ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 440

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਹੁ ਤੁਮ ਸਹ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹੋ ॥ ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲੇਹੋ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਹੈ ਕੇਰੀ ਜੋ ਸਹ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵਏ ॥ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਤਾ ਫਿਰਿ ਸਹ ਖੁਸੀ ਨ ਆਵਏ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਵ ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਬਿਖੜਾ ਗੁਰ ਦੁਆਰੈ ਕੋ ਪਾਵਏ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸੁ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਏ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 440}

pdArQ:- swjn myry—hy myry s`jxo! pRIqmhu—hy myry ipAwirE! sh kI—Ksm-pRBU dI [ kryho—krdy rho [ lyho—pRwpq kro [ shY kyrI—Ksm-pRBU dI [ sh Bwvey—sh BwvY, Ksm-pRBU ƒ psMd AwauNdI hY [ jo—jyhVI, auh BgqI [ Bwxw—mrzI [ sh KusI—pRBU-pqI dI pRsMnqw [ n Awvey—n AwvY, nhIN AwauNdI, nhIN imldI [ Bwv mwrgu—ipAwr dw rsqw [ ibKVw—AOKw, AOiKAweIAW nwl BirAw [ duAwrY—dr qy [ ko—koeI (ivrlw) [ lwvey—lwvY, lWdw hY [1[

ArQ:- hy myry (sqsMgI) s`jxo ipAwirE! qusI pRBU-pqI dI BgqI sdw krdy irhw kro, sdw Awpxy gurU dI srn pey rho (qy gurU pwsoN) sB qoN kImqI cIz hir-nwm hwsl kro [ (hy s`jxo!) qusI pRBU-pqI dI hI BgqI krdy rho, ieh BgqI ipAwry pRBU-pqI ƒ psMd AwauNdI hY [ jy (ies jIvn-s&r ivc) qusI AwpxI hI mrzI krdy rhogy qW pRBU-pqI dI pRsMnqw quhwƒ nhIN imlygI [

(pr, hy ipAwirE!) BgqI dw qy pRym dw ieh rsqw bhuq AOkVW-BirAw hY, koeI ivrlw mnu`K ieh rsqw l`Bdw hY jo gurU dy dr qy Aw if`gdw hY [ nwnk AwKdw hY—ijs mnu`K auqy pRBU (Awp) ikrpw krdw hY auh mnu`K Awpxw mn pRBU dI BgqI ivc joVdw hY [1[

ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਿ ਕਿਸੁ ਦਿਖਾਵਹਿ ॥ ਹਰਿ ਸੋਹਿਲਾ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਦ ਸਦਾ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ॥ ਕਰਿ ਬੈਰਾਗੁ ਤੂੰ ਛੋਡਿ ਪਾਖੰਡੁ ਸੋ ਸਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਏ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਏ ॥ ਜਿਨਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਏ ॥ ਇਵ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 440}

pdArQ:- bYrwgIAw—vYrwg ivc AwieAw hoieAw [ kir—kr ky [ iksu—iks ƒ? soihlw—KuSI dw gIq [ sd—sdw [ jo—jyhVy mnu`K [ Coif—C`f dy [ jwxey—jwxY, jwxdw hY [ jil—jl ivc [ Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql auqy, AwkwS ivc [ soeI—auh hI [ gurmuiK—gurU dI srn pYx vwlw mnu`K [ pCwxey—pCwxY, pCwxdw hY [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ kyrw—dw [ pwvey—pwvY, pWdw hY [ iev—ieauN [ Anidnu—hr roz [2[

ArQ:- hy vYrwg ivc Awey hoey myry mn! qUM vYrwg kr ky iks ƒ ivKWdw hYN? (ies auproN auproN ivKwey hoey vYrwg nwl qyry AMdr Awqmk Awnµd nhIN bx skygw) [ hy mn! jyhVy mnu`K prmwqmw dy gux gWdy rihMdy hn, auhnW dy AMdr sdw hI iKVwau qy cwau bixAw rihMdw hY [

hy myry mn! (bwhrly ivKwvy vwly vYrwg dw) pKMf C`f dy (qy, Awpxy AMdr) imlx dI qWG pYdw kr (ikauNik) auh Ksm-pRBU (AMdr dI) hryk g`l jwxdw hY, auh pRBU Awp hI jl ivc DrqI ivc AwkwS ivc (hr QW smwieAw hoieAw hY) jyhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY auh aus pRBU dI rzw ƒ smJdw hY [

hy myry mn! ijs mnu`K ny prmwqmw dI rzw smJ leI auhI swry Awnµd pRwpq krdw hY, nwnk (qYƒ) ieauN d`sdw hY ik ieho ijhw imlwp dI qWG r`Kx vwlw mnu`K hr vyly pRBU-crnW ivc suriq joVI r`Kdw hY [2[

ਜਹ ਜਹ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਵਦਾ ਤਹ ਤਹ ਹਰਿ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ ਮਨ ਸਿਆਣਪ ਛੋਡੀਐ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਸਾਥਿ ਤੇਰੈ ਸੋ ਸਹੁ ਸਦਾ ਹੈ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਟੇ ਅੰਤਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵਹੇ ॥ ਸਾਚੇ ਨਾਲਿ ਤੇਰਾ ਗੰਢੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਹ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਵਦਾ ਤਹ ਹਰਿ ਤੇਰੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 440}

pdArQ:- jh—ij`Qy [ mn—hy mn! Dwvdw—dOVdw [ qh—auQy [ nwly—nwl hI [ isAwxp—cqurweI [ smwly—smwil, Awpxy AMdr sWB ky r`K [ smwlhy—smwlih, jy qUM Xwd kryN [ prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ pwvhy—pwvih, qUM pRwpq kr leyN [ gMFu—joV, p`kw sMbMD [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ smwly—smwil [3[

ArQ:- hy myry mn! ij`Qy ij`Qy qUM dOVdw iPrdw hYN auQy auQy hI prmwqmw qyry nwl hI rihMdw hY (jy qUM aus ƒ Awpxy nwl v`sdw vyKxw cwhuMdw hYN qW) hy mn! AwpxI cqurweI (dw Awsrw) C`f dyxw cwhIdw hY [ hy mn! gurU dw Sbd Awpxy AMdr sMBwl ky r`K (iPr qYƒ id`s peygw ik) auh Ksm-pRBU sdw qyry nwl rihMdw hY [ (hy mn!) jy qUM iek iKn vwsqy BI prmwqmw dw nwm Awpxy AMdr vsweyN, qW qyry AnykW jnmW dy pwp k`ty jwx, qy, Aw^r qUM sB qoN au~cw Awqmk drjw hwsl kr leyN [

(hy mn!) gurU dI srn pY ky qUM sdw prmwqmw ƒ Awpxy AMdr vsweI r`K, (ies qrHW aus) sdw kwiem rihx vwly prmwqmw nwl qyrw p`kw ipAwr bx jweygw [ nwnk qYƒ ieauN d`sdw hY ik hy mn! ij`Qy ij`Qy qUM Btkdw iPrdw hYN au~Qy au~Qy prmwqmw sdw qyry nwl hI rihMdw hY [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh