ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 394

ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ॥ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਂਈ ॥੧॥ ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥ {ਪੰਨਾ 394}

pdArQ:- irdY—ihrdy ivc [ iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwvW [ sgl—swry [ qrWeI—mYN pwr lµGw lvW [1[

sMig—nwl [ iqsu—aus (prmwqmw) ƒ [ sm@wly—sm@wlIN, mYN ihrdy ivc itkw r`KW [1[rhwau[

nwnku mWgY—nwnk mMgdw hY [2[

ArQ:- (hy BweI! myrw) gurU sdw myry nwl v`sdw hY myry AMg-sMg rihMdw hY (gurU dI hI ikrpw nwl) mYN aus (prmwqmw) ƒ sdw ismr ky sdw Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hW [1[

(hy BweI! AMg-sMg v`sdy gurU dI hI ikrpw nwl) mYN prmwqmw dw nwm sdw Awpxy ihrdy ivc iDAwauNdw hW (ies qrHW mYN sMswr-smuMdr qoN pwr lµGx jogw ho irhw hW) Awpxy sMgIAW swQIAW (igAwn-ieMidRAW) ƒ pwr lµGwx jogw bx irhw hW [1[

(hy pRBU! ieh qyry imlwey hoey gurU dI myhr hY ik) mYƒ qyrw kIqw hoieAw hryk kMm cMgw l`g irhw hY qy (qyrw dws) nwnk qyry pwsoN sB qoN kImqI vsq qyrw nwm mMg irhw hY [2[42[93[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਆਰੇ ॥ ਪੂਜਹਿ ਸੰਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥੪੩॥੯੪॥ {ਪੰਨਾ 394}

pdArQ:- swDU—gurU [ mnih—mn dw [ AwDwru—Awsrw [1[

crn kml—kOl-Pu`lW vrgy sohxy koml crn [ pUjih—pUjdy hn [ ipAwry—ipAwir, ipAwr nwl [1[rhwau[

msqik—m`Qy auqy [ sohwgu—cMgw Bwg [ iQru—sdw kwiem rihx vwlw [2[

ArQ:- (hy BweI!) hrI dy sMq jn pRIiq nwl, ipAwr nwl ipAwry gurdyv dy sohxy koml crn pUjdy rihMdy hn [1[rhwau[

hy BweI! (jyhVw BI mnu`K inmRqw Dwr ky gurU dI sMgiq krdw hY) gurU dI sMgiq dI brkiq nwl auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY (ikauNik) prmwqmw dw nwm aus dy mn dw Awsrw bixAw rihMdw hY [1[

hy nwnk! ijs mnu`K dy m`Qy qy (pUrbly jnmW dy krmW dw) iliKAw lyK jwg pYNdw hY aus ƒ imlI ieh suBwgqw (gurU dI sMgiq dI brkiq nwl) sdw leI kwiem rihMdI hY [2[43[94[

not:- nµ: 92, 93, 94—ieh iqMn Sbd do do bMdW vwly hn [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੀਠੀ ਆਗਿਆ ਪਿਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥ ਸਉਕਨਿ ਘਰ ਕੀ ਕੰਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਸੋਹਾਗਨਿ ਸੀਗਾਰਿ ਕਰੀ ॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਪਤਿ ਹਰੀ ॥੧॥ ਭਲੋ ਭਇਓ ਪ੍ਰਿਅ ਕਹਿਆ ਮਾਨਿਆ ॥ ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਇਸੁ ਘਰ ਕਾ ਜਾਨਿਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਿਅ ਖਿਜਮਤਦਾਰ ॥ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ ਲੇ ਪਖਾ ਪ੍ਰਿਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥ ਭਾਗਿ ਗਏ ਪੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ ॥੨॥ ਨਾ ਮੈ ਕੁਲੁ ਨਾ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਉ ਭਾਨੀ ਕੰਤ ॥ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਨੀ ॥ ਕੰਤ ਪਕਰਿ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥ ਜਬ ਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥ {ਪੰਨਾ 394}

pdArQ:- ipr kI—pRBU-pqI dI [ AwigAw—rzw [ saukin Gr kI—myry ihrdy-Gr ivc v`sdI sONkx [ saukin—pqI-imlwp ivc rok pwx vwlI mwieAw [ kMiq—kMq ny [ iqAwgI—^lwsI krw id`qI hY [ sIgwir krI—mYƒ sohxI bxw id`qw hY [ qpiq—qpS [ hrI—dUr kr id`qI hY [1[

Blo BieE—cMgw hoieAw, myry Bwg jwg pey [ ipRA kihAw—ipAwry dw hukm [ shju—Awqmk Afolqw [ iesu Gr kw—ies ihrdy-Gr dw [rhwau[

hau—mYN [ bMdI—dwsI [ iKjmqdwr—syvw krn vwlI [ Ehu—auh pRBU-pqI [ Agm—AphuMc [ Apwr—byAMq [ ly—lY ky [ Jlau—J`lauN, mYN J`ldI hW [ pwey—pYrW ivc (Klo ky) [ dUq—vYrI [ lwvY—vwFy, (Awqmk jIvn ƒ) k`tx vwly [2[

kulu—au~cw ^wndwn [ ikAw jwnw—mYN kIh jwxW? ikau—iks qrHW? BwnI—psMd AweI [ moih—mYƒ [ kMq—kMq ny [ kInI—bxw ilAw [3[

muiK lwgw—mUMh qy l`gw, mUMh l`gw, id`isAw, drsn hoieAw [ Dnu—DMn, BwgW vwlw [ morI—myrI [ siqgur—siqgur ny [ guxqwsw—guxW dw ^zwnw [4[

ArQ:- (hy sKI!) myry Bwg jwg pey hn (ik gurU dI ikrpw nwl) mYN ipAwry (pRBU-pqI) dI rzw (im`TI kr ky) mMnxI SurU kr id`qI hY, hux myry ies ihrdy-Gr ivc v`sdy suK qy Awqmk Afolqw nwl myrI fUMGI sWJ bx geI hY [1[rhwau[

(hy sKI! gurU dI ikrpw nwl jdoN qoN) mYƒ pRBU-pqI dI rzw im`TI l`g rhI hY (qdoN qoN) pRBU-pqI ny myrw ihrdw-Gr m`l ky bYTI myrI sONkx (mwieAw) qoN ^lwsI krw id`qI hY [ ipAwry ny suhwgx bxw ky mYƒ (myry Awqmk jIvn ƒ) suMdr bxw id`qw hY, qy myry mn dI (iqRSnw dI) qpS dUr kr id`qI hY [1[

(hy sKI! hux) mYN ipAwry pRBU-pqI dI dwsI bx geI hW syvwdwrnI bx geI hW [ (hy sKI! myrw) auh (pqI) kdy mrn vwlw nhIN, AphuMc qy byAMq hY [ (hy sKI! gurU dI ikrpw nwl jdoN qoN) p`Kw (h`Q ivc) PV ky aus dy pYrW ivc Klo ky mYN aus ipAwry ƒ J`ldI rihMdI hW (qdoN qoN myry Awqmk jIvn dIAW jVHW) k`tx vwly kwmwidk pMjy vYrI B`j gey hn [2[

(hy sKI!) nwh myrw koeI au~cw ^wndwn hY, nwh (iksy guxW dI brkiq nwl) mYN soBw dI mwlk hW, mYƒ pqw nhIN mYN ikvyN pRBU-pqI ƒ cMgI l`g rhI hW [ (hy sKI! ieh gurU pwiqSwh dI hI myhr hY ik) mYƒ AnwQ ƒ ZrIbxI ƒ inmwxI ƒ kMq-pRBU ny (bwhoN) PV ky AwpxI rwxI bxw ilAw hY [3[

(hy shylIey! jdoN qoN) mYƒ myrw s`jx pRIqm imilAw hY, myry AMdr Awnµd bx irhw hY Awqmk Afolqw pYdw ho geI hY, myry Bwg jwg pey hn [

hy nwnk! AwK—(hy shylIey! pRBU-pqI dy imlwp dI) myrI Aws pUrI ho geI hY, siqgurU ny hI mYƒ guxW dy ^zwny aus pRBU nwl imlwieAw hY [4[1[95[

not:- Sbd nµ: 94 qoN iPr cwr bMdW vwly Sbd SurU ho gey hn [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਥੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੂਰਿ ॥ ਬੋਲੈ ਕਉੜਾ ਜਿਹਬਾ ਕੀ ਫੂੜਿ ॥ ਸਦਾ ਭੂਖੀ ਪਿਰੁ ਜਾਨੈ ਦੂਰਿ ॥੧॥ ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਕ ਰਾਮਿ ਉਪਾਈ ॥ ਉਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਇ ਠਗਉਲੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੋਹਿਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਮੋਹਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਸੋਹਿਆ ॥੨॥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥ ਤਟ ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭੋ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ॥ ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥ {ਪੰਨਾ 394}

pdArQ:- mwQY—m`Qy auqy [ iqRkutI—iqRaUVI [ krUir—gu`sy-BrI [ PUiV—KrHvI [1[

rwim—rwm ny, prmwqmw ny [ aupweI—pYdw kIqI [ auin—aus (iesqRI) ny [ hm—mYƒ [ guir—gurU ny [1[rhwau[

TgaurI—TgmUrI, Tg-bUtI, auh nSIlI bUtI jo Kvw ky T`g Boly rwhIAW ƒ T`g ilAw krdy hn [ joihAw—q`k ivc r`iKAw hoieAw hY [ moihAw—moh ivc Psw ilAw [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ nwim—nwm ivc [ sy—auh bMdy [ soihAw—sohxy bx gey [2[

kir—kr ky [ punh crnw—punh Awcrn, pCqwvy vjoN kIqy hoey Dwrimk kMm [ qt—ndIAW dy iknwry [ Drnw—DrqI [ aubry—(mwieAw dy pMjy qoN) bcy [ ij—jyhVy [3[

moih—moh ivc [ pcY—^uAwr huMdw hY [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw [ gur—hy gurU! [4[

ArQ:- hy myry vIr! prmwqmw ny (mwieAw) iek AjyhI iesqRI pYdw kIqI hoeI hY ik aus ny swry jgq ƒ Kw ilAw hY (Awpxy kwbU ivc kIqw hoieAw hY), mYƒ qW gurU ny (aus mwieAw-iesqRI qoN) bcw r`iKAw hY [1[rhwau[

(hy BweI! aus mwieAw-iesqRI dy) m`Qy auqy iqRaUVI (peI rihMdI) hY aus dI ingwh gu`sy nwl BrI rihMdI hY auh (sdw) kOVw boldI hY, jIB dI KrHvI hY (swry jgq dy Awqmk jIvn ƒ hV`p kr ky BI) auh Bu`KI itkI rihMdI hY (jgq ivc Aw rhy sB jIvW ƒ hV`p krn leI iqAwr rihMdI hY) auh (mwieAw-iesqRI) pRBU-pqI ƒ ikqy dUr-v`sdw smJdI hY (pRBU-pqI dI prvwh nhIN krdI) [1[

(hy BweI! mwieAw-iesqRI ny) TgbUtI Kvw ky swry jgq ƒ AwpxI q`k ivc r`iKAw hoieAw hY (jIvW dI kIh pwieAW hY? aus ny qW) bRhmw ƒ ivSƒ ƒ iSv ƒ Awpxy moh ivc PswieAw hoieAw hY [ jyhVy mnu`K gurU dI srn pY ky prmwqmw dy nwm ivc juVy rihMdy hn auh (aus qoN bc ky) sohxy Awqmk jIvn vwly bxy rihMdy hn [2[

(hy BweI! AnykW lok) vrq r`K r`K ky Dwrimk nym inbwh inbwh ky qy (kIqy pwpW dw pRBwv imtwx leI) pCuqwvy vjoN Dwrimk rsmW kr kr ky Q`k gey, AnykW qIrQW auqy swrI DrqI auqy BauN cuky (pr ies mwieAw-iesqRI qoN nwh bc sky) [ (hy BweI!) isr& auhI bMdy bcdy hn jyhVy gurU dI srn pYNdy hn [3[

(hy BweI!) swrw jgq mwieAw dy moh ivc b`Jw ipAw hY, Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mUrK mnu`K haumY ivc ^uAwr huMdw rihMdw hY [ hy nwnk! (AwK—) hy gurU! mYƒ qUM hI myrI bWh PV ky (ies dy pMjy qoN) bcwieAw hY [4[2[96[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh