ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 393

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਪਿ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ ਮਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗੁ ॥੧॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਤਿਸੁ ਪੂਜਾ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਿਨਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੀਜਾ ॥ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੨॥ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ॥ ਜਾ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਧਿਆਵਉ ॥ ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥ ਮੋਹਿ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੇਹੁ ਰਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥ {ਪੰਨਾ 393}

pdArQ:- sgl—swry [ jip—jp ky [ eykY—iek (prmwqmw) dw [ gwm—gwauxw [ swD kw sMgu—gurmuiK dI sMgiq [ ijsu—ijs (gurmuiK) ƒ [ Bytq—imilAW [ rMgu—pRym [1[

gur pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ Eie— {l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn} AnykW [ ijsu min—ijs mnu`K dy mn ivc [ pRgwsw—cwnx [ qw kI—aus mnu`K dI [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ imiq—mrXwdw, mwp; Awqmk vf`px dw mwp [1[rhwau[

mjn—ieSnwn {bhu-vcn} [ iqsu—aus (mnu`K) dy [ iqin—aus (mnu`K) ny [ punIq—pivqR [ jw kw—ijs mnu`K dw [ Qwnu—ihrdw-QW [ jw kY—ijs dy ihrdy ivc [2[

piqq punIq—ivkwrW ivc if`gy hoieAW ƒ pivqR krn vwlI [ pg ryn—crnW dI DUV [ jw kau—ijs mnu`K ƒ [3[

kr joiV—(dovyN) h`Q joV ky [ iDAwvau—iDAwvauN, mYN iDAwvW [ moih—mYƒ [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI ikrpw nwl ijs mnu`K dy mn ivc pRBU-nwm ismirAW (Awqmk jIvn dw) cwnx ho jWdw hY aus dI au~cI Awqmk AvsQw ibAwn nhIN kIqI jw skdI, aus dI Awqmk vf`px d`sI nhIN jw skdI, auh mnu`K AnykW Awqmk Awnµd mwxdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU dI sMgiq bhuq pivqR krn vwlI hY, gurU ƒ imilAW prmwqmw dw pRym (ihrdy ivc) pYdw ho jWdw hY, (gurU dI sMgiq ivc rih ky) prmwqmw dw nwm jipAW swry suK pRwpq ho jWdy hn [ (hy BweI!) prmwqmw dI is&iq-swlwh krn ivc hI hor swry Drm Aw jWdy hn [1[

(hy BweI!) gurU dI sMgiq dI brkiq nwl ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY (nwm dI brkiq nwl) ijs mnu`K dw ihrdw-QW bhuq pivqR inrml ho jWdw hY aus dy Bw dy, mwno, swry vrq nym, swry qIrQ ieSnwn Aqy swrIAW pUjw ho geIAW, aus ny, mwno, vyd purwx isMmRqIAW Awidk swry Drm-pusqk sux ley [2[

(hy BweI! gurU dI ikrpw nwl) ijs mnu`K ƒ pRBU-pwqSwh iml pYNdw hY aus mnu`K dI au~cI Awqmk AvsQw, aus mnu`K dI Awqmk vf`px ibAwn nhIN kIqI jw skdI, aus mnu`K dy crnW dI DUV ivkwrW ivc if`gy hoey AnykW bMidAW ƒ pivqR krn dI smr`Qw r`KdI hY, auh mnu`K swry BvnW ivc au~Gw ho jWdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU! jyhVy gurmuiK gurU dI ikrpw nwl) qyrI srn Aw pey hn, mYƒ ZrIb ƒ auhnW dI sMgiq ivc rlw dy (qw ik) mYN auhnW dw drsn krdw rhW qy A`Ty pihr dovyN h`Q joV ky qyrw iDAwn Drdw rhW [4[38[89[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਉਦਕ ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਾਇ ਸੁਗਿਆਨੀ ॥ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ॥ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਤਿਸੁ ਲਾਗਹ ਪਾਈ ॥੧॥ ਸਾਲਗਿਰਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸੇਵਾ ॥ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘੰਟਾ ਜਾ ਕਾ ਸੁਨੀਐ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ॥ ਆਸਨੁ ਜਾ ਕਾ ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ॥ ਜਾ ਕਾ ਚਵਰੁ ਸਭ ਊਪਰਿ ਝੂਲੈ ॥ ਤਾ ਕਾ ਧੂਪੁ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥੨॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੰਪਟੁ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ ॥ ਅਭਗ ਸਭਾ ਸੰਗਿ ਹੈ ਸਾਧਾ ॥ ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ ਮਹਿਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥੩॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸ ਹੀ ਲਹਨਾ ॥ ਸੰਤ ਚਰਨ ਓਹੁ ਆਇਓ ਸਰਨਾ ॥ ਹਾਥਿ ਚੜਿਓ ਹਰਿ ਸਾਲਗਿਰਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੪॥੩੯॥੯੦॥ {ਪੰਨਾ 393}

pdArQ:- iesnwnI—ieSnwn krn vwlw [ audk—pwxI [ sd—sdw [ suigAwnI—(hryk dy idl dI) cMgI qrHW jwxn vwlw hir-swilg-grwm [ ibrQw—pIVw, du`K [ kwhU—iksy dI [ bhuir bhuir—muV muV [ lwgh—AsI l`gdy hW [ pweI—pYrIN [ iqsu pweI—aus (swligrwm) dI pYrIN [1[

swligrwm—nypwl dy d`Kx ivc vgdI ndI gMfkw ivcoN ipMf swl-gRwm dy nyVy DwrIdwr qy gol Coty Coty p`Qr inkldy hn [ auhnW ƒ ivSƒ dI mUrqI mMinAw jw irhw hY [ aus ipMf dy nwm qy aus dw nwm BI swligrwm r`iKAw igAw hY [ hmwrY—swfy Gr ivc, swfy vwsqy [ syvw—pRBU dI syvw-BgqI [ Arcw—cMdn Awidk sugMDI dI Bytw [ bMdn—nmskwr [1[rhwau[

jw kw—ijs (hir-swligrwm) dw [ chukuMt—cOhIN pwsIN, swry jgq ivc [ prPulY—Pu`l dyNdI hY [2[

Git Git—hryk srIr ivc [ sMptu—auh f`bw ijs ivc Twkur r`Ky jWdy hn [ ry—hy BweI! ABg—nwh nws hox vwlI [ sMig—nwl [ mihmw—vifAweI [3[

ijsih prwpiq—ijs dy BwgW ivc aus dI pRwpqI ilKI peI hY [ iqs hI—iqsu hI, aus ƒ hI [ hwQ ciVE—iml ipAw [ guir—gurU ny [4[

ArQ:- (hy pMifq!) prmwqmw-dyv dI syvw BgqI hI swfy Gr ivc swligrwm (dI pUjw) hY [ (hir-nwm-ismrn hI swfy vwsqy swligrwm dI) pUjw, sugMDI-Byt qy nmskwr hY [rhwau[

(hy pMifq!) AsI aus (hir swligrwm) dI pYrIN muV muV l`gdy hW jo iksy dI BI drd-pIVw nhIN rihx dyNdw [ auh (jlW QlW ivc hr QW v`sx vwlw hir swligrwm) A`Ty phr hI pwxIAW dw ieSnwn krn vwlw hY, hryk dy idl dI cMgI qrHW jwxn vwlw auh hir swligrwm (sB jIvW dy AMdr bYT ky) sdw hI Bog lWdw rihMdw hY (pdwrQ Ckdw rihMdw hY) [1[

(hy pMifq!) aus (hir-swligrwm dI rzw) dw GMtw (isr& mMdr ivc suxy jwx dI QW) swry jgq ivc hI suixAw jWdw hY [ (swD sMgiq-rUp) bYkuMT ivc aus dw invws sdw hI itikAw rihMdw hY, sB jIvW auqy aus dw (pvx)-cvr Jul irhw hY, (swrI bnspqI) sdw Pu`l dy rhI hY iehI hY aus dy vwsqy DUp [2[

(hy pMifq!) hryk srIr ivc auh v`s irhw hY, hryk dw ihrdw hI aus dw (TwkurW vwlw) f`bw hY; aus dI sMq-sBw kdy mu`kx vwlI nhIN hY, swD sMgiq ivc auh hr vyly v`sdw hY, ijQy aus dI sdw Awnµd dyx vwlI is&iq-swlwh ho rhI hY, ieh is&iq-swlwh aus dI AwrqI hY, aus byAMq qy suMdr (hir-swligrwm) dI sdw mihmw ho rhI hY [3[

pr, hy pMifq!) ijs mnu`K dy BwgW ivc aus (hir-swligrwm) dI pRwpqI ilKI hY ausy ƒ auh imldw hY, auh mnu`K sMqW dI crnIN l`gdw hY auh sMqW dI srn ipAw rihMdw hY [

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ƒ gurU ny (nwm dI) dwiq b^SI, aus ƒ hir-swligrwm iml pYNdw hY [4[39[90[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ॥ ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥ ਸੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਨ ਦੂਰਾਰੀ ॥੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਾਚੁ ਕਹਿਆ ॥ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੂਰਿ ਰਹਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਤੀ ਘਾਟ ॥ ਦੂਰਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ ॥੨॥ ਜਹ ਆਵਟੇ ਬਹੁਤ ਘਨ ਸਾਥ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਧ ॥੩॥ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੁ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਪੇਖਾ ॥੪॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ ਵਾਜੇ ਤਾ ਕੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੫॥੪੦॥੯੧॥ {ਪੰਨਾ 393}

not:- pMcpdw—pMj bMdW vwlw ie`k Sbd [

pdArQ:- ijh pYfY—ijs rsqy ivc [ pinhwrI—pwxI Brn vwlI, kwmwidk ivkwrW dw pwxI Brn vwlI, ivkwrW ivc PsI hoeI jIv-iesqRI [ mwrgu—rsqw [1[

swcu—sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dw nwm [ mukqy—KulHI [ bIQI— {vIQI} glI [1[

jh—ijQy [ jwgwqI—msUlIAw [ Gwt—p`qx [ bwt—vwt, rsqw [2[

Awvty— {AwvÙL` } duKI huMdy hn [ Gn—bhuq [ swQ—kw&ly [ sMgI—swQI [3[

icqR gupqu—jIvW dy krmW dy gupq icqR ilKx vwly [ kau—ƒ [ idRsit n pyKw—ingwh mwr ky BI nhIN vyK skdy [4[

qw kY—aus dy ihrdy ivc [ Anhd—iek-rs [ qUrw—vwjy [5[

ArQ:- hy pRBU! pUry gurU ny ijs mnu`K ƒ qyrw sdw-iQr nwm aupdyS dy id`qw, jm-dUqW (Awqmk mOq) vwlw rsqw aus mnu`K qoN dUr pry rih jWdw hY aus ƒ qyry nwm dI brkiq nwl jIvn-s&r ivc KulHw rsqw l`B pYNdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) ivkwrW ivc PsI hoeI jIv-iesqRI ijs jIvn-rsqy ivc (Awqmk jIvn dI rws-pUMjI) lutw bYTdI hY, auh rsqw sMq jnW qoN duryfw rih jWdw hY [1[

(hy BweI!) ijQy lwlcI msUlIAW dw p`qx hY (ijQy jm-msUlIey kIqy mMd-krmW bwry qwVnw krdy hn) auh rsqw sMq jnW qoN dUr pry rih jWdw hY [2[

(hy BweI!) ijs jIvn-s&r ivc (mwieAw-vyVHy jIvW dy) AnykW hI kw&ly (kIqy mMd krmW dy kwrn) duKI huMdy rihMdy hn, gurmuiK mnu`K (aus s&r ivc) prmwqmw dy sqsMgI bxy rihMdy hn (ies krky gurmuKW ƒ koeI du`K nhIN poNhdw) [3[

(hy BweI! mwieAw-vyVHy jIvW dy kIqy krmW dw lyKw ilKx vwly) icqR gupq sB jIvW dy kIqy krmW dw ihswb ilKdy rihMdy hn, pr prmwqmw dI BgqI krn vwilAW bMidAW vl auh A`K pu`t ky BI nhIN q`k skdy [4[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ƒ pUrw gurU iml pYNdw hY aus dy ihrdy ivc sdw pRBU dI is&iq-swlwh dy iek-rs vwjy v`jdy rihMdy hn (ies vwsqy) aus ƒ ivkwrW dI pRyrnw suxI hI nhIN jWdI) [5[40[91[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ ਬੁਝਿ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਹਰਿ ਜਸਹਿ ਅਘਾਨੇ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਾਰਿਗਪਾਨੇ ॥੧॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨਿ ਪਰਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦੁ ਚੜਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਜਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਪੀਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥ {ਪੰਨਾ 393}

pdArQ:- swDU—gurU [ sMig—sMgiq ivc [ srb—swry [ kwm—kMm [ pUrn—pUry ho jWdy hn [ jsih—js ivc, is&iq-swlwh ivc [ AGwny—r`jy rihMdy hn [ jIvw—mYN jIaUNdw hW, jIvW [ swirgpwny— {swirg—DnuK [ pwin—h`Q [ ijs dy h`Q ivc DnuK hY, jo sB dw nws krn vwlw BI hY} prmwqmw [1[

prswid—pRswid, ikrpw nwl [ shj—Awqmk Afolqw [1[

lwl—hIry [ BMfwr—^zwny [ jip—jp ky [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [ jnu—koie, jyhVw BI mnu`K [ prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [2[

ArQ:- (hy BweI! jyhVw BI mnu`K) gurU dI ikrpw nwl aus prmwqmw dI srn pY jWdw hY jo sB kuJ krn qy sB kuJ krwx dI qwkq vwlw hY auh mnu`K auh Awqmk itkwxw l`B lYNdw hY, ijQy aus ƒ Awqmk Afolqw imlI rihMdI hY [ (aus dy AMdroN mwieAw dy moh dw) hnyrw dUr ho jWdw hY (aus dy AMdr mwno) cMd cVH pYNdw hY (Awqmk jIvn dI roSnI ho jWdI hY) [1[

(hy BweI! ijnHW mnu`KW ƒ) gurU AwpxI sMgiq ivc r`K ky prmwqmw dw nwm ismrnw isKWdw hY auhnW dy swry mnorQ, swry kMm sPl ho jWdy hn (auhnW dy AMdroN iqRSnw dI A`g) bu`J jWdI hY, auh prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc itk ky (mwieAw vloN) r`jy rihMdy hn [

(hy BweI!) mYN BI ijauN ijauN prmwqmw dw nwm jpdw hW, myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [1[

hy nwnk! (au~cy Awqmk jIvn vwly gux, mwno) hIry jvwhr hn, prmwqmw dw nwm jp ky mnu`K dy AMdr iehnW dy ^zwny Br jWdy hn qy kdy iehnW dI QuV nhIN huMdI [ gurU dw Sbd Awqmk jIvn dyx vwlw jl hY, jyhVw BI mnu`K ieh nwm-jl pINdw hY aus dI sB qoN au~cI Awqmk AvsQw bx jWdI hY [2[41[92[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh