ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 397

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਡਾ ਹਭੁ ਨਸੈ ॥੧॥ ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥ ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿੰਦਕ ਗਾਲ੍ਹ੍ਹਿ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥ ਸੂਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥ ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਇ ਪੇਖਿ ਮੁਸਤਾਕ ਭਈ ॥ ਮੈ ਨਿਰਗੁਣਿ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਪਿ ਲੜਿ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥ {ਪੰਨਾ 397}

pdArQ:- sweI—sweIN [ AlKu—ijs dw shI rUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ Apwru—byAMq [ BorI—rqw ku smw BI [ min—mn ivc [ mwie—hy mW! mYfw—myrw [ hBu—swrw [1[

hau—mYN [ vM\w—jWdI hW [ Gxw—bhuq [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ jwpxy—jpx nwl [1[

ibMdk—QoVI ijqnI hI [ gwil@—g`l, is&iq-swlwh [ iqsu DxI—aus mwlk dI [ sUKI hUM suKu—sB qoN sRySt suK [ mwie—hy mW! kIm—kImq, mu`l [ n gxI—mYN ibAwn nhIN kr skdI [2[

nYx psMdo—A`KW ƒ cMgw l`gx vwlw [ pyiK—vyK ky [ musqwk—AwiSk, moihq [ mY inrguix—mYƒ gux-hIx ƒ [ mwie—hy mW! liV—p`ly nwl [3[

byd kqyb—ihMdU muslmwn Awidk sBnW dy Dwrimk pusqk [ hBw hUM—sBnW qoN [ jwhrw—pRq`K, hr QW v`sdw [4[

ArQ:- hy mW! mYN Awpxy Ksm-pRBU qoN kurbwn jWdI hW, aus dw nwm jpx nwl myry mn ivc myry ihrdy ivc Awnµd pYdw ho jWdw hY [1[rhwau[

hy mW! jdoN auh byAMq Al`K Ksm-pRBU rqw ku smy vwsqy BI myry mn ivc Aw v`sdw hY myrw hryk du`K-drd myrw hryk rog sB dUr ho jWdw hY [1[

hy mW! jdoN aus sdw kwiem rihx vwly mwlk-pRBU dI mYN QoVI ijqnI hI is&iq-swlwh suxdI hW qW mYN ieqnw au~cw suK AnuBv krdI hW ik mYN aus dw mu`l nhIN d`s skdI [2[

hy myrI mW! myrw auh sweIN myrIAW A`KW ƒ ipAwrw l`gdw hY aus ƒ vyK ky mYN msq ho jWdI hW [ hy mW! myry ivc koeI gux nhIN, iPr BI aus ny Awp hI mYƒ Awpxy lV lw r`iKAw hY [3[

(hy mW! auh myrw pwiqSwh inrw sMswr ivc hI nhIN v`s irhw auh qW) ies id`sdy sMswr qoN bwhr BI hr QW hY, vyd kqyb Awidk koeI Drm-pusqk aus dw srUp ibAwn nhIN kr skdy [ (auN\, hy mW!) mYN nwnk dw pwiqSwh hr QW pRq`K id`s irhw hY [4[3[105[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਲਾਖ ਭਗਤ ਆਰਾਧਹਿ ਜਪਤੇ ਪੀਉ ਪੀਉ ॥ ਕਵਨ ਜੁਗਤਿ ਮੇਲਾਵਉ ਨਿਰਗੁਣ ਬਿਖਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ॥ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਪੇਖਹਿ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੜਿਆ ਸੇ ਮਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਵਿਸੂਰਿ ਵਿਸੂਰਿ ॥੨॥ ਦਾਸ ਦਾਸਤਣ ਭਾਇ ਮਿਟਿਆ ਤਿਨਾ ਗਉਣੁ ॥ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾੜਾ ਹਾਲੁ ਕਉਣੁ ॥੩॥ ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਹਰ੍ਹ੍ਹਿਆਉ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭ ॥ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ॥੪॥੪॥੧੦੬॥ {ਪੰਨਾ 397}

pdArQ:- AwrwDih—AwrwDdy hn [ pIau—ipAwrw [ jugiq—qrIkw [ mylwvau—imlau, mYN imlW, imlauN [ ibKeI—ivkwrI [ jIau—jIv [1[

goivMd—hy goivMd! pRB—hy pRBU! nwQ—Ksm [1[rhwau[

shweI sMq—sMqW dI shwieqw krn vwlw [ pyKih—sMq vyKdy hn [ hjUir—AMg sMg v`sdw [ ibhUniVAw—s`Kxy [ mrin@—Awqmk mOq shyVdy hn [ ivsUir—JUr ky [2[

Bwie—Bwv ivc (rih ky) [ dwsqx—dws-px [ dws dwsqx Bwie—prmwqmw dy dwsW dw dws hox dy Bwv dI rwhIN [ gauxu—Btkxw, jnm mrn dw gyV [ iqnwVw—auhnW dw [ hwlu kauxu—kyhVw hwl? auh hwl jo ibAwn nhIN ho skdw, BYVw hwl [3[

psu—pSU [ hir@Awau—Ku`lHw rih ky hrIAW KyqIAW cugx vwlw [ kwit—k`t ky [4[

ArQ:- hy goivMd! hy gupwl! hy dieAwl pRBU! mYƒ qyrw hI Awsrw hY [ qUM sB jIvW dw Ksm hYN, swrI isRStI qyrI hI pYdw kIqI hoeI hY [1[rhwau[

hy pRBU! qyry l`KW hI Bgq qYƒ ‘ipAwrw, ipAwrw’ AwK ky qyrw nwm jpdy hn qyrI ArwDnw krdy hn (auhnW dy swhmxy mYN qW) gux-hIx ivkwrI jIv hW, (hy pRBU!) mYN qYƒ iks qrIky nwl imlW? [1[

hy pRBU! qUM Awpxy sMqW dI shwieqw krn vwlw hYN qyry sMq qYƒ sdw Awpxy AMg-sMg v`sdw vyKdy hn, pr jyhVy (Bwg-hIx qyry) nwm qoN vWjy hoey hn auh (ivkwrW ivc hI) Jur Jur ky Awqmk mOq shyVI r`Kdy hn [2[

hy pRBU! jyhVy mnu`K qyry dwsW dw dws hox dy Bwv ivc itky rihMdy hn auhnW dw jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY, pr ijnHW (mMd-BwgIAW) ƒ qyrw nwm Bu`lw rihMdw hY auhnW dw hwl BYVw hI itikAw rihMdw hY [3[

(hy BweI!) ijvyN KulHw rih ky hrIAW KyqIAW cugx vwlw koeI pSU (Avwrw BONdw iPrdw) hY iqvyN swrw jgq (ivkwrW ip`Cy Btk irhw hY) [

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU! (myry ivkwrW vwly) bMDn k`t ky mYƒ qUM Awp Awpxy crnW ivc joVI r`K [4[4[106[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਭੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰਿ ਹਿਕੋ ਖਿਆਲੁ ਕਰਿ ॥ ਝੂਠਾ ਲਾਹਿ ਗੁਮਾਨੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰਿ ॥੧॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸਾਲਾਹਿ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਤੂੰ ॥ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਮੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਇ ਜਿਤੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥ ਸੋਈ ਲਗੈ ਸਚਿ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਅਲਾ ॥੨॥ ਜੋ ਨ ਢਹੰਦੋ ਮੂਲਿ ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਸਿ ਕਰਿ ॥ ਹਿਕੋ ਚਿਤਿ ਵਸਾਇ ਕਦੇ ਨ ਜਾਇ ਮਰਿ ॥੩॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮੁ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਕਥੁ ਨਾਨਕਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥੪॥੫॥੧੦੭॥ {ਪੰਨਾ 397}

pdArQ:- hBy—swry [ Qok—pdwrQ [ ihko iKAwlu—iek prmwqmw dw iDAwn [ lwih—dUr kr dy [ gumwnu—AhMkwr [ Arip—Arp ky, Bytw kr ky [1[

swlwih—is&iq-swlwh kr ky [ isrjnhwr—hy isrjxhwr! qUM—qYƒ [ jIvW—mYN jIau pYNdw hW, mYƒ Awqmk jIvn iml jWdw hY [ mUM—mYƒ, myry auqy [1[rhwau[

kmwie—kr [ ijqu—ijs (kMm) dI rwhIN [ aujlw—roSn [ soeI—auhI mnu`K [ sic—sdw kwiem rihx vwly ivc [ qUM dyih—qUM dyNdw hYN [ Alw—hy A`lw! hy pRBU! [2[

FhMdo—nws huMdw [ mUil—iblkul [ rwis kir—TIk kr [ ihko—iek prmwqmw ƒ hI [ iciq—ic`q ivc [3[

pRB BwixAw—pRBU ƒ ipAwry l`gdy hn [ prswid—ikrpw nwl [ AkQu—ijs dw shI srUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ nwnik—nwnk ny [4[

ArQ:- hy isrjxhwr pRBU! A`Ty phr qYƒ swlwh ky (qyrI is&iq-swlwh kr ky) myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ myry au~qy myhr kr mYƒ (qyrI is&iq-swlwh dI) dwiq iml jwey [1[rhwau[

hy BweI! swry (sMswrk) pdwrQW (dw moh) Bulw ky isr& iek prmwqmw dw iDAwn Dr (dunIAw dIAW mlkIAqW dw) JUTw mwx (Awpxy mn ivcoN) dUr kr dy, Awpxw mn (prmwqmw A`gy) Bytw kr dy, Awpxw ihrdw (pRBU-crnW ivc) Bytw kr dy [1[

hy BweI! auhI kMm kirAw kr ijs kMm dI rwhIN (lok prlok ivc) qyrw mUMh roSn rhy [ (pr,) hy pRBU! qyry sdw kwiem rihx vwly nwm ivc auhI mnu`K juVdw hY ijs ƒ qUM Awp ieh dwiq dyNdw hYN [2[

hy BweI! (Awqmk jIvn dI auswrI vwly) aus (ihrdy-) Gr ƒ sohxw bxw jo iPr kdy BI Fih nhIN skdw [ hy BweI! iek prmwqmw ƒ hI Awpxy ic`q ivc vsweI r`K auh prmwqmw kdy BI nhIN mrdw [3[

(hy BweI!) jyhVy mnu`K prmwqmw ƒ cMgy l`g pYNdy hn auhnW ƒ prmwqmw ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY (pr, ieh gurU dI myhr nwl hI huMdw hY), nwnk ny gurU dI ikrpw nwl hI aus byAMq guxW dy mwlk-pRBU dI is&iq-swlwh krnI SurU kIqI hoeI hY [4[5[107[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਂਈ ਜੇਹਿਆ ॥੧॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸੰਗਿ ਭੇਟਿਆ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪਰਸਾਦਿ ਦੁਖੁ ਸਭੁ ਮੇਟਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੇਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰੇ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹ ਖੇ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਸੇ ॥੨॥ ਜਿਸ ਨੋ ਮੰਨੇ ਆਪਿ ਸੋਈ ਮਾਨੀਐ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਭ ਠਾਈ ਜਾਨੀਐ ॥੩॥ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਆਰਾਧਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੪॥੬॥੧੦੮॥ {ਪੰਨਾ 397}

pdArQ:- sy—auh bMdy [ iknyihAw—ikho ijhy? Bydu—&rk [ mUil—iblkul [ sWeI—Ksm-pRBU [1[

inhwlu—pRsMn [ qum@ sMig—qyry nwl (hy pRBU!) [ ByitAw—sMgiq kIiqAW [ jn prswid—(qyry) syvk dI ikrpw nwl [1[rhwau[

jyqy—ijqny BI hn, swry [ KMf—isRStI dy ih`sy [ auDwry—(sMswr-smuMdr qoN) bcw ley [ iqMn@ Ky—auhnW ny [ min—mn ivc [ vuTw—Aw v`isAw [ sy—auh bMdy [2[

mMny—Awdr dyNdw hY [ soeI—auhI mnu`K [ mwnIAY—mMinAw jWdw hY, (hr QW) Awdr pWdw hY [ jwnIAY—jwixAw jWdw hY, au~Gw ho jWdw hY [3[

rYix—rwq [ AwrwiD—AwrwDnw kr ky [ sm@wly—ihrdy ivc vsweI r`Ky [ locw—qWG [ pUir—pUrI kr [ scy—hy sdw-iQr rihx vwly! [4[

ArQ:- (hy pRBU!) ijnHW mnu`KW ny qyry nwl sMgiq kIqI auhnW dw mn pRsMn rihMdw hY, auhnW (qyry) syvk (-gurU) dI ikrpw nwl Awqmk Awnµd pRwpq kr ilAw hY qy Awpxw swrw du`K imtw ilAw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) ijnHW mnu`KW ƒ kdy BI prmwqmw dw nwm nhIN Bu`ldw (kI qYƒ pqw hY ik) auh ikho ijhy huMdy hn? (auhnW ivc qy Ksm-pRBU ivc) rqw BI &rk nwh smJo, auh Ksm-pRBU vrgy ho jWdy hn [1[

(hy BweI!) ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw Awp Aw v`sdw hY auh mukMml Bgq bx jWdy hn, auhnW ny swry KMfW bRhmMfW ƒ BI (sMswr-smuMdr qoN) bcw lYx dI smr`Qw pRwpq kr leI huMdI hY [2[

(hy BweI!) ijs mnu`K ƒ prmwqmw Awp Awdr dyNdw hY auh (hr QW) Awdr pWdw hY, auh mnu`K (lok prlok ivc) sB QweIN au~Gw ho jWdw hY auh pRis`D ho cu`kw hr QW mMinAw-pRmMinAw jWdw hY [3[

hy (myry) sdw kwiem rihx vwly pwiqSwh! (myrI) nwnk dI ieh qWG pUrI kr (ik nwnk) idn rwq qyrI ArwDn kr ky qYƒ suAws suAws (Awpxy) ihrdy ivc vsweI r`Ky [4[6[108[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh