [ Bwnw—ipAwrw l`gdw hY [ cwau—auqSwh [ mir—mr ky, Awpw-Bwv vloN mr ky, Awpw-Bwv imtw ky [ jIvy—Awqmk jIvn jIaUNdy hn [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ Bwau—pRym [ pswau—pRswdu, ikrpw [ mukqu—mwieAw dy bMDnW vloN Awzwd [ jIvix—Awqmk jIvn jIaUx dy kwrn [ mrix—Awpw-Bwv vloN mrn dy kwrn [ nwim—nwm ivc [ suhyly—sOKy [ risAw—rc jWdw hY [ gtwk—gt gt ky, v`fy v`fy Gu`t Br ky [1[

ArQ:- hy BweI! Bgq jn Awpxy mn ivc sdw hir-nwim jpdy hn, hir-nwm auhnW ƒ mn ivc ipAwrw l`gdw hY, nwm jpx dw auhnW dy mn ivc cwau bixAw rihMdw hY [ jyhVy mnu`K Awpw-Bwv imtw ky Awqmk jIvn jIaUNdy hn auh sdw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pINdy rihMdy hn, gurU dy aupdyS dI brkiq nwl auhnW dy mn ivc pRBU vwsqy ipAwr bixAw rihMdw hY [

hy BweI! ijs mnu`K auqy gurU ikrpw krdw hY aus dy mn ivc pRBU-crnW leI ipAwr pYdw ho jWdw hY auh mnu`K dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw hI mwieAw dy bMDnW qoN Cut jWdw hY, auh Awqmk Awnµd mwxdw hY [

hy BweI! Awqmk jIvn jIaUx dy kwrn qy Awpw-Bwv vloN mrn dy kwrn prmwqmw dy nwm ivc juVy rihx vwly mnu`K sdw sOKy rihMdy hn, auhnW dy mn ivc auhnW dy ihrdy ivc sdw auh prmwqmw hI v`isAw rihMdw hY [ gurU dI miq dw sdkw auhnW dy mn ivc sdw prmwqmw dw nwm v`isAw rihMdw hY, hir-nwm auhnW dy AMdr rc jWdw hY, auh hir-nwm-jl, mwno, gt gt gt kr ky pINdy rihMdy hn [

hy BweI! Bgq jn Awpxy mn ivc sdw hir-nwm jpdy hn, hir-nwm auhnW ƒ mn ivc ipAwrw l`gdw hY, nwm jpx dw auhnW dy mn ivc cwau bixAw rihMdw hY [1[

ਜਗਿ ਮਰਣੁ ਨ ਭਾਇਆ ਨਿਤ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ਮਤ ਜਮੁ ਪਕਰੈ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਇਹੁ ਜੀਅੜਾ ਰਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਕਿਉ ਜੀਉ ਰਖੀਜੈ ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਲੋੜੀਜੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਸੋ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰਿ ਭਰਮੇ ਸਭਿ ਅਉਖਧ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲਏ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਉਬਰੇ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ ਜਗਿ ਮਰਣੁ ਨ ਭਾਇਆ ਨਿਤ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ਮਤ ਜਮੁ ਪਕਰੈ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 447}

pdArQ:- jig—jgq ivc [ mrxu—mOq [ BwieAw—psMd AwieAw [ Awpu—Awpxy Awp ƒ, ijMd ƒ [ mq lY jwie—ikqy lY n jwey [ jIAVw—ijMd [ jIau—ijMd [ loVIjY—l`B lYNdw hY [ ijs kI— {l&z ‘ijsu’ dw   u  sMbMDk ‘kI’ dy kwrn au~f igAw hY} [ krx plwv— {k {xw pRlwp} kIrny, qrly, vw vylw [ aubry—bc gey [2[

ArQ:- jgq ivc (iksy ƒ BI) mOq psMd nhIN AwauNdI, (hr koeI) sdw AwpxI ijMd ƒ lukWdw hY ik ikqy jm ies ƒ PV ky lY n jwey [ pr prmwqmw hryk dy AMdr qy bwhr swry jgq iv`c BI v`sdw hY, aus pwsoN lukw ky ieh ijMd (mOq qoN) bcweI nhIN jw skdI [ ieh ijMd iksy qrHW BI (mOq qoN) bcw ky r`KI nhIN jw skdI, hir-pRBU ies (ijMd-) vsq ƒ l`B hI lYNdw hY [ prmwqmw dI ieh cIz hY auh ies ƒ lY hI jWdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy qrly kr kr ky hryk iksm dw dvw-dwrU vrq ky Btkdy iPrdy hn, pr ijs prmwqmw dI id`qI hoeI ieh cIz hY auh mwlk-pRBU ies ƒ lY hI lYNdw hY [ prmwqmw dy syvk gurU dw Sbd kmw ky (Sbd Anuswr Awpxw Awqmk jIvn bxw ky, mOq dy shm qoN) bc jWdy hn [ (hy BweI!) jgq ivc (iksy ƒ BI) mOq cMgI nhIN l`gdI (hryk jIv) sdw AwpxI ijMd ƒ lukWdw hY ik ikqy jm ies ƒ PV ky lY n jwey [2[

ਧੁਰਿ ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਨਿ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਨਿ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਸੀਧੇ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਵੈ ਦੁਖ ਮੇਟੇ ਹਰਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਰਲਿ ਏਕੋ ਹੋਏ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ਸਮਾਨਿ ਜੀਉ ॥ ਧੁਰਿ ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਨਿ ਜੀਉ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 447}

pdArQ:- Duir—Dur drgwh qoN [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K [ sohwieAw—sohxw l`gdw hY [ jn—Bgq-jn [ aubry—mOq dy shm qoN bcy rihMdy hn [ iDAwin—iDAwn ivc (juV ky) [ nwim—nwm dI rwhIN [ pYDy—sropw lY ky, Awdr-mwx pRwpq kr ky [ jwin—jWdy hn [ sIDy—kwmXwb huMdy hn [ ril—rl ky [ eyk smwin—ieko ijhy [3[

ArQ:- hy BweI! gurU dI srn pey rihx vwly mnu`KW ƒ ieh Dur drgwh qoN ilKI hoeI mOq BI sohxI l`gdI hY, auh gurmuiK-jn prmwqmw dy crnW dy iDAwn ivc juV ky (mOq dy shm vloN) bcy rihMdy hn [ prmwqmw dy nwm ivc juV ky auh gurmuiK (lok prlok ivc) soBw qy vifAweI K`tdy hn, jgq qoN ie`zq-vifAweI lY ky auh prmwqmw dI drgwh ivc jWdy hn [ gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K prmwqmw dI hzUrI ivc ie`zq hwsl krdy hn, hir-nwm dI brkiq nwl auh Awpxw jIvn kwmXwb bxw lYNdy hn, prmwqmw dy nwm qoN auh Awqmk Awnµd pRwpq krdy hn [ gurU dy dr qy itky rihx vwly mnu`K prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdy hn, qy ies qrHW auh jUnW dw gyV Aqy mOq—iehnW dohW du`KW ƒ imtw lYNdy hn [

(hy BweI!) prmwqmw dy Bgq Aqy prmwqmw iml ky ie`k-rUp ho jWdy hn, prmwqmw dy Bgq Aqy prmwqmw ieko ijhy ho jWdy hn [ (hy BweI!) gurU dy snmuK rihx vwly mnu`KW ƒ ieh Dur drgwh qoN ilKI hoeI mOq BI sohxI l`gdI hY, auh gurmuiK bMdy prmwqmw dy iDAwn ivc lIn ho ky (mOq dy shm vloN) bcy rihMdy hn [3[

ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸੈ ਲਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਹਰਿ ਰਸਕਿ ਰਸਾਏ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਚੋਇ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮੁਆ ਜੀਵਾਇਆ ਫਿਰਿ ਬਾਹੁੜਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਮਰ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸੈ ਲਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 447}

pdArQ:- aupjY—jMmdw hY [ ibnsY—mrdw hY [ ibnis ibnwsY—Awqmk mOq shyVdw rihMdw hY [ lig—l`g ky [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ AsiQru—Afol-ic`q [ idRVwey—ihrdy ivc p`kw krdw hY [ rsik—suAwd nwl [ muiK—mUMh ivc [ coie—coNdw hY [ muAw—Awqmk mOqy mirAw hoieAw [ bwhuiV—muV [ Amr pdu—auh Awqmk AvsQw ij`Qy Awqmk mOq poh nhIN skdI [ nwim—nwm ivc [ ADwru—Awsrw [ tyk—shwrw [4[

ArQ:- (hy BweI! mwieAw-gRisAw) jgq (muV muV) jMmdw hY mrdw hY Awqmk mOqy mrdw rihMdw hY, gurU dI rwhIN (pRBU-crnW ivc) l`g ky (mwieAw dy moh vloN) Afol-ic`q ho jWdw hY [ gurU ijs mnu`K dy ihrdy ivc nwm-mMqr p`kw krdw hY ijs mnu`K dy mUMh ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl coNdw hY auh mnu`K hir-nwm-rs ƒ suAwd nwl (Awpxy AMdr) rcWdw hY [ jdoN auh mnu`K gurU pwsoN Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs hwsl krdw hY (pihlW Awqmk mOqy) moieAw hoieAw auh mnu`K Awqmk jIvn pRwpq kr lYNdw hY, muV aus ƒ ieh mOq nhIN ivAwpdI [ jyhVw mnu`K gurU pwsoN prmwqmw dw nwm pRwpq kr lYNdw hY auh mnu`K auh drjw hwsl kr lYNdw hY ijQy Awqmk mOq poh nhIN skdI, auh mnu`K prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdw hY [ hy dws nwnk! prmwqmw dw nwm (aus mnu`K dI izMdgI dw) Awsrw shwrw bx jWdw hY, prmwqmw dy nwm qoN ibnw koeI hor pdwrQ aus dy Awqmk jIvn dw shwrw nhIN bx skdw [

(hy BweI! mwieAw-gRisAw) jgq (muV muV) jMmdw hY mrdw hY Awqmk mOqy mrdw rihMdw hY, gurU dI rwhIN (pRBU-crnW ivc) l`g ky (mwieAw dy moh vloN) Afol-ic`q ho jWdw hY [4[6[13[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh