ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 443

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਝਿਮਿ ਝਿਮੇ ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥ ਕਲਿਜੁਗਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਹਿਥਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਲਘਾਈ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰੀ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 443}

pdArQ:- iJim iJmy—iJim iJim, mTI mTI Awvwz nwl [ vrsY—vrHdw hY [ AMimRq Dwrw—Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dI Dwr [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ ndrI—nzr Aw jWdw hY [ insqwrw—sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx vwlw [ nwim—nwm ivc (juV ky) [ vifAweI—Awdr-mwx [ kiljug— {‘iek GVI n imlqy q kiljugu hoqw’} auh Awqmk AvsQw jdoN jIv prmwqmw qoN ivCuV ky ivkwrW ivc Zrk huMdw hY [ kiljuig—ivkwrW dy kwrn in`GrI hoeI Awqmk hwlq ivc [ boihQw—jhwz [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc [ suhyly—suKI [ swrI—sRySt [ krxI—krxIX, krn-jog kMm [ kir—kr ky [1[

ArQ:- (hy BweI! ijvyN vrKw ru`qy jdoN imTI imTI Puhwr pYNdI hY qW bVI suhwvxI TMf mihsUs krIdI hY, iqvyN ijs mnu`K ƒ gurU iml pey aus dy ihrdy dI DrqI auqy) Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dI Dwr mTI mTI vrKw krdI hY (qy aus ƒ Awqmk SWqI b^SdI hY [ ies nwm-vrKw dI brkiq nwl) gurU dy snmuK rihx vwly aus (vf-BwgI) mnu`K ƒ ipAwrw prmwqmw id`s pYNdw hY [ swry jIvW ƒ sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx vwlw prmwqmw dw nwm aus mnu`K ƒ ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY, prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl aus ƒ (lok-prlok ivc) Awdr-mwx iml jWdw hY [

hy BweI! ivkwrW dy kwrn in`GrI hoeI Awqmk hwlq vyly prmwqmw dw nwm jhwz (dw kMm dyNdw hY) hY, gurU dI srn pw ky (prmwqmw jIv ƒ sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [

jyhVy mnu`K prmwqmw dy nwm ivc juVdy hn auh ies lok qy prlok ivc suKI rihMdy hn [ gurU dI srn pY ky (prmwqmw dw nwm ismrnw hI) sB qoN sRySt krn-jog kMm hY [ hy nwnk! myhr kr ky prmwqmw ijs mnu`K ƒ Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY aus ƒ nwm ivc joV ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdw hY [1[

ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਦੁਖ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਧਿਆਇਆ ਮੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਰਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਰਵਿਆ ਰਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਜਾ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਆਏ ॥ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਵ ਡੁਬਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਏ ॥ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 443}

pdArQ:- iklivK—pwp [ gur prcY—gurU dI rwhIN (nwm jpx dy) Awhry l`g ky [ rvwieAw—vsw ilAw hY [ rivAw—ismirAw [ prm giq—sB qoN aucI Awqmk AvsQw [ nwv—(izMdgI dI) byVI [ siqguir—siqgurU ny [ idVwey—ihrdy ivc p`kw kr idqw [ jIA dwnu—Awqmk jIvn dI dwiq [ guir—gurU ny [ nwim—nwm ivc [ kir—kr ky [2[

ArQ:- (hy BweI! ijnHW mnu`KW ny) hr vyly prmwqmw dw nwm ismirAw, auhnW ny Awpxy swry du`K qy pwp nws kr ley [

(hy BweI!) gurU dI rwhIN hr vyly Awhry l`g ky mYN hir-nwm ismrnw SurU kIqw, mYN Awpxy ihrdy ivc prmwqmw ƒ vsw ilAw [ jdoN mYN gurU dI srn Aw ipAw, qy, prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc vswieAw, qW mYN sB qoN au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr leI [

hy BweI! jdoN (iksy vf-BwgI dy ihrdy ivc) gurU ny prmwqmw dw nwm p`kw kr ky vsw id`qw, qW loB Awidk ivkwrW (dy hVH) ivc fu`b rhI aus dI (izMdgI dI) byVI bwhr inkl AweI [ ijs mnu`K ƒ pUry gurU ny Awqmk jIvn dI dwiq b^SI, aus ny Awpxw ic`q prmwqmw dy nwm ivc joV ilAw [

hy nwnk! gurU dI srn pw ky dirAw dw Gr prmwqmw Awp hI ikrpw kr ky (Awpxy nwm dI dwiq) dyNdw hY [2[

ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਸਿਧਿ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥ ਰੋਮੇ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਰੋਮੇ ਮੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਪਵਿਤੁ ਹੋਇ ਆਏ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ ॥ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਕੀਆ ਹਮ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 443}

pdArQ:- isiD—kwmXwbI, sPlqw [ siB—swry [ suhwey—sohxy [ romy roim—roim roim, rom rom dI rwhIN [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ hoie—ho ky [ ryiKAw—ryKw, ichn-ck® [ rivAw—ismirAw [ Gt AMqir—ihrdy ivc [ sIgwru—sjwvt [ AnugRhu—ikrpw [3[

ArQ:- (hy BweI!) ijs mnu`K ny gurU dI bwxI suxI, prmwqmw dI is&iq-swlwh suxI, aus ƒ (mnu`Kw jnm-mnorQ ivc) kwmXwbI hwsl ho geI, aus dy swry kMm sPl ho gey [ (hy BweI!) mYN BI gurU dI srn pY ky rom rom rwhIN prmwqmw dw nwm ismr irhw hW [

(hy BweI!) ijs mnu`K ny prmwqmw dw nwm ismirAw auh pivqR jIvn vwlw bx ky aus pRBU dy dr qy jw phuMicAw ijs dw koeI Kws srUp nhIN d`isAw jw skdw ijs dw koeI Kws ichn-ck® nhIN ibAwn kIqw jw skdw [ ijs mnu`K ny hr vyly Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm ismirAw, aus ny (Awpxy AMdroN) mwieAw dI Bu`K qRyh dUr kr leI, aus dw mn aus dw ihrdw TMFw-Twr ho igAw, aus dy Awqmk jIvn ƒ hryk iksm dw shj hwsl ho igAw, gurU dI is`iKAw dI brkiq nwl aus dy AMdr prmwqmw dw nwm rOSn ho igAw [

hy nwnk! (AwK—) jdoN qoN prmwqmw ny Awp myry au~qy myhr kIqI hY mYN aus dy dwsW dy dwsW dw dws bx igAw hW [3[

ਜਿਨੀ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥ ਤਿਨ ਅੰਤਰੇ ਮੋਹੁ ਵਿਆਪੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ॥ ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਮੂੜ ਭਏ ਅਭਾਗੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹ ਭਾਇਆ ॥ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਰਿ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਚੋਰਾਇਆ ॥ ਮਹਾ ਬਿਖਮੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ਕਾਲੂਖਤ ਮੋਹ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 443}

pdArQ:- sy mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly auh bMdy [ mUV—mUrK [ ABwgI—bd-iksmq [ AMqry—ihrdy ivc, AMdr [ ivAwpY—jor pweI r`Kdw hY [ lwgI—cMbVI rihMdI [ mlu—mYl [ BwieAw—cMgw l`gw [ krm—(imQy hoey Dwrimk) kMm, Dwrimk rsmW [ ibKmu—AOKw [ pMQu—rsqw [ duhylw—du`KW-BirAw [ kwlUKq—kwlK [ AMiDAwrw—hnyrw [ moK—(moh Awidk qoN) ^lwsI [ duAwrw—drvwzw [4[

ArQ:- Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly ijnHW bMidAW ny prmwqmw dw nwm Bulw id`qw, auh mUrK bd-iksmq hI rhy [ auhnW dy AMdr moh jor pweI r`Kdw hY, auhnW ƒ hr vyly mwieAw cMbVI rihMdI hY [ ijnHW mnu`KW ƒ prmwqmw dw nwm ipAwrw nhIN l`gdw, auh mUrK bd-iksmq hI rihMdy hn, auhnW ƒ sdw mwieAw (dy moh) dI mYl l`gI rihMdI hY [ (nwm Bulw ky ijauN ijauN auh hor hor) Dwrimk rsmW krdy hn (vDIk) AhMkwrI huMdy jWdy hn (ieh kIqIAW Dwrimk rsmW auhnW dy AMdroN, sgoN) prmwqmw dw nwm curw lY jWdIAW hn [ (jIvn-s&r ivc auh) jmW vwlw rsqw (PVI r`Kdy hn jo) bVw AOKw hY jo du`KW-BirAw hY Aqy ijQy mwieAw dy moh dI kwlK dy kwrn (Awqmk jIvn vloN) hnyrw hI hnyrw hY [

hy nwnk! jdoN mnu`K gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm ismrdw hY qdoN (mwieAw dy moh Awidk qoN) ^lwsI dw rsqw l`B lYNdw hY [4[

ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਾਣੈ ਰਾਮ ॥ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖਿਨੁ ਊਭ ਪਇਆਲੀ ਭਰਮਦਾ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ਰਾਮ ॥ ਮਨੁ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ਸਭ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਹਰਿ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਰਸਾਏ ॥ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰਿ ਤਰਾਏ ॥ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੋ ਰਮੁ ਊਚਾ ਗੁਣ ਕਹਤਿਆ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਭੀਨੇ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 443}

pdArQ:- gurU gurmuKy—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky [ jwxY—fUMGI sWJ pWdw hY [ aUB—au~cw (AhMkwr ivc) [ pieAwlI—pwqwl ivc, FihMdI klw ivc [ iekqu Gir—ie`k Gr ivc, pRBU crnW ivc [ AwxY—lY AwauNdw hY [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ imiq—mrXwdw [ rswey—mwxdw hY [ pYj—ie`zq [ auDwir—bcw ky [ rmo rmu—sohxw hI sohxw [ BIny—iB`j gey, qro-qr ho gey [ nwim—nwm ivc [5[

ArQ:- (hy BweI! jyhVw mnu`K) gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky prmwqmw dy nwm nwl fUMGI sWJ pWdw hY auh Awpxy ies mn ƒ pRBU-crnW ivc ilAw itkWdw hY jyhVw hr vyly kdy AhMkwr ivc qy kdy FihMdI klw ivc Btkdw iPrdw hY [ auh mnu`K Awpxy mn ƒ ie`k prmwqmw dy crnW ivc itkw lYNdw hY, auh Awqmk jIvn dI hryk mrXwdw ƒ smJ lYNdw hY [ auh prmwqmw dy nwm dw Awnµd mwxdw rihMdw hY [ prmwqmw dw nwm ieho ijhy mnu`K dI ie`zq r`K lYNdw hY ijvyN prmwqmw ny pRihlwd Awidk Bgq (AOiKAweIAW qoN) bcw ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw ley [

(hy BweI!) prmwqmw sB qoN au~cw hY, sohxw hI sohxw hY, ibAwn kridAW kridAW aus dy guxW dw A^Ir nhIN l`B skIdw [ hy nwnk! prmwqmw dw nwm sux ky (ijnHW dy ihrdy) psIj jWdy hn auh mnu`K prmwqmw dy nwm ivc hI lIn rihMdy hn [5[

ਜਿਨ ਅੰਤਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਤਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਸਭਿ ਅਰਥਾ ਸਭਿ ਧਰਮ ਮਿਲੇ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਕਬੁਧਿ ਗਈ ਸੁਧਿ ਹੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਏ ॥ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਿਆ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 443-444}

pdArQ:- iqn@—auhnW ny [ sB—swrI [ siB—swry [ ArQw siB Drm—Drm ArQ kwm moK ieh swry pdwrQ [ min—mn ivc [ icMidAw—icqivAw [ durmiq—KotI miq [ kbuiD—BYVI Akl [ suiD—sUJ [ nwim—nwm ivc [ sBu—swrw [ ijqu—ijs (srIr) ivc [ prgwisAw—rOSn ho igAw, cmk igAw [ gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ inj Gir—Awpxy Asl Gr ivc, pRBU-crnW ivc [6[

ArQ:- (hy BweI!) ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY auh AwpxI hryk iksm dI icMqw dUr kr lYNdy hn, auhnW ƒ Drm ArQ kwm moK ieh swry pdwrQ pRwpq ho jWdy hn, auh mnu`K jo kuJ Awpxy mn ivc icqvdy hn auhI Pl auhnW ƒ iml jWdw hY [ auh mn-ie`zq Pl hwsl krdy rihMdy hn, auh prmwqmw dw nwm sdw ismrdy rihMdy hn, auh sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gWdy rihMdy hn [ auhnW dy AMdroN KotI miq BYVI Akl dUr ho jWdI hY, auhnW ƒ Awqmk jIvn dI sUJ Aw jWdI hY, auh prmwqmw dy nwm ivc Awpxw mn joVI r`Kdy hn [ auhnW dw mnu`Kw jnm kwmXwb ho jWdw hY auhnW dw srIr BI sPl ho jWdw hY ikauNik auhnW dy srIr ivc prmwqmw dw nwm cmk pYNdw hY [

hy nwnk! qUM BI sdw idn rwq hr vyly prmwqmw dw nwm ismrdw rhu [ gurU dI srn pY ky (prmwqmw dw nwm ismirAW) prmwqmw dy crnW ivc QW imlI rihMdI hY [6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh