ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 399

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ॥ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥੧॥ ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹ ਹਰਿ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰਹ ਨਾਮੁ ਤਜਿ ਲਾਜ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਝੂਠਾ ਵਿਣਸਣਾ ॥੨॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਨੇਹੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਲਾਇਆ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੩॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟਿ ਜਾਵਈ ॥ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਈ ॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥ {ਪੰਨਾ 399}

pdArQ:- guxI inDwnu—guxW dw ^zwnw [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ jwxIAY—jwixAw jWdw hY, fUMGI sWJ pYNdI hY [ hir rMgu—hrI dw pRym [1[

imlwh—imlh, AsI imlIey [ Anidnu—hr roz [ ismrh—AsI ismrIey [ qij—iqAwg ky [ lok—jgq [ lokweI—jgq dI [1[rhwau[

jIvw—jIvW, myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY, myrI izMdgI ƒ shwrw imldw hY [ Gxw—bhuq [ imiQAw—JUTw, ivArQ [ JUTw—sdw kwiem n rihx vwlw [2[

sMig—nwl [ nyhu—ipAwr [ iknY ivrlY—iksy ivrly mnu`K ny [ suhwvw—sohxw [ ijin—ijs ny [3[

kwl—mOq, Awqmk mOq [ jwveI—jwvey, jwvY, jWdw hY [ BwveI—Bwvey, BwvY [4[

ArQ:- hy sMq jno! AwE, AsIN iek`Ty bYTIey qy prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW krIey, lok-lwj C`f ky hr vyly aus dw nwm ismrdy rhIey [1[rhwau[

(hy sMq jno!) prmwqmw swry guxW dw ^zwnw hY, gurU dI srn pY ky hI aus nwl fUMGI sWJ pweI jw skdI hY, jy auh pRBU dieAwvwn hovy qRü`T pey qW aus dw pRym (-Awnµd) mwixAw jw skdw hY [1[

(hy sMq jno!) mYN qW ijauN ijauN (prmwqmw dw) nwm jpdw hW myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY myry AMdr bVw Awnµd pYdw huMdw hY (aus vyly mYƒ pRq`K AnuBv huMdw hY ik) sMswr (dw moh) ivArQ moh hY, sMswr sdw kwiem rihx vwlw nhIN, sMswr qW nws ho jwx vwlw hY (ies dy moh ivcoN suK-Awnµd ikvyN imly?) [2[

(pr, hy sMq jno!) iksy ivrly (BwgW vwly) mnu`K ny prmwqmw dy sohxy koml crnW nwl ipAwr pwieAw hY ijs ny (ieh ipAwr pwieAw hY) prmwqmw dw nwm ismirAw hY aus dw mUMh BwgW vwlw hY aus dw mUMh sohxw l`gdw hY [3[

(hy sMq jno!) prmwqmw dw nwm ismirAW jnm mrn (dy gyV) dw du`K imt jWdw hY [ (hy sMq jno!) jo kuJ pRBU ƒ cMgw l`gdw hY (auhI cMgw hY ieh inScw jo ismrn dI brkiq nwl pYdw huMdw hY) nwnk dy ihrdy ivc Awnµd (pYdw krI r`Kdw hY) [4[11[113[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਭਿ ਭੁੰਚਹ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਹ ਮਿਲਿ ਪਾਪਾ ਮੁੰਚਹ ॥੧॥ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਤਾ ਤੇ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਖੀਨ ਭਏ ਸਭਿ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੁਧਿ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚੁ ਲੈਹੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਜਾਰਹੁ ॥ ਸਾਚਾ ਹਟੁ ਪੂਰਾ ਸਉਦਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ॥੨॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਅਰਪਿਆ ਸੇਈ ਪਤਿਵੰਤੇ ॥ ਆਪਨੜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਨਿਤ ਕੇਲ ਕਰੰਤੇ ॥੩॥ ਦੁਰਮਤਿ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤਿ ਕਮਲੀ ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ॥੪॥੧੨॥੧੧੪॥ {ਪੰਨਾ 399}

pdArQ:- mIq—hy im`qr! iekqR hoie—iek`Ty ho ky, iml ky [ rs ks—hryk iksm dy suAwdly pdwrQ [ siB—swry [ BuMch—AsI KweIey (suAwd nwl) [ jph—AsI jpIey [ imil—iml ky [ muMch—dUr kr leIey [1[

qqu—AslIAq, mnu`Kw jnm dw Asl mnorQ [ qw qy—ies (au~dm) qoN [ KIn—kmzor [ qskrw—cor [ jwgY—sucyq rihMdw hY [1[rhwau[

grIbI—inmRqw [ lYhu—p`ly bMnHo [ ibKu—zhr (Awqmk jIvn ƒ mwr mukwx vwlI) [ jwrhu—swV idau [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ htu—v`fI dukwn [ vwpwrhu—^rIdo [2[

jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ AripAw—Bytw kr id`qw [ piq—ie`zq [ pRBU BwixAw—pRBU ƒ cMgy l`gdy hn [ kyl—Awnµd [3[

durmiq—KotI Akl [ mdu—Srwb [ ibKlI— {vã—lI} SUdrwxI, ivBcwrn [ ibKlI piq—durwcwrI mnu`K [ rswieix—rswiex ivc [ rswiex— {rs-AXn} swry rsW dw Gr, sB qoN sRySt rs [ rqy—msq [ sc—sdw iQr-rihx vwlw prmwqmw [ AmlI—ijs ƒ Aml l`gw hoieAw hovy, jo Aml qoN ibnw rih nw sky [ Aml—nSw [4[

ArQ:- hy sMq jno! ieh soicAw kro ik mnu`Kw jIvn dw Asl mnorQ kIh hY, ies au~dm nwl (jIvn-s&r ivc) koeI rukwvt nhIN pYNdI, kwmwidk swry cor nws ho jWdy hn (ikauNik) gurU dI srn ipAW mnu`K (iehnW corW dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdw hY [1[rhwau[

hy im`qro! AwE, rl ky Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm jpIey (qy nwm dI brkiq nwl Awpxy swry) pwp nws kr leIey—iehI hn, mwno, swry suAwdly pdwrQ, AwE, ieh swry suAwdly pdwrQ KweIey [1[

hy sMq jno! inmRqw vwlI bu`DI Dwrn kro—ieh jIvn-s&r dw ^rc p`ly bMnHo [ (nwm dI brkiq nwl Awpxy AMdroN) haumY ƒ swV idau (jo Awqmk jIvn ƒ mwr mukwx vwlI) zhr (hY) [ (hy sMq jno! hir-nwm gurU pwsoN imldw hY, gurU dw Gr hI) sdw kwiem rihx vwlw h`t hY (gurU-dr qoN hI hir-nwm dw) pUrw sOdw imldw hY (gurU-dr qoN) nwm-sOdw ^rIdo [2[

(hy sMq jno! ijnHW mnu`KW ny hir-nwm Dn ^rIdx vwsqy) AwpxI ijMd Awpxw srIr Awpxw duinAwvI Dn Bytw kr id`qw auh mnu`K (lok prlok ivc) ie`zq vwly bx gey, auh Awpxy prmwqmw ƒ ipAwry l`gx l`g pey, auh sdw Awqmk Awnµd mwxn l`g pey [3[

(hy sMq jno!) KotI miq (mwno) Srwb hY jo mnu`K ieh Srwb pIx l`g pYNdy hn (jo gurU dw Awsrw C`f ky KotI miq dy ip`Cy qurn l`g pYNdy hn) auh durwcwrI ho jWdy hn auh (ivkwrW ivc) J`ly ho jWdy hn [ pr, hy nwnk! jyhVy mnu`K prmwqmw dy nwm dy sRySt rs ivc msq rihMdy hn auhnW ƒ sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dy nwm dw Aml l`g jWdw hY [4[12[114[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉਦਮੁ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਰੰਭੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਜਪਿ ਜੀਵਣਾ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੧॥ ਪਾਇ ਪਰਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਜਿਨਿ ਭਰਮੁ ਬਿਦਾਰਿਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ ਸਚੁ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਚੁ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਦਿਤੀ ਦਾਤਿ ਸਾ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਅਹਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਨੇਮੁ ਨਿਬਾਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੩॥ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਲਾਭੁ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ॥ ਵਣਜਾਰੇ ਸੰਤ ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਹੁ ਅਮਿਤਾ ॥੪॥੧੩॥੧੧੫॥ {ਪੰਨਾ 399}

pdArQ:- krwieAw—(ijvyN gurU ny au~dm) krn leI pRyrnw kIqI hY [ AwrMBu—(nwm jpx dy au~dm dw) mu`F [ jpy jip—jip jip, jp jp ky [ jIvxw—Awqmk jIvn iml igAw hY [ guir—gurU ny [ idRVwieAw—p`kw kr id`qw hY [1[

pwie—pYrIN [ prh—AwE, peIey [ kY pwie—dy pYrW auqy [ ijin—ijs (gurU) ny [ ibdwirAw—nws kr id`qw hY [ kir—kr ky [ pRiB—pRBU ny [ scu swij—sdw-iQr nwm (jpx dw rsqw) clw ky [ svwirAw—svwr id`qw hY, jIvn sohxw bxw id`qw hY [1[rhwau[

kru—h`Q {iek-vcn} [ gih—PV ky [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [ hukim—hukm Anuswr [ rjweI—rzw dw mwlk [ pRiB—pRBU ny [2[

gweIAih—gwey jw rhy hn [ murwrI— {murw-Air—murdYNq dw vYrI} prmwqmw [ nym—roz dI mrXwdw [ jip—jpIN, mYN jpdw hW [4[

gwau—mYN gWdw hW [ guir—gurU ny [ vxjwry—vxj krn vwly [ Aimqw—byAMq, ijs dI imq nwh pweI jw sky, ijs dI hsqI dw mwp nwh kIqw jw sky [4[

ArQ:- (hy BweI! AwE) aus gurU dy crnW auqy Fih peIey ijs ny swfy mn dI Btkxw nws kr id`qI hY [ (gurU dI brkiq nwl hI) prmwqmw ny AwpxI ikrpw kr ky (Awpxw) sdw-iQr nwm (jpx dw rsqw) clw ky swfw jIvn sohxw bxw id`qw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) ijvyN gurU ny au~dm krn leI pRyrnw kIqI hY iqvyN hI mYN au~dm kIqw hY qy prmwqmw dw nwm jpx dy au~dm dw mu`F mYN bMnH id`qw hY [ gurU ny myry ihrdy ivc nwm-mMqR p`kw kr ky itkw id`qw hY, hux nwm jp jp ky mYƒ Awqmk jIvn iml igAw hY [1[

(hy BweI!) auh rzw dw mwlk prmwqmw sdw kwiem rihx vwlw hY aus ny Awpxy hukm ivc hI myrw h`Q PV ky mYƒ Awpxy crnW ivc lIn kr ilAw hY [ (Awpxy nwm dI) jyhVI dwiq mYƒ id`qI hY auhI myry vwsqy sB qoN v`fw Awdr-mwx hY [2[

(hy BweI! hux myry ihrdy ivc) sdw hI prmwqmw dy gux gwey jw rhy hn, mYN sdw prmwqmw dw nwm jpdw rihMdw hW [ pRBU ny myhr kIqI hY [ gurU myrw (nwm jpx dw) nym qoV cwVH irhw hY [3[

(hy BweI! hux) prmwqmw dw nwm hI (myrw) Dn hY, mYN sdw prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hW pUry gurU ny mYƒ (mnu`Kw jnm ivc kIqy jwx vwly vxj dw ieh) lwB id`qw hY [

hy nwnk! (AwK—hy BweI! nwm-rwis dw) swhUkwr prmwqmw byAMq qwkq dw mwlk hY aus dy sMq-jn (aus dI myhr nwl hI aus dy nwm dy) vxjwry hn (mnu`Kw jnm dw lwB hwsl krn leI sMq jnW dI srn pYxw cwhIdw hY) [4[13[115[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥ ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਬਿਧਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥੨॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥ ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥ {ਪੰਨਾ 399-400}

pdArQ:- jw kw—ijs mnu`K dw [ Twkuru—mwlk [ pRB—hy pRBU! suhylw—sOKw [ sd—sdw [ BRmu—Btkxw [1[

cwkr—syvk, nOkr [ Bwrw—v`fy ijgry vwlw [ sgl ibiD—swry qrIikAW nwl [1[rhwau[

ko—koeI [ Aauru—hor [ qw kw—aus dw [ mhlu—pRBU dw itkwxw [ duqru—ijs qoN pwr lµGxw bhuq AOKw hY [ qrIAY—qirAw jw skdw hY [2[

idRsit—nzr, ingwh [ inDwnw—^zwnw [ jw kau—ijnHW auqy [ prvwnw—kbUl [3[

kIrqno—kIrqnu, is&iq-swlwh [ AMimRq rsu—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [ vjhu—vzI&w, qn^wh [4[

ArQ:- (hy BweI!) mYN aus goibMd dw syvk hW myrw auh mwlk hY jo sB qoN v`fw hY jo (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky Awp hI) swry qrIikAW nwl (sB kuJ) krn vwlw hY qy (jIvW pwsoN) krwx vwlw hY, auhI myrw gurU hY (mYƒ jIvn-rwh dw cwnx dyx vwlw hY) [1[rhwau[

hy pRBU! qUM Awp hI ijs mnu`K dy isr au~qy mwlk hYN aus dy v`fy Bwg (smJxy cwhIdy) hn, auh sdw sOKw (jIvn ibqIq krdw) hY auh sdw suKI (rihMdw) hY aus dw hryk iksm dw fr qy Brm dUr ho jWdw hY [1[

(hy BweI! jgq ivc) prmwqmw dy brwbr dw hor koeI nhIN hY ijs dw fr mMinAw jwey [ (hy BweI!) gurU dI d`sI syvw kIiqAW (prmwqmw dy crnW ivc) itkwxw iml jWdw hY, qy ies sMswr (-smuMdr) qoN pwr lµG jweIdw hY ijs qoN (auN\) pwr lµGxw bhuq hI AOKw hY [2[

hy pRBU! qyrI myhr dI nzr nwl suK imldw hY (ijnHW auqy qyrI myhr hovy auhnW dy) mn ivc (qyrw nwm-) ^zwnw Aw v`sdw hY [ hy pRBU! ijnHW auqy qUM dieAwvwn huMdw hYN auh qyry syvk qyry dr qy kbUl huMdy hn [3[

hy BweI! prmwqmw dI is&iq-swlwh Awqmk jIvn dyx vwlw rs hY, koeI ivrlw (BwgW vwlw) mnu`K ieh (AMimRq rs) pINdw hY [

hy nwnk! (AwK—ijs nOkr ƒ) prmwqmw dw nwm-vzI&w iml jWdw hY auh Awpxy ihrdy ivc ieh nwm sdw jp ky Awqmk jIvn hwsl kr lYNdw hY [4[14[116[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh