ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 442

ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹੇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਹਿ ਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧੦॥੨॥੭॥੫॥੨॥੭॥ {ਪੰਨਾ 442}

pdArQ:- scy—hy sdw-iQr rihx vwly! vifAweI—bzurgI, vf`px [ kudriq—qwkq [ jw kau mMin—ijnHW dy mn ivc [ gwvhy—gwvih [ quDu Bwvih—qYƒ cMgy l`gdy hn [ isau—nwl [ lwvhy—lwvih [ ijs no— {l&z ‘ijsu’ dw   u  sMbMDk ‘no’ dy kwrn au~f igAw hY} [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [10[

ArQ:- hy myry sdw-iQr mwlk! qyrw vf`px BI sdw kwiem rihx vwlw hY [ qUM byAMq mwlk hYN, qUM pwrbRhm hYN qyrI qwkq ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ hy pRBU! qyrI vifAweI sdw kwiem rihx vwlI hY, ijnHW mnu`KW dy mn ivc qUM ieh vifAweI vsw id`qI hY, auh sdw qyrI is&iq-swlwh dy gIq gWdy hn [ pr qdoN hI qyrI is&iq-swlwh dy gIq gWdy hn jdoN qYƒ auh cMgy l`gdy hn, iPr auh qyry sdw-iQr srUp ivc Awpxw ic`q joVI r`Kdy hn [

hy pRBU! ijs mnu`K ƒ qUM Awp hI Awpxy crnW ivc joVdw hYN auh gurU dI srn pY ky qyrI Xwd ivc lIn rihMdw hY [ (qyrw dws) nwnk ieauN AwKdw hY—hy myry sdw kwiem rihx vwly mwlk! qyrI vifAweI BI sdw kwiem rihx vwlI hY [10[2[7[5[2[7[

not:- ies CMq dy 10 bMd hn, gurU Amrdws jI dy 2 CMq hn, gurU nwnk dyv jI dy 5 [ joV 7 bixAw [

dUjI vwrI auhI joV iPr id`qw hY [

CMq mhlw 1 — 5
CMq mhlw 3 — 2
 . . . . . . . ——
 . . joV . . . . 7

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜੀਵਨੋ ਮੈ ਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਏ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਵਸਾਏ ਸਭੁ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦਾਤੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਖਿ ਮੁਏ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਖਿਨੁ ਜਾਵੈ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਲਾਇਆ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਖਿਨੁ ਪੂਰਬਿ ਖਿਨੁ ਪਛਮਿ ਛਾਏ ਜਿਉ ਚਕੁ ਕੁਮ੍ਹ੍ਹਿਆਰਿ ਭਵਾਇਆ ॥ ਦੁਖੁ ਖਾਵਹਿ ਦੁਖੁ ਸੰਚਹਿ ਭੋਗਹਿ ਦੁਖ ਕੀ ਬਿਰਧਿ ਵਧਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਖਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਤਰੀਐ ਜਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਨੀਕਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਪੂਜੀ ਹਰਿ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਭਾਵੈ ॥ ਨੀਦ ਭੂਖ ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗੀ ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਤੀ ਆਵਹਿ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਹੇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਏ ॥੩॥ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ॥ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ॥ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗਵਿੰਦੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੮॥ {ਪੰਨਾ 442}

pdArQ:- jIvno—jIvnu, Asl izMdgI, Awqmk jIvn [ gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ Bwey—(pRBU jI) ipAwry l`g pey [ nwmo—nwm [ myrY pRwin—myry hryk swh dy ivc [ sMsw—shm [ Aidstu—nwh id`sx vwlw [ Agocru— {go-ieMdRy [ cr—phuMc} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ bcin—bcn dI rwhIN [ prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ Anhd— {Anwhq} ibnw vjwey v`jx vwly, iek-rs [ Anhd Duin—lgwqwr sur vwly [ vwjih—v`jdy hn [ vwjy—sMgIqk swj [ pRiB—pRBU ny [1[

ArQ:- (hy BweI!) mYƒ Awqmk jIvn l`B ipAw mYƒ Awqmk jIvn l`B ipAw, jdoN gurU dI srn ipAW mYƒ pRBU jI ipAwry l`gx l`g pey [ hux gurU mYƒ hr vyly hrI dw nwm hI dyeI jWdw hY, gurU ny myry hryk swh ivc hir-nwm vsw id`qw hY [ (jdoN dw gurU ny) myry hryk swh ivc hir-nwm vsw id`qw hY mYN Awpxw hryk shm hryk du`K mukw bYTw hW [ gurU dy Sbd dI brkiq nwl mYN aus prmwqmw ƒ ismirAw hY jyhVw (iehnW A`KW nwl) nhIN id`sdw jyhVw mnu`KI igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, (ismrn dw sdkw) mYN sB qoN au~cw qy pivqR Awqmk mrqbw hwsl kr ilAw hY, jdoN qoN mYN siqgurU dI bwxI gwxI SurU kIqI hY (myry AMdr Awqmk Awnµd dI iek Aqu`t lhr c`l peI hY, ieauN jwpdw hY ijvyN myry AMdr) kdy nwh mu`kx vwlI sur nwl sMgIqk swj sdw v`jdy rihMdy hn [

hy nwnk! dwqwr pRBU ny ieh b^SS kIqI hY, hux myrI ijMd pRBU dI joiq ivc itkI rihMdI hY [1[

pdArQ:- mnmuKw—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly [ muey—Awqmk mOqy mr gey [ kir—kr ky, AwK AwK ky [ AwvY—(auhnW dw mn) kdy hOslw PVdw hY, kdy jIaU pYNdw hY [ jwvY—kdy Fih pYNdw hY, hOslw hwr bihMdw hY [ mVY—mVH ivc, srIr ivc [ durgMD—bd-bo Bry [ rMgu ksuMB—ksuMBy dy Pu`l dw rMg [ pUrib—pUrb vl, cVHdy pwsy [ pCim—p`Cm vl, lihMdy pwsy [ Cwey—CwieAw, prCwvW [ kuim@Awir—kuimHAwr ny [ Kwvih—shwrdy hn [ sMcih—iek`Tw krdy hn [ ibriD— {vãi¬} ibrDI, vwDw [ ibKmu—AOKw [ suhylw—sOKy qrIky nwl [2[

ArQ:- (hy BweI!) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K Awp-hudry mnu`K ‘myrI mwieAw, myrI mwieAw’ AwK AwK ky hI Awqmk mOqy mr gey, auhnW dw mn (mwieAw dy lwB vyly) iek iKn ivc m`c pYNdw hY (mwieAw dI hwnI vyly) iek iKn ivc hI Fih pYNdw hY, auh Awpxy mn ƒ sdw ies bd-bo Bry srIr dy moh ivc joVI r`Kdy hn [

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K sdw durgMD-Bry srIr dy moh ivc hI Awpxy ic`q ƒ lweI r`Kdy hn [ auhnW dw ic`q srIrk moh ivc l`gw rihMdw hY (pr ieh srIrk suK du`K ieauN hY) ijvyN ksuMBy dy Pu`l dw rMg vyKIdw hY (vyKx ƒ SoK, pr Jbdy hI iP`kw pY jwx vwlw), ijvyN prCwvW (sUrj dy cVHn Flx dy Awsry) kdy cVHdy pwsy ho jWdw hY kdy lihMdy pwsy ho jWdw hY, ijvyN auh c`k hY, ijs ƒ kuimHAwr ny c`kr id`qw hoieAw hY [

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K du`K shwrdy hn du`K iek`Ty krdy rihMdy hn du`K Bogdy rihMdy hn, auhnW ny Awpxy jIvn ivc du`KW dw hI vwDw vDwieAw huMdw hY [ pr, hy nwnk! jdoN mnu`K gurU dI srn Aw pYNdw hY, qdoN ieh AOKw qirAw jwx vwlw sMswr-smuMdr sOKw qirAw jw skdw hY [2[

pdArQ:- Twkuro—Twkur, mwlk [ nIkw—sohxw [ Agm—AphuMc [ AQwh—fUMGw, ijs dI hwQ nwh pY sky [ pUjI—pUMjI, srmwieAw [ cwhI—mYN mMgdw hW [ swhw—hy myry Swh! ibswhI—^rIdI, vxj kIqw [ BwvY—cMgw l`gdw hY [ prhir—iqAwg ky [ prhir iqAwgI—au~kw hI iqAwg id`qI [ suMny suMin—suMn ivc hI [ suMn—suM\, ijQy mwieAw dy Purny iblkul nhIN auTdy [ iek BwqI—iek iksm dy, ieko hir-lgn vwly [ jwry—jwih, jWdy hn [ nwnk—hy nwnk! Arip—Bytw kr dy [3[

ArQ:- (hy BweI!) myrw mwlk sohxw hY, myrw mwlk-pRBU sohxw hY, (pr myrI smJ-isAwxp dI) phuMc qoN pry hY, auh iek AYsw smuMdr hY ijs dI hwQ nhIN l`BdI [ (qWhIeyN) hy myry Swh! hy myry siqgurU! mYN (qyry pwsoN) hir-nwm dI pUMjI mMgdw hW [

jyhVw mnu`K hir-nwm-srmwey dI Bwl krdw hY [ hir-nwm dw vxj krdw hY auh sdw hrI dy gux gWdw rihMdw hY, guxW dy kwrn auh hrI ƒ ipAwrw l`gdw hY [ auh mnu`K mwieAw dy moh dI nINd mwieAw dI Bu`K au~kw hI iqAwg dyNdw hY, auh qW sdw aus prmwqmw ivc lIn rihMdw hY ijs dy AMdr kdy mwieAw dy Purny au~Tdy hI nhIN [

jdoN iek hir-nwm dw vxj krn vwly sqsMgI rl bYTdy hn, qW auh prmwqmw dy nwm dI K`tI K`t ky (jgq qoN) lY jWdy hn [ hy nwnk! qUM BI Awpxw mn Awpxw srIr gurU dy hvwly kr dyh (qy hir-nwm dw sOdw gurU pwsoN hwsl kr) pr ieh hir-nwm dw sOdw auhI mnu`K hwsl krdw hY ijs dy BwgW ivc DuroN iliKAw huMdw hY [3[

pdArQ:- rqnw rqn—AnykW rqn, au~cy Awqmk jIvn vwly sRySt gux [ swgru—smuMdr, srIr-smuMdr [ hiQ ciVAw—imilAw, h`Q ivc AwieAw [ inrmolku—ijs dw mu`l nwh pwieAw jw sky [ Aqolku—jo qoilAw nwh jw sky [ ivroil—irVk ky, inqwr ky [ AnUp—suMdr, by-imswl [ gouivMdu— {Asl l&z goivMdu hY ieQy ‘guivMd’ pVHnw hY} [ Bydu—&rk, ivQ [ BweI—hy BweI! [4[

ArQ:- hy BweI! (ieh mnu`Kw srIr, mwno, iek) smuMdr (hY, jo Awqmk jIvn dy sRySt guxW-rUp) AnykW rqnW nwl nkw-n`k BirAw ipAw hY [ jyhVy mnu`K hr vyly siqgurU dI bwxI ivc Awpxw mn joVI r`Kdy hn, auhnW ƒ ieh rqn iml jWdy hn [

(hy BweI!) jyhVy mnu`K hr vyly siqgurU dI bwxI ivc juVy rihMdy hn auhnW ƒ byAMq prmwqmw dw auh nwm-rqn iml jWdw hY ijs dy brwbr dI kImiq dw hor koeI pdwrQ nhIN hY [ hy pRBU! auhnW mnu`KW dy ihrdy ivc qyrI BgqI dy ^zwny Br jWdy hn auh mnu`K qyrw auh nwm-rqn pRwpq kr lYNdy hn ijs dy brwbr dI hor koeI cIz nhIN hY [

hy BweI! gurU dI ikrpw nwl jdoN mYN Awpxy srIr-smuMdr ƒ pVqwl ky vyiKAw qW gurU ny mYƒ (srIr dy AMdr v`sdw hI prmwqmw dw nwm-rUp) sohxw kImqI pdwrQ ivKw id`qw [ hy nwnk! (AwK—) hy BweI! gurU prmwqmw hY prmwqmw gurU hY, dohW ivc koeI &rk nhIN hY [4[1[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh