ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 438

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥ ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਪਾਪਾ ਕੇਰੇ ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਖੋਵੈ ॥ ਹੰਸ ਸਿ ਹੰਸਾ ਬਗ ਸਿ ਬਗਾ ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ਜੀਉ ॥ ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵੈ ਕਬਹੁ ਨ ਆਵਹਿ ਹਾਰਿ ਜੀਉ ॥ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਕਾ ਚੂਕਾ ਜੋ ਹਰਿ ਲਾਗੇ ਪਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਰਿ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ਜੀਉ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ਜੀਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 438}

pdArQ:- hau jweI—mYN jWdw hW [ swcw—sdw-iQr rihx vwlw [ krm ibDwqw—jIvW dy krmW Anuswr pYdw krn vwlw [ ibswrxhwru—nws krn dy smr`Q [ jw kw—ijs pRBU kw [ kot—iklHy [ kot..kyry—pwpW dy ikilHAW dy iklHy, pwpW dy FyrW dy Fyr [ KovY—nws krdw hY [ hMs is hMsw—sRySt qoN sRySt [ bg is bgw—iniK`D qoN iniK`D [ Gt Gt—hryk srIr dw [1[

iek min—iek mn nwl, iekwgr ho ky [ sMswir—sMswr ivc [

hwir—hwr ky [ swrih—sMBwldy hn [ cUkw—mu`k jWdw hY [ pwvY—crnIN [ aurDwir—ihrdy ivc itkw ky [2[

ArQ:- hy pRBU! mYN ij`Qy BI jWdw hW qUM sB QWeIN mOjUd hYN, qUM sdw-iQr rihx vwlw hYN, qUM swry jgq ƒ pYdw krn vwlw hYN [ qUM jIvW dy kIqy krmW Anuswr pYdw krn vwlw hYN qy sB du`KW dw nws krn vwlw hYN [

ijs pRBU dw kIqw hI sB kuJ huMdw hY auh sB dw mwlk hY auh sB dy du`K nws krn dy smr`Q hY [ jIvW dy pwpW dy FyrW dy Fyr iek plk ivc nws kr dyNdw hY [ jIv BwvyN sRySt qoN sRySt hox BwvyN iniK`D qoN iniK`D hox, pRBU hryk dI sMBwl krdw hY [

hy pRBU! mYN ijQy BI jWdw hW, qUM hr QW mOjUd hYN qUM sdw-iQr rihx vwlw hYN, qUM sB dw pYdw krn vwlw hYN [1[

ijnHW mnu`KW ny iekwgr ho ky pRBU ƒ ismirAw hY auhnW ny Awqmk Awnµd mwixAw hY, pr Ajyhy bMdy sMswr ivc ivrly ivrly hn [ jyhVw jyhVw bMdw gurU dw Sbd kmWdw hY (Bwv gurU dy Sbd Anuswr jIvn bxWdw hY) jm auhnW dy nyVy nhIN Fukdw (auhnW ƒ mOq dw fr poh nhIN skdw) auh kdy BI mnu`Kw jnm dI bwzI hwr ky nhIN AwauNdy [ jyhVy mnu`K prmwqmw dy gux ihrdy ivc vsWdy hn, auh (ivkwrW dy twkry qy) kdy hwrdy nhIN, Awqmk mOq auhnW dy nyVy nhIN FukdI [ jyhVy bMdy prmwqmw dI crnIN l`gdy hn auhnW dw jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY [

gurU dI miq lY ky ijnHW ny pRBU-nwm dw rs c`iKAw hY, nwm-Pl pRwpq kIqw hY, pRBU dw nwm ihrdy ivc itkwieAw hY, iekwgr ho ky pRBU ƒ ismirAw hY auhnW ny Awqmk Awnµd mwixAw hY [ pr Ajyhy bMdy jgq ivc ivrly ivrly hI hn [2[

ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਓਹੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਹਰਿ ਊਤਮੁ ਪੁਰਖੁ ਪਰਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਹਉ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜੀਉ ॥੩॥ ਨਾਮੁ ਲੈਨਿ ਸਿ ਸੋਹਹਿ ਤਿਨ ਸੁਖ ਫਲ ਹੋਵਹਿ ਮਾਨਹਿ ਸੇ ਜਿਣਿ ਜਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਤਿਨ ਫਲ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਤੇ ਜਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਤੇ ਜਾਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਫਲ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ਨਰਕਿ ਨ ਪਰਣਾ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਹਿ ਸਿ ਸੂਕਹਿ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪੀੜ ਨ ਖਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਨ੍ਹ੍ਹਿ ਸਿ ਸੋਹਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੁਖ ਫਲ ਹੋਵਹਿ ਮਾਨਹਿ ਸੇ ਜਿਣਿ ਜਾਹਿ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥੪ {ਪੰਨਾ 438}

pdArQ:- ijin—ijs (pRBU) ny [ {‘ijin’ iek-vcn; ‘ijn’ bhu-vcn} [ ivthu—qoN [ qw kI—aus dI [ lwhw—lwB [ mwxu—Awdr [ nv iniD—nO ^zwny [ AwiK—AwK ky [ Aih—idn [ inis—rwq [

lYin—lYNdy hn [ is—auh bMdy [ mwnih—auh mMny jWdy hn, Awdr pWdy hn [ ijix—ij`q ky {not:- l&z ‘ijin’ Aqy ‘ijix’ dw &rk cyqy r`Ko} [ kyqy—AnykW hI [ jwih—guzr jwx [ jrw—buFypw [ mrxw—mOq, Awqmk mOq [ sUkih—su`kdy [4[

ArQ:- mYN aus pRBU qoN sdky hW ijs ny jgq pYdw kIqw hY qy ies ƒ mwieAw dI dOV-B`j ivc lw idqw hY [ (hy BweI!) aus pRBU dI syvw BgqI krnI cwhIdI hY, iehI lwB jgq ivcoN K`txw cwhIdw hY, (ies qrHW) pRBU dI drgwh ivc Awdr imldw hY [

auhI mnu`K prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr pWdw hY jyhVw iek prmwqmw ƒ (Awpxy AMg-sMg) pCwxdw hY [ jyhVw mnu`K gurU dI miq lY ky pRBU dw ismrn krdw hY prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY auh (mwno) jgq dy nO hI ^zwny hwsl krdw hY [

(hy BweI!) idn rwq aus prmwqmw dw nwm ismrnw cwhIdw hY jo sB qoN sRySt hY jo sB ivc ivAwpk hY jo sB qoN v`fw hY [

mYN aus prmwqmw qoN sdky jWdw hW ijs ny jgq pYdw kIqw hY qy ies ƒ mwieAw dI dOV-B`j ivc lw r`iKAw hY [3[

jyhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn auh (lok prlok ivc) soBw pWdy hn, auhnW ƒ Awqmk Awnµd-rUp Pl imldw hY, (hr QW) Awdr pWdy hn, auh (mnu`Kw-jnm dI bwzI) ij`q ky (ieQoN) jWdy hn [ auhnW ƒ (Awqmk suK dw) Pl ieqnw imldw hY ik prmwqmw dI rzw Anuswr auh kdy BI Gtdw nhIN cwhy AnykW jug bIq jwx [ hy pRBU-suAwmI! cwhy AnykW hI jug bIq jwx ismrn krn vwilAW ƒ Awqmk Awnµd dw imilAw Pl kdy BI Gtdw nhIN [ jyhVw jyhVw bMdw hrI dw nwm ismrdw hY auhnW ƒ pRwpq hoeI au~cI Awqmk AvsQw ƒ nwh buFypw AwauNdw hY nwh mOq AwauNdI hY, auh kdy nrk ivc nhIN pYNdy [

hy nwnk! jyhVy bMdy prmwqmw dw ismrn krdy hn auh kdy su`kdy nhIN hn (Bwv, auhnW dw AMdrlw Awqmk KyVw kdy su`kdw nhIN) auh kdy du`KI nhIN huMdy [ jyhVy mnu`K nwm ismrdy hn auh (lok- prlok ivc) soBw pWdy hn, auhnW ƒ Awqmk Awnµd-rUp Pl imldw hY, auh (hr QW) Awdr pWdy hn, auh (mnu`Kw jnm dI bwzI) ij`q ky (ieQoN) jWdy hn [4[1[4[

not:- ieh CMq ‘Gru 2’ dw hY [ ku`l joV 4 hY [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ॥ ਬਿਖੁ ਫਲੁ ਮੀਠਾ ਚਾਰਿ ਦਿਨ ਫਿਰਿ ਹੋਵੈ ਤਾਤਾ ਰਾਮ ॥ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਤਾਤਾ ਖਰਾ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਪਰਤਾਪਏ ॥ ਓਹੁ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇਇ ਲਹਰੀ ਬਿਜੁਲ ਜਿਵੈ ਚਮਕਏ ॥ ਹਰਿ ਬਾਝੁ ਰਾਖਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਸੋਇ ਤੁਝਹਿ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥ ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਰਹਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ॥੧॥ ਭਵਰਾ ਫੂਲਿ ਭਵੰਤਿਆ ਦੁਖੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਰਾਮ ॥ ਮੈ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੀ ਰਾਮ ॥ ਬੀਚਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੁਝੈ ਪੂਛਿਆ ਭਵਰੁ ਬੇਲੀ ਰਾਤਓ ॥ ਸੂਰਜੁ ਚੜਿਆ ਪਿੰਡੁ ਪੜਿਆ ਤੇਲੁ ਤਾਵਣਿ ਤਾਤਓ ॥ ਜਮ ਮਗਿ ਬਾਧਾ ਖਾਹਿ ਚੋਟਾ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥ ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਰਹਿ ਭਵਰਾ ਕਾਲਿਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 438-439}

pdArQ:- kI—ikauN? vwVIAY—PulvwVI ivc [ rwqw—msq [ ibKu—zhr [ qwqw—q`qw, duKdweI [ Krw—bhuq [ mwqw—msq [ prqwpey—du`K dyNdw hY [ jyv—ijvyN, vWg [ swier—smuMdr [ dyie—dyNdw hY [ lhrI— {l&z ‘lhir’ qoN bhu-vcn} [ soie—auh (hrI) [ quJih—qUM [ mrih—mr jwihˆgw, Awqmk mOq shyV leyNgw [1[

PUil—Pu`l auqy [ bIcwrI—ivcwr ky [ muJY—mYN [ bylI—vylW (dy Pu`lW) auqy [ rwqE—msq [ ipMfu—srIr [ sUrju ciVAw—aumr dI rwq mu`k geI [ piVAw—Fih FyrI ho igAw [ qwvix—qwauxI ivc, qwauVI ivc [ qwqau—qwieAw jWdw hY [ mig—rsqy auqy [ byqwilAw—BUqnw [2[

ArQ:- hy kwly hrx! (hy kwly hrx vWg sMswr-bn ivc by-prvwh ho ky cuMgIAW mwrn vwly mn!) qUM (myrI g`l) sux! qUM ies (jgq-) PulvwVI ivc ikauN msq ho irhw hYN? (ies PulvwVI dw) Pl zhr hY, (Bwv, Awqmk mOq pYdw krdw hY) ieh QoVy idn hI suAwdlw l`gdw hY, iPr ieh duKdweI bx jWdw hY [ ijs ivc qUM ieqnw msq hYN ieh Aw^r du`KdweI ho jWdw hY [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw ieh bhuq du`K dyNdw hY [ (auNJ hY BI ieh QoVw smw rihx vwlw) ijvyN smuMdr lihrW mwrdw hY jW ijvyN ibjlI ilSk mwrdI hY [

prmwqmw (dy nwm) qoN ibnw hor koeI (sdw nwl inBx vwlw) rwKw nhIN (hy hrn vWg cuMgIAW mwrn vwly mn!) aus ƒ qUM BulweI bYTw hYN [ nwnk AwKdw hY—hy kwly hrn! hy mn! sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ƒ ismr, nhIN qW (ies jgq-PulvwVI ivc msq ho ky) qUM AwpxI Awqmk mOq shyV leyNgw [1[

hy (hryk) Pu`l au~qy au~fx vwly BOry (mn!) (Pu`l Pu`l dI sugMDI lYNdy iPrn ivcoN) bVw BwrI du`K inkldw hY [ mYN Awpxy gurU pwsoN pu`iCAw hY jyhVw sdw-iQr pRBU ƒ sdw Awpxy ivcwr-mMfl ivc itkweI r`Kdw hY [ (hy BOry mn! qyrI ieh hwlq) ivcwr ky mYN gurU qoN pu`iCAw hY ik ieh mn-BOrw qW vylW Pu`lW auqy (dunIAw dy suMdr pdwrQW dy rsW ivc) msq ho irhw hY (ies dw kIh bxygw? mYƒ gurU ny miq id`qI hY ik) jdoN izMdgI dI rwq mu`k jWdI hY (jdoN idn cVH pYNdw hY) ieh srIr Fih FyrI ho jWdw hY (ivkwrW ivc Psy rihx krky jIv ieauN duKI huMdw hYN ijvyN) qyl qwauVI ivc pw ky fwieAw jWdw hY [

hy (dunIAw dy pdwrQW ivc msq hoey) BUq! siqgurU dy Sbd qoN KuMJ ky qUM jmrwj dy rsqy ivc b`Jw hoieAw cotW KwvyNgw [

nwnk AwKdw hY—hy myry mn! sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ƒ ismr, nhIN qW BOry (vWg Pu`lW dy msq hoey mn!) Awqmk mOq shyV leyNgw [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh