ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 396

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜਿ ॥ ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗਿ ॥ ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ ਆਇ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਬਿਗਾਸੁ ॥੧॥ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ॥ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮਿ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ ॥ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਥੀਆ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦੁ ਗਾਵੈ ॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥੨॥ ਵਧੀ ਵੇਲਿ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ॥ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰਿ ਬੰਧਿ ਬਹਾਲੀ ॥ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ॥ ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥ ਜਿਉ ਬਾਲਕੁ ਪਿਤਾ ਊਪਰਿ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣਿ ॥ ਗੁਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥ {ਪੰਨਾ 396}

pdArQ:- swcY—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ny [ icrujIvnu—At`l Awqmk jIvn [ sMjoig—(gurU dI) sMgiq nwl [ audrY mwih—(mW dy) pyt ivc [ kY min—dy mn ivc [ ibgwsu—^uSI [1[

pUqu—(prmwqmw dw) pu`qr [ sB mih—sB jIvW dy AMdr [ pRgitAw—prgt ho ipAw, jwg ipAw [ iliKAw Dur kw—(jIvW dy kIqy krmW Anuswr) Dur drgwh dw iliKAw (sMskwr-rUp) lyK [rhwau[

dsI mwsI—dsIN mhInIN [ hukim—(prmwqmw dy) hukm Anuswr [ sogu—icMqw-i&kr [ sKI—jyhVI sKI, jyhVw sqsMgI [ BwvY—ipAwrw l`gdw hY [2[

vyil—guris`KI vwlI vyl [ pIVI—bMs, kul [ klw—s`iqAw, qwkq [ bMiD—bMnH ky, p`kI kr ky [ bhwlI—itkw id`qI [ mn icMidAw—mn-ie`Cq (Pl) [ AicMq—by-i&kr [3[

bolY—boldw hY [ kY Bwix—dy Bwxy ivc (qur ky) [ guJI CMnI—lukI hoeI [4[

not:- pu`qr dy jnm dI ^uSI dw idRStWq dy ky gurU dI srn qoN pRwpq hoey suK dw vrnx kIqw igAw hY [

ArQ:- (hy BweI! gurU nwnk) prmwqmw dw Bgq jMimAw (prmwqmw dw) pu`qr jMimAw (aus dI brkiq nwl aus dI srn Awaux vwly) swry jIvW dy AMdr Dur-drgwh dw (syvw-BgqI dw) lyK au~GV irhw hY [rhwau[

(hy BweI!) sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ny gurU (nwnk) ƒ (jgq ivc) G`ilAw hY aus dI sMgiq (dI brkiq) nwl (is`KW dy ihrdy ivc) At`l Awqmk jIvn pYdw ho irhw hY [ (hy BweI! ijvyN jdoN mW dy) pyt ivc (b`cw) Aw invws krdw hY qW mW dy mn ivc bhuq ^uSI pYdw huMdI hY (iqvyN is`K dy AMdr At`l Awqmk jIvn Awnµd pYdw krdw hY) [1[

(hy BweI! ijvyN ijs Gr ivc) prmwqmw dy hukm Anuswr dsIN mhInIN pu`qr jMmdw hY (qW aus Gr ivcoN) Zm imt jWdw hY qy bVw auqSwh huMdw hY; (iqvyN jyhVI sq-sMgx) shylI gurU dI is&iq-swlwh dI bwxI gWdI hY auh Awqmk Awnµd mwxdI hY qy auh sdw-iQr rihx vwly pRBU dy mn ivc ipAwrI l`gdI hY [2[

(hy BweI! jyhVy vf-BwgI mnu`K gurU dI sMgiq dI brkiq nwl) iek prmwqmw ivc suriq joVdy hn auh icMqw qoN rihq ho jWdy hn siqgurU auhnW ƒ mn-ie`Cq Pl dyNdw hY, gurU auhnW guris`KW ivc prmwqmw dI Drm-s`iqAw p`kI kr ky itkw dyNdw hY, ieh guris`K hI (gurU dI prmwqmw dI) vD-rhI vyl hn c`l-rhI pIVHI hn [3[

(hy BweI!) hux ieh koeI lukI-iCpI g`l nhIN hY (hr koeI jwxdw hY ik ijs mnu`K au~qy) gurU nwnk dieAwvwn huMdw hY (ijs ƒ nwim dI) dwiq dyNdw hY auh jo kuJ boldw hY gurU dw pRyirAw hoieAw gurU dI rzw ivc hI boldw hY (auh Awpxy gurU au~qy ieauN &^r krdw hY) ijvyN koeI pu`qr Awpxy ipau au~qy mwx krdw hY (auh is`K gurU pwsoN shwieqw dI auvyN Aws r`Kdw hY ijvyN pu`qr ipau pwsoN) [4[7[101[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥ ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਧਿਆਈ ॥ ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜੋਬਨੁ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥ {ਪੰਨਾ 396}

pdArQ:- pUrw—sB guxW nwl BrpUr [ dy—dy ky [ jn—syvk [1[

jpI—jpIN, mYN jpdw hW [ iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwauNdw hW [ jIA kI—ijMd dI [ pih—pws, pwsoN [ pweI—pweIN, mYN pRwpq krdw hW [rhwau[

swcy gurdyv srn—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy rUp siqgurU dI srn [ pUrn—sPl [2[

jIau—ijMdu [ ipMfu—srIr [ nwnk— hy nwnk! kau—ƒ [3[

ArQ:- (hy BweI!) mYN sdw gurU ƒ hI Xwd krdw hW; sdw gurU dw hI iDAwn Drdw hW [ gurU pwsoN hI mYN Awpxy mn dI mMgI hoeI loV hwsl krdw hW [rhwau[

(hy BweI!) ijs syvk ƒ pUrw gurU Awpxw h`Q dy ky (ivkwr Awidk qoN bcw ky) r`Kdw hY aus dI soBw-vifAweI (swry jgq ivc) au~GV pYNdI hY [1[

(hy BweI!) jyhVy syvk sdw-iQr pRBU dy rUp siqgurU dw Awsrw lYNdy hn auhnW dI syvw (dI Gwl) isry cVH jWdI hY [2[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) Awpxw Awp gurU dy hvwly kr dyxw cwhIdw hY (gurU srn pey syvk dI) ijMd ƒ, srIr ƒ, jobn ƒ pRwxW ƒ (ivkwr Awidk qoN) bcw ky r`Kdw hY [3[8[102[

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ॥੨॥ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਈਐ ॥ ਤੁਠਾ ਸਾਹਿਬੁ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਹਿ ਕਿਛੁ ਪਵੈ ਨ ਬੰਧਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹੋਰੁ ਛੋਡਿਆ ਧੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥ {ਪੰਨਾ 396}

pdArQ:- bMdw—Zulwm [ bY KrId—mu`l dy ky ^rIidAw hoieAw [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ swihbu—mwlk [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ iqs dw— {l&z ‘iqs’ dw    u  sMbMDk ‘dw’ dy kwrn au~f igAw hY} [1[

DxI—mwlk [ An—hor [ kwcw—k`cy jIvn vwlw, kmzor jIvn vwlw [1[rhwau[

Apwr—ijs dw pwrlw bMnw nwh l`B sky, byAMq [ BytsI—imlygw, imldw hY [ rjwey—rzw ivc [2[

ikqY kwim—iksy kMm ivc [ quTw—pRsMn hoieAw [3[

kmweIAih—kmwey jwx [ krm—imQy hoey Dwrimk kMm [ bMDw—bMD, bMnH, rok [ Dr—Awsrw [4[

ArQ:- hy pRBU! mYN inmwxy dw qUM hI mwx hYN, mYƒ qyrw hI Brvwsw hY [ (hy BweI! ijs mnu`K ƒ) sdw-iQr rihx vwly prmwqmw qoN ibnw koeI hor Jwk BI itkI rhy, auh smJo Ajy kmzor jIvn vwlw hY [1[rhwau[

hy BweI! myrw mwlk sdw kwiem rihx vwlw hY, mYN aus dw mu`l-^rId Zulwm hW, myrI ieh ijMd myrw ieh srIr sB kuJ aus mwlk pRBU dw hI id`qw hoieAw hY [

hy pRBU! myry pws jo kuJ BI hY sB qyrw hI b^iSAw hoieAw hY [1[

hy pRBU! qyrw hukm byAMq hY, koeI jIv qyry hukm dw AMq nhIN l`B skdw, (qyrI imhr nwl) ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY, auh qyry hukm ivc qurdw hY [2[

(hy BweI! suKW dI ^wqr mnu`K AnykW) cqurweIAW qy isAwxpW (krdw hY, pr koeI isAwxp koeI cqurweI) iksy kMm nhIN AwauNdI; auhI suK pRwpq kIqw jw skdw hY jyhVw suK mwlk-pRBU Awp pRsMn ho ky dyNdw hY [3[

(hy BweI! dunIAw ivc suKW du`KW dw c`kr quirAw rihMdw hY, du`KW dI inivrqI vwsqy) jy l`KW hI (imQy hoey Dwrimk) kMm kIqy jwx qW BI (du`KW dy rwh ivc) koeI rok nhIN pY skdI [ hy dws nwnk! (AwK—) mYN qW prmwqmw dy nwm ƒ hI Awsrw bxwieAw hY, qy (suKW dI ^wqr) hor dOV-B`j C`f id`qI hY [4[1[103[

not:- Awsw Gru 8 kwPI—ieQoN auhnW SbdW dw auh sMgRh SurU huMdw hY jo Gr ATvyN ivc gwey jwx vwly hn, qy, kwPI iek rwgxI dw nwm hY [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਲਿਆ ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਾਗਠੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਹੈ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਤਰਿ ॥ ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾ ਜਾਲ ਤੇ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾ ਗੁਰੁ ਬਿਬੇਕ ਸਤ ਸਰੁ ॥ ਓਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥੩॥ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਰੰਗੇ ॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥ {ਪੰਨਾ 396-397}

pdArQ:- srb suKw—swry suKW ƒ [ hir jyvfu—hir-imlwp jyfw suK [ quTw—pRsMn hoieAw hoieAw [ qy—qoN, pwsoN [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [1[

bilhwrI—sdky [ n ivsrau—mYN nwh BulwvW [ csw—pl dw qIjw ih`sw, bhuq QoVw smw [1[rhwau[

BwgTu—BwgW vwlw, DnwF [ ijsu AMqir—ijs dy ihrdy ivc [ CutY—bcdw hY [ ijs inrMqir—ijs dy AMdr sdw hI [2[

mihmw—vifAweI [ khw—khW, mYN AwKW [ ibbyk sqsru—ibbyksru sqsru, ibbyk dw srovr, sq dw srovr [ ibbyk—cMgy mMdy dI prK [ sq—au~cw Awcrn [ Eh—auh gurU [3[

rMgy—rMig, pRym nwl [ sMgy—nwl, AMg-sMg [4[

ArQ:- (hy BweI!) mYN Awpxy gurU qoN sdw sdky huMdw hW sdw kurbwn jWdw hW (mYN gurU pws hI ArjoeI krdw hW—hy gurU!) mYƒ ieh dwn dyh ik mYN prmwqmw dw nwm iek iKn vwsqy BI iek csy vwsqy BI nwh BulwvW [1[rhwau[

(hy BweI!) mYN (dunIAw dy swry suKW ƒ Koj vyiKAw hY prmwqmw dy imlwp dy brwbr dw hor koeI suK nhIN hY [ qy, auh sdw kwiem rihx vwlw mwlk-prmwqmw pRsMn hoey hoey gurU pwsoN hI iml skdw hY [1[

hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm-Dn v`sdw hovy auhI (Asl) SwhUkwr hY, ijs mnu`K dy AMdr gurU dw sbd iek-rs itikAw rhy auh mnu`K (mwieAw dy moh dy) v`fy jwl (ivc Psx) qoN bicAw rihMdw hY [2[

hy BweI! mYN ieh d`sx-Xog nhIN hW ik gurU kyfw v`fw (au~c-Awqmw) hY, gurU ibbyk dw srovr hY gurU au~cy Awcrn dw srovr hY, gurU auh pUrn prmysr (dw rUp) hY jyhVw sB dw mu`F hY ijhVw jugW dy Awid qoN hY jyhVw hryk jug ivc mOjUd hY [3[

hy BweI! sdw hI prmwqmw dw nwm ismrdy rho, Awpxy mn ƒ prmwqmw dy pRym-rMg nwl rMgI r`Ko (ieh nwm imlxw gurU pwsoN hI hY, auh gurU) mYN nwnk dy AMg-sMg v`sdw hY, gurU hI myrI ijMd hY gurU hI myry pRwx hY, gurU hI myrw Dn hY [4[2[104[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh