ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 389

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥ ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਹਮ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥੧॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥ ਸਰਣਿ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਤੂ ਆਧਾਰੁ ॥ ਤੁਝਹਿ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸੈ ਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥ ਤੂ ਮੇਰੀ ਗਤਿ ਪਤਿ ਤੂ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਉ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥ {ਪੰਨਾ 389}

pdArQ:- qrMgu—pwxI dI lihr, pwxI, dirAw [ mIn—m`CI [ Twkuru—mwlk [ qyrY duAwry—qyry dr qy [1[

krqw—pYdw krn vwlw [ hau—mYN [ ghI—PVI [ pRBU—hy pRBU! gunI ghyrw—guxW dw fUMGw smuMdr [1[rhwau[

AwDwru—Awsrw [ pyiK—vyK ky [ kaulwru—kOl-Pu`l [ ibgsY—iKVdw hY [2[

giq—au~cI Awqmk AvsQw [ piq—ie`zq [ prvwnu—kbUl [ smrQu—qwkqW dw mwlk [3[

Anidnu—hr roz [ jpau—mYN jpW, jpauN [ guxqwis—hy guxW dy ^zwny! pih—pws [4[

ArQ:- hy pRBU! qUM myrw pYdw krn vwlw hYN, mYN qyrw dws hW [ hy swry guxW dy fUMGy smuMdr pRBU! mYN qyrI srn PVI hY [1[rhwau[

hy mwlk-pRBU! qUM myrw drIAw hYN! mYN qyrI m`CI hW (m`CI vWg mYN ijqnw icr qyry ivc itikAw rihMdw hW auqnw icr mYƒ Awqmk jIvn imilAw rihMdw hY) [ hy pRBU! qUM myrw mwlk hYN, mYN qyry dr qy (Aw if`gw) hW [1[

hy pRBU! qUM hI myrI izMdgI (dw mUl) hYN qUM hI myrw Awsrw hYN, qYƒ vyK ky (myrw ihrdw ieauN) iKVdw hY (ijvyN) kOl-Pu`l (sUrj ƒ vyK ky iKVdw hY) [2[

hy pRBU! qUM hI myrI au~cI Awqmk AvsQw qy (lok prlok dI) ie`zq (dw rwKw) hYN, (jo kuJ) qUM (krdw hYN auh) mYN iKVy-m`Qy mMndw hW [ qUM hryk qwkq dw mwlk hYN, mYƒ qyrw hI shwrw hY [3[

hy pRBU! hy guxW dy ^zwny! nwnk dI qyry pws ieh bynqI hY (—myhr kr) mYN sdw hr vyly qyrw nwm hI jpdw rhW [4[23[74[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੋਵਨਹਾਰੈ ਝੂਠੁ ਕਮਾਨਾ ॥ ਹਸਿ ਹਸਿ ਸੋਗੁ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥ ਕੋ ਮੂਆ ਕਾ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਨੁ ॥ ਕੋ ਰੋਵੈ ਕੋ ਹਸਿ ਹਸਿ ਪਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਾਲ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਿਰਧਾਨਾ ॥ ਪਹੁਚਿ ਨ ਮੂਕਾ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੨॥ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਉਤਾਰਾ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਨਾਮ ॥ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਤਾ ਕਾ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੨੪॥੭੫॥ {ਪੰਨਾ 389}

pdArQ:- rovnhwrY—rox vwly ny [ JUTu kmwnw—JUT-mUT hI rox dw kMm kIqw, JUTw roNdw hY, Awpxy suAwrQ dI ^wqr roNdw hY [ his—h`s ky [ sogu—(iksy dI mOq au~qy) A&sos [ bygwnw—Eprw mnu`K [1[

ko—koeI mnuK [ mUAw—mirAw, mrdw hY [ kw kY Gir—iksy dw Gr ivc [ gwvnu—gwauxw, ^uSI Awidk dy kwrn gwauxw [ his his pwvnu—h`s h`s pYNdw hY [1[rhwau[

qy—qoN (SurU kr ky) [ phuic n mUkw—Ajy phuMcw BI nhIN, Ajy msW phuMcdw hI hY [2[

vrqY—dOV-B`j kr irhw hY [ iPir iPir—muV muV [ Aauqwrw—jnm [3[

jo—ijs mnu`K ƒ [ sPl—kwmXwb [ prvwn—kbUl [4[

ArQ:- (hy BweI!) jgq ivc suK duK dw c`kr cldw hI rihMdw hY, ij`Qy koeI mrdw hY (au~Qy rox-ip`tx ho irhw hY), qy iksy dy Gr ivc (iksy ^uSI Awidk dy kwrn) gwaux ho irhw hY [ koeI roNdw hY koeI h`s h`s pYNdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! ij`Qy koeI mrdw hY qy aus ƒ koeI sMbMDI roNdw hY auh) rox vwlw BI (Awpxy du`KW ƒ roNdw hY qy ies qrHW) JUTw rox hI roNdw hY [ jyhVw koeI Eprw mnu`K (aus dy mrn qy A&sos krn AwauNdw hY auh) h`s h`s ky A&sos krdw hY [1[

bwl aumr qoN lY ky bu`Fw hox qk (mnu`K AgWh AgWh Awaux vwlI aumr ivc suK dI Aws Dwrdw hY, pr AglI AvsQw qy) msW phuMcdw hI hY (ik auQy hI du`K BI vyK ky suK dI Aws lwh bYTdw hY, qy) iPr pCqWdw hY (ik AwsW AYvyN hI bxWdw irhw) [2[

(hy BweI!) jgq mwieAw dy iqMn guxW dy pRBwv ivc hI dOV-B`j kr irhw hY qy muV muV (kdy) nrkW (du`KW) ivc (kdy) surg (suKW) ivc pYNdw hY (kdy suK mwxdw hY kdy du`K Bogdw hY) [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ƒ prmwqmw Awpxy nwm ivc joVdw hY aus dw mnu`Kw jnm kwmXwb ho jWdw hY (prmwqmw dIAW nzrW ivc) kbUl ho jWdw hY [4[24[75[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੋਇ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਖਬਰਿ ਨ ਜਾਨੀ ॥ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜਿ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਣਿ ਨਿਸਾਰਿਓ ॥ ਖਿਸਰਿ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰਿ ਡਾਰਿਓ ॥੨॥ ਸਾਦਿ ਮੋਹਿ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥ ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੇ ਭਰਮ ਅੰਧਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥ {ਪੰਨਾ 389}

pdArQ:- soie rhI—(aumr dI swrI rwq) su`qI rhI, swrI aumr Awqmk jIvn vloN by-prvwhI itkI rhI [ Boru—idn, aumr-rwq dw AMq, mOq dw smw [ bhuir—muV, iPr, qdoN [1[

shij—Awqmk Afolqw ivc [ ipRA pRym—ipAwry dy pRym (dI brkiq nwl) [ min—mn ivc [ Andu—Awnµd [ Drau—DrauN, mYN itkweI r`KdI hW [ rI—hy sKI! imlby kI—imlx dI [ lwlsw—qWG [ qw qy—ies krky [ khw krau—mYN ikQy kr skdI hW? [1[rhwau[

kr mih—h`QW ivc [ Awix—ilAw ky [ inswirE—pw id`qw, vgw id`qw [ iKsir gieE—fu`lH igAw [ BUm pir—DrqI auqy, im`tI ivc [2[

swid—suAwd ivc [ moih—moh ivc, moh dy Bwr hyT [ lwdI—l`dI rhI, d`bI rhI [ AhMkwry—AhMkwir, AhMkwr dy Bwr hyT [3[

swD sMig—swD sMgiq ivc [ AMDwry—hnyry [ isrjxhwry—isrjx-hwir, isrjxhwr ny [4[

ArQ:- hy sKI! ipAwry (pRBU) dy pRym dI brkiq nwl Awqmk Afolqw ivc itk ky mYN Awpxy mn ivc (aus dy drsn dI qWG dw) Awnµd itkweI r`KdI hW [ hy sKI! (myry AMdr hr vyly) pRBU dy imlwp dI qWG bxI rihMdI hY, ies vwsqy (aus ƒ Xwd r`Kx vloN) mYN kdy BI Awls nhIN kr skdI [1[rhwau[

hy sKI! (jyhVI jIv-iesqRI mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qI rihMdI hY (Awqmk jIvn vloN by-prvwh itkI rihMdI hY) auh pRBU (dy imlwp) dI iksy is`iKAw ƒ nhIN smJdI [ pr jdoN idn cVH AwauNdw hY (izMdgI dI rwq mu`k ky mOq dw smw Aw jWdw hY) qdoN auh pCuqWdI hY [1[

hy sKI! (mnu`Kw jnm dy ky prmwqmw ny) swfy h`QW ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl ilAw ky pwieAw sI (swƒ nwm-AMimRq pIx dw mOkw id`qw sI [ pr jyhVI jIv-iesqRI swrI aumr moh dI nINd ivc su`qI rihMdI hY, aus dy h`QW ivc auh AMimRq) iqlk jWdw hY qy im`tI ivc jw rldw hY [2[

hy sKI! (jIv-iesqRI dI ies mMd-Bwgqw bwry) isrjxhwr pRBU ƒ koeI doS nhIN id`qw jw skdw, (jIv-iesqRI Awp hI) pdwrQW dy suAwd ivc mwieAw dy moh ivc, AhMkwr ivc d`bI rihMdI hY [3[

hy nwnk! swD sMgiq ivc Aw ky (ijs jIv-iesqRI dy AMdroN) mwieAw dI Btkx dy hnyry imt jWdy hn, isrjxhwr pRBU (aus ƒ Awpxy crnW ivc) joV lYNdw hY [4[25[76[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੇ ॥ ਜਮਕੰਕਰ ਨਸਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ॥੧॥ ਤੂ ਚਿਤਿ ਆਵਹਿ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਦੂਖ ਦੇਵਹਿ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥ ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਾਕਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕਉ ॥੨॥ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਣੀਜੈ ॥ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਦੀਜੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥ {ਪੰਨਾ 389}

pdArQ:- crn kml—kOl-Pu`lW vrgy sohxy crn [ ipAwry—hy ipAwry! kMkr— {ikzkr} syvk [ jm kMkr—jm-dUq [ ivcwry—inmwxy, by-v`s ijhy, Awpxw zor nwh pYNdw vyK ky [1[

iciq—ic`q ivc [ mieAw—dieAw [ sgl rog—swry rog [ KieAw—KY ho jWdy hn [1[rhwau[

Avrw kau—hornW ƒ [2[

min—mn ivc [ shj—Awqmk-Afolqw [ bYrwgI—vYrwgx ho ky, mwieAw dy moh vloN auprwm ho ky [3[

irdy mih—ihrdy ivc [ dIjY—dyh [4[

ArQ:- hy pRBU! ijs mnu`K au~qy qyrI imhr huMdI hY aus dy ic`q ivc qUM Aw v`sdw hYN, qyrw nwm ismirAW aus dy swry rog nws ho jWdy hn [1[rhwau[

hy ipAwry pRBU! ijs mnu`K dy ihrdy ivc qyry sohxy crnW nwl juVy rihx dI Aws pYdw ho jWdI hY, jm-dUq BI aus au~qy Awpxw zor nwh pYNdw vyK ky aus pwsoN dUr B`j jWdy hn [1[

hy pRBU! hornW ƒ qW (ieh jm-dUq) AnykW iksmW dy du`K dyNdy hn, pr syvk dy ieh nyVy BI nhIN Fu`k skdy [2[

hy pRBU! ijs mnu`K dy mn ivc qyry drSn dI qWG pYdw huMdI hY auh mwieAw vloN vYrwgvwn ho ky Awqmk Afolqw dy Awnµd ivc itikAw rihMdw hY [3[

hy pRBU! (Awpxy syvk) nwnk dI BI ArzoeI sux, (nwnk ƒ Awpxw) isr& nwm ihrdy ivc (vswx leI) dyh [4[26[77[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੋ ਮਿਟੇ ਜੰਜਾਲ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ॥੧॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਲੀ ਬਨੀ ॥ ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਪੂਰਨੁ ਸੋ ਭੇਟਿਆ ਨਿਰਭੈ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਮਿਟਿ ਗਈ ਭੂਖ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲ ॥੨॥ ਠਾਕੁਰਿ ਅਪੁਨੈ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥ ਜਲਨਿ ਬੁਝੀ ਮਨਿ ਹੋਈ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥ ਮਿਟਿ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੨੭॥੭੮॥ {ਪੰਨਾ 389}

pdArQ:- iqRpqwno—r`j igAw [ jMjwl—mwieAw dy moh dy bMDn [ ikrpwl—dieAwvwn [1[

sMq pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ pUrn—mukMml [ ByitAw—imilAw [ DnI—mwlk [1[rhwau[

swD—gurU [ idRVwieAw—ihrdy ivc p`kw kr id`qw [ ibkrwl—frwauxI, iBAwnk [2[

Twkuir—Twkur ny [ jlin—sVn [ min—mn ivc [3[

Bwl—(dunIAw dy Dn-pdwrQ dI) FUMF [ shij—Awqmk Afolqw ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI ikrpw nwl myrw Bwg jwg ipAw hY mYƒ auh mwlk iml ipAw hY ijs ƒ iksy pwsoN koeI fr nhIN qy ijs dy Gr ivc hryk cIz Amu`k hY [1[rhwau[

(hy BweI! ijs mnu`K au~qy) ipAwrw pRBU dieAwvwn ho jWdw hY aus dw mn mwieAw dI iqRSnw vloN r`j jWdw hY aus dy mwieAw dy moh dy swry bMDn tu`t jWdy hn [1[

(hy BweI!) dieAw-srUp gurU ny (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) nwm p`kw kr id`qw (aus dy AMdroN) bVI frwauxI (mwieAw dI) Bu`K dUr ho geI [2[

(hy BweI!) Twkur-pRBU ny ijs ƒ Awpxy syvk nwm dI dwiq b^SI (aus dy mn ivcoN iqRSnw dI) sVn bu`J geI aus dy mn ivc TMF pY geI [3[

hy nwnk! (ijs mnu`K ny gurU dI ikrpw nwl) prmwqmw dy nwm dw ^zwnw l`B ilAw (dunIAw dy ^zwinAW vwsqy aus dI) FUMF dUr ho geI, aus dw mn Awqmk Afolqw ivc itk igAw [4[27[78[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh