ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 392

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਭੂਪਤਿ ਹੋਇ ਕੈ ਰਾਜੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨਰਥ ਵਿਹਾਝੀ ਮਾਇਆ ॥ ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਥੈਲੀ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਉਸ ਤੇ ਡਾਰਿ ਅਵਰ ਕਉ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ॥੧॥ ਕਾਚ ਗਗਰੀਆ ਅੰਭ ਮਝਰੀਆ ॥ ਗਰਬਿ ਗਰਬਿ ਉਆਹੂ ਮਹਿ ਪਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਓ ਭਇਆ ਨਿਹੰਗਾ ॥ ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਓ ਕਰਤਾ ਸੰਗਾ ॥ ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਕੀਆ ਸੰਬਾਹਾ ॥ ਨਿਕਸਿਆ ਫੂਕ ਤ ਹੋਇ ਗਇਓ ਸੁਆਹਾ ॥੨॥ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਰੁ ਰਾਨੀ ॥ ਹਸਤਿ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ॥ ਵਡ ਪਰਵਾਰੁ ਪੂਤ ਅਰੁ ਧੀਆ ॥ ਮੋਹਿ ਪਚੇ ਪਚਿ ਅੰਧਾ ਮੂਆ ॥੩॥ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਹਾ ਤਿਨਹਿ ਬਿਨਾਹਾ ॥ ਰੰਗ ਰਸਾ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾਹਾ ॥ ਸੋਈ ਮੁਕਤਾ ਤਿਸੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਿਸੁ ਖਸਮੁ ਦਇਆਲੁ ॥੪॥੩੫॥੮੬॥ {ਪੰਨਾ 392}

pdArQ:- BUpiq— {BU-DrqI [ piq—mwlk} rwjw [ AnrQ—D`ky, pwp [ ivhwJI—iek`TI kr leI [ sMcq—iek`TI kridAW [ kIn@I—bxw leI [ pRiB—pRBU ny [ QYlI—(Bwv) ^zwnw [ fwir—sutw ky [1[

kwc ggrIAw—k`cI im`tI dI gwgr [ AMB—pwxI {AMBs`} [ mJrIAw—iv`c [ grib—AhMkwr kr ky [ aUAw hU mih—ausy (sMswr-smuMdr) ivc hI [ prIAw—pY jWdI hY, fu`b jWdI hY [1[rhwau[

inrBau—infr, inDVk [ inhMgw—insMg, FIT [ cIiq—ic`q ivc [ krqw—krqwr [ joVy—jmHw kIqy [ sMbwhw—iek`T [2[

Aru—Aqy [ hsiq—hwQI [ joVy—k`pVy [ min BwnI—mn-BwauNdy [ moih—moh ivc [ pcy pic—pic pic, sV sV ky, ^uAwr ho ho ky [ mUAw—Awqmk mOqy mr igAw [3[

ijnih—ijs (prmwqmw) ny [ aupwhw—pYdw kIqw [ ibnwhw—nws kr id`qw [4[

ArQ:- (hy BweI! ieh mnu`Kw srIr pwxI ivc peI hoeI) k`cI im`tI dI gwgr (vWg hY jo hvw nwl auCl-auCl ky) pwxI ivc hI (gl jWdI hY [ iesy qrHW mnu`K) AhMkwr kr kr ky ausy (sMswr-smuMdr) ivc hI fu`b jWdw hY (Awpxw Awqmk jIvn Zrk kr lYNdw hY) [1[rhwau[

(hy BweI! jy iksy ny) rwjw bx ky rwj (dw Anµd BI) mwx ilAw (lokW auqy) vDIkIAW kr kr ky mwl-Dn BI joV ilAw, joVidAW joVidAW (jy aus ny) ^zwnw (BI) bxw ilAw (qW BI kIh hoieAw?) prmwqmw ny (Aw^r) aus pwsoN Koh ky iksy hor ƒ dy id`qw (mOq vyly auh Awpxy nwl qW nwh lY jw sikAw) [1[

(hy BweI! rwj dy mwx ivc jy auh mOq vloN) infr ho igAw inDVk ho igAw (jy aus ƒ) hr vyly nwl-v`sdw krqwr kdy Xwd nwh AwieAw (jy aus ny) &OjW jmHW kr kr ky bVw lSkr bxw ilAw (qW BI kIh hoieAw?) jdoN (AMq vyly) aus dy suAws inkl gey qW (aus dw srIr) im`tI ho igAw [2[

(hy BweI! jy aus ƒ) au~cy mhl mwVIAW (rihx leI iml gey) Aqy (suMdr) rwxI (iml geI [ jy aus ny) hwQI GoVy (vDIAw) mn-BwauNdy k`pVy (iek`Ty kr ley [ jy auh) pu`qrW DIAW vwlw v`fy prvwr vwlw bx igAw, qW BI qW (mwieAw dy) moh ivc ^uAwr ho ho ky (auh mwieAw dy) moh ivc (AMnHw hoieAw hoieAw) Awqmk mOq hI shyV bYTw [3[

(hy BweI!) ijs prmwqmw ny (aus ƒ) pYdw kIqw sI ausy ny aus ƒ nws BI kr id`qw, aus dy mwxy hoey rMg-qmwSy qy mOj myly supny vWg ho gey [

hy dws nwnk! (AwK—) auhI mnu`K (mwieAw dy moh qoN) bicAw rihMdw hY aus dy pws (sdw kwiem rihx vwlw) rwj qy Dn hY ijs au~qy Ksm pRBU dieAwvwn huMdw hY (qy ijs ƒ Awpxy nwm dw ^zwnw b^Sdw hY) [4[35[86[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਇਨ੍ਹ੍ਹ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥ ਜਉ ਮਿਲੀਐ ਤਉ ਵਧੈ ਵਧੇਰੀ ॥ ਗਲਿ ਚਮੜੀ ਜਉ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ॥ ਲਾਗਿ ਛੁਟੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥ ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਤਿਆਗਿ ਗਵਾਈ ॥ ਨਿਰਗੁਨੁ ਮਿਲਿਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰਿ ਮਨ ਕਉ ਮੋਹੈ ॥ ਬਾਟਿ ਘਾਟਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਨਿ ਬਨਿ ਜੋਹੈ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਾਗੈ ਹੋਇ ਕੈ ਮੀਠੀ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੈ ਖੋਟੀ ਡੀਠੀ ॥੨॥ ਅਗਰਕ ਉਸ ਕੇ ਵਡੇ ਠਗਾਊ ॥ ਛੋਡਹਿ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨ ਮਾਊ ॥ ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਨਿ ਲੇ ਬਾਂਧੇ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥੩॥ ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥ ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਭਿ ਫੰਦ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਘਰੁ ਸਗਲਾ ਮੈ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ ॥੪॥੩੬॥੮੭॥ {ਪੰਨਾ 392}

pdArQ:- ien@ isau—ies (mwieAw) nwl [ GnyrI—bhuqI [ jau imlIAY—jdoN ies nwl swQ bxweIey [ gil—gl nwl [ lwig—l`g ky [ Cuto—Cutw, bcdw hY [ pweI—pYrIN [1[

jg mohnI—jgq ƒ mohn vwlI [ inrgunu—mwieAw dy iqMn guxW qoN auqWh rihx vwlw pRBU [ vDweI—mn dI cVHdI klw, auqSwh-BrI AvsQw [ vjI—v`j peI (ijvyN vwjw v`jdw hY), pRbl ho geI [1[rhwau[

suMdir—suMdrI, mohxI [ bwit—rsqy ivc [ Gwit—p`qx auqy [ igRih—Gr ivc [ bin—jMgl ivc [ johY—q`kdI hY [ min—mn ivc [ qin—qn ivc, ihrdy ivc [ pRswid—ikrpw nwl [2[

Agrk—A`gy A`gy qurn vwly, cODrI, muswhb [ TgwaU—T`g [ auin—auhnW (AgrkW) ny [ swDy—kwbU kr ley [3[

morY min—myry mn ivc [ siB—swry [ PMd—Pwhy [4[

ArQ:- (hy BweI! gurU dI ikrpw nwl jdoN qoN) mYƒ mwieAw dy iqMn guxW dy pRBwv qoN auqWh rihx vwlw prmwqmw imilAw hY myry AMdr auqSwh-BrI AvsQw pRbl ho geI hY, qdoN qoN hI mYN swry jgq ƒ mohx vwlI mwieAw (dy moh) ƒ iqAwg ky pry su`t id`qw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jy ies (mwieAw) nwl bhuqI pRIiq krIey qW ijauN ijauN ies nwl swQ bxweIdw hY, iqauN iqauN ies nwl moh vDdw jWdw hY [ (Aw^r) jdoN ieh gl nwl cMbVI hoeI C`fdI hI nhIN, qdoN siqgurU dI crnIN l`g ky hI ies qoN ^lwsI pweIdI hY [1[

(hy BweI! ieh mwieAw) AYsI sohxI hY ik (mnu`K dy) mn ƒ (qurq) moh lYNdI hY [ rsqy ivc (quridAW) p`qx auqy (lµGidAW) Gr ivc (bYiTAW) jMgl jMgl ivc (BONidAW ieh mn ƒ mohx vwsqy) q`k lweI r`KdI hY [ im`TI bx ky ieh mn ivc qn ivc Aw cMbVdI hY [ pr mYN gurU dI ikrpw nwl vyK ilAw hY ik ieh bVI KotI hY [2[

(hy BweI! kwmwidk) aus mwieAw dy muswhb (vI) v`fy T`g hn, mW hovy ipau hovy iksy ƒ T`gxoN C`fdy nhIN [ ijnHW ijnHW ny iehnW nwl myl-mulwkwq pweI, auhnW ƒ iehnW muswhbW ny cMgI qrHW bMnH ilAw, pr mYN gurU dI ikrpw nwl iehnW swirAW ƒ kwbU kr ilAw hY [3[

hy nwnk! jdoN dw mYƒ siqgurU iml ipAw hY qdoN qoN hux myry mn ivc Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY (myry AMdroN iehnW kwmwidk muswhbW dw) fr-Bau lih igAw hY iehnW dy pwey hoey swry Pwhy tut gey hn [ mYN hux Awpxw swrw Gr suKI vsw ilAw hY (myry swry igAwn-ieMidRAW vwlw prvwr iehnW dI mwr qoN bc ky Awqmk Awnµd mwx irhw hY) [4[36[87[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ ॥ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥ ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਉਆ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਰਤਣਿ ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥ ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥੨॥ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ॥ ਦੁਖ ਦੂਰਿ ਕਰਨ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ॥ ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ॥੩॥ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਹਿ ਸੁਰਦੇਵ ॥ ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਮੋਹਿ ਸੰਤਹ ਟਹਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥ {ਪੰਨਾ 392}

pdArQ:- inkit—nyVy [ mwno—mMndw hY [ sMqn—sMqW dw [ AwDwru—Awsrw [ pg—pYr [ Cwru—suAwh, DUV [1[

rhq—jIvn-jugiq, rihxI [ auAw kI—aus (rihq) dI [ mihmw—vifAweI [1[rhwau[

vrqix—roz dw Awhr [ jw kY—ijs dy ihrdy ivc [ And rUp kIrqnu—Awnµd-srUp pRBU dI is&iq-swlwh [ ibsRwm—tyk, shwrw [ sqRü—vYrI [ smwn—brwbr [2[

AG—pwp [ kwtnhwrw—k`tx dI qwkq vwlw [ jIA ky dwqwrw—Awqmk jIvn dyx vwly [ sUrbIr—sUrmy [ blI—bhwdr [ kaulw—mwieAw [ bpurI—ivcwrI [ sMqI—sMqW ny [ ClI—v`s ivc kr leI [3[

qw kw—aus (sMq) dw [ bwCih—cwhuMdy hn [ surdyv—AkwSI dyvqy [ AmoG—ivArQ nwh jwx vwlw [ sPl—Pl dyx vwlI [ kr—(dovyN) h`Q [ joiV—joV ky [ moih—mYƒ [ guxqwis—hy guxW dy ^zwny hrI! [4[

ArQ:- hy myry vIr! (prmwqmw dy) sMq dI jIvn-jugqI sux (aus dw jIvn ieqnw au~cw hY ik) aus dw vf`px ibAwn nhIN kIqw jw skdw [1[rhwau[

prmwqmw dw Bgq prmwqmw ƒ A`Ty pihr Awpxy nyVy v`sdw smJdw hY, jo kuJ prmwqmw krdw hY aus ƒ im`Tw kr ky mMndw hY [ (hy vIr!) prmwqmw dw nwm hI sMq jnW (dI izMdgI) dw Awsrw (bixAw rihMdw) hY [ sMq jn sBnW dy pYrW dI DUV bxy rihMdy hn [1[

(hy BweI! sMq auh hY) ijs dy ihrdy ivc isr& hir ismrn dw hI Awhr itikAw rihMdw hY, sdw Awnµd rihx vwly prmwqmw dI is&iq swlwh hI (sMq dI izMdgI dw) shwrw hY [ (hy BweI! sMq auh hY) ijs dy mn ivc im`qr qy vYrI ieko ijhy (im`qr hI) l`gdy hn (ikauNik sMq sB jIvW ivc) Awpxy pRBU qoN ibnw iksy hor ƒ (v`sdw) nhIN smJdw [2[

(hy BweI! prmwqmw dw sMq hornW dy) kRoVW hI pwp dUr krn dI qwkq r`Kdw hY [ (hy BweI!) prmwqmw dy sMq (dUijAW dy) du`K dUr krn jogy ho jWdy hn auh (lokW ƒ) Awqmk jIvn dyx dI smrQw r`Kdy hn [ (pRBU dy sMq ivkwrW dy twkry qy) sUrmy huMdy hn, kIqy bcnW dI pwlxw krdy hn [ (sMqW dI ingwh ivc ieh mwieAw BI inmwxI ijhI jwpdI hY) ies inmwxI mwieAw ƒ sMqW ny Awpxy v`s ivc kr ilAw huMdw hY [3[

(hy BweI!) prmwqmw dy sMq dw imlwp AwkwSI dyvqy BI loVdy rihMdy hn [ sMq dw drSn ivArQ nhIN jWdw, sMq dI syvw zrUr Pl dyNdI hY [

(hy BweI!) nwnk (dovyN) h`Q joV ky ArzoeI krdw hY—hy guxW dy ^zwny pRBU! mYƒ sMq jnW dI syvw dI dwiq b^S [4[37[88[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh