ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 400

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਾ ਕਾ ਕਾਂਢੀਐ ਥੋਰਾ ਅਰੁ ਮੂਚਾ ॥੧॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮੇਰਾ ਧਨੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਨੀਆ ॥ ਨਾਮਿ ਜਿਸੈ ਕੈ ਊਜਲੀ ਤਿਸੁ ਦਾਸੀ ਗਨੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਨੰਦ ਮੈ ਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ॥ ਰਜੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ॥੨॥ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵਉ ॥ ਸੇਵਹੁ ਸਾਧੂ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਉ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਪਾਵਉ ॥੩॥ ਸਗਲੀ ਦਾਸੀ ਠਾਕੁਰੈ ਸਭ ਕਹਤੀ ਮੇਰਾ ॥ ਜਿਸਹਿ ਸੀਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸੁ ਸੁਖਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੧੫॥੧੧੭॥ {ਪੰਨਾ 400}

pdArQ:- hau—mYN [ cyrI—dwsI [ cyrulI—inmwxI ijhI dwsI [ qy—qoN, nwloN [ qw kw—aus (pRBU) dw [ kWFIAY—AwiKAw jWdw hY [ mUcw—bhuqw [ Qorw Aru mUcw—QoVw Aqy bhuqw, in`kI v`fI hryk cIz [1[

Dno—Dnu [ jIA—ijMd [ mnIAw—mMndI hW [ nwim—nwm dI rwhIN [ aUjlI—sur^-rU, ie`zq vwlI [ iqsu—aus (pRBU) dI [ gnIAw—igxdI hW [1[rhwau[

vyprvwhu—by-muQwj [ Anµd mY—Awnµd-srUp [ mwxk—moqI [ DweI—DRwpI, r`jI hoeI, iqRpq [ mIrw—pwiqSwh [2[

sMg kI—nwl dI [ shyrI—hy shylIho! sumiq—cMgI miq [ idRVwvau—idRVwvauN, mYN inScy krWdI hW [ swDU—gurU [ Bwau—pRym [ kir—kr ky [ iniD—^zwnw [ pwvau—mYN hwsl krdI hW, pwvauN {not:- l&z ‘syvhu’ Aqy ‘pwvau’ dI ivAwkrink Skl ^ws iDAwn nwl vyKx-jog hY} [3[

sglI—swrI, hryk jIv-iesqRI [ TwkurY—Twkur dI [ ijsih—ijs ƒ [ sIgwry—suMdr bxWdw hY [ suKih—suK ivc [ bsyrw—vws [4[

ArQ:- hy shylIho! myrI ijMd myry pRwx myrw Dn-pdwrQ—ieh sB kuJ mYN Awpxy mwlk-pRBU dI id`qI hoeI dwiq mMndI hW [ ijs mwlk-pRBU dy nwm dI brkiq nwl mYN ie`zq vwlI ho geI hW mYN Awpxy Awp ƒ aus dI dwsI igxqI hW [1[rhwau[

hy shylIho! mYN ijs pRBU dI inmwxI ijhI dwsI hW myrw auh mwlk-pRBU sBnW nwloN au~cw hY, myry pws jo kuJ BI in`kI v`fI cIz hY aus mwlk dI hI AKvWdI hY [1[

(hy myry mwlk-pRBU!) qYƒ iksy dI muQwjI nhIN, qUM sdw Awnµd-srUp hYN, qyrw nwm myry vwsqy moqI hY hIrw hY [ hy pRBU! ijs jIv-iesqRI dw (ijs jIv-iesqRI dy isr auqy) qUM pwiqSwh (bxdw) hYN auh (mwieAw vloN) r`jI rihMdI hY iqRpq hoeI rihMdI hY auh sdw Awnµd mwxdI hY [2[

hy myry nwl dIE shylIho! mYN quhwƒ ieh BlI slwh muV muV cyqy krWdI hW (jo mYƒ gurU pwsoN imlI hoeI hY), qusI srDw-pRym Dwr ky gurU dI srn pvo [ (mYN jdoN dI gurU dI srn peI hW) qdoN qoN mYN prmwqmw dw nwm-^zwnw pRwpq kr rhI hW [3[

hy myrI shylIho! hryk jIv-iesqRI hI mwlk-pRBU dI dwsI hY, hryk jIv-iesqRI AwKdI hY ik prmwqmw myrw mwlk hY [ pr, hy nwnk! (AwK—hy shylIho!) jIv-iesqRI (dy jIvn) ƒ (mwlk-pRBU Awp) sohxw bxWdw hY aus dw invws suK-Awnµd ivc hoieAw rihMdw hY [4[15[117[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਸਿਖੁ ਰੀ ॥ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਰਿ ਨ ਪਿਖੁ ਰੀ ॥੧॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਰਿ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਿ ਰੀ ॥ ਤਿਆਗਿ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣੁ ਗੁਪਾਲਹਿ ਸੰਗਿ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ॥ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਰਿ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਬਿਛਾਇ ਰੀ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਰਹੁ ਤਉ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥ ਤਿਸ ਹੀ ਚਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਸਾਈ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰਿ ਰੀ ॥ ਸਾਈ ਸਹਾਗਣਿ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਰਿ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥ {ਪੰਨਾ 400}

pdArQ:- sMqw kI—sqsMgIAW dI [ hoie—bx jw [ dwsrI—inmwxI ijhI dwsI [ Awcwrw—krq`b [ rI—hy (ijMdy)! aUqmo—aUqmu, sRySt [ Brqw—Ksm-pRBU [ n ipKu—nwh vyK, nwh smJ [1[

suMdir—hy suMdrI! hy sohxI ijMdy! nwim—nwm ivc [ mjITY—mjIT nwl, mjIT vrgy p`ky rMg nwl [ cwqurI—cqurweI [ gupwlih—gupwl ƒ [ sMig—Awpxy nwl v`sdw [1[rhwau[

mwnIAY—mMnxw cwhIdw hY [ sIgwru—isMgwru [ dUjw Bwau—pRBU-pqI ƒ C`f ky iksy hor dw ipAwr [ qMbolw—pwn dw bIVw [2[

kir—bxw [ dIpko—dIpku, dIvw [ sq—au~cw Awcrn [ kr—(dovyN) h`Q [ joiV—joV ky [ qau—qdoN hI [ BytY—imldw hY [ hir rwie—pRBU-pwiqSwh [3[

iqs hI—ausy dw hI {l&z ‘iqsu’ dw   u  ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f igAw hY} [ cju—suc`j [ sBu—swrw [ sweI—auh (jIv-iesqRI) hI [ rUip—sohxy rUp vwlI [ Apwir—Apwr-pRBU ivc [ suohwgix— {A`Kr ‘s’ dy nwl do lgW hn:-  o Aqy   u [ Asl l&z ‘sohwgix’ hY; ieQy ‘suhwgix’ pVHnw hY} [ BwxI—psMd AweI hY [ krqwir—krqwr ivc (lIn) [4[

ArQ:- hy (myrI) sohxI ijMdy! qUM Awpxy ies mn ƒ mjIT (vrgy p`ky) prmwqmw dy nwm-rMg nwl rMg lY, Awpxy AMdroN isAwxp qy cqurweI C`f ky (ieh mwx C`f dy ik qUM bVI isAwxI hYN qy cqur hYN), hy ijMdy! isRStI dy pwlk-pRBU ƒ Awpxy-nwl-v`sdw smJdI rhu [1[rhwau[

hy myrI sohxI ijMdy! qUM sqsMgIAW dI inmwxI ijhI dwsI bxI rhu—b`s! ieh krq`b is`K, qy, hy ijMdy! aus Ksm-pRBU ƒ ikqy dUr v`sdw nwh i^Awl kr jyhVw swry guxW dw mwlk hY jo guxW krky sB qoN sRySt hY [1[

hy myrI sohxI ijMdy! Ksm-pRBU jo hukm krdw hY auh (im`Tw kr ky) mMnxw cwhIdw hY—b`s! ies g`l ƒ (Awpxy jIvn dw) isMgwr bxweI r`K [ prmwqmw qoN ibnw hor (mwieAw Awidk dw) ipAwr Bulw dyxw cwhIdw hY—(ieh inXm Awqmk jIvn vwsqy, mwno, pwn dw bIVw hY) hy ijMdy! ieh pwn KwieAw kr [2[

hy myrI sohxI ijMdy! siqgurU dy Sbd ƒ dIvw bxw (jo qyry AMdr Awqmk jIvn dw cwnx pYdw kry) qy aus Awqmk jIvn dI (Awpxy ihrdy ivc) syj ivCw [ hy sohxI ijMdy! (Awpxy AMdr Awqmy) A`Ty phr (dovyN) h`Q joV ky (pRBU-crnW ivc) itkI rhu, qdoN hI pRBU-pwiqSwh (Aw ky) imldw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy myrI sohxI ijMdy! ausy jIv-iesqRI dw suc`j mMinAw jWdw hY ausy jIv-iesqRI dw (Awqmk) isMgwr prvwn huMdw hY, auh jIv-iesqRI suMdr rUp vwlI smJI jWdI hY jo byAMq prmwqmw (dy crnW) ivc lIn rihMdI hY [ hy ijMdy! auhI jIv-iesqRI suhwg-Bwg vwlI hY jo (krqwr ƒ) ipAwrI l`gdI hY jo krqwr (dI Xwd) ivc lIn rihMdI hY [4[16[118[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰਿ ਆਪਣੈ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ ॥੧॥ ਓਇ ਬਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ ॥ ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾ ਤੇ ਓਇ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਨਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਾ ॥ ਗੁਰਿ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਧਾ ॥੨॥ ਜਬ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਉ ਦੁਖੀਆ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ ॥੩॥ ਨਾ ਕੋ ਦੁਸਮਨੁ ਦੋਖੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੰਦਾ ॥੪॥੧੭॥੧੧੯॥ {ਪੰਨਾ 400}

pdArQ:- fIgn—(ivkwrW ivc) if`gxw [ folw—(mwieAw dy moh ivc) fol jwxw, moh ivc Ps jwxw [ qaU lau—auqnw icr qk hI [ Brmw—dOV-B`jW [ guir—gurU ny [ ibsrwmw—itkwau [1[

Eie— {l&z ‘Ehu’ qoN bhu-vcn’} [ ibKwdI—JgVwlU [ doKIAw—vYrI [ qy—auh swry [ gur qy—gurU qoN, gurU dI rwhIN [ hUty—hu`t gey, Q`k gey [ aun@w qy—auhnW pwsoN [ hm qy—swfy pwsoN [1[rhwau[

myrw qyrw—myr qyr, ivqkrw [ qb hI qy—qdoN hI [ bMDw—moh dy bMDn [ Cutky—KulH gey, tu`t gey [ PMDw—PwhIAW [ 2[

qb hI lau—qd qk hI [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ qb hI qy—qdoN qoN hI [3[

ko—koeI mnu`K [ doKIAw—vYrI [ Ksm—Ksm dw [4[

ArQ:- (hy BweI!) ieh ijqny BI kwmwidk JgVwlU vYrI hn gurU dI srn ipAW ieh swry hI Q`k gey hn (swƒ duKI krnoN rih gey hn) [ hux auhnW pwsoN swfI ^lwsI ho geI hY, auh swry swfw KihVw C`f gey hn [1[rhwau[

hy BweI! ivkwrW ivc if`gx qy moh ivc Psx dw sbb qdoN qk bixAw rihMdw hY jdoN qk mnu`K dy mn dIAW (mwieAw dI ^wqr) dOVW B`jW itkIAW rihMdIAW hn [ pr ipAwry gurU ny ijs mnu`K dIAW BtkxW dUr kr id`qIAW aus ny mwnsk itkwau pRwpq kr ilAw [1[

jdoN qoN mnu`K ivqkry krdw cilAw AwauNdw hY qdoN qoN hI ies ƒ mwieAw dy moh dy bMDn pey hoey hn [ pr jdoN gurU ny AigAwnqw dUr kr id`qI qdoN moh dIAW PwhIAW qoN ^lwsI ho geI [2[

hy BweI! jd qk mnu`K prmwqmw dI rzw ƒ nhIN smJdw auqnw icr qk hI duKI rihMdw hY [ pr ijs ny gurU dI srn pY ky prmwqmw dI rzw ƒ smJ ilAw auh ausy vyly qoN suKI ho igAw [3[

hy nwnk! jyhVw mnu`K gurU dI d`sI syvw kr ky prmwqmw dw syvk bx jWdw hY Ksm-pRBU dw Zulwm bx jWdw hY, aus ƒ koeI mnu`K Awpxw duSmn nhIN id`sdw, koeI vYrI nhIN jwpdw, koeI aus ƒ BYVw nhIN l`gdw [4[17[119[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh