ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 391

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ॥ ਨਾ ਓਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ॥ ਨਾ ਓਹੁ ਨਿਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥ ਨਾ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥ ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥ ਓਸੁ ਅਨੰਦੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥ ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥ ਜਾ ਉਹੁ ਨਿਰਮਲੁ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥ ਹਮ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ ॥ ਹਮ ਓਇ ਮਿਲਿ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥ {ਪੰਨਾ 391}

pdArQ:- Ehu—auh prmwqmw [ hm—AsI (ausy dI hI AMS-) jIv [ kiVAw—icMqw-i&kr krdy [ inrDnu—kMgwl [1[

mwrnvwrw—mwrn dI smr`Qw vwlw [ jIAau—jIaUNdw rhy [ jIau dynhwrw—ijMd dyx vwlw [1[rhwau[

DwDy—DMiDAW ivc gRsy hoey [ kylw—^uSIAW [2[

socu—icMqw-i&kr [ pocw—mwieAw dw pRBwv [ jcnw—pUjx-jog, su`D [3[

AwgY pwCY—lok prlok ivc [ guir—gurU ny [ BMgw—ivGn [ Eie—aus ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) jIaUNdw rhy swƒ ijMd dyx vwlw prmwqmw (prmwqmw Awp sdw kwiem rihx vwlw hY, auhI swƒ jIvW ƒ ijMd dyx vwlw hY, qy) aus qoN ibnw koeI hor swƒ mwrn dI qwkq nhIN r`Kdw [1[rhwau[

(hy BweI! AswfI jIvW dI prmwqmw qoN v`KrI koeI hsqI nhIN [ auh Awp hI jIvwqmw-rUp ivc srIrW dy AMdr vrq irhw hY) auh prmwqmw kdy mrdw nhIN (swfy AMdr BI auh Awp hI hY) swƒ BI mOq qoN fr nhIN hoxw cwhIdw [ auh prmwqmw kdy nws nhIN huMdw, swƒ BI (ivnwS dI) koeI icMqw nhIN hoxI cwhIdI [ auh pRBU kMgwl nhIN hY, AsI BI Awpxy Awp ƒ Bu`Ky-grIb nwh smJIey [ aus ƒ koeI du`K nhIN poNhdw, swƒ BI koeI du`K nhIN pohxw cwhIdw [1[

aus prmwqmw ƒ mwieAw dy bMDn jkV nhIN skdy (ies vwsqy Asl ivc) AsI BI mwieAw dy moh ivc b`Jy hoey nhIN hW [ aus ƒ koeI mwiek dOV-B`j gRs nhIN skdI, AsI BI DMiDAW ivc gRsy hoey nhIN hW [ (swfy Asly) aus prmwqmw ƒ ivkwrW dI mYl nhIN l`g skdI, swƒ BI mYl nhIN l`gxI cwhIdI [ aus ƒ sdw Awnµd hI Awnµd hY, AsI BI sdw iKVy hI rhIey [2[

(hy BweI!) aus prmwqmw ƒ koeI icMqw-i&kr nhIN ivAwpdw (swfy AMdr auh Awp hI hY) swƒ BI koeI i&kr nhIN pohxw cwhIdw [ aus auqy mwieAw dw pRBwv nhIN pYNdw, swfy au~qy BI ikauN pey? aus prmwqmw ƒ mwieAw dw mwlk nhIN dbw skdw, swƒ BI mwieAw dI iqRSnw nhIN ivAwpxI cwhIdI [ jdoN auh prmwqmw pivqR-srUp hY (auhI swfy AMdr mOjUd hY) qW AsI BI su`D-srUp hI rihxy cwhIdy hW [3[

(hy BweI!) swfI koeI v`KrI hoNd nhIN hY (sBnW ivc) auh prmwqmw Awp hI Awp hY [ ies lok ivc qy prlok ivc hr QW auh prmwqmw Awp hI Awp hY [ hy nwnk! jdoN gurU ny (swfy AMdroN swfI imQI hoeI v`KrI hsqI dy) Brm dUr kr id`qy jo (swfy aus nwl ie`k-rUp hox dy rwh ivc) ivGn (pw rhy sn), qdoN AsI aus (prmwqmw) ƒ iml ky aus nwl ie`k-imk ho jWdy hW [4[32[83[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ॥ ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੧॥ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰਿ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਰੇਣੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸੰਗੁ ॥ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ਰੰਗਿ ॥੨॥ ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਭ ਹੋਮਾ ॥ ਗਰਬੁ ਮੋਹੁ ਤਜਿ ਹੋਵਉ ਰੇਨ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦੇਖਉ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਨ ॥੩॥ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਏਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧਉ ॥ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਬਖਸਿੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥ {ਪੰਨਾ 391}

pdArQ:- BWiq—qrIkw [ krIAY—krnI cwhIdI hY [ jIau—ijMd! krau—mYN krW, krauN [ qij—iqAwg ky [1[

sweI—auhI (jIv-iesqRI) [ suhwgix—suhwg vwlI, Ksm-pRBU vwlI [ BweI—cMgI l`gI [ mweI—hy mW! [1[rhwau[

dwsin dwsI—dwsIAW dI dwsI [ pinhwir—pwxI Brn vwlI [ aun@ kI—aunHW suhwgxW dI, auhnW sq-sMgIAW dI [ ryxu—crn-DUV [ jIA nwil—ijMd dy nwl [ mwQY—m`Qy auqy [ sMgu—swD, sMgiq [ rMig—pRym-rMg ivc [2[

dyvau—mYN dy idAW, dyvauN [ Arpau—mYN Bytw kr idAW [ grbu—AhMkwr [ ryn—crn-DUV [ nYn—A`KW nwl [ homw—hvn kuMf [3[

inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ rYix—rwq [ swDau—mYN swDW [ gupwl—DrqI dw pwlxhwr [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ bKisMd—myhr krn vwlw [4[

ArQ:- hy myrI mW! jyhVI jIv-iesqRI pRBU-pqI ƒ ipAwrI l`g pYNdI hY auhI suhwg-Bwg vwlI ho jWdI hY [ (jy myry auqy myhr hovy, jy myry Bwg jwgx qW) mYN BI aus suhwgx dI sMgiq ivc iml bYTW [1[rhwau[

hy mW! (pRBU ƒ ipAwrI ho cukI sq-sMgx jIv-iesqRI dI) syvw AnykW qrIikAW nwl krnI cwhIdI hY ieh ijMd ieh pRwx qy (Awpxw) Dn (sB kuJ) aus dy A`gy r`K dyxw cwhIdw hY (aus jIv-iesqRI qoN) AnykW vwrI sdky hoxw cwhIdw hY [ (hy! mW jy myry auqy ikrpw hovy qW) mYN BI AhMkwr iqAwg ky aus dw pwxI Fox qy aus ƒ p`Kw J`lx dI syvw krW [1[

hy mW! myry m`Qy au~qy (pUrbly krmW dw) Bwg jwg pey qW mYN auhnW suhwgxW dI sMgiq hwsl krW, auhnW dIAW dwsIAW dI pwxI Fox vwlI bxW, auhnW suhwgxW dI crn-DUV myrI ijMd dy nwl itkI rhy [ (hy mW! suhwgxW dI sMgiq dw sdkw hI) Ksm-pRBU Awpxy pRym-rMg ivc Aw ky iml pYNdw hY [2[

(lok dyviqAW Awidk ƒ v`s krn leI keI mMqRW dy jwp krdy hn [ keI jMglW ivc jw ky DUxIAW qpWdy hn, qy hor AnykW swDn krdy hn [ keI lok qIrQ-ieSnwn Awidk imQy hoey Dwrimk krm krdy hn, j`g-hom Awidk krdy hn [ pr, hy mW! auhnW suhwgxW dI sMgiq dy v`ty ivc) mYN swry jwp swry qp hor swry swDn dyx ƒ iqAwr hW, swry (imQy hoey) Dwrimk krm swry j`g-hom Bytw krn ƒ iqAwr hW [ (myrI ieh qWG hY ik) AhMkwr C`f ky moh iqAwg ky mYN auhnW suhwgxW dy crnW dI DUV bx jwvW (ikauNik, hy mW!) auhnW suhwgxW dI sMgiq ivc rih ky hI mYN pRBU-pqI ƒ iehnW A`KW nwl vyK skWgI [3[

(hy mW!) mYN pl pl iehI su`Kxw su`KdI hW (ik mYƒ auhnW suhwgxW dI sMgiq imly qy) mYN idn rwq auhnW dI syvw dw swDn krdI rhW [

hy nwnk! jyhVI jIv-iesqRI swD sMgiq ivc jw phuMcdI hY b^Sxhwr gupwl goibMd-pRBU jI aus auqy dieAwvwn ho jWdy hn [4[33[84[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ॥੧॥ ਸੁਨਹੁ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਮਿਟੀ ਹੈ ਚਿੰਤ ॥੨॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਡਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਲੈ ਸੰਗਾਰੈ ॥੩॥ ਆਪਹੁ ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਨ ਭੂਲੈ ॥ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਘੂਲੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਸੰਤ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੪॥੩੪॥੮੫॥ {ਪੰਨਾ 391}

pdArQ:- lgY n—poh nhIN skdw [ Koie—nws kr lYNdw hY [ sd—sdw [ inrml—pivqR krn vwlI [1[

mIq—hy im`qr! jIA AwDwru—ijMd dw Awsrw [ Gt Gt—hryk jIv dw [1[rhwau[

inDwn—^zwny [ irdY—ihrdy ivc [ icMq—icMqw [2[

Bvjlu—sMswr-smuMdr [ auDwrY—bcw lYNdw hY [ sMgwrY—nwl, sMg [3[

Awphu—Awpxy au~dm nwl [ BUly—Bu`ldw, kurwhy pYNdw [ GUlY—imlWdw hY [ sMq—sMqW ƒ [4[

ArQ:- hy im`qr! suxo, (prmwqmw nwl pwieAw hoieAw) pRym-ipAwr AYsI dwiq hY ik ieh hryk jIv dI ijMd dw hryk jIv dy pRwxW dw Awsrw bx jWdw hY [1[rhwau[

hy im`qr! (jyhVw mnu`K) prmwqmw dI pRIiq (Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY aus ƒ) sdw Awqmk Awnµd imilAw rihMdw hY, (aus ƒ) koeI du`K poh nhIN skdw, (auh mnu`K Awpxy AMdroN) haumY dI mYl dUr kr lYNdw hY, (ieh pRIiq aus ƒ) sdw pivqR jIvn vwlw bxweI r`KdI hY [1[

hy im`qr! (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) prmwqmw dI pRIiq (Aw v`sI aus ƒ, mwno) swry ^zwny (pRwpq) ho gey, aus dy ihrdy ivc (jIvn ƒ) pivqR krn vwlw hir-nwm (Aw v`sdw hY), (auh lok prlok ivc) sdw soBw-vifAweI vwlw bixAw rihMdw hY, aus dI hryk iksm dI icMqw imt jWdI hY [2[

hy im`qr! (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) prmwqmw dI pRIiq (Aw v`sdI hY) auh ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY, auh jm-dUqW qoN BY nhIN KWdw (aus ƒ Awqmk mOq poh nhIN skdI [ auh Awp ivkwrW qoN bicAw rihMdw hY qy) hor sBnW ƒ (ivkwrW qoN) bcw lYNdw hY [ (hy im`qr!) prmwqmw dI pRIiq (hI iek AYsI rwis-pUMjI hY jo) sdw mnu`K dy nwl swQ krdI hY [3[

(pr, hy im`qr! prmwqmw nwl pRIiq joVnI iksy mnu`K dy Awpxy v`s dI g`l nhIN) Awpxy au~dm nwl nwh koeI mnu`K (prmwqmw dy crnW ivc) juiVAw rih skdw hY qy nwh koeI (ivCuV ky) kurwhy pYNdw hY [ ijs mnu`K au~qy pRBU dieAwvwn huMdw hY aus ƒ swD sMgiq ivc imlWdw hY (qy, swD sMgiq ivc itk ky auh prmwqmw nwl ipAwr pwxw is`K lYNdw hY) [

hy nwnk! AwK—hy pRBU! mYN qYQoN kurbwn jWdw hW, qUM hI sMqW dI Et hYN qUM hI sMqW dw qwx-bl hYN [4[34[85[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh