ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 390

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਜਾ ਕੀ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਰਿ ਭਗਤਨ ਕਉ ॥ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ॥ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ॥੨॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਈ ॥ ਪਲਕ ਦਿਸਟਿ ਤਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥ ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥ {ਪੰਨਾ 390}

pdArQ:- isau—nwl [ Bojn pUrn—Amu`k nwm-Bojn dI brkiq nwl [ AGweI rhy—AGwie rhy, r`ijAw rihMdw hY [1[

Qorw—QoVw [ kau—ƒ [ iblCq—Awnµd mwxdy [ dyvn kau—hornW ƒ dyx leI [1[rhwau[

DnI—mwlk [ Agm—AphuMc [ gusweI—Ksm [ kyq clweI—ikqnI ku pyS jw skdI hY? [2[

ds Ast—ds qy A`T, ATwrW [ isDweI—is`DIAW [ idsit—ingwh [ pweI—pYrIN [3[

suAwmI—hy suAwmI! kwmI—kmI [4[

ArQ:- (hy BweI! hrI dy BgqW pws ieqnw Amu`k nwm-^zwnw huMdw hY ik) Bgq jnW ƒ iksy cIz dI QuV nhIN huMdI, auh aus ^zwny ƒ Awp vrqdy hn hornW ƒ vMfdy hn, Awp Awnµd mwxdy hn, qy hornW ƒ BI Awnµd dyx-jogy huMdy hn [1[rhwau[

(hy BweI!) ijs mnu`K dI pRIiq mwlk-pRBU nwl p`kI bx jWdI hY Amu`k nwm-Bojn dI brkiq nwl auh (mwieAw dI iqRSnw vloN sdw) r`ijAw rihMdw hY [1[

jgq dw Ksm AphuMc mwlk ijs mnu`K dw (rwKw) bx jWdw hY (hy BweI!) d`s, iksy mnu`K dw aus au~qy kIh zor cVH skdw hY [2[

(hy BweI!) ijs dI syvw-BgqI kIiqAW qy ijs dI myhr dI ingwh nwl ATwrW (hI) krwmwqI qwkqW iml jWdIAW hn sdw aus dI crnIN l`gy rho [3[

hy nwnk! AwK—hy myry suAwmI! ijnHW mnu`KW auqy qUM myhr krdw hYN auhnW ƒ iksy g`ly koeI QuV nhIN rihMdI [4[28[79[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਉ ਮੈ ਅਪੁਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਤਬ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਮਿਟਿ ਗਈ ਗਣਤ ਬਿਨਾਸਿਉ ਸੰਸਾ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਉ ਮੈ ਅਪੁਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਚੀਤਿ ॥ ਤਉ ਭਉ ਮਿਟਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੨॥ ਜਉ ਮੈ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ॥੩॥ ਦੇਖਿ ਚਲਿਤ ਮਨਿ ਭਏ ਦਿਲਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨੯॥੮੦॥ {ਪੰਨਾ 390}

pdArQ:- jau—jdoN [ iDAwieAw—Xwd kIqw, ihrdy ivc vswieAw [ min—mn ny [1[

gxq—icMqw [ sMsw—shm [ nwim—nwm ivc [ rqy—rMgy hoey [ BgvMqw—BwgW vwly [1[rhwau[

cIiq—ic`q ivc [ mIq—hy mIq! [2[

Et—Awsrw [ ghI—PVI [ pRB—hy pRBU! mnsw— {mnI—w} mn dI ie`Cw [3[

dyiK—vyK ky [ cilq—kOqk, coj-qmwSy [ min—mn ivc [ idlwsw—shwrw, DIrj [4[

ArQ:- (hy BweI!) jyhVy mnu`K prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMgy jWdy hn auh BwgW vwly ho jWdy hn, auhnW dI hryk icMqw imt jWdI hY auhnW dw hryk shm dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jdoN dw mYN Awpxy gurU ƒ Awpxy mn ivc vsw ilAw hY qdoN qoN myry mn ny bVw Awnµd pRwpq kIqw hY [1[

hy myry im`qr! jdoN dw mYN Awpxy mwlk ƒ Awpxy ic`q ivc (vswieAw hY) qdoN qoN myrw hryk iksm dw fr dUr ho igAw hY [2[

hy pRBU! jdoN qoN mYN qyrI Et pkVI hY qdoN qoN myrI hryk mno-kwmnw pUrI ho rhI hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU! mYƒ qyry) dws ƒ qyrw hI Brvwsw hY qyry cirqR vyK vyK ky myry mn ivc shwrw bxdw jWdw hY (ik srn ipAW dI qUM shwieqw krdw hYN) [4[29[80[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਈ ॥ ਗਿਰਤ ਕੂਪ ਮਹਿ ਖਾਹਿ ਮਿਠਾਈ ॥੧॥ ਸੋਚਤ ਸਾਚਤ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਨੀ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਚਿਤਵਤ ਕਬਹੂ ਨ ਸਿਮਰੈ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦ੍ਰੁਮ ਕੀ ਛਾਇਆ ਨਿਹਚਲ ਗ੍ਰਿਹੁ ਬਾਂਧਿਆ ॥ ਕਾਲ ਕੈ ਫਾਂਸਿ ਸਕਤ ਸਰੁ ਸਾਂਧਿਆ ॥੨॥ ਬਾਲੂ ਕਨਾਰਾ ਤਰੰਗ ਮੁਖਿ ਆਇਆ ॥ ਸੋ ਥਾਨੁ ਮੂੜਿ ਨਿਹਚਲੁ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩੦॥੮੧॥ {ਪੰਨਾ 390}

pdArQ:- Anidnu—hr roz [ mUsw—cUhw [ lwju—l`j [ kUp—KUh [ Kwih—qUM KWdw hYN [1[

socq swcq—icMqw-i&kr kridAW [ rYin—(izMdgI dI) rwq [ swirMgpwnI— {swirMg—DnuK [ pwnI—h`Q [ ijs dy h`Q ivc DnuK hY} prmwqmw [1[rhwau[

dRüm—ru`K [ CwieAw—CW [ inhcl—nwh ih`lx vwlw, p`kw [ igRhu—Gr [ kY PWis—dI PwhI ivc [ skq—qkVw [ sru—qIr [ sWiDA—k`isAw hoieAw [2[

bwlU—ryq [ qrMg—lhrW [ muiK—mUMh ivc [ mUiV—mUrK ny [3[

swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ gwie—gw ky [4[

ArQ:- mwieAw dIAW socW socidAW hI mnu`K dI (izMdgI dI swrI) rwq bIq jWdI hY, mnu`K mwieAw dy hI AnykW rMg qmwSy socdw rihMdw hY qy prmwqmw ƒ kdy BI nhIN ismrdw [1[rhwau[

(hy BweI! qUM mwieAw dy moh dy KUh ivc lmikAw ipAw hYN, ijs l`j dy Awsry qUM lmikAw hoieAw hYN aus) l`j ƒ hr roz cUhw tu`k irhw hY (aumr dI l`j ƒ jm-cUhw tu`kdw jw irhw hY, pr) qUM KUh ivc if`gw hoieAw BI miTAweI KweI jw irhw hYN (dunIAw dy pdwrQ mwxn ivc ru`Jw ipAw hYN) [1[

(mwieAw dy moh ivc Ps ky mnu`K ieqnw mUrK ho jWdw hY ik) ru`K dI CW ƒ p`kw Gr mMn bYTdw hY, mnu`K kwl (Awqmk mOq) dI PwhI ivc PisAw hoieAw hY auqoN mwieAw ny iqR`Kw (moh dw) qIr k`isAw hoieAw hY [2[

(ieh jgq-vwsw, mwno,) ryq dw kMFw (dirAw dIAW) lhrW dy mUMh ivc AwieAw hoieAw hY (pr mwieAw dy moh ivc Psy hoey) mUrK ny ies QW ƒ p`kw smiJAw hoieAw hY [3[

hy nwnk! ijs mnu`K ny swD sMgiq ivc itk ky pRBU-pwiqSwh dw jwp jipAw hY auh prmwqmw dy gux gw gw ky Awqmk jIvn hwsl krdw hY [4[30[81[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਤੁਕੇ ੯ ॥ ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਕਰਤੀ ਕੇਲ ॥ ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਮੇਲ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੁਮ ਸਭੁ ਕੋਊ ਲੋਰੈ ॥ ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਕੋਊ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਜੋਰੈ ॥੧॥ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾ ਸਮਾਏ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਤੁਹੀ ਦੁਹੇਰੀ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਮਾਹਰਿ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਹਰਿ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ ਰਖੀ ਪਪੋਲਿ ॥ ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਛੁਟਕੀ ਰੋਲਿ ॥੨॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੇਰਾ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੁਮ ਸਾਕੁ ਜਗਤੁ ॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੇਰੀ ਸਭ ਬਿਧਿ ਥਾਟੀ ॥ ਓਸੁ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਟੀ ॥੩॥ ਓਹੁ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ਜੋੜਿ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਨਕ ਥਾਪਿ ॥ ਅਪਨੀ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ॥੪॥੩੧॥੮੨॥ {ਪੰਨਾ 390}

pdArQ:- aun kY sMig—aus jIvwqmw dI sMgiq ivc [ kyl—coj-qmwSy [ hm qum sMig—sBnW nwl [ lorY—loVdw hY, imlxw cwhuMdw hY [ sB koaU—hr koeI [ jorY—joVdw [1[

qy bYrwgI—auh jIvwqmw pMCI [ duhyrI—du`KI [ rI—hy kwieAW! [1[rhwau[

mwhir—isAwxI [ ppoil—pwl ky [ qUM—qYƒ [ roil—rul geI [ CutkI—Cu`tV [2[

mhqu—vifAweI [ sB ibiD—hryk qrIky nwl [ qyrI QwtI—qyrI bxqr kwiem r`KI jWdI hY, qyrI hr qrHW pwlxw kIqI jWdI hY [3[

bYrwgI—cly jwx vwlw jIvwqmw [ joiV—joV ky [ Qwip—Qwp ky [4[

ArQ:- hy kWieAW! aus (jIvwqmw) qoN ibnw qUM du`KI ho jWdI hYN [ pqw nhIN l`gdw auh jIvwqmw qYQoN auprwm ho ky ik`Qy clw jWdw hY [1[rhwau[

hy kWieAW! jIvwqmw dI sMgiq ivc rih ky qUM (keI qrHW dy) coj-qmwSy krdI rihMdI hYN, sBnW nwl qyrw myl-imlwp bixAw rihMdw hY, hr koeI qYƒ imlxw cwhuMdw hY pr aus jIvwqmw dy imlwp qoN ibnw qYƒ koeI mUMh nhIN lWdw [1[

hy kWieAW! ijqnw icr qUM jIvwqmw dy nwl sYN qUM isAwxI (smJI jWdI hY, hr QW) qUM aujwgr huMdI hYN, qYƒ pwl-pos ky r`KIdw hY [ pr jdoN auh jIvwqmw clw jWdw hY qW qUM Cu`tV ho jWdI hYN rul jWdI hYN [2[

hy kWieAW! jIvwqmw dy nwl huMidAW qyrw Awdr-mwx huMdw hY qYƒ vifAweI imldI hY, swrw jgq qyrw swk-snbMDI jwpdw hY, qyrI hr qrHW pwlxw kIqI jWdI hY [ pr jdoN aus jIvwqmw qoN qUM ivCuV jWdI hYN qdoN qUM im`tI ivc rul jWdI hYN [3[

hy nwnk! (AwK—jIvwqmw dy kIh v`s? prmwqmw) mnu`K srIr bxw ky (jIvwqmw qy kWieAW dw joV joVdw hY) joV ky iPr ivCoV vI dyNdw hY [ kWieAW ivcoN auprwm ho ky qur jwx vwlw jIvwqmw (Awpxy Awp) nwh mrdw hY nwh jMmdw (auh qW prmwqmw dy) hukm ivc b`Jw hoieAw (kWieAW ivc Awaux qy iPr ies ivcoN cly jwx dI) kwr krdw hY [(jIvwqmw qy kWieAW ƒ joVn ivCoVn dI) AwpxI Ajb Kyf ƒ prmwqmw Awp hI jwxdw hY [4[31[82[

not:- duquky 9 [ ies Sbd qoN lY ky Sbd nµ: 90 qk 9 AYsy Sbd hn ijnHW dy hryk bMd ivc do do qukW hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh