ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 398

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸ੍ਰਬ ਠਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥ ਏਕੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਰਿ ਛਤੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥੧॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਰਾਖਣਹਾਰਿਆ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਰੀਐ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਤਿਸੁ ਨ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪਿ ਆਪਣ ਭਾਣਿਆ ॥ ਭਗਤਾ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਜਾਣਿਆ ॥੩॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰੀਐ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ॥੪॥੭॥੧੦੯॥ {ਪੰਨਾ 398}

pdArQ:- pUir rihAw—ivAwpk hY, mOjUd hY [ sRb Twie—hryk QW ivc [ soie—auh (prmwqmw) [ isir—isr au~qy [ Cqu—C`qR [1[

rwKxhwirAw—hy r`iKAw krn dI smrQw vwly! ndir—ingwh [ inhwilAw—vyiKAw [1[rhwau[

pRiqpwly—pwlxw krdw hY [ Git Git—hryk srIr ivc [ swrIAY—swry, swr lYNdw hY [ min—min ivc [ vuTw—Aw v`isAw [ ivswrIAY—ivswry, BulWdw [2[

Awpx BwixAw—AwpxI rzw Anuswr [ shweI—mddgwr [ juig juig—hryk jug ivc [3[

jip—jp ky [ n JUrIAY—icMqw-i&kr nhIN krIdw [ locw—qWG [ pUrIAY—pUrI kr [4[

ArQ:- hy sB jIvW dI r`iKAw krn dy smrQ pRBU! ijvyN qYƒ cMgw l`gy, ausy qrHW myrI r`iKAw kr [ mYN qYQoN ibnw Ajy qk koeI hor AwpxIAW A`KW nwl nhIN vyiKAw jo qyry vrgw hovy [1[rhwau[

(hy BweI!) swfw auh Ksm-sweIN hryk QW ivc ivAwpk hY, (sB jIvW dw auh) ieko mwlk hY (swrI isRStI dI bwdSwhI dw) C`qR (ausy dy) isr auqy hY, aus dy brwbr hor koeI nhIN [1[

(hy BweI!) hryk srIr ivc bYTw pRBU hryk dI swr lYNdw hY, hryk dI pwlxw krdw hY [ ijs mnu`K dy mn ivc auh pRBU Awp v`sdw hY, aus ƒ kdy iPr BulWdw nhIN [2[

(hy BweI! jgq ivc) jo kuJ kr irhw hY prmwqmw Awp hI AwpxI rzw Anuswr kr irhw hY, (jgq ivc) ieh g`l pRis`D hY ik hryk jug ivc prmwqmw Awpxy BgqW dI shwieqw krdw Aw irhw hY [3[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm jp jp ky iPr kdy iksy iksm dI koeI icMqw nhIN krnI pYNdI [ (hy pRBU! qyry dws) nwnk ƒ qyry drsn dI ipAws hY (nwnk dI ieh) qWG pUrI kr [4[7[109[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਿਆ ਸੋਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਗਾਫਲ ਗਹਿਲਿਆ ॥ ਕਿਤੀ ਇਤੁ ਦਰੀਆਇ ਵੰਞਨ੍ਹ੍ਹਿ ਵਹਦਿਆ ॥੧॥ ਬੋਹਿਥੜਾ ਹਰਿ ਚਰਣ ਮਨ ਚੜਿ ਲੰਘੀਐ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸੁੰਞਿਆ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਰੁੰਨਿਆ ॥੨॥ ਕਪੜ ਭੋਗ ਸੁਗੰਧ ਤਨਿ ਮਰਦਨ ਮਾਲਣਾ ॥ ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਸਰਪਰ ਚਾਲਣਾ ॥੩॥ ਮਹਾ ਬਿਖਮੁ ਸੰਸਾਰੁ ਵਿਰਲੈ ਪੇਖਿਆ ॥ ਛੂਟਨੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਿ ਲੇਖੁ ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ॥੪॥੮॥੧੧੦॥ {ਪੰਨਾ 398}

pdArQ:- ikAw sovih—qUM ikauN sON irhw hYN? ivswir—Bulw ky [ gwPl—hy Zw&l! gihilAw—hy gihly! hy by-prvwh! ikqˆØI—ikqny hI, AnykW jIv [ iequ—ies ivc [ drIAwie—(sMswr)-dirAw ivc [ vM\in@—jw rhy hn [ vhidAw—ruVHdy [1[

boihQVw—sohxw jhwz [ mn—hy mn! ciV—cVH ky [ swDU sMgIAY—gurU dI sMgiq ivc [1[rhwau[

Bogih—(jIv) Bogdy hn [ suMi\Aw—suM\y, Awqmk jIvn qoN ^wlI [ mir mir—Awqmk-mOq shyV ky [ ruMinAw—duKI huMdy hn [2[

qin—srIr auqy [ mrdn—vtxw Awidk [ mwlxw—mldy hn [ Cwru—suAwh, im`tI [ srpr—zrUr [3[

ibKmu—ibKVw, AOKw [ ivrly—iksy ivrly mnu`K ny [ CUtnu—(ies ibKm sMswr qoN) ^lwsI [4[

ArQ:- hy (myry) mn! prmwqmw dy crn iek sohxw ijhw jhwz hn; (ies jhwz ivc) cVH ky (sMswr-smuMdr qoN pwr) lµG jweIdw hY (ies vwsqy, hy mn!) gurU dI sMgiq ivc rih ky A`Ty phr prmwqmw dy gux gWdw irhw kr [1[rhwau[

hy Zw&l mn! hy by-prvwh mn! prmwqmw dw nwm Bulw ky ikauN (mwieAw dy moh dI nINd ivc) sON irhw hYN? (vyK, nwm ivswr ky) AnykW hI jIv ies (sMswr-) ndI ivc ruVHdy jw rhy hn [1[

(hy mn! moh dI nINd ivc su`qy hoey jIv dunIAw dy) AnykW Bog Bogdy rihMdy hn, pr prmwqmw dy nwm qoN ibnw Awqmk jIvn vloN ^wlI rih jWdy hn [ prmwqmw dI BgqI qoN ibnw (Ajyhy jIv) sdw Awqmk mOq shyV shyV ky du`KI huMdy rihMdy hn [2[

(hy mn!) vyK, jIv (sohxy sohxy) k`pVy pihndy hn, suAwdly pdwrQ KWdy hn, srIr auqy sugMDI vwly vtxy Awidk mldy hn, pr prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw auhnW dw ieh srIr suAwh (smwn hI rihMdw) hY, ies srIr ny qW Aw^r zrUr nws ho jwxw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) iksy ivrly (BwgW vwly) ny vyiKAw hY ik ieh sMswr-(smuMdr) bVw iBAwnk hY, prmwqmw dI srn ipAW hI ies ivcoN bcwau huMdw hY [ (EhI bcdw hY ijs dy m`Qy au~qy pRBU-nwm dy ismrn dw) lyK iliKAw hoieAw hY [4[8[110[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਸੰਗਿ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਬੀਐ ॥੧॥ ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ ਦੇਖਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਦਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ਕਾਜਿ ਨ ਕਿਤੈ ਗਨ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨ॥੨॥ ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਵਿਆ ॥ ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਿਆ ॥੩॥ ਸਚਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥ {ਪੰਨਾ 398}

pdArQ:- iks hI sMig—iksy dy BI nwl [ grbIAY—mwx krIey [ AwDwru—Awsrw [ Baujlu—sMswr-smuMdr [ qrbIAY—qr skIdw hY [1[

scu—sdw kwiem rihx vwlw [ tyk—Awsrw [ siqgur—hy siqgurU! dyiK—vyK ky [ DIry—DIrj PVdw hY [1[rhwau[

jMjwlu—moh ivc Pswx vwlw [ kwij ikqY—iksy BI kMm [ gnou— {Asl l&z hY ‘gnu’, ieQy pVHnw hY ‘gno’} igx, imQ [ AwDwru—Awsrw [ Dnuo— {Asl l&z hY ‘Dnu’, ieQy ‘Dno’ pVHnw hY} [2[

rMg—qmwSy [ qyqy—auh swry [ pCwivAw—prCwvyN (vWg Fl jwx vwly) [ suK kw inDwnu—suKW dw ^zwnw [3[

gihr—fUMGw [ gMBIr—v`fy ijgry vwlw [ jIA ry—hy ijMdy! [4[

ArQ:- hy myry pUry siqgurU (pRBU)! qUM sdw kwiem rihx vwlw hYN mYN grIb dw qUM hI shwrw hYN [ qyrw drsn kr ky myrw mn (ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµG skx leI) DIrj PVdw hY [1[rhwau[

(hy myrI ijMdy!) koeI mnu`K sdw iksy dy nwl nhIN inBdw (ies vwsqy sMbMDI AwidkW dw) koeI mwx nhIN krnw cwhIdw [ isr& prmwqmw dw nwm hI (Asl) Awsrw hY (nwm dy Awsry hI) sMswr-smuMdr qoN pwr lµG skIdw hY [1[

(hy ijMdy!) dunIAw dI pwiqSwhI qy Dn-pdwrQ mn ƒ mohI r`Kdy hn, (ies rwj-mwl ƒ Aw^r) iksy kMm AwauNdw nwh smJ [ prmwqmw dI is&iq-swlwh hI ijMd dw AslI Awsrw hY, iehI sdw kwiem rihx vwlw Dn hY [2[

(hy ijMdy!) mwieAw dy ijqny BI rMg-qmwSy hn auh swry prCwvyN vWg Fl jwx vwly hn, prmwqmw dw nwm hI swry suKW dw ^zwnw hY, ieh nwm gurU dI srn pY ky hI slwihAw jw skdw hY [3[

hy pRBU! qUM fUMGw hYN, qUM v`fy ijgry vwlw hYN, qUM sdw kwiem rihx vwlw hYN, qUM swry guxW dw ^zwnw hYN [ hy nwnk dI ijMdy! ies Ksm-pRBU dI hI (qoV inBx vwly swQ dI) Aws r`K, Ksm-pRBU dw hI Brosw r`K [4[9[111[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਗਿਆਨ ਜੋਗੁ ॥ ਤਿਸਹਿ ਅਰਾਧਿ ਮਨਾ ਬਿਨਾਸੈ ਸਗਲ ਰੋਗੁ ॥੨॥ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਰਾਖੈ ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ॥ ਸੀਤਲੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਤਪਤਿ ਜਾਇ ॥੩॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਰਾ ॥ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਿਧਿ ਭਏ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੧੦॥੧੧੨॥ {ਪੰਨਾ 398}

pdArQ:- shj suKu—Awqmk Afolqw dw Awnµd [ rYix—rwq [ kr joiV—(dovyN) h`Q joV ky [1[

ijs kw— {l&z ‘ijs’ dw   u  sMbMDk ‘kw’ dy kwrn au~f igAw hY} [ sBu koie—hryk jIv [ scw—sdw kwiem rihx vwlw [1[rhwau[

sMig—nwl [ shweI—shwieqw krn vwlw [ igAwn jogu—jwxnXog [ AwrwiD—ismr [ mnw—hy mn! sgl—swrw [2[

rwKnhwru—r`iKAw krn dI smrQw vwlw [ mwih—ivc [ sIqlu—TMF dyx vwlw [3[

Gxw—bhuq [ jn DUrw—pRBU dy syvkW dI crn-DUV [ isiD—sPlqw [4[

ArQ:- (hy BweI!) nwnk dw Ksm-pRBU auh hY ijs dw pYdw kIqw hoieAw hryk jIv hY [ auh pRBU sBnW jIvW ivc ivAwpk hY, auh sdw kwiem rihx vwlw hY, isr& auhI sdw kwiem rihx vwlw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) ijs prmwqmw dw ismrn kIiqAW hryk du`K dUr ho jWdw hY qy Awqmk Afolqw dw Awnµd imldw hY aus A`gy dovyN h`Q joV ky sdw aus dw iDAwn Drnw cwhIdw hY [1[

hy myry mn! aus prmwqmw dI AwrwDnw kirAw kr jo sBnW dy AMdr v`s irhw hY, jo swry sMswr ivc v`s irhw hY, jo sBnW dy nwl rihMdw hY, jo sBnW dI shwieqw krdw hY, ijs nwl fUMGI jwx-pCwx pwauxI bhuq zrUrI hY (hy mn! aus dw ismrn kIiqAW) hryk rog dw nws ho jWdw hY [2[

hy BweI! sBnW dI r`iKAw krn dI smrQw vwlw byAMq prmwqmw (mW dy pyt dI) A`g ivc (hryk jIv dI) r`iKAw krdw hY, aus prmwqmw dw nwm (mn ivc) TMF pwx vwlw hY, aus dw nwm ismirAW (mn ivcoN iqRSnw dI) qpS bu`J jWdI hY [3[

hy nwnk! (AwK—) ijs mnu`K ƒ pUrw gurU iml pYNdw hY, jo mnu`K sMq jnW dy crnW dI DUV ivc itikAw rihMdw hY aus ƒ Awqmk Afolqw dy bhuq suK-Awnµd pRwpq hoey rihMdy hn, aus ƒ swry kMmW-kwjW ivc sPlqw huMdI hY [4[10[112[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh