ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 401

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ ਗਰਹ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਹਿ ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਤਿਸੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਭਾਵੈ ॥੨॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਊਪਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥ ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕੋ ਦਿਸੈ ਨ ਬੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥ {ਪੰਨਾ 401}

pdArQ:- shj—Awqmk Afolqw [ Gxw—bhuq [ gwau—gwauN, mYN gWdw hW [ grh—9 gRh [ invwry—dUr kr id`qy [ dy—dy ky [ Apxw nwau—prmwqmw dw ipAwrw nwm ijs ƒ gurU Awp BI jpdw hY [1[

sd sd—sdw sdw, sdw hI [ jwau—jwauN, mYN jWdw hW [ bil—sdky [ ivthu—qoN [ hau—mYN [ imil—iml ky [ scu—sdw-iQr nwm [ suAwau—suAwrQ, mnorQ, jIvn dw inSwnw [1[rhwau[

Apsgun—bd-sgn [ iqs kau— {l&z ‘iqs’ dw   u  sMbMDk ‘kau’ dy kwrn au~f igAw hY} [ ijsu cIiq—ijs dy ic`q ivc [ AwveI—Awvey, AwvY [ pRiB—pRBU ivc (juV ky) [ BwvY—ipAwrw l`gdw hY [2[

jyqy—ijqny BI hn [ aUpir—au~cw, sRySt [ rsnw—jIB (nwl) [ pUrn—sPl [3[

BY— {l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn} [ bIAw—dUjw, Eprw [ pwrbRhim—pwrbRhm ny [ QIAw—hoieAw, vwpirAw [4[

ArQ:- (hy BweI!) mYN Awpxy gurU qoN kurbwn jWdw hW, sdw hI sdky jWdw hW, mYN gurU qoN vwrny jWdw hW, ikauNik aus (gurU) ƒ iml ky hI mYN sdw-iQr pRBU dw nwm ismrnw (AwpxI izMdgI dw) mnorQ bxwieAw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU ny mYƒ auh hir-nwm dy ky jyhVw nwm auh Awp jpdw hY, myry auqoN (mwno) nO hI gRihAW dIAW musIbqW dUr kr id`qIAW hn [ mYN prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gWdw rihMdw hW qy (myry AMdr) Awqmk Afolqw dw v`fw suK-Awnµd bixAw rihMdw hY [1[

(hy BweI! myry AMdr cMgy mMdy sgnW dw shm BI nhIN rih igAw) cMgy mMdy sgnW dy shm aus mnu`K ƒ cMbVdy hn ijs dy ic`q ivc prmwqmw nhIN v`sdw [ pr jyhVw mnu`K pRBU (dI Xwd) ivc (juV ky) hir-pRBU ƒ ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY jm-dUq BI aus dy nyVy nhIN Fukdw [2[

(hy BweI! imQy hoey) nyk krm, dwn, jp qy qp—ieh ijqny BI hn prmwqmw dw nwm jpxw iehnW sBnW qoN sRySt krm hY [ jyhVw mnu`K AwpxI jIB nwl prmwqmw dw nwm jpdw hY aus dw jIvn-mnorQ sPl ho jWdw hY [3[

hy nwnk! ijnHW mnu`KW dI r`iKAw prmwqmw ny Awp kIqI hY auhnW ƒ muV koeI du`K nhIN ivAwpdw, auhnW dy swry fr nws ho jWdy hn auhnW dy moh qy Brm mu`k jWdy hn, auhnW ƒ koeI mnu`K ibgwnw nhIN id`sdw [4[18[120[

ਆਸਾ ਘਰੁ ੯ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਆਗੈ ਭਾਵਉ ਕਿ ਨ ਭਾਵਉ ॥ ਏਕੁ ਦਾਤਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਚਿਕ ਦੂਸਰ ਕੈ ਪਹਿ ਜਾਵਉ ॥੧॥ ਹਉ ਮਾਗਉ ਆਨ ਲਜਾਵਉ ॥ ਸਗਲ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਏਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਸਮਸਰਿ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਊਠਉ ਬੈਸਉ ਰਹਿ ਭਿ ਨ ਸਾਕਉ ਦਰਸਨੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜਾਵਉ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸਨਤਕੁਮਾਰ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਮਹਲੁ ਦੁਲਭਾਵਉ ॥੨॥ ਅਗਮ ਅਗਮ ਆਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕੀਮਤਿ ਪਰੈ ਨ ਪਾਵਉ ॥ ਤਾਕੀ ਸਰਣਿ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਵਉ ॥੩॥ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਟਿਓ ਬੰਧੁ ਗਰਾਵਉ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਓ ਤਉ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਉ ॥੪॥੧॥੧੨੧॥ {ਪੰਨਾ 401}

pdArQ:- icqvau—mYN cwhuMdw hW, icqvauN [ icqiv—ismr ky [ pwvau—pwvauN, mYN hwsl kr lvW [ AwgY—pRBU dI hzUrI ivc [ Bwvau—mYN psMd hW, BwvauN [ sgl—swrI isRStI [ jwick—mMgx vwlI [ kY pih—iks dy pws? [1[

hau—mYN [ mwgau—mwgauN, mYN mMgdw hW [ Awn— {ANX} koeI hor [ ljwvau—ljwvauN, mYN SrmWdw hW [ CqRpiq—rwjw [ Twkuru—mwlk-pRBU [ smsir—brwbr [ lwvau—lwvauN, mYN igxW, mYN imQW [1[rhwau[

bYsau—bYsauN, mYN bih jWdw hW [ Koij—Koj ky [ snk, snµdn, snwqn, snq kumwr—ieh cwry bRhmw dy pu`qr hn [ mhlu—prmwqmw dw itkwxw [ dulBwvau—dul`B, durl`B [2[

Agm—AphuMc [ AgwiD—AQwh [ boD—sUJ [ prY n—nhIN pY skdI [ n pwvau—mYN pw nhIN skdw [ qwkI—q`kI [ iDAwvau—mYN iDAwn Drdw hW [3[

grwvau—gly qoN [ jau—jdoN [ n Awvau—AwvauN, mYN nhIN AwauNdw [4[

ArQ:- (hy BweI! jdoN) mYN (prmwqmw qoN ibnw) iksy hor pwsoN mMgdw hW qW SrmWdw hW (ikauNik) iek mwlk-pRBU hI sB jIvW dw rwjw hY, mYN iksy hor ƒ aus dy brwbr dw i^Awl nhIN kr skdw [1[rhwau[

(hy BweI!) mYN (sdw) cwhuMdw (qW ieh) hW ik prmwqmw dw ismrn kr ky (aus pwsoN) mYN swry suK hwsl krW (pr mYƒ ieh pqw nhIN hY ik ieh qWG kr ky) mYN pRBU dI hzUrI ivc cMgw l`g irhw jW nhIN [ (koeI suK Awidk mMgx vwsqy) mYN iksy hor pws jw BI nhIN skdw, ikauNik dwqW dyx vwlw isr& iek prmwqmw hY qy isRStI (aus dy dr qoN) mMgx vwlI hY [

(hy BweI! prmwqmw dw drSn krn leI) mYN au~Tdw hW (hMBlw mwrdw hW, iPr) bih jWdw hW, (pr drSn krn qoN ibnw) rih BI nhIN skdw, muV Koj Koj ky drSn Bwldw hW [ (mYN iks dw ivcwrw hW?) prmwqmw dw itkwxw qW auhnW vwsqy BI durl`B hI irhw jo bRhmw vrgy (v`fy v`fy dyvqw mMny gey) jo snk vrgy—snk, snµdn, snwqn, snq kumwr (bRhmw dy pu`qr AKvwey) [2[

hy BweI! prmwqmw AphuMc hY, jIvW dI phuMc qoN pry hY, auh iek AQwh smuMdr hY ijs dI fUMGweI dI sUJ nhIN pY skdI, aus dI kImq nhIN pY skdI, mYN aus dw mu`l nhIN pw skdw [ (hy BweI! aus dy drSn dI ^wqr) mYN gurU mhwpurK dI srn q`kI hY, mYN siqgurU dw AwrwDn krdw hW [3[

hy BweI! ijs mnu`K auqy Twkur-pRBU dieAwvwn huMdw hY aus dy gloN (mwieAw dy moh dI) PwhI k`t dyNdw hY [ hy nwnk! AwK—jy mYƒ swD sMgiq pRwpq ho jwey, qdoN hI mYN muV muV jnm ivc nhIN AwvWgw (jnmW dy gyV qoN bc skWgw) [4[1[121[

not:- ieh Sbd qoN Gru 9 dw nvW sMgRh SurU hoieAw hY [ qwhIeyN Cotw AMk 1 nvW c`ilAw hY [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅੰਤਰਿ ਗਾਵਉ ਬਾਹਰਿ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਗਿ ਸਵਾਰੀ ॥ ਸੰਗਿ ਚਲਨ ਕਉ ਤੋਸਾ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥੧॥ ਅਵਰ ਬਿਸਾਰੀ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਮੈ ਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੂਖਨਿ ਗਾਵਉ ਸੁਖਿ ਭੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜੁ ਗੁਰਿ ਮਨ ਮਹਿ ਦੀਆ ਮੋਰੀ ਤਿਸਾ ਬੁਝਾਰੀ ॥੨॥ ਦਿਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਰਸਨਾਰੀ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਿਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ ॥੩॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਉ ਸੰਤ ਰੇਨ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ॥ ਸ੍ਰਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਤਕੁ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥ {ਪੰਨਾ 401}

pdArQ:- gwvau—mYN gWdw hW [ jwig—jwg ky [ svwrI—sOx vyly [ sMig—nwl [ kau—vwsqy [ qosw—rwh dw ^rc [ ibauhwrI—vxjwry [ Avr—hor (Et) [ ibswrI—mYN Bulw id`qI hY [ guir—gurU ny [ AwDwrI—Awsrw [1[rhwau[

dUKin—du`KW ivc [ suiK—suK ivc [ mwrig—rsqy qy [ pMiQ—rwh ivc [ sm@wrI—mYN (ihrdy ivc) sMBwldw hW [ idRVu—p`kw [ morI—myrI [ iqsw—iqRSnw [2[

rYnI—rwq vyly [ swis swis—hryk swh dy nwl [ rsnw—jIB [ ibswsu—SrDw, inScw [ sMgwrI—sMgI, swQI [3[

kau—ƒ [ pRB—hy pRBU! pwvau—pwvauN, mYN hwsl krW [ ryn—crn-DUV [ auir—ihrdy ivc [ sRvnI—kMnW nwl [ nYn—A`KW nwl [ pyKau—pyKauN, mYN vyKW [ msqku—m`Qw [4[

ArQ:- (hy BweI! prmwqmw qoN ibnw) koeI hor Et mYN au~kw hI Bulw id`qI hY [ pUry gurU ny mYƒ prmwqmw dy nwm (dI) dwiq id`qI hY, mYN iesy ƒ (AwpxI izMdgI dw) Awsrw bxw ilAw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dy nwm dy vxjwry sqsMgIAW ny myry nwl swQ krn vwsqy mYƒ (prmwqmw dw nwm) s&r-^rc (vjoN) id`qw hY [ hux mYN Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dy gux gWdw hW, bwhr dunIAw nwl vrqn-ivhwr krdw BI prmwqmw dI is&iq-swlwh cyqy r`Kdw hW, sOx vyly BI qy jwg ky BI mYN prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hW [1[

(hy BweI!) gurU ny myry mn ivc pRBU-nwm dI idRVHqw kr id`qI hY (aus nwm ny) myrI iqRSnw imtw id`qI hY [ hux mYN du`KW ivc prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hW, suK ivc BI gWdw hW, rsqy qurdw BI (prmwqmw dI Xwd ƒ Awpxy ihrdy ivc) sMBwlI r`Kdw hW [2[

(hy BweI!) hux mYN idn vyly BI qy rwq ƒ BI, qy hryk suAws dy nwl BI AwpxI jIB nwl prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hW, (hy BweI! ieh swrI brkiq swD sMgiq dI hY) swD sMgiq ivc itikAW ieh inScw bx jWdw hY ik prmwqmw ijaUNidAW mridAW hr vyly swfy nwl rihMdw hY [3[

hy pRBU! Awpxy dws nwnk ƒ ieh dwn idau ik mYN qyry sMq jnW dI crn-DUV pRwpq krW [ qyrI Xwd ƒ Awpxy ihrdy ivc itkweI r`KW, qyrI is&iq-swlwh Awpxy kMnW nwl suxdw rhW, qyrw drSn AwpxIAW A`KW nwl krdw rhW, qy Awpxw m`Qw gurU dy crnW auqy r`KI r`KW [4[2[122[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh