ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 436

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥ ਧਨ ਪਿਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥ ਧਨ ਪਿਰਹਿ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ॥ ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗਿ ਪਿਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ॥ ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿ ਗੁਣ ਗਾਵਓ ॥ ਨਾਨਕਾ ਹਰਿ ਵਰੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥ ਮੁੰਧ ਸਹਜਿ ਸਲੋਨੜੀਏ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਮ ॥ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਮਿ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ॥ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਸੁਖਿ ਵਸੈ ॥ ਤਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਹਿ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕਾ ਕਹਣਿ ਸੁਨਣਿ ਨ ਧੀਜਏ ॥ ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਿ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਸਿ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 436}

pdArQ:- muMD—mugDw, auqSwh-BrI muitAwr ijs ƒ Ajy Awpxy jobn dw igAwn nwh hovy [ jobin—jvwnI ivc [ bwlVI—AM\wx-iesqRI [ rlIAlw— {rlIAw-AwlX} Anµd dw somw [ Dn—jIv-iesqRI [ ris—rs ivc, cwau nwl [ iprih—ipr dw [ syjw—ihrdw-syj [ swq sr—s`q srovr, (pMj igAwn-ieMdRy, mn, buiD) [ mieAw—dieAw [ sbid—Sbd ivc [ imil—iml ky [ gwvau—mYN gwvW [ vru—^sm [ min—mn ivc [1[

shij—Awqmk Afolqw ivc itkI hoeI [ slonVI—sohxy nYxW (loiexW) vwlI [ sMgim—sMgm ivc, myl ivc [ pRyim—pRym ivc [ suiK—suK ivc [ qau—qyry [ DIjey—DIrj PVdw [ ipRau—ipAwrw [ rsn—jIB [ BIjey—BIjY, iB`jdw hY [2[

ArQ:- hy jobn ivc m`qI AM\wx iesqRIey! (Awpxy pqI-pRBU ƒ ihrdy ivc vsw lY) ipAwrw pRBU hI Awnµd dw somw hY [ ijs jIv-iesqRI nwl pRBU-pqI dw bhuqw pRym bxdw hY auh bVy cwau nwl dieAwl pRBU ƒ ipAwr krdI hY [ pRBU suAwmI Awp ikrpw krdw hY qdoN hI jIv-iesqRI dw pRBU-pqI nwl imlwp huMdw hY [ pqI-pRBU dI sMgiq ivc aus dw ihrdw-syj sohxw bx jWdw hY, aus dy pMj igAwn-ieMdRy aus dw mn qy aus dI bu`DI ieh swry nwm-AMimRq nwl BrpUr ho jWdy hn [

hy sdw-iQr rihx vwly dieAwl pRBU! myry auqy myhr kr ikrpw kr, mYN gurU dy Sbd ivc juV ky qyry gux gwvW [

hy nwnk! jyhVI jIv-iesqRI dy mn ivc pRBU pqI dy imlwp dw cwau pYdw huMdw hY auh hrI-Ksm dw dIdwr kr ky (AMqr Awqmy) pRsMn huMdI hY [1[

hy Awqmk Afolqw ivc itkI suMdr nyqRW vwlI jIv-iesqRIey! myrI iek ipAwr-BrI bynqI sux [ (mYƒ BI rwhy pw ik) mYƒ BgqI ivc pRBU ipAwrw l`gy qy mYN pRBU dy nwl r`qI jwvW [

jyhVI jIv-iesqRI pRBU dy ipAwr ivc r`qI rihMdI hY qy aus dy dr qy bynqIAW krdI rihMdI hY auh pRBU dy nwm ivc juV ky Awqmk Awnµd ivc jIvn ibqIq krdI hY [

hy pRBU! jyhVIAW jIv iesqRIAW jdoN qyry gux pCwxdIAW hn qdoN auh qyry nwl fUMGI sWJ pw lYNdIAW hn, auhnW dy ihrdy ivc gux Aw itkdy hn qy AOgux auhnW dy AMdroN dUr ho jWdy hn [

hy pRBU! mYN qYQoN ibnw iek iql ijqnw smw BI jIaU nhIN skdI (myrI ijMd ivAwkul ho pYNdI hY) [ (qyry nwm qoN ibnw kuJ hor) AwKx nwl jW suxn nwl myrw mn DIrj nhIN PVdw [

hy nwnk! jyhVI jIv-iesqRI pRBU ƒ ‘hy ipAwry! hy ipAwry!’ AwK AwK ky Xwd krdI rihMdI hY aus dI jIB aus dw mn prmwqmw dy nwm-rs ivc iB`j jWdw hY [2[

ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮਵਣੰਜੜਿਆ ਰਸਿ ਮੋਲਿ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ ਮੋਲਿ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਰਿ ਢੋਲੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੁੰਧ ਭਲੀ ॥ ਇਕਿ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੈ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਰਿ ਖਲੀ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਪਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਬਦੁ ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲੜਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਅੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥ ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੜਿਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ ਹਰਿ ਵਰੁ ਲੀਆ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਵਏ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਆਗੈ ਸਬਦਿ ਸਭਾਗੈ ਘਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਵਏ ॥ ਬੁਧਿ ਪਾਠਿ ਨ ਪਾਈਐ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈਐ ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ॥ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 436}

pdArQ:- vxjwrw—vpwrI [ nwmou— {Asl l&z ‘nwmu’ hY, ieQy ‘nwmo’ pVHnw hY} [ vxMjiVAw—vpwr kIqw, KrIidAw [ Apwrw—byAMq [ moil—mu`l ivc [ Folo—ipAwrw [ ieik—keI (jIv-iesqRIAW) [ hau—mYN [ dir—dr qy [ sRIDr—l`CmI dw Awsrw pRBU [ swrey—swrY, sMBwldw hY, sMvwrdw hY [ AB—ihrdw [ swDwrey—shwrw dyNdw hY [3[

Gir—ihrdy-Gr ivc [ soihlVw—^uSI dw gIq [ AwieAVy—Aw gey hn [ lIAVw—(pRBU dw nwm) KrIidAw hY [ rwvey—ipAwr krdw hY [ sBwgY Gir—BwgW vwly ihrdy-Gr ivc [ pwiT—pwT dI rwhIN [ Bwie—pRym dI rwhIN [ lokwxy—lokW dy [4[

ArQ:- hy (sqsMgI) shylIho! prmwqmw pRym dw vpwrI hY [ ijs ny aus dw nwm ivhwiJAw hY auh aus dy nwm-rs ivc iB`j ky ieqny au~cy Awqmk-jIvn vwlI ho jWdI hY ik aus dw mu`l nhIN pY skdw [ auh jIv-sKI byAMq mu`l vwlI ho jWdI hY, ipAwry-pRBU dy sdw-iQr crnW ivc auh juVI rihMdI hY [ auhI jIv-iesqRI cMgI smJo jo pqI-pRBU ƒ ipAwrI l`gdI hY [ AnykW hI hn jo pRBU dI Xwd ivc juV ky Awqmk Awnµd mwxdIAW hn, mYN auhnW dy dr qy Klo ky bynqI krdI hW (ik myrI shwieqw kro mYN BI pRBU ƒ Xwd kr skW) [

hy nwnk! ijs jIv-iesqRI auqy pRBU dI myhr dI ingwh huMdI hY auh BwgW vwlI hY, gurU dw Sbd aus dy ihrdy ƒ shwrw dyeI r`Kdw hY; auh prmwqmw jo swry jgq dw mUl hY jo sB kuJ krn-Xog hY jo mwieAw dw pqI hY aus jIv-iesqRI dy mnu`Kw jnm dy mnorQ ƒ sPl krdw hY [3[

hy shylIho! myry ihrdy-Gr ivc, mwno, At`l ^uSIAW-BirAw gIq hox l`g ipAw hY, ikauNik imqR-pRBU myry AMdr Aw v`isAw hY [ auh pRBU auhnW jIvW ƒ iml pYNdw hY jo aus dy pRym-rMg ivc rMgy rihMdy hn, auh Awpxw mn aus dy hvwly krdy hn qy auh nwm hwsl krdy hn [

jyhVI jIv-iesqRI Awpxw mn pRBU-pqI dy hvwly krdI hY auh pRBU-Ksm dw imlwp pRwpq kr lYNdI hY iPr AwpxI rzw Anuswr pRBU aus jIv iesqRI nwl imilAw rihMdw hY [ jyhVI ijMd-vhutI gurU dy Sbd ivc juV ky Awpxw mn qy Awpxw ihrdw pRBU-pqI dy Byt krdI hY auh Awpxy BwgW vwly ihrdy-Gr ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-Pl pw lYNdI hY [

pRBU iksy isAwxp nwl iksy Akl nwl iksy (Dwrimk pusqkW dy) pwT nwl nhIN imldw, auh qW pRym dI rwhIN imldw hY, aus ƒ imldw hY ijs dy mn ivc auh ipAwrw l`gdw hY [

hy nwnk! (AwK—) hy myry Twkur! hy myry im`qr! (myhr kr mYƒ Awpxw bxweI r`K) mYN (qYQoN ibnw) iksy hor dw nwh bxW [4[1[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ॥੧॥ ਤਿਤੁ ਅਗਮ ਤਿਤੁ ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਸਾਰਿ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਨਿਜ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਤਿਤੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਤੁ ਨਹੀ ਡਾਲੀ ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 436}

pdArQ:- Anhdu—iek-rs, mqvwqr [ vwjY—(vwjw) v`jdw hY [ rux Juxkwr—GuMGrUAW JWjrW dI Cx Cx [ rwqw—r`qw hoieAw, msq [ Anidnu—hr roz [ bYrwgI—vYrwgvwn, pRymI, mqvwlw [ mMfil—mMfl ivc [ suMn mMfil—aus mMfl ivc ijQy (mwiek PurinAW vloN) suM\ hY [ Gru—itkwxw [ AprMpru—pry qoN pry, ijs qoN pry hor koeI nhIN [ siqguir—siqgur ny [ AlKu—AidRSt pRBU [ Awsix—Awsx auqy [ bYsix—bYTx vwly QW auqy [ iQr—sdw vwsqy kwiem [ iqqu—aus (pRBU) ivc [ vIcwry—(gurU dy Sbd dI) ivcwr nwl [ nwim—nwm ivc [1[

iqqu—aus ivc [ Agmpury—AphuMc ngr ivc [ khu—d`so [ ikqu ibiD—iks qrIky nwl [ scu—sdw-iQr pRBU dw nwm (ismr ky) [ sMjmo—ieMidRAW ƒ (ismrn dI rwhIN) ivkwrW vloN htw ky [ swir—sMBwl ky [ inj Gir—Awpxy Gr ivc [ guxI inDwnw—guxW dw ^zwnw prmwqmw [ iqqu—aus (pRBU-ru`K) ivc itk ky, aus pRBU-ru`K dw Awsrw lY ky [ isir—isr auqy [ hiT—hT nwl [ ingRih—ieMdRy rokx nwl [ shij—Awqmk Afolqw ivc (itikAW) [ jgjIvn—jgq dw Awsrw pRBU jI [ bUJ—sUJ, smJ [2[

ArQ:- myrw mn ipAwry pRBU (dy pRym-rMg) ivc rMigAw igAw hY, hux myry AMdr (mwno) GuMGrUAW JWjrW dI Cxkwr dyx vwlw (vwjw) iek-rs v`j irhw hY [ myrw mn hr vyly (pRBU dI Xwd ivc) mqvwlw rihMdw hY, msq rihMdw hY, mYN hux Ajyhy au~cy mMfl ivc itkwxw l`B ilAw hY ijQy koeI mwiek Purnw nhIN auTdw [ siqgurU ny mYƒ auh AidRSt pRBU ivKw id`qw hY jo sB dw mu`F hY jo sB ivc ivAwpk hY jo sB dw ipAwrw hY qy ijs qoN pry hor koeI hsqI nhIN [ myrw mn gurU dy Sbd dI ivcwr dI brkiq nwl aus nwrwiex ivc msq rihMdw hY jo Awpxy Awsx auqy Awpxy q^q auqy sdw Afol rihMdw hY [

hy nwnk! ijnHW bMidAW dy mn pRBU dw nwm iv`c rMgy jWdy hn (pRBU-nwm dy) mqvwly ho jWdy hn, auhnW dy AMdr, (mwno) JWjrW GuMGrUAW dI Cxkwr dyx vwlw (vwjw) iek-rs v`jdw hY [1[

(hy shylIey!) d`s, aus AphuMc prmwqmw dy Shr ivc iks qrIky nwl jweIdw hY [ (shylI au~qr dyNdI hY—hy BYx! aus Shr ivc phuMcx vwsqy) sdw-iQr pRBU dw nwm ismr ky, (ismrn dI brkiq nwl) ieMidRAW ƒ ivkwrW vloN rok ky, pRBU dy gux (ihrdy ivc) sMBwl ky siqgurU dw Sbd kmwxw cwhIdw hY (Bwv, gur-Sbd Anuswr jIvn bxwxw cwhIdw hY) [ sdw-iQr pRBU nwl imlwx vwlw gur-Sbd kmwieAW Awpxy Gr ivc (sÍY-srUp ivc) A`pV jweIdw hY, qy guxW dw ^zwnw prmwqmw l`B leIdw hY [ aus pRBU dw Awsrw lY ky aus dIAW thxIAW fwlIAW jVH p`qr (Awidk, Bwv, aus dy rcy jgq) dw Awsrw lYx dI loV nhIN pYNdI (ikauNik) auh prmwqmw sBnW dy isr auqy prDwn hY [

ieh lukweI jp kr ky qp swD ky ieMidRAW ƒ rokx dw jqn kr ky hwr geI hY, (ies iksm dy) hT nwl ieMidRAW ƒ v`s krn dy jqn nwl prmwqmw nhIN imldw [ hy nwnk! auh mnu`K Awqmk Afolqw ivc itk ky jgq dy Awsry pRBU ƒ iml pYNdy hn ijnHW ƒ siqgurU dI (id`qI) miq ny (shI jIvn-rwh) smJw id`qw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh