ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 439

ਮੇਰੇ ਜੀਅੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਤੁ ਪਵਹਿ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕੀ ਫਾਸਹਿ ਜਮ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥ ਮਛੁਲੀ ਵਿਛੁੰਨੀ ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ ਜਾਲੁ ਬਧਿਕਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸੰਸਾਰੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਅੰਤਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਛੋਡਿ ਮਨਹੁ ਅੰਦੇਸਿਆ ॥ ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਜੀਅੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ॥੩॥ ਨਦੀਆ ਵਾਹ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਮੀਠਾ ਵਿਸੁ ਭਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥ ਕੋਈ ਸਹਜਿ ਜਾਣੈ ਹਰਿ ਪਛਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਚੇਤਿਆ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਪਚਹਿ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤਿਆ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਨ ਰਿਦੈ ਸਾਚਾ ਸੇ ਅੰਤਿ ਧਾਹੀ ਰੁੰਨਿਆ ॥ ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦਿ ਸਾਚੈ ਮੇਲਿ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥੪॥੧॥੫॥ {ਪੰਨਾ 439}

pdArQ:- ikqu—kwhdy leI? swcw—sdw-iQr rihx vwlw [ min—mn ivc [ kI—ikauN? nYx ruMnI—A`KW (Br ky) roeI [ biDik—biDk ny, iSkwrI ny [ Brmu—BulyKw [ AMiq—A^Ir vyly [ isau—nwl [3[

rwhu—vhx [ sMjogI—BwgW nwl hI [ jugu jug—sdw hI [ ivsu—zhr [ ko—koeI ivrlw [ jogI—ivrkq [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ ijin—ijs mnu`K ny [ Brim—Btkxw ivc [ pcih—^uAwr huMdy hn [ mugD—mUrK bMdy [ AcyiqAw—Zwi&l [ irdY—ihrdy ivc [ DwhI—FwhW mwr ky [ icrI ivCuMinAw—icrW dy ivCuiVAW ƒ [4[

ArQ:- hy myry prdysI jIvwqmw! qUM ikauN (mwieAw dy) jMjwl ivc Ps irhw hYN? jy sdw-iQr rihx vwlw mwlk qyry mn ivc v`sdw hovy qW qUM (mwieAw dy moh-rUp) jm dy iKlwry hoey jwl ivc ikauN PsyN?

(hy myrI ijMdy! vyK) jdoN iSkwrI ny (pwxI ivc) jwl pwieAw huMdw hY qy m`CI (iB`qI dy l`b ivc Ps ky jwl ivc Ps jWdI hY qy pwxI qoN) ivCuV jWdI hY qdoN A`KW Br ky roNdI hY (iesy qrHW jIv ƒ) ieh jgq im`Tw l`gdw hY, mwieAw dw moh im`Tw l`gdw hY, pr (Ps ky) AMq vyly ieh BulyKw dUr huMdw hY (jdoN ijMd du`KW dy mUMh AwauNdI hY qy mwiek pdwrQ BI swQ C`f jWdy hn) [

hy myrI ijMdy! prmwqmw dy crnW ivc ic`q joV ky BgqI kr ky ies qrHW Awpxy mn ivcoN i&kr-AMdySy dUr kr lY [ nwnk AwKdw hY—hy myry prdysI jIaUVy! hy myry mn! sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ƒ ismr [3[

ndIAW qoN ivCuVy hoey vhxW dw (ndIAW nwl muV) myl BwgW nwl hI huMdw hY (mwieAw dy moh ivc Ps ky pRBU nwloN ivCuVy jIv muV BwgW nwl hI imldy hn) [ jyhVw koeI ivrlw mnu`K pRBU-crnW ivc juVdw hY auh smJ lYNdw hY ik mwieAw dw moh hY qW im`Tw pr sdw zhr nwl BirAw rihMdw hY (qy jIv ƒ Awqmk mOqy mwr dyNdw hY) [ Ajyhw koeI ivrlw bMdw ijs ny Awpxy gurU ƒ cyqy r`iKAw hY Awqmk Afolqw ivc itk ky iesy AslIAq ƒ smJdw hY qy prmwqmw nwl sWJ pWdw hY [

prmwqmw dy nwm qoN ibnw mwieAw dy moh dI Btkxw ivc kurwhy pY ky AnykW mUrK Zwi&l jIv ^uAwr huMdy hn [ jyhVy bMdy prmwqmw dw nwm nhIN ismrdy, pRBU dI BgqI nhIN krdy, Awpxy ihrdy ivc sdw-iQr pRBU ƒ nhIN vsWdy, auh Aw^r FwhW mwr mwr ky roNdy hn [

nwnk AwKdw hY—sdw-iQr pRBU AwpxI is&iq-swlwh dy Sbd ivc joV ky icrW qoN ivCuVy jIvW ƒ (Awpxy crnW ivc) imlw lYNdw hY [4[

not:- ieh CMq ‘Gru 3’ dw hY [ ku`l joV 5 hY [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ਸਚੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ਕਾਮਣਿ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੀ ਸਚਿ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ॥ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਏ ਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸਫਲਿਉ ਜਨਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧॥ ਦੂਜੜੈ ਕਾਮਣਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਹਰਿ ਵਰੁ ਨ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ ਕਾਮਣਿ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਰਾਮ ॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਮਨਮੁਖਿ ਇਆਣੀ ਅਉਗਣਵੰਤੀ ਝੂਰੇ ॥ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਪਿਰੁ ਮਿਲਿਆ ਹਦੂਰੇ ॥ ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਵਿਗਸੀ ਅੰਦਰਹੁ ਸਰਸੀ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਾਮਣਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥ ਪਿਰੁ ਸੰਗਿ ਕਾਮਣਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦਿ ਮਿਲੀ ਸਹਜੇ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥ ਸਬਦਿ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਪਣੇ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਖਿਆ ॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੇਖੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਈ ॥੩॥ ਸਾ ਧਨ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਲਿ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥ ਸਾ ਧਨ ਹਰਿ ਕੈ ਰਸਿ ਰਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ॥ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਮਨਿ ਵਸੇ ॥ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਗਣ ਨਸੇ ॥ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਹੈ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥੪॥੧॥੬॥ {ਪੰਨਾ 439-440}

not:- iesy rwg ivc gurU nwnk dyv jI dy pihly CMq dw cOQw bMd iDAwn nwl pVHo [ hryk l&z ƒ ghu nwl vyKo [ m: 3 dy ies CMq dw BI pihlw bMd pVHo [ l&zW dI sWJ qukW dI sWJ d`sdI hY ik gurU nwnk dyv jI dI bwxI gurU Amrdws jI pws mOjUd sI [

pdArQ:- hm Gry—myry (ihrdy-) Gr ivc [ swcw soihlw—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dw gIq [ swcY sbid—sdw-iQr hrI dI is&iq-swlwh vwly Sbd (dI brkiq) nwl [ suhwieAw—(ihrdw-Gr) sohxw bx igAw hY [ Dn—jIv-iesqRI [ ipr—pRBU-pqI [ pRiB—pRBU ny [ scu—sdw-iQr hir-nwm [ mMin—min, mn ivc [ kwmix—jIv-iesqRI [ shjy—shij, Awqmk Afolqw ivc [ mwqI—msq [ sbid—Sbd ny [ sic—sdw-iQr hir-nwm ny [ rwvY—mwxdI hY [ rMig—pRym-rMg ivc [ rwqI—rMgI hoeI [ Awpu—Awpw-Bwv [ vru—Ksm [ sbwieAw—swrw [1[

ArQ:- (hy sKI!) myry (ihrdy-) Gr ivc sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dw gIq ho irhw hY, sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh vwly gur-Sbd ny (myry ihrdy-Gr ƒ) sohxw bxw id`qw hY [

(hy sKI! aus) jIv-iesqRI dw pRBU-pqI nwl imlwp huMdw hY ijs ƒ pRBU ny Awp hI (Awpxy crnW ivc) joV ilAw [ pRBU ny ijs jIv-iesqRI ƒ Awp (Awpxy crnW ivc) joiVAw, Awpxw sdw-iQr nwm aus dy mn ivc vsw id`qw, auh jIv-iesqRI (iPr) Awqmk Afolqw ivc msq rihMdI hY [ gurU dy Sbd ny (aus jIv-iesqRI dy jIvn ƒ) isMgwr id`qw, sdw-iQr hir-nwm ny (aus dy jIvn ƒ) sohxw bxw id`qw, auh (iPr) pRBU dy pRym-rMg ivc rMgI hoeI sdw hI (pRBU-imlwp dw Awnµd) mwxdI hY [ (jdoN jIv-iesqRI Awpxy AMdroN) haumY dUr krdI hY (qy Awpxy AMdr) pRBU-pqI ƒ l`B lYNdI hY qdoN auh pRBU dy nwm dw suAwd Awpxy mn ivc (sdw leI) vsw lYNdI hY [

hy nwnk! AwK—gurU dy Sbd dI brkiq nwl ijs jIv-iesqRI dw Awqmk jIvn sohxw bx jWdw hY aus dI swrI izMdgI kwmXwb ho jWdI hY [1[

pdArQ:- dUjVY—(pRBU qoN ibnw) iksy hor (koJy ipAwr) ivc [ Brim—Btkxw ivc (pY ky) [ BulI—kurwhy pY jWdI hY [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI [ JUry—AMdry AMdr du`KI huMdI hY [ syiv—syvw kr ky [ hdUry—AMg-sMg v`sx vwlw [ dyiK—vyK ky [ ivgsI—iKV peI [ srsI—rs sihq ho geI, Awnµidq ho geI [ sbid—Sbd ivc [ suBwey—suBwie, pRym ivc (mgn ho geI) [ imil—iml ky [2[

ArQ:- (hy sKI!) jyhVI jIv-iesqRI (pRBU qoN ibnw mwieAw Awidk dI) hor hor Btkxw ivc pY ky kurwhy pY jWdI hY aus ƒ pRBU-pqI dw imlwp nhIN huMdw [ auh jIv-iesqRI (Awpxy AMdr koeI Awqmk) gux pYdw nhIN krdI, auh AwpxI izMdgI ivArQ gvw jWdI hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI auh mUrK jIv-iesqRI jIvn AjweIN gvw jWdI hY AOguxW nwl BrI hox krky auh Awpxy AMdr hI AMdr du`KI huMdI rihMdI hY [ pr jdoN aus ny Awpxy gurU dI d`sI syvw kr ky sdw itky rihx vwlw Awqmk Awnµd l`Bw qdoN aus ƒ pRBU-pqI AMg sMg v`sdw hI iml ipAw [ (Awpxy AMdr) pRBU-pqI ƒ vyK ky auh iKV peI, auh AMqr-Awqmy Awnµd-mgn ho geI, auh sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh vwly gur-Sbd ivc pRBU-pRym ivc lIn ho geI [

hy nwnk! pRBU dy nwm qoN KuMJ ky jIv-iesqRI Btkxw dy kwrn kurwhy peI rihMdI hY pRIqm-pRBU ƒ iml ky Awqmk Awnµd mwxdI hY [2[

pdArQ:- sMig—nwl [ guir—gurU ny [ myil—pRBU-imlwp ivc [ AMqir—ihrdy ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ qpiq—qpS, sVn [ suBwiKAw—im`TI bolI [ piV—pVH ky [ monI—sdw cu`p rihx vwly swDU [ ByKI—vK vK ByKW vwly swDU (jogI jMgm Awidk) [ mukiq—(ivkwrW qoN) ^lwsI [ baurwnw—J`lw [3[

ArQ:- (hy sKI!) ijs jIv-iesqRI ƒ gurU ny pRBU crnW ivc joV id`qw aus ny pRBU-pqI ƒ Awpxy AMg-sMg v`sdw pCwx ilAw, auh AMqr-Awqmy gurU dy Sbd dI brkiq nwl pRBU nwl iek-imk ho geI, Awqmk Afolqw ivc itk ky aus ny (Awpxy AMdroN ivkwrW vwlI) qpS buJw leI [

(hy sKI! ijs jIv-iesqRI ny) gur-Sbd dI shwieqw nwl Awpxy AMdroN ivkwrW vwlI qpS buJw leI, aus dy AMdr TMf pY geI, Awqmk Afolqw ivc itk ky aus ny hir-nwm dw suAwd c`K ilAw [ Awpxy pRBU pRIqm ƒ iml ky auh sdw pRym-rMg mwxdI hY, sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh vwly gur-Sbd ivc juV ky aus dI bolI im`TI ho jWdI hY [

(hy sKI!) pMifq (Dwrimk pusqk) pVH pVH ky, mon-DwrI (smwDIAW lw lw ky) (jogI jMgm Awidk swDU) ByK Dwr Dwr ky Q`k gey (iehnW qrIikAW nwl iksy ny mwieAw dy bMDnW qoN) ^lwsI pRwpq nwh kIqI [

hy nwnk! prmwqmw dI BgqI qoN ibnw jgq (mwieAw dy moh ivc) J`lw hoieAw iPrdw hY, sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh vwly gur-Sbd dI brkiq nwl pRBU-crnW ivc imlwp hwsl kr lYNdw hY [3[

pdArQ:- sw Dn min—jIv-iesqRI dy mn ivc [ myil—imlwp ivc [ hir kY ris—pRBU dy pRym-rs ivc [ rsI—iB`j geI [ sbid—Sbd dI rwhIN [ swry—sMBwldI hY (ihrdy ivc) [ min—mn ivc [ syj—ihrdw-syj [ suhwvI—sohxI [ ipir—ipr ny [ imil pRIqm—pRIqm ƒ iml ky [ ijqu Gir—ijs (ihrdy-) Gr ivc [ soihlVw—^uSI dw gIq [ jug cwry—cOhW jugW ivc, sdw hI [ nwim—nwm ivc [ kwrj swry—kMm sPl huMdy hn [4[

ArQ:- (hy sKI!) ijs jIv-iesqRI ƒ ipAwry hir-pRBU ny Awpxy crnW ivc joV ilAw aus dy mn ivc iKVwau pYdw ho jWdw hY, auh jIv-iesqRI Apwr pRBU dI is&iq-swlwh vwly gur-Sbd dI rwhIN prmwqmw dy pRym-rs ivc iB`jI rihMdI hY [ Apwr pRBU dI is&iq-swlwh vwly Sbd dI brkiq nwl auh jIv-iesqRI ipAwry pRBU ƒ iml pYNdI hY, sdw aus dy gux Awpxy ihrdy ivc sWB r`KdI hY, pRBU dy gux aus dy mn ivc itky rihMdy hn, jdoN pRBU-pqI ny aus ƒ Awpxy crnW ivc joV ilAw aus (dy ihrdy) dI syj sohxI bx geI [ pRIqm-pRBU ƒ iml ky aus dy AMdroN swry AOgux dUr ho gey [

(hy sKI!) ijs (ihrdy-) Gr ivc prmwqmw dw nwm sdw ismirAw jWdw hY auQy sdw hI (mwno) ^uSI dw gIq huMdw rihMdw hY [ hy nwnk! jyhVy jIv prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMgy jWdy hn auhnW dy AMdr sdw Awnµd bixAw rihMdw hY, pRBU-crnW ivc iml ky auh Awpxy swry kMm sMvwr lYNdy hn [4[1[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh