ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 395

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਰਬ ਦੂਖ ਜਬ ਬਿਸਰਹਿ ਸੁਆਮੀ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧॥ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧ੍ਯ੍ਯਾਇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਨਾਇ ਲਾਏ ਸਰਬ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਰਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਗਿ ਹੋਵਤ ਕਉ ਜਾਨਤ ਦੂਰਿ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਮਰਤਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਝੂਰਿ ॥੨॥ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੀਆ ਤਿਸੁ ਚਿਤਵਤ ਨਾਹਿ ॥ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਜਾਹਿ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਏਕ ॥ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਟੇਕ ॥੪॥੩॥੯੭॥ {ਪੰਨਾ 395}

pdArQ:- srb—swry [ ibsrih—qUM ivsrdw hYN [ suAwmI—hy suAwmI! eIhw—ies lok ivc [ aUhw—prlok ivc [ kwim n—iksy kMm nhIN AwauNdw [1[

iqRpqwsy—r`jy rihMdy hn [ D´wie—iDAwey, ismr ky {A`Kr ‘D’ dy nwl A`Dw ‘X’ hY} [ nwie—nwm ivc [ rjwie—rzw mMinAW, hukm ivc quirAW [ pRB—hy pRBU! [rhwau[

sMig—nwl [ kau—ƒ [ mrqw—Awqmk mOq shyVdw hY [ JUir—Jur Jur ky, iK`J iK`J ky [2[

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ ibiKAw—mwieAw [ rYin—rwq [ jwih—bIqdy hn [3[

nwnk—hy nwnk! giq—au~cI Awqmk AvsQw [ tyk—Awsrw, srn [4[

ArQ:- hy pRBU! qyrI rzw ivc quirAW swry suK pRwpq huMdy hn [ hy pRBU! ijnHW mnu`KW ƒ qUM myhr kr ky Awpxy nwm ivc joVI r`Kdw hYN auh (qyry) sMq jn qyrw hir-nwm ismr ismr ky (mwieAw dI iqRSnw v`loN) r`jy rihMdy hn [1[rhwau[

hy mwlk-pRBU! jdoN (iksy jIv dy mn ivcoN) qUM ivsr jWdw hYN qW aus ƒ swry du`K Aw Gyrdy hn, auh jIv lok prlok ivc iksy kMm nhIN AwauNdw (aus dw jIvn ivArQ ho jWdw hY) [1[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K Awpxy AMg-sMg v`sdy prmwqmw ƒ ikqy dUr v`sdw smJdw hY auh sdw (mwieAw dI iqRSnw dy ADIn) iK`J iK`J ky Awqmk mOq shyVI r`Kdw hY [2[

(hy BweI!) ijs prmwqmw ny hryk cIz id`qI hY jyhVw mnu`K aus ƒ cyqy nhIN krdw aus dy (izMdgI dy) swry rwq idn fwFI mwieAw (dy moh) ivc (PisAW hI) guzrdy hn [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) pUry gurU dI srn pY ky iek prmwqmw ƒ Xwd krdy irhw kro (ies qrHW) au~cI Awqmk AvsQw pRwpq ho jWdI hY (qy mwieAw dI iqRSnw ivc nhIN PsIdw) [4[3[97[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਹਰਿਆ ॥ ਕਲਮਲ ਦੋਖ ਸਗਲ ਪਰਹਰਿਆ ॥੧॥ ਸੋਈ ਦਿਵਸੁ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਪੂਜੇ ਪੈਰ ॥ ਮਿਟੇ ਉਪਦ੍ਰਹ ਮਨ ਤੇ ਬੈਰ ॥੨॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਿ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭਿ ਵਸਗਤਿ ਆਇਆ ॥੩॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੪॥੯੮॥ {ਪੰਨਾ 395}

pdArQ:- jpq—jpidAW [ hirAw—hrw {ijs ru`K ivc jwn hovy auh hrw huMdw hY [ jwn-hIx ru`K-su`k jWdw hY} Awqmk jIvn vwlw [ klml—pwp [ doK—AYb [ prhirAw—dUr ho jWdy hn [1[

idvsu—idn [ BweI—hy vIr! gwie—gw ky [ prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [rhwau[

swD—gurmuiK [ aupdRh—aup`dRv, CyV-^wnIAW [ qy—qoN, ivcoN [2[

imil—iml ky [ Jgru—JgVw, rOlw [ pMc dUq—kwmwidk pMj vYrI [ siB—swry [3[

ijsu min—ijs (mnu`K) dy mn ivc [ aUpir—auqoN [4[

ArQ:- hy myry vIr! isr& auhI idn (mnu`K vwsqy) sul`Kxw huMdw hY jdoN auh prmwqmw dy gux gw ky sB qoN au~cI Awqmk AvsQw hwsl krdw hY [rhwau[

(hy BweI! ijvyN pwxI imlx nwl ru`K hrw ho jWdw hY, ru`K ivc, mwno, ijMd rumk pYNdI hY iqvyN) prmwqmw dw nwm jpx nwl (nwm-jl nwl) mnu`K dw mn mnu`K dw ihrdw Awqmk jIvn vwlw ho jWdw hY (aus dy AMdroN) swry pwp AYb dUr ho jWdy hn [1[

jyhVw mnu`K gurmuKW dy pYr pUjdw hY aus dy mn ivcoN swrIAW CyV-^wnIAW swry vYr-ivroD im`t jWdy hn [2[

(hy BweI!) ijs mnu`K ny gurU ƒ iml ky (Awpxy AMdroN ivkwrW dw) rOlw mukw ilAw, kwmwidk pMjy vYrI swry aus dy kwbU ivc Aw jWdy hn [3[

hy nwnk! (AwK—) ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY aus qoN sdw sdky hoxw cwhIdw hY [4[4[98[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗਾਵਿ ਲੇਹਿ ਤੂ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ॥ ਜੀਅ ਪਿੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੇ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਪਹਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਾਵਹਿ ॥੧॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਾਪੀਐ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਵਾਸੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕਾ ਦਾਨੁ ਨਿਖੂਟੈ ਨਾਹੀ ॥ ਭਲੀ ਭਾਤਿ ਸਭ ਸਹਜਿ ਸਮਾਹੀ ॥ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ॥ ਮਨਿ ਵਾਸਾਈਐ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੨॥ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਜਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਨ ਝੂਰਨ ॥ ਓਟਿ ਗਹੀ ਨਿਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸੋ ਗੁਨ ਨਿਧਿ ਗਾਈਐ ॥੩॥ ਦੂਰਿ ਨ ਹੋਈ ਕਤਹੂ ਜਾਈਐ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ॥੪॥੫॥੯੯॥ {ਪੰਨਾ 395}

pdArQ:- gwiv lyih—gw lY, gwieAw kr [ gwvnhwry—hy gwaux vwly! jIA ADwr—ijMd dw Awsrw [ ipMf ADwr—srIr dw Awsrw [ pwvih—qUM pRwpq krdw hYN [ kwhU pih—iksy pws [ bhuiV—muV, iPr [1[

AnµdI—Anµd dw somw [ gun inDwn—guxW dw Kzwnw [ jwpIAY—jpxw cwhIdw hY [ sMq—gurU [ pRswid—ikrpw nwl [ min—mn ivc [ vwsIAY—vsw skIdw hY [rhwau[

dwnu—b^SS [ shij—Awqmk Afolqw ivc [2[

sgl smgRI—swry pdwrQ [ pUrn—Bry hoey [ ghI—pkiVAW [ swis swis—hryk swh nwl [ gun iniD—guxW dw ^zwnw [3[

kq hU—ik`Qy? krI—krIN, mYN krdw hW [ rwis—pUMjI, srmwieAw [4[

ArQ:- (hy BweI!) aus mwlk-pRBU (dy nwm) ƒ sdw hI jpxw cwhIdw hY jo swry guxW dw ^zwnw hY jo sdw Awnµd dw somw hY [ (hy BweI!) aus ipAwry gurU qoN sdky jwxw cwhIdw hY ijs dI ikrpw nwl prmwqmw ƒ mn ivc vsw skIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jd qk gwvx dI smrQw hY aus prmwqmw dy gux gWdw rhu jo qyrI ijMd dw Awsrw hY jo qyry srIr dw Awsrw hY jo qyry pRwxW dw Awsrw hY, ijs dI syvw-BgqI kr ky qUM swry suK hwsl kr leyNgw (qy suKW dI Bwl ivc) iksy hor pws muV jwx dI loV nhIN peygI [1[

hy BweI! aus sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ƒ hI sdw Awpxy mn ivc vswxw cwhIdw hY ijs dI id`qI hoeI dwiq kdy mu`kdI nhIN ijs dI kIqI b^SS dy rwh ivc koeI rok nhIN pw skdw (qy jo jo aus ƒ mn ivc vsWdy hn auh) swry cMgI qrHW Awqmk Afolqw ivc itky rihMdy hn [2[

hy BweI! hryk swh dy nwl guxW dy ^zwny aus pRBU dy gux gWdy rihxw cwhIdw hY ijs dy Gr ivc (jIvW vwsqy) swry pdwrQ Bry pey rihMdy hn ijs dy syvkW ƒ koeI du`K koeI Jory poh nhIN skdy qy ijs dw Awsrw ilAW auh Awqmk drjw iml jWdw hY ijQy koeI fr dbw nhIN pw skdw [3[

hy BweI! auh prmwqmw swQoN dUr nhIN v`sdw, ikqy (dUr) l`Bx jwx dI loV nhIN, aus dI pRwpqI qdoN hI ho skdI hY jdoN auh Awp myhr dI nzr kry [

hy BweI! mYN qW pUry gurU kol hI Ardws krdw hW (qy AwKdw hW—hy gurU! qyry pwsoN) nwnk hir-nwm-Dn mMgdw hY hir-nwm dw srmwieAw mMgdw hY [4[5[99[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਿਟਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥ ਮਨ ਸਗਲ ਕਉ ਹੋਆ ਸੂਖੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਨਾਉ ॥ ਬਲਿ ਬਲਿ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਜਾਉ ॥੧॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ ਮਨ ਚਿੰਤਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਏ ॥ ਅਗਨਿ ਬੁਝੀ ਸਭ ਹੋਈ ਸਾਂਤਿ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥੨॥ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਸੇਵਕ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ਰਸਨਾ ਚਾਖੇ ॥੩॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪੂਜ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ॥੪॥੬॥੧੦੦॥ {ਪੰਨਾ 395}

pdArQ:- pRQmy—pihlW [ kau—ƒ [ kir—kr ky [ guir—gurU ny [ bil bil—kurbwn [ jwau—mYN jWdw hW, jwauN [1[

BweI—hy BweI! [rhwau[

ihrdY—ihrdy ivc [ mn icMqq—mn-ie`Cq [ sWiq—TMF [2[

inQwvw—ijs ƒ ikqy FoeI nwh imly [ kwit—k`t ky [ kir—bxw ky [ rsnw—jIB [3[

vfY Bwig—v`fI iksmq nwl [ pUj—pUjw [ iqAwig—iqAwg ky [ hy nwnk! jw kau—ijs mnu`K auqy [ inhwlw—pRsMn, ^uS [4[

ArQ:- hy myry vIr! jdoN dw mYƒ pUrw gurU imilAw hY gurU dI srn ipAW myry swry rog swry icMqw i&kr swry du`K nws ho gey hn [rhwau[

(hy BweI! gurU ƒ imilAW sB qoN) pihlW myry srIr dw hryk du`K imt igAw, iPr myry mn ƒ pUrn Awnµd pRwpq hoieAw [ gurU ny ikrpw kr ky mYƒ prmwqmw dw nwm id`qw [ (hy BweI!) mYN aus gurU qoN kurbwn jWdw hW sdky jWdw hW [1[

(hy BweI! jdoN qoN) mYN gurU dy crn Awpxy ihrdy ivc vswey hn mYƒ swry mn-ie`Cq Pl iml rhy hn (myry AMdroN iqRSnw dI) A`g bu`J geI hY (myry AMdr) pUrI TMF pY geI hY [ ieh swrI dwiq gurU ny hI myhr kr ky id`qI hY [2[

mYƒ pihlW ikqy FoeI nhIN sI imldI gurU ny mYƒ (Awpxy crnW iv`c) QW id`qw, mYƒ inmwxy ƒ gurU ny Awdr id`qw hY, myry (mwieAw dy moh dy) bMDn k`t ky mYƒ gurU ny Awpxw syvk bxw ky Awpxy crnW ivc itkw ilAw, hux myrI jIB Awqmk jIvn dyx vwlI is&iq-swlwh dI bwxI (dw rs) c`KdI rihMdI hY [3[

(hy BweI!) v`fI iksmiq nwl mYƒ gurU dy crnW dI pUjw (dw Avsr imilAw ijs dI brkiq nwl) mYN hor swry Awsry C`f ky pRBU dI srn Aw ipAw hW [

hy nwnk! (AwK—) ijs mnu`K au~qy gurU dieAwvwn ho jWdw hY auh mnu`K sdw Awqmk Awnµd mwxdw hY [4[6[100[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh